Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Modelowanie zagrożeń w bezpieczeństwie informacji
PL
Obecnie zapewnienie bezpieczeństwa informacji jest jednym z najważniejszych aspektów prowadzenia działalności. Dzięki nowym technologiom jest to dużo bardziej możliwe i dostępne, niż jeszcze kilka lat temu. Należy jednak pamiętać, że nowe technologie, które są do dyspozycji w przedsiębiorstwie posiadają także osoby, którym zależy na kradzieży danych. Dlatego tak ważne jest uświadamianie personelu przedsiębiorstwa o wartości i cenie informacji a jednocześnie o sposobach jej ochrony. W artykule przedstawiono istotę bezpieczeństwa informacji i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa. Ponadto wskazano przykładowe metody wyłudzenia i wycieku danych.
EN
In the information society, ensuring information security in an enterprise is one of the most important aspects of running a business. Thanks to new technologies, it is much more possible and available than a few years ago. However, it should be remembered that new technologies that are available in the enterprise also have people who care about the theft of data. That is why it is so important to make the company's staff aware of the value of information and at the same time how to protect it.
PL
Z uwagi na fakt że od jakości nie ma odwrotu to w systemie gospodarczym nie walczy się tylko o cenę wyrobu, lecz również o jakość. Z całą pewnością zwyciężają przedsiębiorstwa, które traktują poważnie jakość wyrobu. Zatem certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania jest nader aktualna. Jednocześnie należy zauważyć, że przy tak wzrastającej konkurencji przedsiębiorstwa które nie uwzględnią obowiązujących norm przestaną być atrakcyjne.
EN
Because there is no turning back from quality, the economic system does not only fight for the price of the product, but also for quality. Certainly, companies that take the quality of the product seriously win. Therefore, the certification of the integrated management system is very valid. At the same time, it should be noted that with such a growing competition, enterprises that do not take into account the existing standards will cease to be attractive.
PL
Aby zarządzać ryzykiem w danym przedsiębiorstwie należy precyzyjnie określić jego źródła powstawania, które możemy znaleźć w jego otoczeniu jak i samej organizacji. Wnikliwe i dokładne określenie źródła powstawania zagrożeń pomoże ustrzec przedsiębiorstwo od destabilizacji i nadmiernych strat. Artykuł podejmuje temat utraty bezpieczeństwa informacji zgodnego z normą PN-I_13335-1:1999, która określa wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Celem artykułu jest zidentyfikowanie zagrożeń występujących w przedsiębiorstwie, znaleźć miejsca ich występowania oraz przeprowadzeniu analizy ryzyka za pomocą narzędzia jakim jest macierz ryzyka.
EN
In order to manage the risk in a given enterprise, it is necessary to precisely define its origins, which we can find in its environment as well as the organization itself. Thorough and accurate identification of the source of the hazards will help prevent the company from destabilizing and over-losses. This article deals with information security loophole in accordance with PN-I_13335-1:1999, which defines guidelines for the management of information systems security. The purpose of this article is to identify the threats that occur in an enterprise, find out where they are, and perform risk analysis with a risk matrix tool.
EN
In the 19th century wood was a primary source of energy. However with time it was replaced with mine fuel. Nowadays it is used among others in the furniture, construction or chemical industry. For the energy production wood is being used from orchards, urban greenery and recycling. The biomass is accounted for centuries as the primary source of energy for humans. The biomass is energy estimated in comparison to the traditional principles of solid and liquid fuels. The paper is focused on basic energetic properties of straw, leaves, energetic willow and thuj. The mine energy resources are limited and are undergoing to finish. It is unusually essential in the face of forecasting that the peak of the oil production will be reached in 2015-2020 years. World reserves of petroleum, with current exploitation trends, should be enough for about 40 years, of gas for 60 years, whereas of coal for 200 years. Getting the energy from renewable sources is a main element of the politics of saving reserves of fossil fuels: of wind, water, sun and biomass.
PL
W XIX w. używano drewna jako jednego z podstawowych źródeł energii. Jednak z czasem zastąpiono go paliwem kopalnym. Obecnie używa się drewna w przemyśle meblarskim, chemicznym, w budownictwie. Do produkcji energii wykorzystuje się drewno z sadów, zieleni miejskiej, recyklingu. Artykuł zwraca uwagę na podstawowe źródło energii odnawialnej, jakim jest biomasa. Skoncentrowano się na możliwościach wykorzystania biomasy, jak również na podstawowych właściwościach energetycznych słomy, liści, trzciny, wierzby energetycznej oraz tui.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie roli i korzyści wynikających z zastosowania Systemu Zarządzania Jakością. W artykule przedstawiono etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wraz z korzyściami wynikającymi z jego wdrożenia. Artykuł zaprezentuje strukturę Systemu Zarządzania. W dalszej części artykułu omówiono wybrane aspekty zarzadzania jakością w MPK oraz przedstawiono wybrane statystyki dotyczące jakości obsługi pasażerów.
EN
This article aims to approximate the role and benefits of the Quality Management System. The article presents the stages of implementation of the Quality Management System together with the benefits resulting from its implementation. The article presents the structure of the Management System. The following sections discuss selected aspects of quality management in MPK and presented selected selected statistics on passenger service quality.
PL
Współczesne przedsiębiorstwo przetwarza informacje których źródło ma charakter zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. W związku z tym informacja i będąca jej efektem wiedza to majątek każdej organizacji. Aby przedsiębiorstwo miało szanse na sukces powinno wykorzystywać maksymalne możliwości zintegrowanych systemów zarządzania których częścią mogą być systemy informatyczne. Systemy te stanowią kolejną, obecną na rynku, generację systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawiono identyfikację systemów automatycznej identyfikacji kodów kreskowych, elektronicznej wymiany danych EDI, szczególnie uwzględniając systemy klasy SAP R\3.
EN
A modern company processes information inside and outside. Consequently, this information is the property of the enterprise. To be successful in the market, the company is required to use the maximum capabilities of integrated IT systems. These systems are the next on the market, generation of systems supporting company management. This article discusses the identification of automated barcode identification systems, EDI electronic data interchange, MRP/ERP systems, and especially SAP R\3 class systems on the example of an enterprise.
PL
Kierownik aby osiągnąć sukces niezależnie od funkcji, którą pełni, powinien posiadać wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności. Artykuł porusza kwestię cech i umiejętności dobrego przywódcy, a także wpływu działań kierowniczych na kształtowanie funkcji personalnych w organizacjach non-profit. Zaprezentowano w artykule, wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o metodę ankietową, dotyczącą roli kierownika w organizacjach non-profit. Celem badań było poznanie opinii respondentów na temat najczęściej występujących zachowań kierownictwa w stosunku do podlegającego mu personelu.
EN
Manager to succeed independently of the function in which it is located, must have certain roles and skills. The article raises the question of qualities and skills of good leaders, and what influenced managerial activities on the development of HR functions in non-profit organizations. The results of research conducted on the basis of the method of polling, on the role of manager in non-profit organizations. Their aim was to find out respondents' opinions about the most common behavioral management in relation to subject him to the staff and get to know the characteristics of the ideal manager.
8
PL
W obecnym czasie, podstawą do sukcesu przedsiębiorstwa zarówno tego biznesowego jak i uzyskania silnej, stabilnej pozycji jest wykorzystanie możliwości nowych technologii, mianowicie zintegrowanych systemów informatycznych. Przedsiębiorstwa które odrzucają te rozwiązania zdecydowanie tracą swą pozycję w stosunku do innych przedsiębiorstw wykorzystujących innowacyjne metody. W dzisiejszych czasach naturalnym zaczyna być konkurowanie na rynku pracy, bitwa o klienta. Oczywistym jest więc, dostosowania się do nowoczesnych technologii. Celem artykułu jest pokazanie zalet stosowania zintegrowanego systemu informatycznego jakim jest system EPR.
EN
At the present time, the basis for the success of both business and business is to introduce integrated IT systems. Companies that reject these solutions are clearly losing ground as today's competition in the labor market needs to adapt to modern solutions. In addition, the use of integrated IT systems strongly helps to have an advantage over other companies that do not innovate.
EN
One of the basic human needs, the primary and essential is a sense of security. It plays a special role in the life of the individual and social group for example in the family. This wouldn’t possible without certain information by which you can get significant knowledge about the impact of security for human life. Many scientists claim that the information is the basis of community particularly those in the workplace, which organized it’s protection by all possible means, protecting the company against unauthorized disclosure. A special role in this case played by the company management actually managing information security. The results of the analysis of the certification ISO/IEC 27001 in the industrial sector shows that there is still much to be done in this area. The basis for such a claim is that 80% of information of various types is stolen by employees. Theoretical considerations based on statistical data for the certification of ISO / IEC 27001. This article presents the different stages of ISMS system. The purpose of this article is to alert the reader to the idea of information security management system based on identification of threats and risk analysis, directed on the establishment, implementation, operation, monitoring, maintenance and improving information security, subjected to certification by an accredited certification unit.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.