Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Podjęte zostały próby opracowania nowej generacji funkcjonalnych nanopokryć stosowanych w przemyśle odlewniczym. Badania ukierunkowane były na wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych pokryć opartych na nanocząstkach odlewanych elementów oraz aktywnych związków chemicznych, co pozwoli w czasie krzepnięcia metalu na dyfuzję tych pierwiastków do powierzchni krzepnącego stopu (odlewu) oraz na uzyskanie zmian struktury powierzchniowej przez powstanie węglików, które w efekcie spowodują znaczący wzrost odporności na ścieranie w ten sposób uzyskanej powierzchni odlewu.
EN
Tests were conducted to develop a new generation of functional nano-coatings used in the foundry industry. The research focused on the introduction of modern and innovative coatings based on nanoparticles of cast elements and active chemical compounds, which during metal solidification will allow the diffusion of these elements into the surface of the solidifying alloy (casting) with the resulting change in the structure of the casting surface owing to the formation of carbides, conferring a significant increase of abrasion wear resistance thereby gaining casting surface.
PL
Informacje o światowej produkcji są pierwszym tłumaczeniem corocznie publikowanych przez Modern Casting danych, uzyskiwanych przez redakcję tego pisma z prawie wszystkich liczących się w produkcji odlewniczej krajów świata. Umieszczanie tych informacji przez redakcję Modern Casting w Internecie umożliwiło szybszą ich publikację w Przeglądzie Odlewnictwa i wierzymy, że tak będzie w następnych latach. Przedstawione dane szczególnie za rok 2009 powinny być wykorzystane przez Czytelników do oceny sytuacji w okresie światowego kryzysu zarówno polskiego odlewnictwa jako całości, jak i poszczególnych odlewni. Wnioski z analizy danych pozostawiamy Czytelnikom w szczególności Zarządom Przedsiębiorstw odlewniczych.
EN
Information on the world production are the first translation of the yearly published by Modern Casting data obtained by the editorial section of this journal from nearly all countries which are reckoned with the casting production. Placing these information on the Internet, by the Editorial Board of Modern Casting, enabled their faster publication in the Foundry Journal and we believe that it will be repeated in the next years. The presented detailed data for the year 2009 should be used by the Readers for their own assessment of the situation during the world crisis both in respect of the Polish foundry practice as a whole and in respect of individual casting houses. Conclusions drawn from the data analysis we leave to the Readers, especially to Managements of Foundry Enterprises.
PL
W artykule autorzy przedstawiają niezwykle istotne zagadnienie uzysku w produkcji odlewów z punktu widzenia rentowności jako celu podstawowego przedsiębiorstwa odlewniczego. W uzysku zdefiniowanym jako stosunek ilości dobrych odlewów do ilości wsadu metalowego niezbędnego do stopienia i otrzymania dobrych odlewów mieści się przeciętnie biorąc większość kosztów bezpośrednich, które w relacji do stosowanej technologii i poziomu jakości są ponoszone w procesie produkcji. W artykule omówiono główne elementy składające się na wysokość uzysku oraz przedstawiono podstawowe działania umożliwiające osiągnięcie w miarę wysokiego uzysku zarówno w obszarze technologii jak i organizacji i monitorowania procesu produkcyjnego.
EN
An essential problem of the casting production yield from the point of view of the profitability as the basic purpose of the foundry plant is presented in the paper. In the yield, defined as a ratio of the amount of good castings to the amount of metallic charges necessary for melting and obtaining sound castings, the majority of direct costs, which - in relation to the applied technology and quality level - are borne in the production process, is generally included. Main elements influencing the achieved yield and the basic operations allowing to obtain the relatively high yield, both concerning the technological range and the organisation and monitoring of the production process, are discussed in the paper.
PL
Artykuł jest skrótowym materiałem sprawozdawczym przedstawiającym odbywające się w dniach 19-23 kwietnia br. Targi w Hanowerze. Tematyką interesująca autorów było odlewnictwo, energooszczędne rozwiązania przemysłowe, problematyka energii odnawialnej. Mimo tego, że na targach prezentowało swoje produkty około 300 odlewni praktycznie z całego świata, przedstawiających najwyższej jakości odlewy ze wszystkich tworzyw odlewniczych i dla wszystkich branż w tym dla motoryzacji, energetyki odnawialnej oraz dla przemysłu maszynowego, to wiodąca tematyką była szeroko pojmowana energetyka, która łączono z ekologią. W artykule uwypuklono problematykę energii odnawialnej, cytując szereg informacji z tamtejszej prasy, która poświęcała targom i eksponowanym na nich produktom bardzo dużo uwagi.
EN
The article is a short report material presenting Hannover Trade Fair, which took place on 19 - 23 April 2010. The areas of interest to the authors were: foundry industry, energy saving industrial solutions, the issues of renewable energy sources. Despite the fact, that over 300 foundries, practically from around the world, presented their products, comprising the highest quality casts made of all types of casting materials and manufactured for all industry fields, including the car industry, renewable energy sources and the machine industry, the leading topic was the widely understood power supply, connected with the ecology. In this paper, the problem of renewable energy sources was highlighted, and a number of information from the German press, which paid a lot of attention to the fair and the presented products, was quoted.
PL
W trakcie realizowanego projektu przeprowadzono serie badań nad wpływem rozdrobnionego modyfikatora naniesionego na powierzchnię formy na zmiany struktury powierzchni odlewów z żeliwa sferoidalnego i staliwa stopowego. Podczas prac przygotowawczych zdecydowano się na użycie dla żeliwa taniego i dostępnego modyfikatora FeSi75T, natomiast dla staliwa austenitycznego typu SUS316 (LH17N17M3) użyto specjalnie wytopiony i przygotowany modyfikator FeNbC. Sam proces modyfikacji polegał na rozpuszczeniu naniesionej warstwy modyfikatora, co wymagało doboru odpowiedniej granulacji oraz ilości modyfikatora umożliwiającej zajście procesu modyfikacji i wystąpienie oczekiwanych efektów, tj. głównie rozdrobnienia i zwiększenia ilości wydzieleń grafitu w żeliwie oraz rozdrobnienia ziarna w przypadku staliwa.
EN
In the course of the executed project, a series of investigations has been made to establish what effect a refined inoculant applied on the mould surface can have on changes in the surface structure of castings made from ductile iron and alloyed cast steel. During preliminary research it was decided to use a cheap and readily available FeSi75T inoculant for cast iron, while for the austenitic SUS316 (LH17N17M3) cast steel, a FeNbC inoculant after special melting and treatment was selected. The inoculation process consisted in dissolving the applied layer of inoculant, thus requiring the choice of a best amount of the inoculant of proper granulation to induce the inoculation process along with all the expected effects, i.e. raising the number of graphite precipitates in cast iron combined with their refinement, and grain refinement in cast steel.
PL
W artykule, przytaczając najnowsze dane o produkcji odlewów i trendach jej rozwoju na świecie, Europie i w Polsce - zwrócono uwagę na znaczenie odlewnictwa w nowoczesnym przemyśle i gospodarce. Uwzględniając udział kosztów energii w całkowitym koszcie wytwarzania odlewów oraz przewidywane problemy w dostawach oraz wzroście energii, zwrócono uwagę na koniecnzość jej oszczędności w odlewnictwie - branży o znaczącym wykorzystaniu energii. Na podstawie badań i analiz przeprowadzonych w minionych latach (we Francji, W. Brytanii, Szwecji) i w ostatnim okresie (USA), przedstawiono dane dotyczące zużycia energii w różnych etapach procesu produkcji odlewów. Opisano również kierunki i metody oszczędności energii w odlewnictwie. Zamieszczone informacji mogą i powinny stanowić bazę odniesienia i porównań dla oceny zużycia energii w polskich odlewniach oraz podjęcie działań i badań dla realizacji tego celu.
EN
Quoting the most actual data on casting production and trends of its development in the world, Europe and Poland - the attention was drawn to the importance of foundry engineerin gin the modern industry and economy. Taking into account costs of energy within total costs of casting production as well as the expected problems in energy supply and cost increases the necessity of energy saving in foundry engineering, which is known as being of high energy consumption - is emphasized in the paper. The data concerning energy consumption at various stages of the casting production process are presented on the bases of investigations an analyses performed some years ago (in France,l Great Britain, Swedem) and the most recently (in the USA). Directions and methods of energy saving in foundry engineering are also described. Tye presented information can and should constitute the reference base for comarisons and assessments of energy consumption in the Polish foundry plants and form undertaking endeavors and investigations to achieve savings.
PL
Uczestnictwo Polski w strukturach UE spowodowało napływ środków finansowych o charakterze pomocowym, celem których jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla zapewnienie jej zrównoważonego rozwoju. Zdecydowana większość działających w Polsce branż przemysłowych oraz przedsiębiorstw jest, teoretycznie biorąc, uprawniona do otrzymania tego typu wsparcia finansowego. Aby jednak wystąpić skutecznie o te środki, niezbędna jest zmiana w filozofii działania każdego przedsiębiorstwa. Środki, jakie UE przekazuje w ramach funduszy strukturalnych, są przeznaczone, w przypadku sektorów przemysłowych, głównie na projektowanie, wdrażanie i rozwój przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze innowacyjnym. Wzmocnienie potencjału polskiego przemysłu zarówno w sensie produkcyjnym, jak i intelektualnym ma szczególne znaczenie w dobie globalizacji i międzynarodowej konkurencji. Niniejszy artykuł pokazuje, jak przeciętne polskie przedsiębiorstwo przemysłowe powinno się ubiegać o przyznanie tych środków, jakie warunki i kryteria musi spełnić aby te środki otrzymać a następnie prawidłowo rozliczyć. Podstawą jest tutaj kreacja odpowiedniej strategii działania, która wyznaczy poszczególne obszary inwestycyjne przedsiębiorstwa i sklasyfikuje je pod względem przyszłych efektów finansowych. Tylko wtedy ma sens ubieganie się o dotację, kiedy istnieje jasno sprecyzowany cel i znane są korzyści jakie przyniesie nam jego realizacja. Wówczas środki unijne będą dla polskiego przedsiębiorcy najbardziej atrakcyjnym źródłem pozyskania kapitału zewnętrznego.
EN
Poland's partipation in the EU structures have caused an influx of the financial means of the helping character, the aim of hich is the increasing of the competition ability of the polish economy and ensuring its balanced development. A wast majority of industry branches being activ in Poland as well as of enterprises is theoretically authorized to get the financial support of this kind. But, to effectively apply for these EU means there exists need for changing the philosophy of operation of each enterprise. The means transferring by EU in the scope of the structural fonds are deigned, in the case of the industry enterprises, principally for projecting, implementation and development of innovative investments. Strengthening the potential of the polish industry regarding as well the production as also the intellectual problems has a special importance in the days of globalization and international competition. This article shows how an average industry enterprise shall apply for allocation of these means, what conditions and criterions shall it fulfill for getting these means and then to clear them. The base is here creation of an corresponding activity strategy, which will determine particular investment fields of the enterprise and classify them regarding the future financial effects. There only exists a sens of applying for the allocation when one has a clearly precized aim and the profits from its realization are well known. In these conditons the most attractive source of procuring the external capital by the polish entrepreneur will be the EU means.
PL
Przedstawiono dane obejmujące wielkość produkcji i eksportu odlewów, stosowane technologie produkcji, stan zatrudnienia, nakłady inwestycyjne, sytuację finansową przemysłu odlewniczego, a także zmiany w ostatnim dziesięcioleciu produkcji całkowitej odlewów oraz z poszczególnych tworzyw. Widoczny w ostatnich latach wzrost wielkości produkcji odlewów, w tym głównie odlewów z żeliwa sferoidalnego i ze stopów metali nieżelaznych, a także wzrost wielkości eksportu świadczą o korzystnych zmianach w krajowej produkcji odlewniczej.
EN
In this publication the current state of the Polish foundry industry according to the statistical data for year 2005 in the range of production volume and export, the applied production technologies, buyers of castings, employment and investment outlays, and financial situation of the foundry sector have been presented. The changes which took place in the last decade in the total production of castings, and in the production of individual materials have been given. The increase in the total volume of the castings production, including castings of spheroidal graphite iron and non-ferrous metals castings, the increase in exports and in the demand for cast parts used by the automotive industry have shown the advantageous changes in Polish foundry production.
PL
Na wstępie omówiono celowość podejmowania prac nad podniesieniem konkurencyjności polskich wyrobów, w tym maszyn i urządzeń, w skład których wchodzą lub mogą wchodzić elementy odlewane. Drogą do tego celu jest wdrażanie innowacyjnych tworzyw oraz technologii wytwarzania. W pierwszej części artykułu wstępnie oceniono właściwości trybologiczne kilku wybranych gatunków ADI o zróżnicowanym składzie chemicznym i strukturze oraz właściwościach mechanicznych, w aspekcie ich zastosowania na elementy maszyn rolniczych. Zarówno badania laboratoryjne (próbki ADI) jak i eksploatacyjne (odlewy prototypowego lemiesza do pługa wykonane z ADI) wykazaly, że intensywność zużycia ściernego w różnych mediach jest znacznie mniejsza niż dla stali 38GSA, z której powszechnie wykonuje się w Polsce wiele elementów pracujących w glebie. Wstępne badania potwierdzily także tezę o realnej możliwości aplikacji tego żeliwa na elementy odlewane jako zamienniki elementów spawanych, kutych i walcowanych w konstrukcjach maszyn i urządzeń rolniczych. Część druga, to dalsze poszukiwania przez autorów, tworzyw odlewniczych, mogących pracować w bardzo trudnych warunkach, jakimi jest eksploatacja w glebie części maszyn i urządzeń rolniczych. Opisano tu staliwo dwufazowe Cr-Ni-Mo z dodatkiem azotu, sugerując, iż swymi właściwościami może ono sprostać stawianym wymogom. Przeprowadzono badania strukturalne i próby trybologiczne wykonanych odlewów. Stosując modyfikację składu chemicznego i odpowiednią obróbkę cieplną, doprowadzono do zwiększenia odporności na zużycie badanych tworzyw.
EN
In introduction to this paper the discussion was focussed on the advisability of reserches started to improve the competitiveness of Polish products, including machines and equipment in which cast parts are used or may be used. A way to achieving this purpose is through the use of innovative materials and technologies of their fabrication. In the paper the tribology properties of several selected grades of ADI cast iron of varied chemical content, structure and mechanical properties were initially evaluated in the aspects of their application for agricultural machines elements. Both, laboratory test (ADI cast iron samples) and operating tests (ploughshare castings made from ADI casts iron) proved that the intensity of abrasive wear in different media is much smaller than for 38GSA steel, which is commonly applied in Poland for elements working in the ground. The initial researches also confirmed the thesis of the practical possibility of this cast iron application for casting elements to replace welded, forged and rolled elements in the constructions of farming machines and devices. However, it requires optimisation of the chemica content of ADI cast iron as well as the applied heat-treatment. In the second part of the paper the authors search for other casting materials that could work in very hard tribologically conditions such as agricultural machines and devices operating in the ground. Two-phase Cr-Ni-Mo cast steel with addition of nitrogen was described and it was suggested that the material thanks to its properties could meet the mentioned requirements. Some structural researches as well as tribology tests of the performed casts were conducted. The application of the chemical content 's modification and the appropriate heat-treatment resulted in an increase of the wear resistance of the tested materials.
PL
Autor omówił znaczenie globalizacji i wynikających z niej zagrożeń dla światowego, a przede wszystkim polskiego odlewnictwa. Niemałe znaczenie dla tych zagrożeń ma wpływ interwencjonizmu państwowego, który w polskich warunkach występuje w niewielkim stopniu. Ostatnie podejmowane działania mają na celu zabezpieczenie polskiego odlewnictwa przed skutkami niezdrowej konkurencji, objawiającej się napływem odlewów z krajów o taniej sile roboczej i własnej bazie surowcowej, a których jakość pozostawia wiele do życzenia. Projekt, finansowany z funduszy strukturalnych o nazwie "Foresight technologiczny odlewnictwa polskiego", ma na celu przede wszystkim zapewnienie polskiemu odlewnictwu prawidłowego rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności, przeciwdziałającej zagrożeniom płynącym z globalizacji.
EN
The author discussed the importance of the globalization and following from it menaces for the worldwide and, especially, polish foundry industry. This state is essentially influenced by the state intervention activity, which proved, in polish conditions, to be not much significant. The lately taken actions are aimed for protection of the polish foundry industry against results of the morbid competition demonstrated by the influx of the castings of not satisfactory quality, coming from countries of cheap labor force and own raw materiał basis. The project described in the article, named "Technological foresight of the polish foundry industry", financed by the structural fond, especially shall ensure to the polish foundry industry a hght development and international competitiveness, enabling the op-position against the results of the globalization.
PL
Przedstawiono historię działalności Instytutu Odlewnictwa od czasu jego stworzenia, aż po dzień dzisiejszy. 60-lecie działalności to znaczący okres, który zaowocował wieloma osiągnięciami w zakresie prac dla przemysłu i badań podstawowych. Aktywność zawodowa pracowników Instytutu Odlewnictwa to przede wszystkim liczne kompleksowe przedsięwzięcia podejmowane dla odlewnictwa, ogromna ilość publikacji prezentowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, współpraca z ośrodkami odlewniczymi i innych branży w kraju i zagranicą. To wszystko wpływa na dobre notowania Instytutu Odlewnictwa w przemyśłe i jego znaczenie dla branży odlewniczej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i globalizacja rynków stwarzają nowe możliwości i nowe wyzwania, które trzeba podejmować i którym należy sprostać. Oczekują tego nie tylko odbiorcy odlewów, ale także przemysł krajowy, dla którego Instytut Odlewnictwa świadczy usługi.
EN
The history of the activity of Foundry Institute from its foundation for today is presented in this article. Sixtieth anniversary of the activity is a perion fructifying with many achievements in the scope of both the works for the industry and fundamental research. The professional activity of the Foundry Institute staff includes, above all, numerous complex undertakings for foundry industry, a big number of publications in domestic and oreign publishing houses, collaboration with foundry centers and with the centers of other branches in the country and abroad. All this influences the actual good quotation of the Foundry Institute in the industry and its importance for the foundry branch. The membership Polands in EU and globalization of markets create new possibilities and new challenges which shall be taken up and met. This is expected not only by customers of foundries but also by the domestic industry to which Foundry Institute does services.
PL
W drugim dniu trwania XII Międzynarodowych Targów Technologii dla Odlewnictwa METAL 2006, odbyło się drugie już międzynarodowe spotkanie redaktorów czasopism branży odlewniczej. W spotkaniu uczestniczyli głównie przedstawiciele czasopism z Europy Wschodniej. Tematyka obrad nawiązywała do problematyki działalności poszczególnych redakcji, która to działalność została zapoczątkowana na spotkaniu w ubiegłym roku. Dyskutowano nad kwestiami wymiany informacji i materiałów do publikacji pomiędzy poszczególnymi redakcjami czasopism. Podsumowując, spotkanie to podkreśliło konieczność kontynuowania wymiany doświadczeń, zapraszając do udziału w spotkaniach także przedstawicieli redakcji z Europy Zachodniej.
EN
In the second day of the XII International Trade Fair Technology for Foundry Industry METAL 2006 took place the second meeting of the editors of the journals of foundry branch. In the meeting participated mainly the representatives of the journals from Eastern Europe. The subjects of the meeting referred to the problems of activity of the particular editor staffs, initiated during the last year's meeting. There were discussed questions of exchange of informations and materials for publications between particular journals. In summary it could be stated that such meetings shall be continued and there should participate also the representatives of West-European editor staffs.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono aktualny stan branży odlewniczej w Polsce wg danych statystycznych za rok 2004 w zakresie wielkości produkcji i eksportu, stosowanych technologii produkcji, odbiorcom odlewów, stanu zatrudnienia, a także nakładów inwestycyjnych i sytuacji finansowej przemysłu odlewniczego. W publikacji przedstawiono także zmiany w ostatnim dziesięcioleciu produkcji całkowitej odlewów oraz z poszczególnych tworzyw. Wzrost całkowitej wielkości produkcji odlewów, w tym głównie odlewów z żeliwa sferoidalnego i ze stopów metali nieżelaznych, wzrost wielkości eksportu i zapotrzebowania na odlewy dla przemysłu samochodowego świadczą o korzystnych zmianach w krajowej produkcji odlewniczej.
EN
In this publication the current state of the Polish foundry industry according to the statistical data for year 2004 in the range of production volume and export, the applied production technologies, buyers of castings, employment and investment outlays, and financial situation of the foundry sector have been presented. The changes which took place in the last decade in the total production of castings, and in the production of individual materials have been given. The increase in the total volume of the castings production, including castings of spheroidal graphite iron and non-ferrous metals castings, the increase in exports and in the demand for cast parts used by the automotive industry have shown the advantageous changes in Polish foundry production.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.