Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Czy liczniki energii elektrycznej mierzą poprawnie?
PL
W odczuciu wielu ludzi, od pewnego czasu wzrosły rachunki za energię elektryczną. Przyczyn tego wzrostu dopatruje się w coraz powszechniejszym stosowaniu statycznych liczników energii w miejsce liczników indukcyjnych. Duży oddźwięk spowodowały artykuły naukowe, opublikowane w ubiegłym roku, w których autorzy otwarcie stawiają tezę, że liczniki statyczne nie działają prawidłowo w niektórych warunkach obciążenia. Szczególnie niekorzystne wyniki uzyskano podczas badań liczników w instalacjach z nowoczesnymi żarówkami energooszczędnymi. W referacie przedstawiono analizę wewnętrznej budowy typowych liczników statycznych, zawarto kilka uwag na temat właściwości wybranych żarówek energooszczędnych, jak również przekładników prądowych, cewek Rogowskiego i przetworników hallotronowych, stosowanych do pomiaru prądu obciążenia. Przedstawiono konfigurację systemu pomiarowego oraz wyniki wstępnych badań kilka rodzajów liczników energii elektrycznej.
EN
In the opinion of many people, electricity bills have risen for some time. The reasons for this increase are seen in the widespread use of static energy meters instead of induction meters. The great resonance was caused by scientific articles published last year, in which the authors openly put forward the thesis that static meters do not work properly under certain load conditions. Particularly unfavorable results were obtained when testing meters with modern, energy-saving light bulbs used as a load. The paper presents the internal structure and basic functional blocks of typical static energy meters. The integrated circuits with embedded ADCs and their peripheral devices, applied in considered energy meters are analyzed. Several comments are made on the properties of energy-saving light bulbs, as well as current transformers, Rogowski coils and Hall-effect sensor based transducers used to measure load current. The configuration of the measurement system and results of preliminary tests of several types of electricity meters are shown. Short deliberations on the reasons for discrepancies in energy meter measurements are also presented.
PL
Dzięki postępowi w różnych dziedzinach elektrotechniki tradycyjne elektroenergetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne przekształcane są w inteligentne sieci elektroenergetyczne. Integralną częścią sieci o takiej konfiguracji jest medium komunikacyjne, stanowiące warstwę fizyczną sieci komunikacyjnej, umożliwiającej wymianę różnorodnych danych w ramach sieci. Liczne aplikacje zaprojektowane dla sieci inteligentnych, np. umożliwiające zdalne odczyty liczników energii, w większości wymagają niewielkiej szybkości transmisji danych, dla której wystarczające warunki stwarzają techniki komunikacji wąskopasmowej. W artykule omówiono podstawowe założenia inteligentnych sieci energe­tycznych oraz wskazano wybrane standardy komunikacji implementowane w tych sieciach. Nakreślono istotny problem związany z ich użytkowaniem: przesłuchy pomiędzy segmentami sieci. Przedstawiono koncepcję rozwiązania tego problemu i przywołano wstępne wyniki badań symulacyjnych.
EN
With advances in various fields of electrical engineering, traditional power transmission and distribution grids are transformed into intelligent power grids. An integral part of a network with this configuration is the communication medium, which is the physical layer of the communication network, allowing for the exchange of diverse data within the network. Numerous applications designed for intelligent networks, such as enabling remote reads of power meters, mostly require a low data rate, for which sufficient conditions create narrowband communications. The article discusses the basic assumptions of intelligent power grids and indicates selected communication standards implemented in these networks. A significant issue related to their use was identified: crosstalk among network segments. The concept of solving this problem was presented and preliminary results of simulation tests were recalled.
3
PL
Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią coraz istotniejszy element zaspokajania potrzeb energetycznych przemysłu i indywidualnych użytkowników na całym świecie. Ich rozwój przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 i potencjalne ograniczenie efektu cieplarnianego, jak również inicjuje postęp technologiczny w odnośnych dziedzinach. W artykule przedstawiono konfiguracje przydomowej mikro-instalacji, wytwarzającej energię elektryczną, użytkowanej w północnej części kraju. Omówiono kierunki i przesłanki jej modernizacji, pokazano wyniki pomiarów ilości produkowanej energii oraz dokonano analizy efektywności jej wytwarzania w kontekście energetycznym, ekonomicznym, jak i otoczenia prawnego zagadnień OZE.
EN
Renewable energy sources (RES) are becoming increasingly important in the world to meet the energy needs of industry and individual users. Their development also affects the reduction of CO2 emissions and potential reduction of greenhouse effect as well as initiates technological progress in relevant areas. This article presents the configuration of household electrical micro-installation that is used in the northern part of Poland. The directions and reasons for its modernization were discussed. The results of the measurements of the amount of energy produced and the analysis of the efficiency of its production, in the energy, economic and legal context were considered. Technical conditions and legal regulations for RES systems in Poland are still not favorable. Private investors build RES systems at their own risk. Currently, the return period on investment in this area is far from the information contained in the advertising of RES equipment. Increasing the rates for resale electrical energy and subsidizing the construction of the RES plants will certainly help to expand the pool of potential investors. In response to a question in the title of the article: it can be profitable.
4
Content available remote Analiza efektywności wybranych instalacji fotowoltaicznych w północnej Polsce
PL
W artykule przedstawiono konfiguracje czterech instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w północnej Polsce. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów dokonano oceny efektywności badanych systemów, w zakresie sprawności energetycznej przetwarzania energii, jak i efektywności ekonomicznej działających instalacji, oraz uwarunkowań pozatechnicznych związanych z wytwarzaniem energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.
EN
The article presents the configuration of four photovoltaic systems installed in northern Poland. Based on the results of the measurements, the effectiveness of the systems under investigation, in terms of efficiency of energy conversion and economic efficiency of the installations operating, as well as non-technical determinants related to the production of energy from renewable sources were assessed.
PL
Do oceny jakości energii elektrycznej opracowanych zostało wiele przyrządów. Każdy dostawca przyrządu gwarantuje, że produkt spełnia obowiązujące normy, a niepewność uzyskanych wyników pomiarów nie przekracza ustalonych poziomów. Dokładność wyników pomiaru zależy m.in. od jakości kalibracji części akwizycyjnej torów pomiarowych, jak również od poprawności algorytmów realizowanych w oprogramowaniu przyrządu. W artykule przedstawiono podstawowe właściwości przyrządu "estymator/analizator", jak również metody kalibracji jego torów pomiarowych i weryfikacji programowej części jego algorytmów pomiarowych, wbudowanych w oprogramowanie procesora, wyznaczającego wartości wskaźników jakości energii elektrycznej. Obok wcześniej wykorzystywanych sposobów weryfikacji algorytmów pomiarowych omówiono propozycję metody umożliwiającej weryfikację poprawności programowej części toru pomiarowego przyrządu, zasadniczej z punktu widzenia jego właściwości metrologicznych.
EN
A lot of instruments for assessment of the electrical power quality have been developed. Each instrument supplier guarantees that the product meets the applicable standards, and the uncertainty of the results of measurements does not exceed the assumed levels. The accuracy of the measurement results depends on, among others, the quality of calibration of the measurement channels as well as the accuracy of measuring algorithms built into the software of the instrument. The paper presents the basic properties of the instrument "estimator/analyzer", as well as the methods applied in calibration of the input circuits of measurement track and verification of the measurement algorithms. In addition to previously used methods of verification of the measurement algorithms the proposal of another method of measurement algorithms verification is discussed. Application of the proposed assessment method of measuring algorithms can not solve all the problems that affect the limited accuracy of the measurement results, but it allows the off-line assessment of data processing in DSP algorithms and identification the mistakes which decrease the accuracy of the instrument.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie synchronizacji operacji wykonywanych w torze rejestracji parametrów z systemu elektroenergetycznego. Dla uzyskania płynności przepływu danych niezbędna jest wzajemna synchronizacja poszczególnych operacji przetwarzania danych w kolejnych blokach funkcjonalnych toru oraz operacji przesyłania danych między blokami funkcjonalnymi na kilku poziomach realizowanych operacji (bitu, ramki i synchronizacji informacji).
EN
The article presents the problem of synchronization of operations performed in recording track of parameters from the electrical power system. To obtain the fluency of data flow in the subsequent functional blocks of the track, the mutual synchronization of various operations of data processing as well as the synchronization of data transfer operations between functional blocks on several levels of the carried out operations (the bit, the frame and the information synchronization) is necessary.
7
Content available remote Konstrukcje generatorów mocy opracowanych do zastosowań laboratoryjnych
PL
Generatory mocy małej częstotliwości są wykorzystywane przez studentów w trakcie zajęć laboratoryjnych. W artykule przedstawiono konfiguracje układowe generatorów mocy, opracowanych na potrzeby laboratorium miernictwa i podstaw elektrotechniki. Omówiono budowę i wybrane wyniki badań dwóch opracowanych przyrządów.
EN
The low-frequency power generators are used by students during laboratory classes. The article presents the configurations of power generators developed for the laboratories of metrology and fundamentals of electrical engineering. The structures of generators and some selected results of tests of the two elaborated instruments were shown.
PL
W artykule przedstawione zostały relacje czasowe pomiędzy procesami i operacjami realizowanymi podczas rejestracji danych z systemu elektroenergetycznego, zapisywanych do pamięci przenośnej, od momentu ich przetworzenia na postać cyfrową w przetwornikach ADC, poprzez konwersję w FPGA i gromadzenie w pamięci procesora DSP, ich ponowne wysłanie do układu FPGA, gdzie są one buforowane w ramkach 4 kB, a następnie wysłane za pomocą interfejsu SPI do pamięci procesora GPP, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. W module GPP, działającym w środowisku Linux, dane zapisywane są na nośniku USB. Jest to proces krytyczny, wpływający na ograniczenie szybkości rejestracji danych. Przeprowadzono analizę czasową operacji realizowanych sekwencyjnie w poszczególnych blokach i występujących ograniczeń czasowych.
EN
The article presents the time relations between processes and operations carried out during the registration of data from the electrical power system, stored in pendrive portable memory. The authors present and analyze in terms of successive stages of registration of data containing information on the signals in the power system, starting from their conversion into digital form, by gathering in memory of the DSP, sending them using LVDS protocol to the FPGA, where they are cached in 4 kB frames and then sent via SPI interface to the memory of GPP processor operating under the Linux system. In the next step, using the tools and drivers available in this environment, data is stored on the USB. This operation is critical in saving the data stream from the power system, affecting the speed limit of data recording. Limitations of this operation are mainly due to the properties of the Linux system. The paper describes the configuration and processes at the basic functional blocks of data recording track: ADC, DSP, FPGA and GPP with a USB port. An analysis of time constraints operations performed sequentially in individual blocks. "A bottleneck" for the data stream to the recording operation is under the control of the USB port of GPP. The article presents the results of data processing speed in individual blocks and the existing time constraints as well as the conclusions about the properties of the embedded operating system, installed in the system GPP and the possibility of using such solution in data recording systems.
9
Content available remote Sprzężenie różnych standardów interfejsów z wykorzystaniem układów FPGA
PL
Układy FPGA, ze względu na ich otwartą konfigurację oraz sposób ich implementacji, mają szeroki zakres zastosowań. W artykule opisano uwarunkowania występujące przy projektowaniu aplikacji z wykorzystaniem układów FPGA, umożliwiających wymianę danych pomiędzy portami interfejsów o różnych standardach. Przedstawiono etapy realizacji projektu: od analizy wybranych interfejsów, poprzez dobór odpowiedniego układu FPGA, projekt aplikacji w języku VHDL, realizację symulacji, po konfigurację układu rzeczywistego oraz testowanie jego działania. W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązanie przyrządu do pomiaru i rejestracji parametrów jakości energii elektrycznej, ilustrujące etapy projektowania układu łączącego porty interfejsów o różnych standardach, zarówno w zakresie parametrów sygnałów interfejsowych, jak i formatów przesyłanych danych. Przedstawiono sposoby realizacji aplikacji konfiguracyjnej FPGA. Omówiono metodykę badań prowadzonych na etapie symulacji funkcji wykonywanych w FPGA dla weryfikacji konfiguracji układu. Załączono wyniki badań prowadzonych podczas testowania poprawności działania sprzężonych interfejsów. Na przykładzie wybranego układu FPGA sformułowano wnioski określające zakres jego wykorzystania w kontekście możliwych do realizacji standardów sygnałowych, ograniczeń częstotliwości sygna- łów wejściowych/wyjściowych oraz wskazano przykładowe standardy interfejsów, z którymi skonfigurowany układ FPGA może wymieniać dane przy określonych parametrach komunikacji.
EN
The FPGAs have great possibilities of their application thanks to the open structure and convenient way of their configuration. In paper, the conditions occurring in the design of FPGA applications that allows exchange of data between the different standards interfaces were described. The paper presents the stages of project implementation, starting with analysis of the activities of specific interfaces by selecting the FPGA, application and simulation design in VHDL, configuration and testing of actual operation of the system. The paper shows an example illustrating the project stages of the connection between the interfaces with different signal standards and different data frame formats. It also presents how to implement the FPGA configuration application as well as the methodology of research carried out on the stage of user functions simulation, the FPGA configuration verification and the results of research conducted during the testing operation of coupled interfaces. Taking into account the selected FPGA the proposals providing range of ts use in the context of possible signal standards implementation were formulated, input/output signal frequency restrictions were indicated as well as the examples of interface standards with which the configured FPGA can exchange the data with specific parameters of communication.
PL
W artykule przedstawiono relacje czasowe pomiędzy procesami i operacjami realizowanymi podczas rejestracji danych z systemu elektroenergetycznego, zapisywanych do pamięci przenośnej pendrive. Autorzy przedstawiają i analizują pod kątem uzależnień czasowych kolejne etapy rejestracji danych, zawierających informacje o sygnałach w systemie elektroenergetycznym, od momentu ich przetworzenia na postać cyfrową, poprzez gromadzenie w pamięci procesora DSP, ich wysłanie z wykorzystaniem protokółu LVDS do układu FPGA, gdzie są one buforowane w ramkach 4 kB, a następnie wysłane za pomocą interfejsu SPI do pamięci procesora GPP, pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Wskazano zmianę sposobu synchronizacji ramek w komunikacji między FPGA a GPP, dzięki której wydatnie zwiększono efektywność wymiany danych między tymi układami. W module GPP, z wykorzystaniem narzędzi i sterowników dostępnych w środowisku Linux, dane zapisywane są na nośniku połączonym za pośrednictwem portu USB. Jest to proces krytyczny w łań- cuchu wspomnianych operacji, wpływający na ograniczenie szybkości rejestracji danych. Ograniczenia te wynikają głównie z właściwości systemu Linux. W pracy omówiono konfigurację i procesy realizowane w podstawowych blokach funkcjonalnych toru rejestracji danych: ADC, DSP, FPGA oraz GPP z portem USB. Przeprowadzono analizę ograniczeń czasowych operacji realizowanych sekwencyjnie w poszczególnych blokach. „Wąskim gardłem” dla strumienia danych jest operacja zapisu do USB pod kontrolą GPP. W artykule przedstawiono wyniki badań szybkości przetwarzania danych w poszczególnych blokach i występujących ograniczeń czasowych. Zawarto wnioski na temat właściwości wbudowanego systemu operacyjnego, zainstalowanego w układzie GPP, oraz możliwości wykorzystania takich systemów w układach rejestracji danych. Przedstawiono korzyści i ograniczenia związane z ich użytkowaniem.
EN
The article presents the time relations between processes and operations carried out during the registration of data from the electrical power system, stored in pendrive portable memory. The authors present and analyze in terms of successive stages of registration of data containing information on the signals in the power system, starting from their conversion into digital form, by gathering in memory of the DSP, sending them using LVDS protocol to the FPGA, where they are cached in 4 KB frames and then sent via SPI interface to the processor memory GPP operating under the Linux system. In the next step, using the tools and drivers available in this environment, data is stored on the USB. This operation is critical in saving the data stream from the power system, affecting the speed limit of data recording. Limitations of this operation are mainly due to the properties of the Linux system. The paper describes the configuration and processes at the basic functional blocks of data recording track: ADC, DSP, FPGA and GPP with a USB port. An analysis of time constraints operations performed sequentially in individual blocks. "A bottleneck" for the data stream to the recording operation is under the control of the USB GPP. The article presents the results of data processing speed in individual blocks and the existing time constraints. The conclusions about the properties of the embedded operating system, installed in the system GPP and the possibility of using such solution in data recording systems. The paper presents the benefits and limitations associated with their use.
PL
W artykule przedstawiono konfigurację kanału komunikacyjnego oraz operacje prowadzone na przesyłanej przez niego informacji, zrealizowanego z wykorzystaniem FPGA. Kanał jest istotną, integralną częścią układu akwizycji danych z systemu elektroenergetycznego w oryginalnym urządzeniu do analizy i oceny jakości energii elektrycznej (Estymator-Analizator), ze względu na różniące się standardy portów komunikacyjnych głównych elementów układu akwizycji: przetworników ADC oraz procesora DSP. W szczególności, omówiono sterowanie przetwornikiem ADC oraz przetwarzanie jego danych wyjściowych w układzie FPGA i dostarczanie ich do procesora DSP. Omówiono algorytmy programu konfiguracyjnego FPGA oraz podsumowano wyniki uzyskane w trakcie badań urządzenia, w którym zaimplementowano omawiany układ.
EN
The paper presents the configuration of the communication channel and the operations carried out on the data sent by it, realized using the FPGA layout. The channel is an important, integral part of the data acquisition unit in the original device for the analysis and estimation of power quality in electrical power system. The channel enables communication between different standard interface ports present in main elements of acquisition system: ADC and DSP. In particular, the paper discusses the ADC control, the processing of its output data in FPGA and delivering them to the DSP. During these operations in FPGA the data are converted taking into account the format of communication frames, features of carrying them signals as well as the speed of transmission. The data are transmitted from the ADC via the three-lines serial interface at the physical layer compatible with the SPI standard, and after processing in the FPGA they are sent to the DSP with the participation of the four-lines serial Link Port. The procedures for the data sending from the ADC to the FPGA buffers, their conversion and subsequent transmission to the DSP TigerSHARC are described. Algorithms of the FPGA configuration program are discussed. The results obtained during testing of the device, which implements the considered channel, are summarized.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych rozbudowanego, uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0. Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oceną i poprawą jakości energii elektrycznej, zwłaszcza w izolowanych systemach okrętowych. W artykule krótko przedstawiono strukturę uniwersalnego estymatora/analizatora jakości energii elektrycznej w wersji 2.0, z podkreśleniem zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych w stosunku do wcześniej istniejącego rozwiązania, tj. estymatora/analizatora energii elektrycznej w wersji 1.0. Najważniejszą częścią przedstawionego artykułu jest syntetyczne omówienie trybów i wyników weryfikacji eksperymentalnej wykonanego urządzenia, podzielone na dwie części, dotyczące odpowiednio: badań laboratoryjnych wykonanych w Akademii Morskiej w Gdyni oraz prób środowiskowych wykonanych przez instytucję posiadającą właściwe uprawnienia akredytacyjne, tj. Centrum Techniki Morskiej.
EN
In the paper some experimental research results of developed version 2.0 of the universal estimator/analyzer of electric power quality are presented. A subject matter of the paper concerns the issues connected with assessment and improvement of electrical power quality, in particular for applications in isolated ship power systems. In the article a structure of universal estimator/analyzer of electrical power quality in the version 2.0, taking into account the constructional and functional changes in relation to previously existing solution, i.e. the estimator/analyzer of electrical power quality in version 1.0 is shortly described. The most important part of the presented paper is synthetic discussion of the ways and results of the experimental verification of the elaborated device. This discussion is divided into two parts, concerning respectively laboratory tests carried out in the Gdynia Maritime University and environmental tests on marine equipment carried out by the appropriate accreditating institution it means Research & Development Marine Technology Centre - R&DMTC, Laboratory of Electromagnetic Compatibility.
13
Content available Akwizycja danych z ADC z wykorzystaniem FPGA
PL
W referacie przedstawiono realizację toru akwizycji danych analogowych, w szczególności sterowania zespołami 6-kanałowych przetworników ADC w AD7656 Analog Devices za pośrednictwem układu FPGA z serii Spartan 3 Xilinx, omówiono procedury przesyłania danych z ADC do buforów w FPGA i ich konwersji oraz dalszej transmisji do procesora DSP Tiger SHARC Analog Devices. Cyfrowe reprezentacje analogowych sygnałów wejściowych ADC przesyłane są do FPGA za pośrednictwem trzech linii interfejsu szeregowego, kompatybilnych w warstwie fizycznej ze standardem SPI. Po przetworzeniu w FPGA dane przesyłane są do procesora DSP, przy udziale linii w standardzie LVDS. W referacie omówiono właściwości wymienionych standardów interfejsów, procedury sterowania ADC, algorytmy programu konfiguracyjnego FPGA oraz funkcje realizowane w tym układzie. Omówiono wyniki badań funkcjonalnych toru.
EN
The paper presents implementation of the analog data acquisition channel, in particular the control of a 6-channel ADC converter system of type AD7656 Analog Devices through the Xilinx Spartan 3 of series FPGA, discusses the procedure for sending data from the ADC to FPGA buffers, their conversion and further transmission to the DSP TigerSHARC Analog Devices. The measurement channel configuration is shown in Fig. 1. The digital representations of ADC analog input signals are sent to the FPGA via a three-lines serial interface (Fig. 2) at the physical layer compatible with the SPI standard. After processing in the FPGA, the data are sent to the DSP, with participation of the four-lines bus in the LVDS standard (Fig. 3). The paper presents the ADC properties (Fig. 5) as well as the interfaces applied in the channel (Figs. 3, 4, 8), the procedures for miscellaneous modes of the ADC data output (Figs.6, 7), the set of lines for the FPGA communication with its external circuits (Fig. 8), the time dependencies between operations implemented in the FPGA (Fig. 9), the FPGA configuration program algorithms (Fig. 10) and the functions implemented in this system. Selected results of the functional tests of the channel are discussed.
14
EN
In the paper the principles of functioning, a manner of realization and methods of research performed during configuration of a device enabling the connection of communication port Link Port of TigerSHARC [1, 3, 8] processor with another device communicating by means of SPI [4, 5] interface are presented. The discussed application was realized with use of Xilinx FPGA [6, 7] devices. Transmission in Link Port lines proceeds with utilization of differential signals (Fig. 1) while in SPI data are transferred through asymmetrical signaling lines (Fig. 2). The presented solution is completely original and provides the effective conversion of data among interfaces differing in the range of data format, amplitude and time parameters of interface signals as well as the speed of data transfer. The idea of data conversion among Link Port and SPI interfaces is presented in Fig. 3, the configuration of functional units accomplished on the basis of FPGA device is shown in Fig. 4. The procedures of investigating the configured device, constructed and tested during realization of the project, can be used for creation of other applications with use of FPGA devices.
PL
W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania, sposób realizacji i metodykę badań prowadzonych w trakcie konfigurowania układu umożliwiającego połączenie portu komunikacyjnego procesora TigerSHARC z urządzeniem komunikującym się z wykorzystaniem interfejsu SPI. Omawiana aplikacja została zrealizowana z wykorzystaniem układu FPGA firmy Xilinx. Prezentowane rozwiązanie jest w pełni oryginalne i zapewnia efektywną konwersję danych pomiędzy interfejsami różniącymi się w zakresie formatu danych, parametrów amplitudowych i czasowych sygnałów interfejsowych, jak również szybkości transferu danych. Opracowane i sprawdzone w trakcie realizacji projektu procedury badania konfigurowanego układu mogą być wykorzystane w trakcie tworzenia innych aplikacji z wykorzystaniem układów FPGA.
15
PL
[...]Wzrost obrotów w handlu międzynarodowym, jaki można było obserwować w ostatnich latach, a w konsekwencji także wzrost przeładunków w portach morskich, zwrócił uwagę na poziom zanieczyszczeń emitowany na skutek działalności portowej. Porty uważane są za jedno z głównych źródeł zanieczyszczeń środowiska miejskiego. Największy wpływ na zanieczyszczenie środowiska naturalnego w portach, tak powietrza, jak i wód portowych oraz gleby, ma podstawowa działalność portowa, tj. przeładunek i składowanie ładunków oraz obsługa statków zawijających do portu.[...]
EN
The growth of international trade has resulted in corresponding rapid growth in the amount of goods being shipped by sea, which directly correlates with ports’ cargo turnovers and the level of pollution’s emissions. Based on the 2005 Emissions Inventory, ships represent over 80% of the particulate emissions at the port. With the increasing pressure to clean up the environment and save energy cost, owners and ports have been seeking alternative methods for vessels to turn off their engine and plug into the shore gird while at port. This paper brings closer to the concept of cold ironing, which is receiving a great deal of interested in ports around the world. Shore side power allows ship-owners to shut down the vessel’s auxiliary engines and plug into electrical power. Using cold ironing cuts emissions by more than half and by as much as 97%, while emissions are practically eliminated. Advantages and disadvantages of cold ironing system are also determined, as well as some problems connected with its implementation, as for example, the different voltages and frequencies found on ships while on shore or the lack of the international standard harmonising the application of shore-side power.
PL
W artykule, podzielonym na dwie części, przedstawiono nowy uniwersalny analizator-estymator jakości energii elektrycznej, opracowywany w ramach grantu rozwojowego R0102703 w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. W pierwszej części omówiono genezę i koncepcję nowego urządzenia, w drugiej natomiast pokazano jego założenia projektowe w warstwie funkcjonalnej i sprzętowej oraz realizację techniczną, opartą na zaawansowanej technologii DSP TigerSHARC, z wykorzystaniem dedykowanych modułów FPGA.
EN
In the paper, divided into two parts, the new universal analyser-estimator of electric power quality carried out within the research grant R012703 in the Ship Electrical Power Engineering Department, Gdynia Maritime University is presented. In the first part a genesis and concept of this new device is discussed, while in the second one its designing conditions concerning the operational and hardware functions as well as constructional aspects are shown. A technical realization of the device under consideration is based on the advanced DSP TigerSHARC technology with a use of the dedicated FPGA modules.
17
Content available remote Laboratoryjny model bezprzewodowej sieci pomiarowo-kontrolnej
PL
W artykule omówiono konfigurację sieci bezprzewodowej ZigBee współpracującej m.in. ze sterownikiem mikroprocesorowym. Opisano zbudowany układ prototypowy urządzenia końcowego sieci ZigBee oraz sposób połączenia z peryferiami. Przedstawiono algorytmy działania modelu.
EN
In this paper the configuration of wireless ZibgBee network co-operating e.g. with microprocessor controller was discussed. The built End-Device prototype unit of ZigBee network as well as the connection method to the peripherals were described. The algorithms of model operation were presented.
18
Content available remote Implementacja sieci M2M w przyrządzie wirtualnym
PL
W artykule przedstawiono rozważania odnośnie połączeń kablowych i bezprzewodowych stosowanych w wymianie danych w instalacjach przemysłowych. Krótko opisano aplikację demonstracyjną zarządzającą siecią bezprzewodową. Główną uwagę poświęcono rozpoznaniu protokołu akwizycji danych, wykorzystywanego w przesyłaniu danych z bezprzewodowej sieci sensorowej do PC. Przedstawiono implementację bezprzewodowej sieci sensorowej w przyrządzie wirtualnym w środowisku LabVIEW.
EN
In this paper, some remarks concerning cable as well as wireless connections in data transmission in industrial systems. The demonstration application managing wireless network was shortly described. The main focus of paper is placed in the recognizing of the data acquisition protocol used for data transfer from wireless sensor network to PC. The implementation of wireless sensor network to the virtual instrument under LabVIEW environment is presented.
PL
W artykule omówiono syntetycznie metody testowania przetworników ADC zalecane w standardach IEEE-STD-1057 i IEEE-STD-1241 oraz zakres stosowalności standardów do oceny właściwości ADC na etapie użytkowania przyrządu. Przedstawiono rozważania na temat możliwości stosowania metod i układów testowych zalecanych w standardach w warunkach użytkowania przyrządu. Znajomość rzeczywistych charakterystyk przetwarzania i zakłóceń występujących w warunkach użytkowania umożliwia ocenę dokładności procesu pomiarowego. Przedstawiono propozycję metodyki badań właściwości torów pomiarowych z układami ADC w warunkach eksploatacyjnych, ukierunkowanych na ocenę dokładnościową wyników pomiarowych oraz przykładową realizację procedur testowych w przyrządzie wirtualnym.
EN
In paper, the methods of testing of the ADC recommended at standards IEEE-STD-1057 and IEEE-STD-1241 are synthetically discussed as well as the applicability of standards to the estimation of ADC quality in instrument operation condition. Some consideration concerning the applicability of the test methods and circuits recommended in standards to the instrument operation condition are presented. The knowledge of the actual instrument characteristics and the disturbances present in instrument operation condition enable the estimation of measurement process accuracy. The proposal of measurement channel equipped with ADC quality testing in operation condition pointed to accuracy estimation as well as the exemplary implementation of test procedures in virtual instrument are presented.
EN
The operation of the modem ship electrical power engineering system is closely connected with a continuous analysis of its selected parameters. The dynamics of the processes associated with the electrical system operation affects 1he necessity of a great amount of the data processing. In the nowadays-used electrical systems, that data are usually gained by means of the local measuring instruments applied for monitoring of the respective system's parameters. The analysis of the collected data is done using traditional methods, where the experience of the engine staff, who is responsible for system operation, plays the fundamental role. Such way of a system handling is low effective. especially because of "the human factor" influence, as a rule reacting on the effects caused by specific changes in the system under consideration. In this paper, the selected solutions of the monitoring units hitherto applied in ship electrical power engineering systems, the trends in designing of the new arrangements and the exemplary application designed and realized by the authors, are presented. The basic information concerning configuration, algorithms and technical realization were shortly shown. It was pointed out for the necessity to pay more attention on power quality monitoring problems, according to the increase of the use of power electronics elements in ship systems. The advantages connected with the new technology applicatioll. enabling "on-line" system parameters monitoring and biasing specific effects of the changes in the system, and also consisting in the current data analysis result in the increased demand for dispersed measurement systems application.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.