Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Projektowanie obiektów infrastruktury w dużych miastach stanowi poważne wyzwanie dla architektów i konstruktorów. Bardzo ważne jest także prawidłowe zaprojektowanie infrastruktury – jezdni ulic, chodników, przejść, kładek oraz obiektów towarzyszących, np. garaży. Istotnym elementem wykonywania wszystkich obiektów jest przestrzeganie zaleceń wynikających z zapisów normowych, warunków technicznych oraz warunków wykonania. W tym przypadku każdy popełniony błąd może przełożyć się potem na problemy eksploatacyjne, pogarszające komfort użytkowania obiektów oraz w konsekwencji – zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji. Poniższy artykuł opisuje wyniki badań, które miały na celu określenie powstania przecieków przez konstrukcję zespołu garażowego na terenie jednego z osiedli w Lublinie. Przedstawione zostały główne przyczyny problemów wynikające z błędów projektowo-wykonawczych oraz zaproponowano optymalny sposób likwidacji usterek, który wykorzystano w celu ich całkowitej eliminacji.
EN
Designing the infrastructure facilities in big cities constitutes a major challenge for the architects and constructors. It is also essential to properly design the infrastructure – streets, roadways, pavements, crossings, overpasses as well as accompanying facilities, e.g. garages. An important element of building of all facilities is to follow the recommendations resulting from the normative regulations, technical conditions as well as conditions of implementation. In this case, every error may later translate into exploitation problems which deteriorate comfort of use of the facilities and, consequently, into a hazard to the construction safety. The following article describes results of research which aimed to determine occurrence of leakages through constructions of a garage complex in the area of one of housing estates in Lublin. The present work outlines the main causes of problems resulting from design and executive errors and suggests optimal method of repairing the faults, which has been used to eliminate the faults completely.
EN
Building industry as an important branch of the economy of each country consumes significant amounts of energy and emits greenhouse gases into the environment (CO2). These negative effects which affect on the environment have a contribution to make many of the restrictions recorded in the documents of sustainable development in the construction industry. The most significant are: environmentally friendly building products, energy efficiency of buildings, organized management of construction wastes including demolition materials. These considerations lead to the exploration and initiation of new construction materials and technologies, and in the final stage for the implementation of low-energy and passive buildings. This paper presents the results of preliminary studies of new composite material based on foam lime mortar, packed with natural flax fibers and additives and admixtures. The paper presents the physico-mechanical characteristics of the composite (strength parameters, absorption, coefficient of thermal conductivity, etc.) of different composition mix output. It is expected that the composite will be applied in the implementation of low-energy and passive building as parts fulfilling the structural and insulation function. The proposed material solution from natural ingredients meets the requirements of sustainable development in the construction industry. Studies are carried out under a cross-border grant from the Technical University in Brest and the material as the original solution is submitted to the Polish Patent Office.
PL
Budownictwo jako ważna gałąź gospodarki każdego kraju zużywa znaczące ilości energii i emituje do otoczenia gazy cieplarniane (CO2). Te negatywne skutki wpływające na środowisko były przyczynkiem do wprowadzenia wielu ograniczeń zapisanych w dokumentach zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Do najważniejszych można zaliczyć: wyroby budowlane przyjazne środowisku, efektywność energetyczna obiektów budowlanych, zorganizowane zarządzanie odpadami budowlanymi, w tym rozbiórkowymi. Powyższe uwarunkowania prowadzą do poszukiwania i wprowadzania nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych, a w końcowym etapie do realizacji budynków niskoenergetycznych i pasywnych. W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych nowego materiału kompozytowego opracowanego na bazie spienionej zaprawy wapiennej, z wypełnieniem naturalnych włókien lnianych oraz z dodatkami i domieszkami. W opracowaniu przedstawiono cechy fizykomechaniczne kompozytu (wytrzymałość, nasiąkliwość, współczynnik przewodzenia ciepła itd.) o różnym składzie mieszanki wyjściowej. Przewiduje się, że kompozyt będzie miał zastosowanie przy realizacji budynków niskoenergetycznych i pasywnych jako elementy spełniające funkcję konstrukcyjną i izolacyjną. Zaproponowane rozwiązanie materiałowe z naturalnych składników spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Badania realizowane są w ramach grantu transgranicznego z Uniwersytetem Technicznym w Brześciu, a materiał jako oryginalne rozwiązanie zgłoszono do Urzędu Patentowego RP.
PL
Artykuł przedstawia dane literaturowe dotyczące zastosowania stereologii oraz analizy obrazu do ilościowej oceny struktury materiałów budowlanych. Na wstępie opisano rozwój metod stereologicznych i technik komputerowej analizy obrazu w badaniach materiałów budowlanych. Następnie zdefiniowano ilościowe parametry struktury oraz przedstawiono sposób ich określania. W artykule zrelacjonowano dotychczasowe zastosowanie analizy obrazu do określania właściwości kompozytów cementowych, w tym: ocena porowatości stwardniałego betonu, określenie rozkładu kruszywa w matrycy cementowej, analiza spękań. Stwierdzono, że wiodącym problemem analizy obrazu jest proces przygotowania próbki w celu prawidłowej ekstrakcji badanej fazy oraz metodologia automatyzacji pomiarów.
EN
The article presents the literature review about the application of stereology and image analysis for quantitative evaluation of the building materials structure. At the outset, the development of stereological methods and computer image analysis techniques in the study of building materials was provided. Then quantitative structure parameters were defined and their methods of determining were showed. In the paper, the application of image analysis for the determination of properties of the cement composites was reported, including: an assessment of the porosity of the hardened concrete, determination of the aggregate distribution in the cementitious matrix, the crack analysis. It was found that the leading problem of image analysis is the process of sample preparation in order to obtain the correct extraction of examinated phase, and measurement automation process.
PL
W artykule opisano przebieg badań nad możliwością zastosowania komputerowych technik analizy obrazu do oceny struktury spękań klastrowych na powierzchni modyfikowanych zaczynów cementowych. Wykonano 4 serie próbek, na dwóch cementach portlandzkich (CEM I 42,5R oraz CEM I 52,5R). Dodatkowo dwie serie zawierały mikrokrzemionkę jako substytut 10% zawartości cementu. Spękania próbek zostały uzyskane na drodze nagłego ich obciążenia temperaturą wynoszącą 250°C. Obraz spękanej powierzchni został uzyskany na drodze skanowania w rozdzielczości 2400 DPI, a do obróbki cyfrowej i pomiarów zastosowano program ImageJ v. 1.46r. Do opisu struktury spękań zaproponowano dwa parametry: średnia powierzchnia klastra ( ) i średni obwód klastra ( ). Celem pracy jest odniesienie uzyskanych z analizy obrazu parametrów stereologicznych do wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie badanych próbek. Dodatkowo rozpatrując strukturę zaczynu cementowego jako system dyspersyjny opisano proces tworzenia się struktur klastrowych, które transformując pod wpływem obciążeń zewnętrznych wpływają na ostateczne właściwości materiału kompozytowego.
EN
Article describes the course of research on the possibility of the application of the computer-based image analysis techniques to evaluate the structure of cluster cracks on the surface of modified cement paste. Four sets of specimens were performed, based on two Portland cements (CEM I 42,5R and CEM I 52,5R). In addition, the two series include microsilica as a substitute for 10% of cement. Cracks of samples were obtained by the sudden temperature load at the value of 250°C. Image of the cracked surface was obtained by scanning at a resolution of 2400DPI, and to digital processing and measurements ImageJ v. 1.46r software was used. To describe the structure of the cracks two stereological parameters were proposed: average cluster area ( ) and average cluster perimeter ( ). The aim of the work is to reference obtained results from the image analysis to the compressive and tensile strength of tested specimens. In addition, considering the structure of cement paste as a dispersion system the process of the cluster structures formation was described, which under external loads transform and affect the final properties of the composite material.
PL
Opracowane w Polsce systemy budownictwa wielkopłytowego były jedną z możliwości skutecznego rozwiązania podstawowego problemu okresu rozwoju przemysłowego jakim był brak odpowiedniej liczby mieszkań. Niestety stopień realizacji ich założeń na skutek licznych błędów spowodował problemy w eksploatacji wykonanych obiektów. Opracowanie zawiera przegląd podstawowych przyczyn awarii i usterek w budynkach wielkopłytowych, począwszy od etapu projektowania, przez warunki transportu i montażu elementów a skończywszy na problemach wynikających z ich nieprawidłowej eksploatacji. Skutki wszystkich w/w błędów zostały pokazane na przykładach budynków z Lublina i okolic jako jedne z najczęściej występujących problemów technicznych.
EN
Developed in Poland systems of prefabricated residential buildings provide an opportunity for an effective solution to the basic problem of the period of industrial development which was the lack of an adequate number of apartments. Unfortunately, the degree of realization of objectives due to numerous errors caused problems in the usage of made objects. The paper provides an overview of the basic causes of failures and defects in the prefabricated residential buildings, starting from the design stage, the conditions of transport, assembly of components and ending with negligence resulting from their improper use. The effects of neglect are shown in the examples of buildings from Lublin and the surrounding area as one of the most common technical problems. An analysis of the causes of the faults and their effects in the form of failure and damage of structural elements was shown.
PL
W artykule przedstawiono numeryczną analizę stanu naprężenia i stanu przemieszczenia najczęściej występujących pustaków stropowych TERIVA. Analizę przeprowadzono w schemacie badania wytrzymałości na zginanie pustaków stropowych zgodnego z normą PN-EN 15037-2:2011, z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Celem pracy było zbadanie wpływu geometrii pustaków stropowych na rozkład naprężeń i przemieszczeń w elemencie wypełniającym strop gęstożebrowy.
EN
This article presents numerical analysis of the stress and displacement of Teriva slabs, the most commonly used hollow slabs for floor construction. The analysis was carried out under the scheme for testing the bending strength of hollow floor slabs in accordance with the PN-EN 15037-2:2011 standard, using the method of finite elements. The aim of the work was to investigate how the geometry of the slabs affects the distribution of stresses and displacements in the filling element in a beam-and-slab floor.
PL
W artykule przedstawiono zależność pomiędzy kształtem noży i rodzajem rozdrabnianego surowca, a przyrostem temperatury podczas kutrowania mięsa. Prezentowane wyniki są kontynuacją badań autora poszerzoną o kolejny kształt noży rozdrabniających i dodatkowe rodzaje kutrowanego mięsa. Wyniki uzyskiwano stosując kuter laboratoryjny MADO Garant MTK 661, wyposażony w trzy komplety noży. W procesie kutrowania stosowano mięso wieprzowe (łopatka) oraz dwa rodzaje mięsa drobiowego (udko i filet), dodatki funkcjonalne i smakowe. Zakres badań obejmował przygotowanie z każdego z rodzajów surowca trzech farszów, stosując kolejno inny kształt noży rozdrabniających. Podczas trwania procesu dokonywano pomiaru temperatury farszu w sposób ciągły co sekundę. Otrzymane wyniki zostały przedstawione jako zmiana temperatury farszu w czasie i porównane w zależności od rozdrabnianego surowca i kształtu noży.
EN
The article presents dependence between the knives shape and the type of the cut raw material and the temperature increase during mechanical meat cutting. The presented results constitute a continuance of the author's research developed with a subsequent shape of cutting knives and additional types of the cut meat. The results were obtained with the use of a laboratory cutter MADO Garant MTK 661 equipped with three sets of knives. In the process of meat cutting pig meat (blade bone) and two types of poultry meat (thigh and fillet) as well as functional and taste additives were used. The scope of the research included preparing three fillings of each type of raw material, using subsequently another shape of cutting knives. During the process, temperature of the filling was measured each second. The obtained results were presented as the filling temperature change in time and the comparison depending on the cut material and the knives shape.
PL
W pracy rozpatrywane są problemy związane z powstawaniem ciepła podczas procesu kutrowania. Autorzy w sposób szczegółowy opisują wybrane problemy z całości dość złożonego zagadnienia, którymi są: kształt noży (krawędź tnąca jednoelementowa, ze zmiennym promieniem krzywizny oraz krawędź tnąca wieloelementowa, składająca się z odcinków prostych), prędkość obrotowa misy, prędkość obrotowa głowicy nożowej. Prezentowane w pracy wyniki uzyskano podczas badań doświadczalnych, stosując kuter laboratoryjny MADO Garant MTK 661, wyposażony w dwa komplety noży o różnych kształtach krawędzi tnących. W badaniach używano mięsa wieprzowego oraz dodatków smakowych i peklujących. W celu wykazania różnic występujących między efektami uzyskanymi w procesie kutrowania przy stosowaniu dwóch kompletów, noży przeprowadzono badania polegające na sporządzeniu dwóch farszów z tego samego surowca z zachowaniem jednakowych warunków technologii rozdrabniania. Za miarę generowanego ciepła przyjęto przyrost temperatury farszu mięsnego.
EN
The paper considers issues related to production of heat during the process of mechanical meat cutting. The authors describe in detail the selected problems from the whole quite complicated issue, which are: shape of knives (one-element cutting edge with a variable radius of curvature and multi-element cutting edge composed of straight segments), rotational speed of a bowl, rotational speed of a cutterhead. The results presented in the paper were obtained by the authors during experiments, when they used a laboratory cutter MADO Garant MTK 661 equipped with two sets of knives of different shapes of cutting edges. Pork and taste pickling additives were used in the research. In order to prove differences between results obtained in the process of mechanical meat cutting with the use of two sets of knives research consisting in preparation of two stuffings from the same raw material with maintenance of the same conditions of cutting technology were carried out. Increase of meat stuffing temperature was accepted as a measure of the generated heat.
EN
In order to handle inconsistencies in ordinal and monotonic information systems, several relaxed versions of the Dominance-based Rough Set Approach (DRSA) have been proposed, e.g., VC-DRSA. These versions use special consistency measures to admit some inconsistent objects in the lower approximations. The minimal consistency level that has to be attained by objects included in the lower approximations is defined using a prior knowledge or a trial-and-error procedure. In order to avoid dependence on prior knowledge, an alternative way of handling inconsistencies is to iteratively eliminate the most inconsistent objects (according to some measure) until the information system becomes consistent. This idea is a base of a new method of handling inconsistencies presented in this paper and called TIPStoC. The TIPStoC algorithm is illustrated by an example from the area of telecommunication and the efficiency of the new method is proved by a computational experiment.
EN
Building industry as an important branch of the economy of each country consumes significant amounts of energy and emits greenhouse gases into the environment (CO2). These negative effects which affect on the environment have a contribution to make many of the restrictions recorded in the documents of sustainable development in the construction industry. The most significant are: environmentally friendly building products, energy efficiency of buildings, organized management of construction wastes including demolition materials. However, in relation to a building and its surroundings can be distinguished: reduction of impurities emissions resulting from the combustion of the heating facility, reduction of the energy demand for heating, possibility of disposal of waste and effluents. These considerations leads to the exploration and initiation of new construction materials and technologies, and in the final stage for the implementation of low-energy and passive buildings. This paper presents the results of preliminary studies of new composite material based on foam lime mortar, packed with natural flax fibers and additives and admixtures. The paper presents the physico-mechanical characteristics of the composite (strength parameters, absorption, cśfficient of thermal conductivity, etc.) of different composition mix output. It is expected that the composite will be applied in the implementation of low-energy and passive building as parts fulfilling the structural and insulation function. The proposed material solution from natural ingredients meets the requirements of sustainable development in the construction industry. Studies are carried out under a cross-border grant from the Technical University in Brest and the material as the original solution is submitted to the Polish Patent Office.
PL
Budownictwo jako ważna gałąź gospodarki każdego kraju zużywa znaczące ilości energii i emituje do otoczenia gazy cieplarniane (CO2). Te negatywne skutki wpływające na środowisko były przyczynkiem do wprowadzenia wielu ograniczeń zapisanych w dokumentach zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Do najważniejszych można zaliczyć: wyroby budowlane przyjazne środowisku, efektywność energetyczna obiektów budowlanych, zorganizowane zarządzanie odpadami budowlanymi w tym rozbiórkowymi. Natomiast w odniesieniu do obiektu budowlanego i jego otoczenia można wyróżnić: obniżenie emisji zanieczyszczeń powstałych ze spalania przy ogrzewaniu obiektu, redukcję zapotrzebowania na energię do ogrzewania, możliwość utylizacji odpadów i ścieków. Powyższe uwarunkowania prowadzą do poszukiwania i wprowadzenia nowych rozwiązań materiałowych i technologicznych, a w końcowym etapie do realizacji budynków niskśnergetycznych i pasywnych. W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych nowego materiału kompozytowego opracowanego na bazie spienionej zaprawy wapiennej, z wypełnieniem naturalnych włókien lnianych oraz z dodatkami i domieszkami. W opracowaniu przedstawiono cechy fizykomechaniczne kompozytu (wytrzymałość, nasiąkliwość, współczynnik przewodzenia ciepła itd.) o różnym składzie mieszanki wyjściowej. Przewiduje się, że kompozyt będzie miał zastosowanie przy realizacji budynków niskśnergetycznych i pasywnych jako elementy spełniające funkcję konstrukcyjną i izolacyjną. Zaproponowane rozwiązanie materiałowe z naturalnych składników spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Badania realizowane są w ramach grantu transgranicznego z Uniwersytetem Technicznym w Brześciu, a materiał jako oryginalne rozwiązanie zgłoszono do Urzędu Patentowego RP.
EN
Trans-p-coumaric and trans-sinapinic acids are cinnamic acid's derivatives which show strong antioxidant properties. In this work full optimization of both chemical structures and their radical, cation radical and anionic forms in vacuum and water medium has been performed, and antioxidant descriptors: Bond Dissociation Enthalpy, Adiabatic Ionization Potential, Proton Dissociation Enthalpy, Proton Affinity, Electron Transfer Enthalpy, Gas Phase Acidity, Free Gibbs Energy have been calculated. The Highest Occupied and Lowest Unoccupied Molecular Orbital energies have been employed to determine groups in compounds studied with the highest electron density. All calculations were performed using Gaussian 03W software package at the DFT level of theory (B3LYP hybrid functional) together with 6-311+G(2d,2p) basis set. Strong antioxidant properties of both investigated compounds were determined in this study. Based on the results it may be suggested that trans-p-coumaric and transsinapinic acids react according to the Hydrogen Atom Transfer mechanism in vacuum and according to SingleElectron Transfer followed by the Proton Transfer mechanism in water medium. Moreover, in both compounds studied the O-H bond is a preferred place of free radical attack.
PL
W pracy przedstawiono analizę teoretyczną procesu kutrowania i wynikające stąd efekty termodynamiczne. Wyróżniony układ roboczy, złożony z misy kutra wypełnionej farszem mięsnym i zespołu noży, rozpatrywany jest jako termodynamiczny układ otwarty, przyrównywany do układu tribologicznego. Dokonano podziału pracy tarcia i oporów tarcia na część cieplną i mechaniczną rozpatrywanego układu.
EN
The paper presents theoretical analysis of the process involving cutting meat by means of mechanical cutters and resultant thermodynamic effects. Separated working system, consisting of cutter pan filled with meat stuffing and a set of knives, is considered as a thermodynamic open system compared to a tribological system. The researchers divided friction work and frictional resistance into thermal and mechanical part of the discussed system.
PL
Jedną z metod, która daje możliwości oceny stopnia degradacji nowoczesnych materiałów kompozytowych jest metoda wykorzystująca czujniki światłowodowe najnowszej generacji. Czujniki światłowodowe można stosować do oceny stopnia zniszczenia konstrukcji w sposób nieniszczący, jednocześnie znacznie ograniczając czas samego pomiaru; zarówno do badań on-line struktur kompozytowych, w trakcie ich eksploatacji, a nawet w procesie ich wytwarzania [1, 2]. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania światłowodów do pomiaru odkształceń w materiale kompozytowym.
EN
One of the methods that gives a possibility to estimate degree of degradation of new composite materials is the method that uses optical fiber sensors of the newest generation. We can use them to investigate on-line composite structures during either their exploitation or their manufacturing process. In this paper we present possible applications of the optical fibers to measure deformations in composite materials. In particular, we have analyzed the composite structure due to the bend-induced deformation of the sensor and we have demonstrated that the changes in the Bragg wavelength linearly depend on strain. As predicted, the fiber located closer to the neutral surface is less sensitive to bending.
PL
Jedną z metod, która daje możliwości oceny stopnia degradacji nowoczesnych materiałów kompozytowych jest metoda wykorzystująca czujniki światłowodowe najnowszej generacji. Czujniki światłowodowe można stosować do oceny stopnia zniszczenia konstrukcji w sposób nieniszczący, jednocześnie znacznie ograniczając czas samego pomiaru; zarówno do badań on-line struktur kompozytowych, w trakcie ich eksploatacji, a nawet w procesie ich wytwarzania [1, 2]. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania światłowodów do pomiaru odkształceń w materiale kompozytowym.
EN
One of the methods that gives a possibility to estimate degree of degradation of new composite materials is the method that uses optical fiber sensors of the newest generation. Optical fiber sensors can be applied to evaluate degradation of structures in non-destructive way while reducing measurements time. We can use them to investigate on-line composite structures during either their exploitation or their manufacturing process. As predicted, the fiber located closer to the neutral surface is less sensitive to bending.
15
Content available remote Ensembles of decision rules
EN
In most approaches to ensemble methods, base classifiers are decision trees or decision stumps. In this paper, we consider an algorithm that generates an ensemble of decision rules that are simple classifiers in the form of logical expression: if [conditions], then [decision]. Single decision rule indicates only one of the decision classes. If an object satisfies conditions of the rule, then it is assigned to that class. Otherwise the object remains unassigned. Decision rules were common in the early machine learning approaches. The most popular decision rule induction algorithms were based on sequential covering procedure. The algorithm presented here follows a different approach to decision rule generation. It treats a single rule as a subsidiary, base classifier in the ensemble. First experimental results have shown that the presented algorithm is competitive with other methods. Additionally, generated decision rules are easy in interpretation, which is not the case of other types of base classifiers.
16
Content available remote Inkubatory sieciowe : efektywna struktura organizacyjna w nowej gospodarce
PL
W artykule zaproponowano strukturę organizacyjną inkubatora sieciowego opartą na powiązaniach sieciowych między przedsiębiorstwami różnego typu i indywidualnymi ekspertami. Przedstawiono korzyści z kooperacji w ramach inkubatora.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.