Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The most interesting motion of the ship is rolling. This is because the rolling amplitudes are much bigger than amplitudes of other degrees of freedom and under resonance conditions, which can exceed 40º. In such a case, when the maximum of the righting arm curve is placed at relatively small angles, the roll equation reveals a strongly nonlinear character and bistability areas as well as an area of unstable solutions of the roll equation occurs. Together with the appearance of the above-mentioned areas, amplitude jumps are possible. In the study, the case of strongly nonlinear rolling is analysed. For the purpose of numerical simulations, the 1DOF mathematical model of rolling with damping dependent on amplitude and frequency is used. The article presents the roll spectrum including the bistability areas and the area of unstable solutions for one loading condition of the offshore support vessel. It is demonstrated that for strongly nonlinear rolling, rolling with two different amplitudes for the same value of excitation is possible. It is also shown that transitions (jumps) between these amplitudes are possible too. A few scenarios of jumps of the rolling amplitude within the region of unstable solutions of the rolling equation are presented. The presented rolling scenarios show that under some circumstances rolling can be observed as chaotic.
EN
This paper deals with the susceptibility of the roll equation to the bifurcation phenomenon depending on the damping coefficient value and form of the roll damping formula. Generally, the bifurcation phenomenon depends mainly on the shape of the righting arm curve (GZ curve), but roll damping also has a significant impact. The commonly used formulas for roll damping are presented, as well as values of the linear equivalent roll damping coefficient, calculated according to the simple Ikeda method. Values of the linear equivalent roll damping coefficient were calculated for a wide spectrum of roll amplitudes and roll frequencies for two ships. The loading conditions for these ships were selected to show different GZ curve characteristics. One ship has a softening spring characteristic and the second has a hardening spring characteristic. For these two ships, a number of calculations of roll spectra are presented where the bifurcation phenomenon occurs. Calculations were made for different damping coefficient values and forms of the roll damping formula.
PL
Artykuł prezentuje porównanie wartości współczynnika tłumienia kołysań bocznych statku dla stępek przechyłowych, wyznaczonego przy zastosowaniu pełnej metody Ikedy oraz jej uproszczonej wersji. W materiale omówiono obie procedury wyznaczania wartości współczynnika tłumienia kołysań bocznych dla stępek oraz zaprezentowano wyniki obliczeń tego współczynnika dla drobnicowca. Przedstawiono również dla dwóch statków znacząco różniących się wielkością porównanie charakterystyk zmian współczynnika tłumienia dla stępek, w zależności od relacji szerokości stępek do ich długości, przy zachowaniu stałej wartości całkowitej powierzchni stępek. Wykonane obliczenia pokazują, że uproszczona metoda Ikedy, pomimo że opracowana została przy zastosowaniu metody regresji, z wykorzystaniem serii wyników uzyskanych metodą pełną, daje zbliżone wyniki obliczeń tylko dla małych amplitud kołysania statku i niewielkich wartości całkowitej powierzchni stępek przechyłowych.
EN
This paper presents a comparison of the bilge keel component of roll damping, determined by the full Ikeda’s method and its simplified version. The material discusses both procedures for determining the value of the bilge keel component and the calculation results for this component for the general cargo ship are presented. A comparison of the characteristics of value changes of bilge keel damping coefficients in dependence on the relationship of the bilge keel width to its length, while keeping the bilge keel area constant, is presented for two ships with significantly different particulars. Despite the fact that the simplified Ikeda’s method was developed using the regression method for series results obtained by the full method, the calculations made present that the simplified method give comparable results only for small roll amplitudes and small bilge keels areas.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych na systemy telematyki transportu, eksploatowane w różnych warunkach otaczającego środowiska elektromagnetycznego. Zaburzenia elektromagnetyczne zamierzone lub niezamierzone (stacjonarne lub ruchome), występujące na rozległym obszarze transportowym, mogą być przyczyną zakłócenia funkcjonowania tych systemów. Z tego względu bardzo istotne jest przeprowadzenie analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej urządzeń elektronicznych stosowanych w systemach telematyki transportu z uwzględnieniem zakłóceń elektromagnetycznych. Takie podejście zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
The article presents the basic issues related to the infl uence of electromagnetic interference on transport telematics systems. They are operated under diff erent conditions of the surrounding electromagnetic environment. Electromagnetic disturbances occurring over a large transport area, whether intended or unintended (stationary or mobile), can cause disruptions in their functioning. Therefore, it is very important to carry out a reliability and operational analysis of electronic devices used in transportation telematics systems, including electromagnetic interference. This approach is presented in this article.
PL
Praca przedstawia możliwości zastosowania równania kołysań bocznych statku do wyznaczania kątów przechyłu dynamicznego, wywołanych np. uderzeniem wiatru. Równanie to w odróżnieniu od powszechnie stosowanej metody analityczno-graficznej, polegającej tylko na porównywaniu prac wykonanych przez moment prostujący i przechylający, pozwala uwzględnić wszystkie zjawiska zachodzące podczas przechylania statku, w tym tłumienie przechylania związane między innymi z działaniem stępek przeciwprzechyłowych. Opisano metodykę realizacji za pomocą równania kołysań bocznych, różnych scenariuszy dynamicznego przechylania statku. Przedstawiono również przykładowe porównania kątów przechyłu dynamicznego statku, wyznaczanych za pomocą uproszczonej metody analityczno-graficznej oraz przy wykorzystaniu równania różniczkowego kołysań bocznych, z uwzględnieniem tłumienia.
EN
The paper shows the possible usage of the rolling equation in the dynamic angles of ship`s heel calculations. The commonly used analytical-graphical method is based on the energy balance method and only compares the work done by the righting and heeling moments. The rolling equation unlike the analytical-graphical method, allows to take into account all the phenomena occurring during ship`s heeling, including roll damping. For the rolling equation formula, the implementation methodology of the different scenarios of ship`s dynamical heeling has been described. The comparison of the heel calculated using the analytical-graphical method and obtained in numerical simulations for the rolling equation are presented.
PL
Z punktu widzenia bezpieczeństwa statku największą wagę przykłada się do kołysań bocznych, gdzie sytuacje niebezpieczne, w których może dojść do osiągania dużych kątów przechyłu lub przewrócenia statku, dzieli się na rezonansowe oraz nierezonansowe. Podatność statku na wystąpienie sytuacji rezonansowych, w danych warunkach falowania, uzależniona jest głównie od aktualnej częstości (okresu) kołysań własnych. Dobra znajomość tego parametru jest niezbędna do bezpiecznej eksploatacji jak i do prognozowania zachowania się statku w warunkach sfalowanego morza. Parametrami równania kołysań bocznych są: bezwładność, tłumienie, wymuszenie oraz sztywność układu. Każdy z tych parametrów wykazuje nieliniowość i właściwa jego aplikacja ma wpływ na uzyskiwane wyniki obliczeń. Materiał zawiera analizę parametru sztywności układu - krzywej ramion prostujących GZ, w aspekcie jego wpływu na okres kołysań własnych statku. Opisane zostały metody aproksymacji tego parametru. Przedstawiono również porównanie okresów kołysań własnych statku wyznaczonych podczas symulacji numerycznych do okresów ustalanych według zależności stosowanej w przepisach kodeksu stateczności statku w stanie nieuszkodzonym (ISC), stanowiącego część Konwencji SOLAS.
EN
A ship in the rough sea conditions experiences complex motions. Taking the ships safety into consideration the greatest concern relates to the rolling oscillations. Dangerous conditions leading to the extreme roll amplitude or capsizing of a ship, can be divided into non-resonant and resonant. Susceptibility of the ship to resonance occurrence, in the given wave conditions, depends mainly on the ships natural roll period. This is why the knowledge of the correct value of the ships natural roll is required in order to ensure a ships safe navigation, as it is crucial to the proper predictions of a ships motions in the rough sea conditions. The ships rolling equation main parameters are: damping, excitation and stiffness. Each of these parameters has a high nonlinearity and its proper application has a great impact on the calculations results. The paper presents an analysis of the stiffness parameter - GZ curve, in the aspect of the impact of its nonlinearity on the ships natural roll period. The GZ curve approximation methods are described. The comparison between the ships natural roll period determined using the numerical simulations and the one calculated in accordance with the procedure recommended in the Intact Stability Code (ISC) is presented too.
7
PL
Zjawisko kołysań parametrycznych opisane zostałojuż w połowie XX wieku, przy czym początkowo uznawane było,jako zagrożenie bezpieczeństwa statków małych. Podejście do zagadnienia uległo zmianie, gdy w 1998 roku w wyniku kołysań parametrycznych kontenerowca klasy post-Panamax, doszło do utraty 400 kontenerów a kolejnych 400 uległo zniszczeniu. Artykuł przedstawia opis zjawiska rezonansu parametrycznego kołysań bocznych oraz modeli matematycznych stosowanych do jego analizy ze szczególnym uwzględnieniem równania Mathieu, którejest podstawowym narzędziem wykorzystywanym do wyznaczania warunków wystąpienia kołysań parametrycznych. Głównym elementem artykułu są wyniki symulacji numerycznych wykonanych przy wykorzystaniu równania Mathieu obrazujące wzrost kołysań parametrycznych w funkcji czasu w tzw. obszarach niestabilności jak i możliwość wystąpienia kołysań parametrycznych w obszarach stabilnych. W oparciu o literaturę oraz wyniki obliczeń własnych określone zostały rozszerzone warunki wystąpienia i rozwoju kołysań parametrycznych statku. Przedstawiono również stan bieżący, proponowanych przez IMO, kryteriów oceny podatności statku na wystąpienie rezonansu parametrycznego kołysań bocznych.
EN
The parametric roll resonance is a phenomenon, which has already been described in the mid-twentieth century. However initially it was only considered as a threat to the stability of small ships. The approach to the issue changed after the year 1998, when on board of a post-Panamax containership, 400 containers were lost and additional 400 were devastated due to parametric roll. The paper presents a description of the phenomenon and the mathematical models used in its analysis with particular emphasis put on the Mathieu equation. Nowadays the Mathieu equation is a key instrument used in the process of determining the conditions of the parametric roll resonance onset, since it allows to define the criteria of the ships vulnerability for the parametric rolling. The main goal of the paper is presentation of the results of the numerical simulations performed by employing the Mathieu equation and showing the parametric roll increase in time for a ship in a resonance area. It is also shown that parametric rolling can occur outside the resonance area. The extended conditions for the parametric rolling onset and increasing are defined based on literature and own calculations. The paper also presents the current state of the vulnerability criteria for the parametric rolling failure mode proposed by the IMO.
EN
The paper deals with the problem of prediction of the rolling period. A special emphasis is put on the practical application of the new method for rolling period prediction with regard to non-linearity of the GZ curve. The one degree-of-freedom rolling equation is applied with using the non-linear stiffness moment and linear damping moment formulas. A number of ships are considered to research the discrepancies between the pending GM-based IMO- -recommended method and the results of conducted numerical simulations performed for a wide range of operational loading conditions. Since the research shows some drawbacks of the IMO formula for the ship rolling period, a new formula is worked out and proposed instead.
EN
One of the most important dynamic phenomenon recognized as dangerous to seagoing ships is the resonance gain of rolling. This may occur due to nonlinearity of ship response in resonance conditions, i.e. when the encounter wave frequency is similar to the natural frequency of ship roll motion. Such coincidence should be avoided therefore shipmaster steers clear of some configurations of speed and course resulting in potential synchronous rolling. Nowadays, according to the IMO Intact Stability Code the natural period of roll is determined with the use of very simplified GM-based formula. The paper deals with the problem of more sophisticated prediction of ship’s natural rolling frequency with the use of the one degree-of-freedom roll equation with regard to nonlinear restoring moment. A special emphasis is put on the damping coefficient modelling which remains one of the crucial issues in terms of rolling simulation. Two typical approaches to the damping coefficient estimation are tested, the linear and the nonlinear one according to Ikead’s method. The set of ship roll simulations is carried out for a wide range of excitation frequency and a variety of exciting moment. The results of computation focused on the natural frequency of ship roll prediction are compared to assess the influence of damping model selection.
PL
Artykuł przedstawia porównanie wartości okresu kołysań swobodnych statku wyznaczonego na podstawie wzorów uproszczonych zalecanych przez IMO w Kodeksie Stateczności Statku Nieuszkodzonego oraz uzyskanych w toku przeprowadzonych symulacji numerycznych. Do wykonania analizy wykorzystano dane trzech statków kontenerowych różnej wielkości i różnej generacji. Przyjęto po cztery typowe stany załadowania dla każdego ze statków. Wyniki porównania zestawiono na wykresach okresu kołysań w funkcji amplitudy dla szerokiego zakresu amplitud kołysania bocznego.
EN
The paper deals with the matter of estimation of ship’s free rolling period. The comparison of calculations based on the IMO-recommended method versus numerical simulations is presented. The particulars of three container vessels of different sizes and generation were used to perform simulations of their free rolling. Four typical loading conditions of each ship were taken into account. The results of comparison are presented in the form of plots presenting obtained rolling periods versus rolling amplitude for a wide range of such amplitude of ship rolling.
PL
Do opisania ruchu statku po sfalowanym morzu używany jest układ sześciu równań różniczkowych. Dodatkowo uwzględniane są sprzężenia pomiędzy poszczególnymi ruchami. Jednak z punktu widzenia bezpieczeństwa statecznościowego statku znaczenie mają głównie kołysania boczne, dla których sprzężenia mające znaczenie pochodzą od nurzania oraz kiwania. Parametrami równania kołysań bocznych statku, przy pominięciu sprzężeń z innymi ruchami, są parametry opisujące: bezwładność, sztywność, tłumienie oraz wymuszenie. Każdy z tych parametrów wykazuje mniejszą lub większą nieliniowość, która ma znaczący wpływ na wyniki obliczeń. Prezentowany materiał poświęcony jest parametrowi sztywności, którym w przypadku kołysań statku jest krzywa ramion prostujących GZ. Pokazano wpływ odwzorowania krzywej ramion prostujących na wyniki symulacji numerycznych, wymuszonych kołysań bocznych statku. Pokazano również wpływ nieliniowości krzywej GZ na częstość rezonansową kołysań statku.
EN
To describe a ships motion in the rough sea conditions, a six differential equations system is used. Additionally the couplings between the motions are taken into account. But in regards of the ships safety the greatest concern relates to the rolling oscillations, for which the couplings of importance come from heaving and pitching. If the couplings are ignored, the parameters of the rolling oscillations equation are the ones that describe: inertia, stiffness, damping and excitation. Each of these parameters has a lower or higher non-linearity, which has a significant impact on the calculation results. The material presented is dedicated to the stiffness parameter, which in the case of ships roll oscillations is the righting arms curve GZ. Since the direct notation of the GZ curve using analytical formulas is not possible, it is often that approximating functions are used for this purpose. The paper shows the effect of the righting arms curve approximation fit on the results of numerical simulations of the ships forced roll oscillations. It also presents the impact of the GZ curve nonlinearity on the roll resonance frequency of the ship.
12
Content available remote Nowe trendy w rozwoju transportu szynowego
PL
Transport szynowy a zwłaszcza kolejowy to istotny element systemu transportowego. Postrzegany jest on jako rozwiązanie narastających problemów ekologicznych i przewozowych integrującej się Europy. W artykule szczególny nacisk położono na transport kolejowy. Wskazano, iż rozwój transportu lotniczego w zakresie połączeń lokalnych (krajowych) oraz dynamiczny rozwój prywatnej komunikacji autobusowej wymusza na transporcie kolejowym wdrażanie innowacyjnych rozwiązań celem dostosowania się do oczekiwań rynku, w tym przede wszystkim klienta. Rozwiązania te dotyczą zarówno infrastruktury transportu kolejowego, środków transportu oraz infrastruktury dodatkowej pozwalającej na kompleksową obsługę klienta. W artykule przedstawiono problemy związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań na kolei w Polsce. Wskazano na problemy wynikające ze strony popytowej tj. kolei i jej gotowości do wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz strony podażowej tj. podaży wiedzy i rozwiązań innowacyjnych ze strony przedstawicieli nauki, instytutów badawczych i uczelni.
EN
Rail transport and especially railway is an important element of the transport system. It is seen as a solution of growing environmental and transport problems of the integrating Europe. In the article the special emphasis is put on the railway transport. It is pointed out that the development of air transport in local (national) links and dynamic development of the private bus transport forces the railway transport into implementing the innovative solutions in order to adapt to the expectations of the market, including especially the customer. These solutions apply to both the railway transport infrastructure, means of transport and additional infrastructure allowing the comprehensive customer service. The article presents the problems associated with the implementation of innovative solutions for railways in Poland. It is pointed out the problems arising from the demand side, i.e. railways and its readiness to implement the innovative solutions and from the supply side, i.e. the supply of knowledge and innovative solutions from the representatives of science, research institutes and universities.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6503--6512, CD 2
PL
Rezonans parametryczny kołysań jest zjawiskiem będącym dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa statku, ładunku jak i załogi. Może doprowadzić do uzyskania przez statek kątów przechyłu przekraczających 40°. Statkami najbardziej narażonymi na to zjawisko są nowoczesne kontenerowce. Problem został zauważony w 1998 roku, gdy na kontenerowcu klasy post-Panamax, w wyniku kołysań parametrycznych, doszło do utraty 400 kontenerów a kolejnych czterysta uległo zniszczeniu. Bezpośrednią przyczyną kołysań parametrycznych są okresowe zmiany momentu prostującego statek przy falowaniu o znacznej wysokości z sektora dziobowego oraz rufowego. Analizy rezonansu kołysań parametrycznych przeprowadzane są najczęściej dla modelu kołysań opartego na jednym lub trzech stopniach swobody. Wnioski ogólne pozwala jednak uzyskać zastosowanie modelu dla jednego stopnia swobody, gdzie równanie kołysań statku sprowadzane jest do postaci równania Mathieu. Artykuł przedstawia metodykę zastosowania równania Mathieu do opisu kołysań parametrycznych oraz wnioski ogólne, jakie można przy jego zastosowaniu uzyskać.
EN
Parametric roll resonance is phenomenon, which poses a great threat for the ship, its cargo as well as the crew safety. It can lead the ship to reach significant roll motions with amplitude exceeding 40 degrees. The ships that are most vulnerable to this phenomenon are modern containerships. The problem was first identified in 1998, when on board of a post-Panamax containership 400 containers were lost and additional 400 were devastated due to parametric roll. The direct reason for the occurrence of parametric roll are periodic variations in the ship transverse stability due to changes in the underwater hull geometry in the presence of high and moderate longitudinal waves. Investigations of the phenomenon are mostly carried out for the ship motions model using one or three degrees of freedom. The generalized conclusions can be obtained only from the one degree of freedom equation which can be reduced to the well-known Mathieu equation. This paper presents the methodology of using the Mathieu equation to describe the parametric roll resonance and general conclusions, which can be obtained.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6493--6502, CD 2
PL
W trakcie przechylania się statku ciecz, w zbiornikach/przedziałach zapełnionych częściowo, ulega przelaniu w kierunku burty przechyłu wywołując dodatkowe momenty przechylające zwiększające przechył statku. W sytuacja awaryjnych, zatopienia wnętrza kadłuba, dodatkowe momenty przechylające wywołane przelewaniem się wody w częściowo zatopionych przedziałach, mogą być podstawową przyczyną utraty stateczności przez statek. Artykuł przedstawia analizę stosowanej w obliczeniach stateczności statku metody uwzględniania wpływu przelewania się cieczy w przedziałach zapełnionych częściowo, w formie poprawki GM. Opisane są ograniczenia metody oraz zaprezentowano porównanie wartości rzeczywistych momentów przechylających od przelania się cieczy, z wartościami uwzględnionymi przez poprawkęGM. Przedstawione zostały sytuacje, gdy stosowanie poprawki ΔGM może prowadzić do błędnej oceny stateczności statku. Zaproponowano również metodę modyfikacji poprawki ΔGM mającą na celu ograniczenie występowania takich sytuacji.
EN
In the tanks/holds partially filled by fluid (free surfaces), during the ship heel, part of the fluid is moving across the tank/hold. Fluid movement generate the additional heeling moment. In ship stability calculations this additional moment, is generally taken into account in the form of the ΔGM correction. The paper presents some problems occurring with this form of free surfaces correction. The limitations of the ΔGM method are described as well as a comparison of the real heeling moments caused by the fluid transfer with the values created using the ΔGM correction is presented. The paper introduces situations in which the usage of ΔGM method can lead to an incorrect assessment of the ships stability. The modification of the righting lever calculation with using the ΔGM is proposed.
EN
The article presents some aspects concerning the application of Information and Computer Technologies in logistics processes. In order to improve management processes the integrated informatics and communication systems, dedicated applications and hardware solutions are used increasingly. The market offers a variety of solutions developed strictly for Transport and Logistics consisting of a multitude modules and applications meeting standard and non-standard requirements of supply chains. Specified solutions are used in warehouses and other types of logistics facilities realizing internal transport. A useful tool for supporting management of warehousing processes in logistics facilities is Warehouse Management System with RFiD technology for information collection and advanced planning. The RFiD is identification technology using radio waves for reading and recording information about products, logistics units or equipment on electronic chip. Construction of RFID systems largely depends on the destination of the system. The special attention is paid to the use of RFID technology to manage transportation system in warehousing facilities. The main features of RFiD technology are discussed.
16
Content available remote Zmiany sił tnących i momentów gnących kadłuba statku na fali
PL
Opracowanie zawiera propozycję zależności, wyznaczających zmiany sił tnących oraz momentów gnących kadłuba statku wywołanych obecnością fali. Zależności wyprowadzone zostały dla fali o długości równej długości kadłuba przy aproksymacji wodnicy za pomocą elipsy. Przedstawiono również przykładowe wyniki obliczeń uzyskiwanych za pomocą proponowanych zależności oraz ich porównanie z innymi, wybranymi podejściami wyznaczania zmian sił tnących i momentów gnących kadłuba statku wywołanych falą.
EN
The study contains a proposal of formulas defining the changes of the hull shear forces and bending moments exerted on the ship by the presence of waves. Dependencies are derived for the wave length equal to the length of the hull at the waterline approximation calculated using an ellipse. The study also includes examples of results obtained from calculations performed using suggested dependency and their comparison with other selected approaches to determining changes of the hull shear forces and bending moments caused by the wave.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą otoczenia telekomunikacyjnego ITS. Przeanalizowano wybrane aspekty przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportowego. Dokonano analizy zagrożeń w systemach informatycznych ITS. Przedstawione zagrożenia mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportowego. Stopień wrażliwości na przekłamanie lub brak informacji dla jest różny dla poszczególnych kategorii systemów ITS. W związku z zagrożeniami wymienionymi powyżej dla systemów transmisji informacji w ITS proponuje się odpowiednie środki bezpieczeństwa
EN
The article presents the issues related to the analysis of the ITS telecommunications environment. There is an analysis of the selected aspects of the prevention of threats, which can be an important factor affecting the safety functioning of transport system. There is also an examination of risks in information systems in ITS. The above risks could be an important aspect affecting the safety of functioning of the transport system. The degree of sensitivity of misrepresentation or lack of information is different for each category of ITS systems. In relation to the risks mentioned above for information transmission systems we suggested the relevant security measures in ITS systems.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z Systemem Kontroli Dostępu stosowanym w bazach logistycznych. Przedstawiono model symulacyjny Systemu mający za zadanie identyfikację osób uprawnionych do przekroczenia granicy obszaru zastrzeżonego oraz umożliwienie im wejścia lub wyjścia z pomieszczenia, niedopuszczenia do przejścia przez osoby nieuprawnione granicy obszaru zastrzeżonego, wytworzenie sygnału alarmowego informującego o próbie przejścia osoby nieuprawnionej przez granicę obszaru zastrzeżonego. Analiza działania tego systemu umożliwi w dalszych badaniach tego zagadnienia na uwzględnienie kosztu zakupu i eksploatacji tego systemu.
EN
The article presents the issues related to the Access Control System used in logistics bases. The model of the simulation system with the task of identifying the persons authorized to cross the border of the reserved area and enable them to enter or exit the premises, to prevent unauthorized crossing the border of the re-served area, producing an alarm signal indicating that an unauthorized person attempt to pass through the border a reserved area. This will allow further study of this issue to take into account the cost of purchasing and operating the system.
PL
Przedmiotem badań opisanych w artykule jest ruch cieczy w niepełnych zbiornikach okrętowych w kontekście jego wpływu na stateczność statku w stanie nieuszkodzonym. Badania nakierowane były na efekty dynamiczne występujące w zbiorniku podczas kołysania statku na fali, co jest dotychczas pomijane w procedurze oceny stateczności statku wykonywanej przez oficera ładunkowego, która wynika z zaleceń Międzynarodowej Organizacji Morskiej. W toku badań wzięto pod uwagę zarówno geometrię typowych zbiorników okrętowych jak również realistyczne charakterystyki wymuszenia ruchu zbiorników wynikającego z kołysania bocznego statku. Przeprowadzono zarówno analizę istniejących rozwiązań konstrukcyjnych statków morskich jak i badania eksperckie w zakresie stanów eksploatacyjnych statków towarowych. Zaproponowano metodę porównania dynamicznego momentu od przelewającej się w zbiorniku cieczy z momentem obliczonym na podstawie poprawki na swobodne powierzchnie cieczy. Na podstawie zweryfikowanych eksperymentalnie badań symulacyjnych wskazano na możliwość niedoszacowania wpływu swobodnych powierzchni cieczy w toku obliczeń zgodnych z zalecaną procedurą IMO.
EN
The main subject of the conducted study is liquid sloshing phenomenon taking place in partly filled ship tanks. The effects of this phenomenon influencing intact ship transverse stability are considered in terms of the heeling moment due to liquid sloshing. The research was focused on the dynamic effects playing an important role since the ship rolls on waves. The special attention was put on the stormy conditions emerging in the research in the form of high amplitudes of ship's rolling. Such dynamic effects are omitted in the contemporary procedure of ship stability assessment performed according to the IMO recommendations. The number of characteristics was taken into account in the course of the research. The rolling periods and amplitudes were established as well as tanks geometry and location in ship’s hull. Numerous ships were analyzed and the expert’s pool was conducted to estimate extreme but realistic rolling amplitudes. A method for comparison of dynamic heeling moment due to liquid sloshing and quasi-static heeling moment was proposed. An exemplary result of computation, revealing a significant underestimation of free surface effect was presented.
EN
Liquid sloshing phenomenon is a result of partly filled tank motions. As a tank moves, it supplies energy to induce and sustain a fluid motion. Both the liquid motion and its effects are called sloshing. The interaction between ship’s tank structure and water sloshing inside the tank consists in the constant transmission of energy. As the ship rolls, the walls of a partly filled tank induce the movement of water. Liquid sloshing phenomenon occurring in partly filled ships tanks directly affects the stability of the vessel. However, only static calculations are carried out onboard ships nowadays and static transfer of liquid weight is taken into account in the course of routine stability calculation and assessment. Since previous researches reveal the necessity of dynamic approach towards liquid movement onboard ships, the investigation is focused on problems related to time dependent wave-type phenomena. This aspect is omitted in the course of standard ship stability calculations. The set of numerical simulations of liquid sloshing taking place in moving tanks is carried out. Among many obtained characteristics, the heeling moment due to sloshing is emphasized and thoroughly investigated. The realistic range of possible metacentric heights and rolling periods is examined. The influence of ship’s rolling period on the heeling moment due to liquid sloshing is analyzed for one exemplary seagoing vessel as a case study. However, the conclusions can be generalized to some degree and comprise many other ships.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.