Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the result of research concerning the influence of doping fullerenes C60 and C70 on the change of electrical strength properties of mineral insulating oil. The research uses fourteen oil samples at different doping quantity of fullerenes and shows their relationship between C60 and C70.
PL
Tematyka badań związana z rozwojem materiałów elektroizolacyjnych oraz metod diagnostycznych transformatorów elektroenergetycznych jest już rozwijana od wielu lat [1]. Eksploatacja transformatorów, koszty diagnozy oraz napraw są bardzo wysokie, dlatego tak istotne staje się ciągłe udoskonalanie obecnych metod diagnostycznych oraz ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających na dokładniejszą prognozę procesów starzeniowych zachodzących w olejach elektroizolacyjnych. Istnieje wiele metod diagnostycznych zarówno pośrednich jak i bezpośrednich wykorzystywanych do badań parametrów elektroizolacyjnych olejów transformatorowych. W niniejszym artykule przedstawiono metodę diagnostyczną wysokonapięciowych układów izolacyjnych opartą na pomiarze tgδ w funkcji częstotliwości. Obiektem badań są przygotowane próbki olejowe o różnym czasie starzenia. Wyniki badań mają posłużyć do weryfikacji poprawności metody pomiarowej, a w przyszłości przyczynić się do budowy modelu służącego weryfikacji wyników pomiarowych związanych z oceną stopnia zestarzenia izolacji olejowych.
EN
The paper presents a diagnostic method of insulating mineral oil systems based on the measurement of dielectric loss factor. The objects of the research are oil samples prepared at different times of aging time. The results will be helpful to creating aging process model, used to verifying measurement results of degradation in mineral insulation oil (aging process) based on measurements of dielectric loss factor.
EN
The paper presents models of neural networks, which are used to prediction of electric energy consumption. The task of the model is prediction of demand for electric energy for each of sixteen provinces in Poland. Prediction is based on five independent variables for each of those sixteen provinces. The input variables are appointed in the process of multiple regression as statistically significant. The models of neutral networks are designed with the help of the packet Statistica.
PL
Artykuł przedstawia możliwość oceny postępów procesów starzeniowych zachodzących w mineralnych olejach elektroizolacyjnych. Jako kryterium komparatywne przyjęto bezpośrednią metodę diagnostyczną opartą na pomiarze rezystywności oraz tgδ w funkcji częstotliwości. Przeprowadzane badania oraz otrzymane wyniki pomogą w określeniu przydatności oleju elektroizolacyjnego w dalszej eksploatacji.
EN
The paper presents the possibility review progress of the aging process in insulating oil. As a comparative criterions implicit direct diagnostics method based on measurement of resistivity and dielectric loss factor. The research helps in identifying and determines condition of insulating oil and to determine their suitability for further exploitation.
EN
Dynamic light scattering (DLS), known also as photon correlation spectroscopy, is being used as a helpful tool at the research where measuring of the size of particles in liquid is necessary. Technology of breaking a monochromatic light beam and changing it's wavelength by (Brownian) motion of particles which the light stream has been sent to.
6
Content available remote Właściwości fizykochemiczne nanomodyfikowanych olejów transformatorowych
PL
Praca przedstawia wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenami na właściwości fizykochemiczne mineralnych olejów izolacyjnych. Analizowano zmiany stanu zawilgocenia oraz liczbę kwasową w nano-modyfikowanych, zestarzonych próbkach olejowych. Zaobserwowano, że zarówno zawartość wody mierzonej metodą Karla-Fishera jak i liczba kwasowa mają tendencje malejące ze wzrostem stężenia fulerenów.
EN
The paper presents the result of preliminary researches concerning the influence of fullerene doping on the physicochemical properties of insulating oil. The influence of fullerenes doping of aged oil on both, moisture and total acid number has been analyzed. The water content measured with K-F method has tendency to decrease with the fullerene content. Additionally, the C60 addition also reduces total acid number.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenów na zawartość wody w olejach elektroizolacyjnych. Analizie poddano zmiany stanu zawilgocenia w nanomodyfikowanych, zestarzałych próbkach olejowych. Przeprowadzone badania dowodzą, że wraz ze wzrostem stężenia domieszkowanych fulerenów C60 obniża się tendencja do zawilgocenia badanych próbek olejowych. Do badań zawartości wody wykorzystano bezpośrednią metodę miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera.
EN
This paper presents the results of the initial researches concerning the influence of fullerene doping on water content properties of insulating oil. The analysis showed the changes of moisture in nanomodified, aged oil samples. The conducted researches show that the water content has a tendency to decrease while C60 fullerene content increase. The measurement of the water content was made on the basis of Karl Fisher method.
PL
Badania związane z rozwojem materiałów elektroizolacyjnych oraz metod diagnostycznych transformatorów elektroenergetycznych są prowadzone od wielu lat. Przesył energii elektrycznej jest niewątpliwie jedną z najbardziej strategicznych dziedzin w dzisiejszej gospodarce. Stacje transformatorowe stanowią podstawowy element odpowiedzialny za dystrybucję energii elektrycznej. Eksploatacja transformatorów, koszty diagnozy oraz napraw są bardzo wysokie, dlatego tak istotne staje się poszukiwanie nowych metod pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacji transformatorów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.