Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper presents algorithms for the preprocessing of the visual method of detecting damages of concrete railway sleepers. It starts with acquiring images of the surface of the sleepers, by selecting the recorded frames of the images. Then, the color image is transformed into monochrome, so as to obtain the highest contrast possible. The Kanan and Cottrell algorithms were used for this purpose. A simple way is to segment the damage images of the sleepers, by thresholding, in order to binarize them. However, more elaborate algorithms are recommended. For this purpose, images are denoted using a median filter and further morphological operations to extract the edge of damage. For this purpose, noise is removed from images using a median filter, and morphological operations are carried out, to extract the edge of damage. In addition, texture images of the surface of the sleepers are used, removing them from the visual content. As the criterion for selecting the preprocessing algorithm, the shape of the image histogram and its standard deviation were assumed. Such prepared images form the basis for further assessment of the size of damages (cracks and voids) and classification of concrete sleepers.
PL
W artykule przedstawiono algorytmy preprocesingu wizyjnej metody wykrywania uszkodzeń betonowych podkładów ko-lejowych. Algorytmy te obejmują pozyskiwanie obrazów powierzchni podkładów, selekcję zarejestrowanych klatek zdjęć i przekształcanie za pomocą algorytmu Kanana i Cotrella obrazu kolorowego w monochromatyczny, w celu uzyskania jak największego kontrastu. Prostym sposobem jest segmentacja obrazów uszkodzeń podkładów przez progowanie, w celu ich binaryzacji, jednak wskazane są bardziej rozbudowane algorytmy. Następnie dokonuje się odszumiania obrazów z wykorzystaniem filtru medianowego i w dalszej kolejności wykonuje się operacje morfologiczne do ekstrakcji krawędzi uszkodzeń. Ponadto, wykorzystuje się obrazy tekstur powierzchni podkładów, usuwając je z treści wizyjnej. Jako kryterium wyboru algorytmu preprocesingu, przyjęto kształt histogramu obrazu i jego odchylenie standardowe. Tak przygotowane obrazy są podstawą dalszej oceny wielkości uszkodzeń (pęknięć i ubytków) oraz klasyfikacji podkładów betonowych.
PL
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje oraz praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w diagnostyce obrabiarek i procesu skrawania. Artykuł ma charakter przeglądowy i odwołuje się głównie do badań realizowanych w Katedrze Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Opisy koncepcji i zastosowań poprzedzono wybiórczą dyskusją zmian (ewolucji) podejść do diagnozowania obrabiarki i procesu skrawania. Zarys ewolucji podejść pozwala na umiejscowienie i jednocześnie uzasadnienie zrealizowanych prac i badań. W celu uwypuklenia efektywności proponowanych rozwiązań przedstawiono przykład selekcji i integracji danych pozyskiwanych podczas projektowania układów diagnostycznych.
EN
The paper presents selected concepts and practical implementation of artificial intelligence for machine tool and cutting process diagnostics. The paper reflects the review of main directions of research conducted in Department of Machine Technology at Silesian Technical University. The description of concepts and their implementation is introduced by selective discussion of evolution of approaches to machine tool and cutting process diagnostics. Such discussion allows for placement and justification of the conducted research, at the same time. In order to emphasis the affectivity of proposed solutions, an example of data selection and integration while designing a diagnostic system is depicted.
EN
The aim of the study was to evaluate the status of the aquatic environment in the Świerszcz Basin in the Roztocze National Park. Within the framework of the measuring programs (conducted in 2011-2015) we performed F2 groundwater and H1 river and indicator studies conducted in 2014-2015, chemical analyses of major cations, anions, micronutrients, and analyses ofselected physical characteristics of groundwater and surface waters. Due to the exceedances of NO3, PO4, Tl, Se, Mo and Al concentrations in the water from springs and wells during the indicator surveys, it was assessed to require purification. The high levels o NO3 and PO4 testify to the effect of anthropoprotection, while the high content of the remaining components is most probably due to natural geochemical processes.
EN
The images of head checking faults of railway rails have been examined by laser scattering method. The studies used the functions of similarity and distance, both for binary images and multi-level quantized ones. The analysis was performed on the basis of numerical calculations, experimentally determined images of samples of these defects. These type of functions have proven extremely useful in evaluating these faults and can be used to classify them.
PL
Dokonano oceny obrazów wad szyn kolejowych typu head checking, zbadanych metodą skaterometrii laserowej. W badaniach wykorzystano funkcje podobieństwa i odległości, zarówno dla obrazów zbinaryzowanych, jak i skwantowanych wielopoziomowo. Analizę przeprowadzono na podstawie obliczeń numerycznych, wyznaczonych doświadczalnie obrazów próbek tych wad. Funkcje tego typu okazały się niezwykle przydatne w ocenie tych wad i mogą być wykorzystywane do ich klasyfikacji.
EN
The new algorithm to study the properties of nonwoven fabrics is presented in the paper. The algorithm consists in image processing of the image of the highlighted nonwoven fabric. From the image there are selected the bright areas, which means sparse distributions of the fibers. Because nonwoven fabrics are used, among others, as medical and filtration materials their structure has significant impact on their ownership. The software task is primarily determine the porosity of the material.
PL
Przedstawiono nowy algorytm do badania porowatości włóknin. Algorytm zawiera przetwarzanie obrazu podświetlanej włókniny. Na obrazie są zaznaczone jasne obszary, co oznacza rozrzedzoną dystrybucję włókien. Ponieważ włókniny są używane między innymi jako materiały medyczne i filtracyjne, ich struktura ma znaczący wpływ na ich właściwości fizyczne. Zadaniem oprogramowania jest przede wszystkim określenie porowatości materiału.
PL
Przetwornice częstotliwości prądu przemiennego są obecnie powszechnie stosowane w aplikacjach HVAC/R do regulacji wydajności sprężarek, wentylatorów i pomp. Głównym powodem zastosowania przetwornic częstotliwości jest płynna regulacja wydajności tych urządzeń w szerokim zakresie. Dzięki regulacji prędkości obrotowej przetwornica częstotliwości zapewnia dynamiczne i optymalne dopasowanie układu do jego bieżącego zapotrzebowania na energię, zgodnie z zadanym wydatkiem. W niniejszym artykule prezentowane są doświadczenia i wnioski z zastosowania przetwornic częstotliwości prądu przemiennego do sprężarki chłodniczej przy uwzględnieniu aspektu optymalizacji energii elektrycznej.
EN
The cross-correlation function has been applied to the study of the similarity of the two functions. One of these functions is known and represents a defect type HC (Head Checking) in the railway rail. The second function is unknown and based on cross-correlation function of both functions specifies the parameters of the similarities. These functions correspond to defects whose images have been determined using laser scatterometry method. FFT method has been used to calculate these functions.
PL
Zastosowano funkcję korelacji wzajemnej do badania podobieństwa dwóch funkcji. Jedną z tych funkcji jest znana i stanowi opis wzorca wady head checking (HC) w szynie kolejowej. Druga funkcja jest nieznana. Na podstawie funkcji korelacji wzajemnej obu tych funkcji, określa się parametry ich podobieństwa. Funkcje te reprezentują obrazy wyznaczone doświadczalnie, metodą skaterometrii laserowej. W obliczeniach wykorzystano szybką transformatę FFT.
PL
Przetwornice częstotliwości prądu przemiennego są obecnie powszechnie stosowane w aplikacjach HVAC/R do regulacji wydajności sprężarek, wentylatorów i pomp. Gtównym powodem zastosowania przetwornic częstotliwości, jest ptynna regulacja tych urządzeń przez zmianę prędkości obrotowej w szerokim zakresie.
PL
W artykule zastosowano dwuwymiarową funkcję korelacji do oceny podobieństwa obrazów wad szyn kolejowych uzyskanych metodą skaterometrii laserowej. Obrazy te powstają w wyniku rozproszenia wiązki lasera. Jako obiekt badań wybrano wady kontaktowo-naprężeniowe typu squat. Proponowana metoda polega na porównaniu obrazu wady z obrazem jej wzorca. W obliczeniach funkcji korelacji tych obrazów, wykorzystano dwuwymiarową szybką transformację Fouriera. Transformaty obydwu obrazów pomnożono przez siebie. Następnie wyznaczono odwrotną transformatę, w wyniku której uzyskano obraz funkcji korelacji. Charakterystycznym efektem podobieństwa tych obrazów jest obraz z ostrym, wyrazistym pikiem. Wartość liczbowa tej funkcji stanowi miarę podobieństwa obrazów wady i wzorca. Ten oryginalny algorytm wyznacza nowe możliwości w diagnostyce szyn kolejowych.
EN
Two-dimensional cross-correlation function has been applied to evaluate similarity of railway rails flaws images, that were obtaining by means of laser scatterometry method. These images arise from the dispersion of laser beam. The contact-tension flaws squat type have been chosen as property research. Proposed method consists in comparison between flaws images and standard images. Two-dimensional Fast Fourier Transform has been applied to calculate cross-correlation functions for these images. Fourier transforms both images were multiplied. Next the inverse Fourier transform was calculated and as the result cross-correlation function was obtained. Characteristic similarity effect of both images is the image with sharp expressive peak. The numerical value of this function is a measure of the similarity flaws image and standard image. This original algorithm sets new possibilities in railway rails diagnosis.
PL
W artykule omówiony został system wentylacji w środkach komunikacji, w którym można zastosować układ zawierający kanały wentylacyjne wyłożone od wewnątrz warstwą fotoaktywną, która reaguje na podające światło stając się bakteriobójczą.
EN
The model of ventilation channel with internal layer which becomes germicidal influenced by the light has been presented. The results is concerning the channel with rectangular cross section.
EN
The paper presents the problem field regarding the choice of an Internet shop application. In this context it presents the methodology of defining the decision problem on the basis of the hierarchical structure. In the course of the analyzed issue a multi-criteria Analytic Hierarchy Process (AHP) method was applied. The decision alternatives of Internet shop application’s choice were: free application, dedicated application, commercial application and application in the SaaS model. For such defined solutions, the Authors created a decision model described by criteria and sub-criteria groups. The pair comparisons of individual elements allowed choosing the most optimal variant – the commercial application.
PL
W opracowaniu przedstawiono obszar problemowy związany w wyborem aplikacji sklepu internetowego. W tym kontekście zaprezentowano metodologię definiowania problemu decyzyjnego w oparciu o strukturę hierarchiczną. W toku analizowanego zagadnienia zastosowano wielokryterialną metodę hierarchicznej analizy problemów decyzyjnych – AHP. Wariantami decyzyjnymi wyboru aplikacji sklepu internetowego były: aplikacja bezpłatna, aplikacja dedykowana, aplikacja komercyjna, aplikacja w modelu SaaS. Dla tak określonych rozwiązań stworzono model decyzyjny opisany grupami kryteriów i subkryteriów. Przeprowadzone porównania parami poszczególnych elementów pozwoliły na wybór optymalnego wariantu – aplikacji komercyjnej.
EN
Mussels from the Mytilus edulis complex were used as biomonitors for two groups of organic pollutants: polychlorinated biphenyls (PCBs, congeners: 28, 52, 101, 118, 138, 153 and 180) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs, naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, pyrene, benz(a)anthracene, chrysene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(a)pyrene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, dibenz(a,h)anthracene, benzo(g,h,i)perylene) at 17 sampling sites to assess their relative bioavailabilities in coastal waters around Europe. Because of the temporal differences in PCBs and PAHs concentrations, data were adjusted using Seasonal Variation Coefficients (SVC) before making large-scale spatial comparisons. The highest concentrations of PCBs were found near estuaries of large rivers flowing through urban areas and industrial regions. Elevated bioavailabilities of PAHs occurred in the vicinity of large harbors, urban areas, and regions affected by petroleum pollution as well as in some remote locations, which indicated long-range atmospheric deposition.
PL
Wzrost emisji gazów cieplarnianych do atmosfery staje się ważnym problemem wielu krajów na świecie. Jednym ze sposobów ograniczenia ich emisji jest geologiczna sekwestracja CO₂ pochodzenia antropogenicznego. W celu poznania możliwości stosowania tego rozwiązania na skalę przemysłową prowadzi się projekty naukowe i działania demonstracyjne. W artykule opisano realizację projektu badawczego, dotyczącego sekwestracji CO₂ w strukturach podmorskich w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. W efekcie realizacji projektu powstała szeroka baza danych i informacji o charakterze interdyscyplinarnym. Na podstawie ich analizy przedstawiono wstępne wnioski dla potencjalnej lokalizacji podmorskiego zatłaczania dwutlenku węgla. Ponadto projekt dostarczył cennych doświadczeń, które mogą posłużyć jako wytyczne do postępowania przy realizacji sekwestracji na skalę przemysłową.
EN
Global climate changes, which are mainly related to human activity, including emission of anthropogenic CO₂, resulted in significant intensification of research activities which focus on development of the technologies enable to reduce anthropogenic emissions. Carbon Capture and Storage (CCS) is regarded as a key technology for the reduction of CO₂ emissions from industrial sources an international level. This paper presents the first research study on potential CCS implementation in the Polish Exclusive Economic Zone of the Baltic Sea. The main place of interest is the undersea geological structure of B3 oil field. Currently, oil field is operated by LOTOS Petrobaltic company. For the purposes of the project the structure has been identified and characterized, basing on archival data and research in 2012.It has been shown, that the anticlinal form of reservoir is closed form and has the potential trapping properties, further more confirmed the tightness of overburden. It has been identified close situated fault, which could be a potential place for leakage and migration of CO2.The fault is inactive, without signs of hydrocarbon migration. Geochemical research of bottom sediments and waters near bottom indicate the conditions typical for the southern part of the Baltic Sea, low salinity and oxygen content, low concentration of hydrogen sulphide and methane. The seabed there is inhabited by very few organisms resistant to adverse factors of the habitat in the study area. The potential biological consequences of a gas leakage can be assessed as limited.
PL
Przedstawiony artykuł dotyczy zagadnień analizy i planowania sieci WiFi. W pracy opisano opracowany przez autorów prosty model propagacji sygnału wewnątrz budynków oraz metodę symulacji pozwalającą na wyznaczenie spodziewanej przepustowości przy zadanym położeniu punktów dostępowych. Autorzy pokazują również praktyczne jej zastosowanie do analizy stanu sieci WiFi w budynku Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.
EN
This paper addresses issues of analysis and planning WiFi network. The paper describes, developed by the authors, a simple model of propagation of the signal inside buildings and simulation method that allows to determine the expected throughput at a given positions of the access points. The authors also demonstrate its practical application to the analysis of the WiFi network at the Faculty of Computer Science, Białystok University of Technology.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję hybrydowej metody elementów skończonych wykorzystującą interfejs ANSYS-ADAMS. Badanym obiektem jest obrabiarka wielkogabarytowa KCI 210/280 NM. W badaniach dyskretyzowano poszczególne zespoły obrabiarek jako odkształcalne (podatne) i sztywne oraz nadano odpowiednie więzy w postaci elementów sprężysto - tłumiących. Do wyznaczania współczynników sztywności i tłumienia elementów EST wykorzystano autorską aplikację "KBM-HMES". Wyniki uzyskane hybrydową metodą elementów skończonych HMES porównano z klasyczną metodą MES.
EN
The paper presents the implementation of hybrid finite element method using the ANSYS - ADAMS Interface. KCI 210/280 NM machine tool served as a tested object. In the presented studies, several variants were analyzed. The variants differ in number and type of machine tool parts considered as deformable or rigid. In order to impose proper constraints between these parts, elastic - damping elements (EST) were applied. For the determination of stiffness and damping of EST elements original application "KBM-HMES" has been implemented. The obtained results of the hybrid finite element method were compared to the results obtained with the classical FEM method.
EN
A modification technology of hypereutectic Al-Si alloys has been known for many years. However, there are divergences among the scholars relating to interpreting the mechanism of phosphorus influence on refinement of the primary silicon particles. This article contributes to confirm the hypothesis of a heterogeneous influence of phosphorus in the process of crystallization of the primary silicon in hypereutectic Al-Si alloys. The existence of particle phases in the microstructure of AlSi21CuNi alloy, which may constitute heterogeneous crystallization centers in the precipitation process in primary silicon, has been proved by the methods of scanning microscopy and EDS microanalysis, as well as line analysis.
PL
Technologia modyfikacji siluminów nadeutektyczych jest znana od wielu lat, jednakże badacze różnie interpretują mechanizm oddziaływania fosforu podczas rozdrabniania pierwotnych kryształów krzemu. Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do potwierdzenia hipotezy o heterogenicznym oddziaływaniu fosforu w procesie krystalizacji pierwotnych wydzieleń krzemu w siluminach nadeutektycznych. Metodami mikroskopii skaningowej i mikroanalizy EDS oraz analizy liniowej udokumentowano występowanie w mikrostrukturze siluminu AlSi21CuNi cząstek fazy A1P mogących stanowić ośrodki heterogenicznej krystalizacji w wydzieleniach pierwotnego krzemu.
PL
W artykule analizowano różne założenia do modelu oraz ich wpływ na prędkość strugi podczas modelowania przepływu w trakcie obróbki wodno-ściernej. Zbadano między innymi jak zmiana rodzaju siatki, sposobu definiowana warunków brzegowych oraz liczba iteracji wpływa na prędkość strugi w analizie z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów.
EN
In the article different model assumptions and their impact on the stream velocity during waterjet machining modeling were analyzed. Effect of different meshing method, boundary conditions definition and the number of iterations were studied on the waterjet stream velocity using computational fluid dynamics.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie hybrydowej metody elementów skończonych na przykładzie obrabiarki KCl 210/280 NM. Następnie przedstawiono sposób dyskretyzacji modelu geometrycznego obrabiarki uwzględniający odpowiednie więzy kinematyczne oraz sztywne i odkształcalne zespoły obrabiarki. Ważnym etapem jest dobór parametrów sztywności i tłumienia elementów EST. W badaniach wykorzystano autorską aplikację „KBM-HMES" w celu wyznaczenia ich wartości i zaimplementowania do środowiska ANSYS. W kolejnym etapie wykonano badania symulacyjne sztywności statycznej dla czterech wysuwów suwaka narzędziowego obrabiarki. Otrzymane wyniki porównano z klasyczną metodą elementów skończonych oraz badaniami doświadczalnymi.
EN
This article presents the use of a hybrid finite element method on the example of KCl 210/280 NM machine tool. Digitizing machine geometrie model takes into account the relevant kinematic chains and rigid and deformable elements of machine. An important step is the selection of stiffness and damping parameters in elastic-spring-damper elements, so is done with unique application of "KBM-HMES" software in order to determine their value and implement in the ANSYS environment. In the next stage, the Simulation was performed for the four slide positions. The results were compared with the classical finite element method and experimental research.
PL
W pracy przedstawiony został projekt urządzenia sortującego obiekty na podstawie ich kształtu. Proces sortowania odbywa się z wykorzystaniem wybranych transformacji całkowych, tutaj z wykorzystaniem transformacji Fouriera. Urządzenie sterowane jest z wykorzystaniem systemu ekspertowego.
EN
There is presented object sorting system in the paper. System is working on the base of shapes recognition. Sorting process is taking place with use of integral transformations, here with help of Fourier transforms. The device is controlled with help of expert system.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.