Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dozownik z wibratorem pneumatycznym wykorzystywany był do zasilania skaryfikatora nasionami buraka ćwikłowego. Badano szybkość dozowania nasion w zależności od podawanego do wibratora powietrza w zakresie ciśnień 0,1-0,4 MPa. Ponadto wyznaczono prędkość nasion buraka w rynnie dozownika. Badania wykazały, że prędkość nasion jest praktycznie niezależna od ich średnicy. Wyznaczono równania opisujące zależność prędkości nasion w rynnie dozownika od ciśnienia powietrza zasilającego wibrator pneumatyczny. W dalszej części pracy skupiono się nad wyznaczeniem współczynnika napełniania. Obliczone zależności podstawiono do równania opisującego wydajność dozowania. Wartości obliczone na podstawie tego równania porównano z danymi doświadczalnymi i stwierdzono, że wyznaczone równanie bardzo dobrze opisuje wydajność dozowania w tym przypadku.
EN
A dispenser with a pneumatic vibrator was used to supply scarifier with beetroot seeds. The speed of supplying seeds in relation to air supplied to a vibrator within the range of pressures 0.1-0.4 MPa was researched. Moreover, the speed of beetroot seeds in a dispenser's chute was determined. The research has proved that the speed of seeds does not practically depend on their diameter. Equations describing relations of the seeds speed in a dispenser's chute to air pressure supplying a pneumatic vibrator were determined. The authors concentrated on determination of the volumetric efficiency in a further part of the paper. The equation describing efficiency of dosing was replaced with the calculated relations. The values calculated on the basis of this equation were compared to experimental data and it was concluded that the determined equation describes efficiency of dosing very well in this case.
PL
Celem pracy było określenie skuteczności skaryfikacji mechanicznej, jako procesu wstępnej obróbki oczyszczania nasion komosy ryżowej odmiany Faro. Skaryfikację mechaniczną prowadzono dwoma sposobami (I sposób - skaryfikacja, przesiewanie; II sposób - przesiewanie, skaryfikacja, przesiewanie) z zastosowaniem dwóch typów skaryfikatorów: bębnowego i talerzowego. Badano efektywność oczyszczania nasion w zależności od zastosowanego sposobu oczyszczania, rodzaju skaryfikatora, czasu skaryfikacji mierzonego liczbą obrotów części roboczej skaryfikatorów (odpowiednio bębna lub talerza) oraz gradacji ścierniwa. Bez względu na typ zastosowanego skaryfikatora zaobserwowano, że zastosowanie wstępnego przesiewania przed skaryfikacją pozwala na uzyskanie lepszych efektów oczyszczania nasion (około 92%) w porównaniu do metody bez wstępnego przesiewania (około 81%). Ilość wydzielonych zanieczyszczeń była zauważalnie większa w przypadku skaryfikatora talerzowego. Zastosowanie tego rodzaju skaryfikatora wpłynęło jednak niekorzystnie na stan okrywy nasiennej, co zostało wykazane za pomocą zdjęć mikroskopowych.
EN
The objective of the study was to determine the efficiency of mechanical scarification as a process of the initial purification processing of quinoa grains of Faro variety. Mechanical scarification was carried out with two methods (I method - scarification, screening; II method - screening, scarification, screening) with the use of two types of scarifiers: a drum scarifier and a plate scarifier. Efficiency of grain purification was investigated in relation to the applied method of purification, a type of a scarifier, time of scarification measured with the number of rotations of the working parts of scarifiers (respectively of a drum or a plate) or abradant gradation. Without regard to the type of the applied scarifier, it was observed that application of the initial screening through a scarifier allows obtaining better results of grains purification (approx. 92%) in comparison to the method without initial screening (approx. 81%). The amount of the selected pollutions was noticeably bigger than in case of a plate scarifier. However, the use of this type of a scarifier negatively influenced the condition of the grain cover, which was proved with the use of microscope images.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań sprawności kalibracji nasion w przesiewaczu bębnowym o średnicy 0,4 m. Badano przesiewanie nasion pomidorów na sicie o średnicy otworów 2,5 i 3,0 mm. Częstości obrotowe bębna przesiewacza wynosiły 0,22; 0,27; 0,33; 0,38 s-1, a kąt pochylenia bębna sitowego 8o. Maksymalną sprawność przesiewania, nie mniejszą niż 97%, uzyskano dla częstość obrotów bębna poniżej 0,27 s-1 i dla strumienia masowego dozowania ok. 9 kg*h-1.
EN
The paper presents the results of the research on the efficiency of seeds calibration in a drum screen with diameter 0.4 m. The researchers examined sieving of tomato seeds through a screen with mesh diameters 2.5 and 3.0 mm. Rotational frequencies of the screen drum were: 0.22; 0.27; 0.33; 0.38 s-1, and the sieve drum inclination angle was 8o. Maximum screening efficiency, not lower than 97%, was obtained for drum rotation frequency under 0.27 s-1 and for batching mass stream ca. 9 kg*h-1.
PL
W pracy otrzymano granulowany, wieloskładnikowy nawóz sztuczny przeznaczony do drzew i krzewów iglastych o przedłu- żonym czasie działania z zastosowaniem trzech wybranych polimerowych dyspersji wodnych jako otoczek. Szybkość rozpuszczania tak otrzymanych nawozów określono metodą konduktometryczną mierząc przewodnictwo elektryczne powstałego roztworu. Obliczono zawartość polimeru w granulce oraz grubość otoczki.
EN
In this work granular, compound fertilizer for trees and shrubs during the prolonged operation using the three selected aqueous polymer dispersion coatings. The dissolution rate of fertilizer thus obtained was determined by conductometric measuring the electrical conductivity of the resulting solution. Calculated polymer content in the pellet and the thickness of the shell.
5
Content available remote Badania procesu fryturowania cebuli
PL
Przebadano parametry procesu smażenia cebuli w głębokim tłuszczu. Analizowano jakość otrzymanego produktu głównie pod kątem zawartości wilgoci i tłuszczu. Badaniom poddano następujące odmiany cebuli: Sochaczewska, Oporto (Royal Sluis), Czerniakowska, Wolska i Supra.
EN
Parameters of deep fat frying process of onion were determined. The analysis of moisture and fat content in final products was made. The following variety of onion were studied: Sochaczew ska, Oporto (Royal Sluis), Czerniakowska, Wolska and Supra.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.