Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niedawno udostępnione mapy Duńskiego Instytutu Meteorologicznego (DMI) rzucają nowe światło na zmiany zasięgu lodów w Arktyce Atlantyckiej, które dotychczas były głównie oparte na zbiorach archiwalnych Norweskiego Instytutu Meteorologicznego. Artykuł przedstawia zmiany letniej pokrywy lodowej na obszarze między 50°W, a 70°E w sierpniach lat 1901-1930 obliczone na podstawie zmian zasięgu lodów w tym rejonie pokazanych na mapach z archiwum DMI. Obliczenia powierzchni lodów zostały dokonane w programie ArcGis 10.0 w układzie współrzędnych North Pole Lambert Azimuthal Equal Area. Przeprowadzone pomiary powierzchni zlodzonej potwierdzają rozrost pokrywy lodowej w latach 1907-1918 z maksimum w latach 1912 i 1913 oraz występowanie drugorzędnego maksimum rozwoju lodów w latach 1916 i 1917, po którym nastąpił ogólny spadek powierzchni lodów. W tym czasie wykrywa się dwie fazy gwałtownego spadku pokrywy lodowej na badanym akwenie – między rokiem 1921 i 1922 oraz między rokiem 1929 i 1930. Taki przebieg zmian powierzchni lodów w momencie bliskim osiągnięcia przez nie minimum rozwoju w cyklu rocznym jest z dużym przybliżeniem zgodny ze znanymi z pomiarów zmianami temperatury powietrza w tej części Arktyki.
EN
Latest maps released by the Danish Meteorological Institute (DMI ) shed new light on the changes in the Arctic ice coverage that have been mainly based on archival Norwegian Meteorological Institute. The article presents the changes in the surface of sea ice in the area between 50°W and 70°W for the years 1901 to 1930 August , calculated on the basis of changes in ice coverage in the area shown on maps from the archives of DMI . ice surface Calculations have been made in the coordinate North Pole Lambert Azimuthal Equal Area using ArcGis 10.0 The measurements confirm iced surface of ice cover growth in the years 1907-1918 with a maximum between 1912 and 1913 and the presence of a secondary maximum ice growth in the years 1916 and 1917, after which there was a general decline in sea ice area. During this time, detected two phases of rapid decline of ice cover in the examined area between 1921 and 1922 and between 1929 and 1930. Such a course of changes in sea ice area at a time moment close to minimum of the annual cycle of development is close approximation consistent with known from measurements of air temperature changes in this part of the Arctic.
PL
Podstawowym materiałem badawczym do analizy zmian w czasie zasięgu lodów morskich w Arktyce są mapy archiwalne. Poprawne przeprowadzenie takich analiz umożliwiają Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Celem pracy jest omówienie problemów kalibracji dawnych map lodowych Arktyki z I połowy XX wieku, pochodzących z Duńskiego Instytutu Meteorologicznego. Świadomość błędów, które powstają już w momencie określania pozycji statku czy szacowania odległości do obszarów pokrytych lodem rzuca światło na ogólną dokładność danych, jaka jest niezbędna przy wyborze metod rejestracji.
EN
Archival maps of the region form the base material for the research of changes of the Arctic ice range in time. Correct and accurate analyses are possible thanks to using Geographic Information Systems (GIS). This study is about problems with georeferencing old maps of Arctic ice from the first half of the twentieth century, acquired from the Danish Meteorological Institute (DMI). Awareness of errors in determining the ship’s position or estimating the distance to ice-covered areas sheds light on the overall accuracy of the data, which is essential for the selection of a method of registration – in this case ArcGIS, version 10.0 using the georeferencing toolbar. The reason for using the affine method and problems with map registration have been discussed. The methods of registration taken into account for the purpose of this work have been divided, according to the type of layer to which the scan was knotted, into the following: – Method of point coordinates, – AOI method (linking the area of interest to the corners), – A method of linking the known content of the map (using linear or polygon shapefile). The most precise fit of the coastline has been achieved by using the method of linking the known contents of the map. The use of advanced calibration methods is not always necessary or possible due to the accuracy of the contents of the map. The information which helps recreate the process of creation of old maps and the degree of knowledge of various geographical regions at the time is of special significance. The tools used in the first half of the twentieth century made it possible to determine vessel positions with an accuracy of approximately 15 nautical miles. For calibrating the maps from DMI, the most reliable points to connect will be headlands and any kind of sharp edges of the land, giving the opportunity for clear multiple links in the process of georeferencing (calibration). Using methods based on linking multiple points is not valid if the amount of reliable link points is too small. In the early twentieth century, the only well known areas were the south coast of Greenland, Spitsbergen, Novaya Zemlya, the coast of Norway and Russia. When analyzing old maps of sea ice, we have consider numerous errors resulting from such imperfections as averaging errors, timing errors, location errors, time varying errors of measuring devices used in the first half of the 20th century, and others.
PL
Celem prac badawczych przedstawionych w tej pracy jest wyznaczenie analitycznych zależności opisujących wpływ temperatury oraz napięcia zasilającego na czas propagacji cyfrowych układów logicznych oraz określenie relacji pomiędzy tymi zależnościami. W artykule zaprezentowano pomiary zmian czasu propagacji wybranych bramek logicznych w funkcji temperatury i w funkcji napięcia zasilającego. Przedstawiono wyniki pomiarów zmian czasu propagacji badanych układów w funkcji temperatury przy regulacji napięcia zasilającego wg wyznaczonych równań kompensacyjnych.
EN
The main purpose of the research work presented in this paper is to determine an analytical dependence describing the influence of temperature and supply voltage on the propagation time of gates, and to define the relations between those dependences. The article presents the measurements of changes in propagation times of logical gates in the function of temperature as well as in the function of supply voltage. The results of measurements of propagation time changes of tested integrated circuits in a function of temperature during adjustment the supply voltage by determined compensation equations are presented.
4
Content available remote Application of Vernier Interpolation for Digital Time Error Measurement
EN
The paper discusses potential applications of the time vernier principle, based on the so-called Vernier interpolation. It presents the application of this method to precise time interval measurement and to the results of construction work.
PL
W pracy opisujemy implementację programowalnego układu czasowego (PTU) w układzie Virtex-5 (XL5VLX50T). Przedstawiamy zasadę działania PTU, podstawowe tryby pracy oraz przykładowe przebiegi otrzymane w tym układzie.
EN
Programmable Time Unit (PTU) offers numerous functions of digital processing of phase, frequency and width of rectangular impulses. The mode of working of PTU and the parameters of the output signal are programmable. The conversion process starts synchronously with the input signal. In this paper we describe an implementation of the programmable time unit (PTU) in Virtex-5 (XL5VLX50T) circuit. The principle of PTU work, basic modes of work and exemplary waveforms obtained in this circuit were presented. The set of applications includes electronics, telecommunications and informatics. The set of functions available in PTU can be divided into two basic groups. The first group contains: programmable delay of an impulse slope, programmable phase shift, pulse position modulation, pulse width modulation, frequency modulation with fixed or modulated pulse width, the generation of programmable number of impulses with programmable delay of generation, and many others. The second group contains functions that require a collaboration of PTU with one or two additional circuits. They are: broad-band phase shift, fast frequency synchronization in the wide range of the input frequencies, adding or multiplication of two numbers, etc. The PTU implemented in Virtex-5 uses less than 1% of its resources. It can also be implemented in cheaper FPGA as a single, low-cost circuit for general purposes.
6
Content available remote Thermal properties of rubidium frequency standard
EN
The principle of rubidium standard operation is presented in the paper, with special attention to the influence of temperature on the components of the standard. Next, measurement results of the frequency of the output signal at different, variable temperatures in the environment of the standard itself are presented.
PL
W artykule przedstawiono zasadę działania wzorca rubidowego ze szczególnym uwzględnieniem wpływu temperatury na jego podzespoły. Następnie przedstawiono wyniki pomiarów zachowania się częstotliwościowego sygnału wyjściowego w różnych, zmiennych temperaturach otoczenia samego wzorca.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac doświadczalnych i konstrukcyjno-pomiarowych prowadzonych przez autorów w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Przedstawiono jedynie te rezultaty, które znalazły praktyczne i dostatecznie szerokie zastosowanie w sieciach telekomunikacyjnych.
EN
The paper presents practical results of experimental and constructional works conducted by the authors during last ten years. Only elaborated systems and devices with sufficiently wide usage in telecommunication networks are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.