Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje model procesu podejmowania decyzji dotyczącej wyboru formy łańcucha dostaw. Proces ten rozpatrywany jest z punktu widzenia integratora łańcucha. Integrator łańcucha dostaw to przedsiębiorstwo, które podejmuje wysiłek utworzenia łańcucha dostaw.
EN
The article presents a model of the decision making process regarding the choice of the form of the supply chain. This process is considered from the point of view of the chain integrator. A supply chain integrator is a company that makes an effort to create a supply chain.
EN
This paper contains the results of preliminary research on the use of the Transportation Requirements Planning method to develop a timetable for radial and circular transport organization. It begins with a discussion on the method of Transportation Requirements Planning. Then the problem of developing a timetable in radial and circular transport is formulated. Successively results obtained by applying of the Transportation Requirements Planning method to develop the timetable under assumed conditions are presented. The summary and discussion of the perspectives for further research are the final part of the paper.
PL
Koncepcja wspomagania logistycznego i metoda analizy wspomagania logistycznego powstały w obszarze logistyki wojskowej. Coraz częściej są stosowane w systemach cywilnej logistyki. Artykuł prezentuje wyniki badań nad własnościami użytkowymi koncepcji wspomagania logistycznego i metody analizy wspomagania logistycznego. Badania polegały na zastosowaniu koncepcji wspomagania logistycznego (logistics suport) i metody analizy wspomagania logistycznego (supportability analysis) do usprawnienia funkcjonowania dystrybucji w warunkach wybranego przedsiębiorstwa.
EN
The concept of logistic support and supportability analysis method developed in the area of military logistics. Increasingly are used in civilian logistics systems. The article presents the results of research on the utilitarian properties of concept of logistic support and supportability analysis method. The study included the use of the concept of logistic support and method of supportability analysis to improve the operation of the distribution in the conditions of the selected company.
EN
Background: The review of literature and observations of business practice indicate that integration of production and supply is not a well-developed area of science. The author notes that the publications on the integration most often focus on selected detailed aspects and are rather postulative in character. This is accompanied by absence of specific utilitarian solutions (tools) which could be used in business practice. Methods: The research was conducted between 2009 and 2010 in a company in Wielkopolska which operates in the machining sector. The solution of the research problem is based on the author's own concept - the integration model. The cost concept of the solution was built and verified (case study) on the basis of conditions of a given enterprise (industrial data). Results: Partial verifiability of results was proved in the entire set of selected material indexes (although in two cases out of three the costs differences to the disadvantage of the lot-for-lot method were small). In case of structure of studied product range, a significant conformity of results in the order of 67% was achieved for items typically characteristic for the LfL method (group AX). Conclusions: The formulated research problem and the result of its solution (only 6 material items) demand a lot (orthodoxy) in terms of implementation conditions. The concept of the solution has a narrow field of application in the selected organizational conditions (studied enterprise). It should be verified by independent studies of this kind at other enterprises.
PL
Wstęp: Przeprowadzone badania literaturowe oraz obserwacje praktyk biznesowych wskazują, iż integracja sfery produkcji ze sferą zaopatrzenia stanowi narzędziowo mało zagospodarowany obszar nauki. Autor zauważa, iż publikacje dotyczące integracji koncentrują się najczęściej na wybranych aspektach szczegółowych i mają raczej charakter postulatywny. Obserwuje się jednocześnie brak propozycji konkretnych rozwiązań utylitarnych (instrumenty) możliwych do biznesowego stosowania. Metody: Prace badawcze prowadzono na przestrzeni lat 2009-2010 w jednym z wielkopolskich przedsiębiorstw zaliczanych do branży obróbki mechanicznej. Rozwiązanie problemu badawczego nastąpiło w oparciu o autorską koncepcję - model integracji. Opierając się na warunkach wybranego przedsiębiorstwa (dane przemysłowe), dokonano budowy i weryfikacji kosztowej koncepcji rozwiązania (studium przypadku). Wyniki: W całym zbiorze wyselekcjonowanych indeksów materiałowych wykazano połowiczną sprawdzalność wyników (choć w dwóch z trzech przypadków różnice kosztowe na niekorzyść metody partia na partię były niewielkie). W przypadku struktury rozpatrywanego asortymentu, dla pozycji typowo charakterystycznych dla metody PnP (grupa AX), uzyskano znaczącą zgodność wyników rzędu 67%. Wnioski: Sformułowany problem badawczy i wynik jego rozwiązania (zaledwie 6 pozycji materiałowych), stawiają duże wymagania (ortodoksyjność) co do warunków wdrożenia. Koncepcja rozwiązania ma w obranych warunkach organizacyjnych (badane przedsiębiorstwo) wąski obszar stosowania. Należałoby to potwierdzić niezależnymi badaniami tego typu w innych przedsiębiorstwach.
PL
Podjęcie decyzji o otwarciu nowego kanału dystrybucji ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Powinno ono być poprzedzone dogłębną analizą funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono zakres analizy, którą przedsiębiorstwo powinno dokonać, oraz narzędzia, które może ono wykorzystać. Kluczowym zagadnieniem prowadzonej analizy jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorstwo jest w stanie dalej się rozwijać, wykorzystując posiadane zasoby. Jeżeli analiza wykaże, że nie jest to możliwe, wtedy przedsiębiorstwo powinno podjąć prace nad otwarciem nowego kanału dystrybucji.
EN
A taking a decision about an opening of a new distribution channel plays a strategically role for each company. Taking such a decision should be preceded with a deep performance analysis. In this article the domain of such a analysis and tools to be used are shown. The key issue of the performance analysis is the question if the company can further develop within its currently structure. If the analysis shows that it is not possible, the company should begin the works over the opening of a new distribution channel.
6
Content available remote Cykl życia łańcucha dostaw - istota i sposób pomiaru
PL
Punktem wyjścia zawartych w tym artykule rozważań jest przyjęcie hipotezy, że łańcuchowi dostaw przypisać można charakterystykę pod nazwą „cykl życia". W dalszej treści artykułu omawiana jest istota cyklu życia łańcucha dostaw i zaproponowana zostaje metoda jego identyfikacji.
EN
The starting point of this article is the consideration to adopt the hypothesis that to a supply chain can be assigned the characteristics under the name of "life cycle". Later in the article is described the essence of the life cycle of supply chain, as well as the method of its identification.
PL
Optymalizacja przepływu materiałów w procesie wytwarzania wymaga zarówno zidentyfikowania promocniczych procesów, jak i gruntownej analizy podejmnowanych działań. Identyfikacja nieefektywnych procesów w wewnętrznych i zewnętrznych łańcuchach przepływu wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi analitycznych, choćby modelu SCOR (Supply Chain Operations Reference). Do jego zastosowania potrzebna jest nie tylko ocena efektywności produkcji, ale także wymaga się uwzględnienia reakcji na proponowane zmiany.
EN
The case study presented in this paper summarizes the effort to improve supply chain operations by application of the SCOR methodology in a manufacturing company. The scope of research concerns the assessment and improvement of supply chain operations and transforming strategy from push-pull to pull.
EN
The following paper is to introduce models of production systems presented and discussed in the literature. The models most often used are briefly described and characterized, as well as classified into two groups: in the first one manufacturing system's model is based on mathematical description of relations between parameters of the system and includes f.ex. production function and Leontief's formulas, while in the second models reflect system's structure and relations between its elements and includes f.ex. industrial dynamics model. The classification developed is useful for manufacturing systems analysis and description providing some formal background, especially when using informal, descrptive approach
PL
Warunki wysokiej stabilizacji produkcji w przedsiębiorstwie ułatwiają planowanie produkcji oraz sterowanie jej przepływem. W sytuacji wystąpienia zakłóceń, wywołujących odchylenia w przepływie produkcji większe niż możliwości regulacyjne buforów wbudowanych w system produkcyjny, zaobserwować można znaczne trudności w efektywnym podejmowaniu działań regulujących. W niniejszym artykule autorzy omówią źródła występowania niepewności oraz przedstawią metody jej redukcji. Analizie poddano również metody zarządzania zakłóceniami w przepływie produkcji i podjęto próbę oceny efektywności ich stosowania w specyficznych warunkach, jakie występują w systemach produkcyjnych o wysokiej stabilizacji produkcji.
EN
Due limited buffering abilities the enterprises with high stabilized production systems are not effective in regulation of the production flow when big disturbances occur. In following paper authors presents the classification of uncertainty sources that influence production flow in the production system of high stability and discuss the types of disturbances that are typical for such production systems. Authors present the analysis of effectiveness of the disturbances management methods that are stuaible for improvment of the production flow.
EN
Article presents a comparative analysis of selected concepts of managing material flows in the distribution logistics. This is an analysis of the similarities and differences according to selected criteria, such as: the degree of integration, focus on stocks, buffer form, the form of safety stocks and the concentration of stock in the distribution network. Subject to comparative analysis were the concepts of: ROP (Re-order point), ROC (Re-order Cycle) which belong to the classical inventory management, the concepts of MRP (Material Requirements Planning) and DRP (Distribution Requirement Planning) which are examples of aggregated planning, as well as concepts based on extensive collaboration of partners in the supply chain such as CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment), VMI (Vendor Managed Inventory)
PL
Artykuł przestawia analizę porównawczą wybranych koncepcji zarządzania przepływem strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji. Jest to analiza podobieństw i różnic według wybranych kryteriów takich jak między innymi: stopień integracji, orientacja na zapasy, forma zapasów, postać zapasu zabezpieczającego czy koncentracja zapasów w sieci dystrybucji. Analizie porównawczej poddane zostały koncepcje ROP (Re-order Point), ROC (Re-order Cycle) należące do klasycznego zarządzania zapasami, koncepcje MRP (Material Requirements Planning) oraz DRP (Distribution Requirement Planning) będące realizacją zagregowanego planowania oraz koncepcje oparte na zaawansowanej współpracy podmiotów w łańcuchu dostaw jak: CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment), VMI (Vendor Managed Inventory)
EN
We are currently witnessing an increase in various forms of cooperation between companies, both in terms of partner integration level and intensity of their contacts. However, although we are living in the age of local and global supply chains, we still stick to a range of old habits (business process atavisms). The bullwhip effect (the Forrester effect) constantly takes place in everyday business life, manifesting itself more or less powerfully. It seems paradoxical (a selffulfilling prophecy) that although the mechanism of the phenomenon appears to be known, practice proves that partners' particular interests (local wins) have a strong impact on decision-making. This seems to be nothing unusual given the contemporary market conditions and the ruthless competitive battle taking place. However, what is beneficial to one of the supply chain participants may be just lethal to the supply chain as a whole (lack of team wins). The theory on the one hand, the practice on the other - own studies of the phenomenon conducted among amateurs and experts in the area constitute a contribution to conclusions from the analysis. Insights are presented from the viewpoint of the psychology of human action (the need to make decisions) which is so strongly imprinted into human nature. The study is based on research into material streams optimization in the logistics of distribution conducted by the authors within the framework of a research project in the Department of Logistic Systems
PL
Współcześnie obserwujemy wzrost rozmaitych form współpracy między przedsiębiorstwami, zróżnicowanych zarówno, co do stopnia integracji partnerów jak i intensywności kontaktu. Mimo to w dobie lokalnych i globalnych łańcuchów dostaw stare nawyki (atawizmy postępowania biznesowego) pozostają. Efekt byczego bicza (bicza Forrestera) występuje nieustannie z większą bądź mniejszą siłą w codziennej rzeczywistości gospodarczej. Paradoksalne jest to (samospełniające się proroctwo), iż chociaż mechanizm jego działania wydaje się być znany, to praktyka dowodzi, iż partykularne interesy partnerów (lokalne zwycięstwa) bardzo silnie wpływają na podejmowane decyzje. Wydaje się to jak najbardziej prawidłowe w dzisiejszych czasach na rynku, na którym toczy się totalna walka konkurencyjna. Tyle, że to, co korzystne dla jednego z ogniw łańcucha, może być wręcz zabójcze dla całej sieci dostaw (brak zwycięstwa zespołowego). Z jednej strony teoria, zaś z drugiej praktyka - własne badania zjawiska wśród amatorów oraz znawców problemu, stanowią przyczynek do wyprowadzenia wniosków płynących z analizy. Spostrzeżenia prezentowane są przez pryzmat psychologii ludzkiego działania (konieczność podejmowania decyzji), kwestii tak silnie wpisanej w naturę człowieka. Kanwę opracowania stanowią badania optymalizacji strumieni materiałowych w logistyce dystrybucji, prowadzone przez autorów w ramach projektu naukowego Katedry Systemów Logistycznych
PL
Efektywne sterowania przepływem produkcji wymaga stosowania odpowiednich me-chanizmów śledzących przebieg procesu oraz umożliwiających regulowanie tego przebiegu w przypadku wystąpienia zakłóceń. Przedsiębiorstwa cechujące się wysoką stabilizacją produkcji, w sytuacji wystąpienia zakłóceń wywołujących odchylenia w przebiegu stero-wania przepływem produkcji, przewyższające możliwości regulacyjne buforów wbudowa-nych w system produkcyjny, mają trudności w podjęciu efektywnych działań regulujących. W poniższym artykule autorzy prezentują klasyfikację źródeł zakłóceń w sterowaniu prze-pływem produkcji w systemach produkcyjnych o wysokiej stabilizacji. Na przykładzie przedsiębiorstwa budowy maszyn autorzy proponują metodę sterowania przepływem pro-dukcji umożliwiający efektywną regulacje odchyleń przepływu produkcji.
EN
The effective production control requires the application of the regulatory mecha-nisms that allow the monitoring of the production flow and the improvement of the produc-tion process when disturbances appear. Due limited buffering abilities the enterprises with high stabilized production systems are not effective in regulation of the production flow when big disturbances occur. In following paper authors presents the classification of un-certainty sources that influence production flow in the production system of high stability. On the basis of the case study conducted in automotive industry authors present method that can be applied for improvement of the disturbances management in production proc-esses.
PL
Artykuł przedstawia efekty procesu budowy metodyki badania efektywności przepływu strumieni materiałowych. Metodyka badania efektywności przepływu jest częścią składową projektu budowy tzw. "Symulatora przepływu", który ma być obiektywnym narzędziem analizy skuteczności rozwiązań szczegółowych z zakresu planowania i sterowania produk-cją. Artykuł jest również próbą dyskusji nad celowością budowy w/w metodyki oraz zdefi-niowania wymagań jakie powinna ona spełniać aby stanowić narzędzie, które ma mieć zastosowanie w praktycznych projektach konsultingowych dla przedsiębiorstw produkcyj-nych oraz ich partnerów w łańcuchu dostaw.
EN
This paper presents effect of building methodology of research into flow of material stream efficiency. Methodology of research into flow of material stream efficiency is a part of project "Flow Simulator", which could be objective tool of efficiency analysis of de-tailed solution in planning and shop floor control area. This paper is tried to bring usefulness of building this methodology up for discussion. Next the article describe conditions which projected tool should to meet, if it want to have practical application.
14
Content available remote Supply chain assessment - selected methodological Issues
EN
The article describes the issue of supply chain assessment in the aspect of various supply chains comparison. The first section of the paper introduces methods used in supply chain assessment. Next, there are two examples of real supply chains to show how difficult it is to compare them. Based on the presented issues a concept of supply chain assessment which allows to make comparisons is presented
PL
W artykule poruszane są problemy oceny łańcuchów dostaw w kontekście porównywania funkcjonowania różnych łańcuchów. Artykuł rozpoczyna prezentacja stosowanych metod oceny łańcuchów dostaw. Następnie, na przykładzie dwóch rzeczywistych łańcuchów dostaw przedstawione są problemy z ich porównaniem. Na bazie tych problemów przedstawiona zostaje koncepcja metody oceny funkcjonowania łańcuchów dostaw umożliwiająca ich porównywanie
PL
Efektywne sterowania przepływem produkcji wymaga stosowania odpowiednich mechanizmów śledzących przebieg procesu oraz umożliwiających regulowanie tego przebiegu w przypadku wystąpienia zakłóceń. We współczesnych przedsiębiorstwach często występują zakłócenia wywołujące odchylenia w przebiegu sterowania przepływem produkcji, przewyższające możliwości regulacyjne buforów wbudowanych w system produkcyjny. W poniższym artykule autorzy omawiają zagadnienia związane z poprawą efektywności sterowania przepływem produkcji w przedsiębiorstwie budowy maszyn w warunkach niepewności, w tym dokonują klasyfikacji głównych źródeł zakłóceń. Autorzy zaproponują również metodę śledzenia przebiegu przepływu produkcji, umożliwiającą uruchomienie mechanizmów regulacyjnych zapobiegających wystąpieniu kryzysu w systemie produkcyjnym.
PL
W artykule zaprezentowane zostały charakterystyczne dla przemysłu samochodowego rozwiązania w zakresie organizacji produkcji logistyki. Ich rozwój przedstawiony został w ujęciu historycznym, począwszy od fordowskiej koncepcji "wielkiego zakładu" a skończywszy na dzisiejszych rozwiązaniach "produkcji bez zapasów". W podsumowaniu zawarta została próba prognozy przyszłych tendencji zmian w rozważanych obszarach.
EN
In the paper the implementation of a concept of management by a delivery chain in the machine-building industry is presented. A solution in the case of an enterpise producing motorcar subassemblies is discussed. A detailed implementation algorithm is described.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.