Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano klasyfikację dolnych źródeł ciepła w układach zasilanych pompami ciepła. Na podstawie instalacji wykonanej w układzie biwalentnym na Wydziale Produkcji Wody „Jurowce” w Białymstoku scharakteryzowano etapy modernizacji istniejącej kotłowni. We wnioskach przedstawiono korzyści związane z przeprowadzeniem tych robót.
EN
The article describes the classification of lower heat sources in systems powered by heat pumps. On the basis of the installation made at WPW Jurowce in Białystok, the bivalent system characterized the stages of modernization of the existing boiler house. The applications present the benefits related to the modernization of the existing boiler house at WPW Jurowce in Białystok.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z rehabilitacją kanałów sanitarnych za pomocą materiałów tekstylnych utwardzanych żywicami na miejscu. Poruszono również aspekty dotyczące elementów hydrauliki odnawianych kanałów sanitarnych w technologii Cured In Place Pipe (CIPP). Autor opisał metody utwardzania, a także rodzaje żywic stosowanych w tej technologii. Wyniki badań przeprowadzone zostały na rehabilitowanych kanałach sanitarnych zlokalizowanych w Białymstoku. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych linerów w ulicy Świerkowej oraz w lesie Pietrasze.
EN
This publication presents the problems associated with the rehabilitation of sanitary sewage by means of textiles hardened with resins on site. The article discusses aspects related to the elements of the hydraulics of renovated sanitary sewage in the Cured In Place Pipe (CIPP) technology. The author described the curing methods as well as the types of resins used in this technology. The results of the research were carried out on rehabilitated sanitary channels located in Białystok. The article presents the results of strength tests of liners in Świerkowej street and Pietrasze Forest.
PL
Podstawą doboru odpowiedniej techniki odnowy kanału sanitarnego jest umiejętne określenie stanu technicznego oraz warunków jego położenia w gruncie. Dodatkowo elementem, który dyktuje rodzaj metody, jest nawierzchnia drogowa, podziemna infrastruktura techniczna lub drzewostan kolidujący z zamierzeniem inwestycyjnym. Nie mniej ważnym elementem przy wyborze są także uwarunkowania prawne. Niektóre z technik wymagają pozwolenia na budowę, inne zaś nie potrzebują ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do organów architektoniczno-budowlanych. W zależności od lokalizacji przedsięwzięcia lub rodzaju inwestora wystąpią różne tryby prowadzenia postępowania przetargowego. Istotne są możliwości finansowe inwestora oraz możliwość wsparcia realizacji inwestycji środkami unijnymi. Źródła finansowania planowanych inwestycji, obok wyżej wymienionych kryteriów, są także ściśle powiązane z wyborem koncepcji usprawnienia technicznego przewodów kanalizacyjnych oraz zakresu inwestycji.
EN
The basis of choosing the most suitable technique of sanitary sewage renewal is undoubtedly the skill of precise evaluation of its technical state and the conditions of the location in the ground. Additional element which dictates the type of technology is road surface, underground infrastructure or root system that can collide with the investments plans. Another very important part of choosing the right technology are legal conditions. Some of sanitary sewage renewal techniques require certain agreements dictating the conditions of the building process. On the other hand, some of those procedures do not call for neither the permission nor any type of reporting these plans to architectural and construction authorities. Depending on the localization or type of investor, it is expected to encounter various types of conducting the tender procedure. Both investor’s financial possibilities and funds obtained from European union will be of great importance. Financial sources of planned investments are not only depending on mentioned above criteria but also are closely linked with the choice of technical improvement concepts of sewer lines and range of investment.
4
Content available remote Zagrożenia podczas rewitalizacji konstrukcji murowanych
PL
Przedstawiona została konstrukcja i obecny stan techniczny jednego z pierwszych łódzkich murowanych kominów. Jest to wybudowany w 1906 r. komin o wysokości 63,50 m ponad otaczający teren, stanowiący element kotłowni Elektrowni Łódzkiej. W wyniku prawie stuletniej eksploatacji i kilkunastoletniego wytyczenia z użytkowania, komin uległ degradacji. W artykule zanalizowano stan istniejący komina, przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych, geodezyjnych i geotechnicznych oraz oceniono jego nośność z uwzględnieniem obowiązujących obecnie norm.
EN
The design and present condition of one of the first brick chimneys Lodz is presented. This is a chimney built in 1906 with a height of 63.50 m above the surrounding terrain, which is part of Power Plant Boiler in Lodz. As a result of nearly a century of exploitation followed by tens of years of disuse, the chimney j has been degraded. The article analyzes the state of the existing chimney, presents the results of strength, geodetic and geotechnical examinations and assesses its capacity with regard to the current standard.
EN
Quasi-static simulations of a concrete behaviour with steel fibres under uniaxial tension were carried out using a discrete irregular lattice model. Fibrous concrete was described at a meso-scale as a three-phase material composed of aggregate, cement matrix, steel fibres and interfacial zones between cement matrix and aggregate, and between cement matrix and steel fibres. The effect of the fibre interface strength, fibre volume, fibre orientation, fibre length and specimen size on the concrete behaviour was investigated. The results of two- and three-dimensional analyses were compared.
PL
W pracy przedstawiono rozwój konstrukcji budowlanych w obiektach przemysłowych XIX wieku w łódzkiej aglomeracji. Szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie do powszechnego stosowania nowego materiału, jakim wówczas było żeliwo. Opis historycznych konstrukcji uzupełniono współczesnymi wynikami badań laboratoryjnych.
EN
There is development of the building construction in the 19-th century industrial objects of Lodz area presented in this paper. Special attention is remarked on the introduction to the general use at that time. The description of the historical structures was supplemented by the results of the laboratory tests.
PL
Przedstawiony został rys historyczny rozwoju zakładów bawełnianego imperium Izraela Poznańskiego, podane zostały parametry techniczne głównych obiektów zakładów. Opisany został zakres przekształceń przeprowadzonych w ramach rewitalizacji obiektów. Przykładowo przedstawiono najbardziej eksponowany budynek manufaktury - przędzalnię.
EN
This article presents the historic outline of the development of the factories of the textile empire of Izrael Poznanski. The main technical parameters of the factory buildings are given. The range of transformation carried out within the scope of revitalization is presented. The most expose building, the cotton mil is described.
9
Content available remote Żeliwne belki w XIX-wiecznych budynkach przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono badania dwóch żeliwnych dźwigarów z obiektu przemysłowego zbudowanego w XIX w. - budynku przędzalni fabryki Poznańskiego w Łodzi. Budynek jest aktualnie modernizowany z zachowaniem oryginalnej konstrukcji pochodzącej z wieku XIX. Celem badań belek żeliwnych było określenie ich nośności a badania przeprowadzone zostały w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Łódzkiej.
EN
The paper presents an investigation of two cast-iron girders from the end of the nineteenth- century. The length of each girder was 5.95 m. Girders served as the main load bearing floor beams in Poznanski spinning factory in Lodz. At present, building of farmer spinning factory is modernised with the preservation of the unique construction from the end of the nineteenth-century. The main object of this investigation was an estimation of allowable load bearing capacity of these cast-iron girders. Investigations were made in Civil Engineering Laboratory of Technical University in Lodz. Laboratory is accredited by PC A, certification No AB536.
EN
Numerical simulations of the behaviour of cohesionless sand were carried out using a discrete element method. A drained triaxial test of a homogeneous sand specimen under constant lateral pressure was modelled. To simulate the behaviour of sand, a 3D spherical discrete model YADE was used, enhanced by including rolling resistance in order to take into account grain roughness. Numerical results were directly compared with corresponding laboratory tests. The effects of lateral pressure, initial void ratio and micro-parameters on the global behaviour of sand were investigated.
PL
W pracy omówiono badania dwóch dźwigarów żeliwnych wyprodukowanych w końcu XIX w. i stanowiących główny element konstrukcyjny stropów w budynku dawnej przędzalni fabryki Poznańskiego w Łodzi. Budynek przędzalni jest obecnie modernizowany z zachowaniem unikatowej konstrukcji z końca XIX w. i celem badań było określenie nośności tych głównych elementów konstrukcyjnych. Badania przeprowadzono w akredytowanym (PCA nr AB536) Laboratorium Katedry Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej.
EN
The paper presents an investigation of two cast-iron girders from the end of XIX century. The length of each girder was 5.95 m. Girders served as the main load bearing floor beams in Poznanski spinning factory in Lodz. At present, building of farmer spinning factory is modernised with the preservation of the unique construction from the end of XIX century. The main object of this investigation was an estimation of allowable load bearing capacity of these cast-iron girders. Investigations were made in Civil Engineering Laboratory of Technical University in Lodz. Laboratory is accredited by PC A, certification No AB536.
12
EN
The 2d lattice model was used to analyse fracture processes in concrete at the meso-level. Concrete was described as a three-phase material (aggregate, interfacial transition zone and cement matrix). The calculations were carried out for concrete specimens subject mainly to uniaxial extension. The effect of the aggregate density investigated, In addition, a deterministic size effect was studied, The advantages and disadvantages of the model were outlined.
EN
The paper presents results of experimental investigations of strain localization in concrete using a non-destructive method called Digital Image Correlation (DIC) technique. This technique measures surface displacements from digital images. The model tests were carried out with notched concrete specimens under three-point bending. Three different beam sizes and two different concrete mixes were used. During experiments, load--deflection curves and evolution of fracture process zone were determined. The measured size effect in strength was compared with the deterministic size effect law by Bazant (1984) and experimental results by Le Bellégo et al (2003).
14
Content available 2D Lattice Model for Fracture in Brittle Materials
EN
The numerical simulations show the potential of a lattice discrete approach to model fracture during brittle materials in different two-dimensional quasi-static processes of loading behaviour. The 2D calculations were carried out for brittle specimens subject to uniaxial compression, uniaxial extension and shear. The effect of the specimen size on the global stress-strain diagram during uniaxial tension was also investigated. The advantages and disadvantages of the model were outlined.
15
Content available remote Simulations of flow patterns in silos with a cellular automaton: Part 1
EN
A simplified cellular automaton was used to calculate the kinematics of non-cohesive granular materials during confined flow in silos. In this model, granular flow was assumed to be an upward propagation of holes through a lattice composed of cells representing single particles. Calculations were carried out with different silo shapes and inserts, transition probabilities, migration rules, outflow schemes, grid types, wall roughness and cell numbers. To visualize the calculation process, horizontal layers of various shades were introduced. The simulation results were compared with laboratory tests in model silos.
16
Content available remote Simulations of flow patterns in silos with a cellular automaton: Part 2
EN
An improved cellular automaton has been used to calculate the kinematics of non-cohesive granular materials during confined flow in mass and funnel flow model silos. In this model, based on a gas model of hydrodynamics, collisions and dissipation of particles were taken into account during granular flow. The model allowed for investigations of dilatant zones in granular material during silo flow.
EN
A lattice-gas automaton of hydrodynamics was used to calculate the kinematics of non-cohesive granular materials during 3 different complex two-dimensional problems: granular pile, granular flow in a vertical channel and granular flow in a parallel/converging silo. In the model, collisions and dissipation of particles were taken into account. The simulation results were qualitatively compared with experimental results.
PL
W budynku zastosowano stropy, które w literaturze są znane pod nazwą Matraya-Marconiego. Mają one rozpiętość od 8,0 do 9,0 m. Są wykonane w postaci płyty żużlobetonowej opartej na krzywoliniowych stalowych cięgnach i stalowych belkach dwuteowych. Opisano sposób wzmocnienia stropu.
EN
The paper describes the reinforcement of a slab floor in historic building erected at the begining of XX century. Floors in this building with spans 8,0 and 9,0 meter were made of slag concrete supported on curvilinear ties and l-section steel beams. The method of reinforcement the floor has been described.
PL
Przedstawiono uwarunkowania konstrukcyjne i funkcjonalne modernizacji budynku. Omówiono zastosowane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne.
EN
In the paper the constructional and functional conditions of the textile factory modernization are presented on the basis of a chosen building. The architectural and constructional solutions are described and the achieved final results are shown.
20
Content available remote Application of a cellular automata model to granular flow
EN
Paper presents the results of simulations of granular flow with a cellular automata model. Flow of granular material behind a moving retaining wall and in a silo with inserts was numerically analysed. Two different migration schemes during flow were assumed. Advantages and limits of the model were outlined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.