Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki niskocyklowych badań zmęczeniowych próbek ze stali P91 w dwóch temperaturach T = 20°C i T = 600°C. Badania prowadzono w warunkach kontrolowanego odkształcenia (εac = const) oraz kontrolowanego naprężenia (σa = const). Analiza porównawcza wyników badań wykazała, że w warunkach σa = const trwałość zmęczeniowa jest niższa. Wpływ warunków obciążenia na charakterystyki zmęczeniowe jest większy w temperaturze T=600°C.
EN
Low-cycle fatigue tests of P91 steel made in two temperatures, T = 20°C and T = 600°C, are presented in the paper. The tests were performed under conditions of controlled deformation (εac = const) and controlled stress (σa = const). A comparative analysis of the test results showed that under conditions σa = const fatigue life is lower. Effect of load characteristics of fatigue is greater at temperature T=600°C.
EN
The study presents a manner of experimental testing of frame structure of single axis manure spreader. The work aimed at verification of strains determined by FEM in two areas. The first area was the manure box floor, which operated in harshest conditions. The other issue involved verification of correctness of maximum strains determined for the entire structure. Significant issue was to consider of variability of distribution and values of loads. The work suggests reflecting of the variable values through a set of manure box load variants describing stages of the manure spreader loading, unevenness of loading as well as unloading. Obtained by experiment values of stresses have been compared with results of numerical calculations by finite elements method which has proven their high compliance. Maximum stresses have been determined with accuracy of ca. 7%. A load variant affects determined strain values. Strains determined in variants reflecting loading and unevenness of load are characterised by a smaller error than in the case of variants reflecting unloading. This indicates to a greater accuracy of determination of strains with higher values.
PL
Coraz więcej operacji związanych z codziennym funkcjonowaniem każdego obywatela jest obecnie możliwych do zrealizowania na płaszczyźnie elektronicznej. Dokonywanie zakupów, przyjmowanie zamówień, przesyłanie dokumentów, umawianie na wizyty lekarskie, sprawdzanie oferty firm, poszukiwanie oferty najkorzystniejszej cenowo i organizacyjnie może polegać na włączeniu komputera podłączonego do sieci Internet, uruchomieniu przeglądarki i wykonaniu odpowiednich operacji bez konieczności opuszczania pomieszczenia, w którym przebywamy. Usługi elektroniczne we współczesnym społeczeństwie, nazywanym często społeczeństwem informacyjnym Problemem jest również umiejętność obsługi komputerów oraz poziom trudności obsługi odpowiednich platform czy stron internetowych usprawniają i ułatwiają życie. Dostępność do usług świadczonych drogą elektroniczną pozostawia jednak obecnie wiele do życzenia. W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w Polsce i Unii Europejskiej dotyczących handlu elektronicznego.
EN
More and more operations connected with daily functioning of each citizen are now possible to complete at the electronic level. Making purchases, receiving orders, sending documents, arranging medical appointments, checking companies offers, looking for offers most attractively priced and organized, can all be done on a computer connected to the Internet by starting a browser and following required tasks without a need to leave the room. Electronic services in the contemporary society, often called the information society improve and make life easier. The availability of electronic services, however, leaves much to be desired presently. Another problem are computer skills and the difficulty level of handling relevant platforms or websites. The article presents results of research conducted in Poland and the European Union concerning e- commerce.
EN
The paper presents experimental verification of forage trailer supporting structure. Conditions for performance of strain gauge measurements of stresses at selected frame points were presented. Results of strain gage measurements were compared with results of calculations by method of complete elements. Dozen percentage compliance of results of numerical calculations and experimental measurements was obtained. Maximum stresses were specified with accuracy of ca.2%. During measurements asymmetrical distribution of load in the frame was stated.
EN
The work deals with the method of fatigue life calculations with application of material characteristics determined during low cycle fatigue tests [7]. Analysis of obtained results enables to state that values of parameters n’ and K’ change and depend on fatigue life period n/N as well as temperature. Values of parameters n’ and K’ determined in half of fatigue life (n/N=0,5) are nor mean values for the whole range of fatigue life. The comparative analysis of obtained results indicates the scale of simplification by assumption, as results of elaboration, of values of parameters n’ and K’ from the one period of fatigue life n/N=0,5.
EN
The paper deals with the idea of validation of own application software related to data analysis in conditions of an accredited laboratory. Defined conditions require suitable approach to the chosen problem. While the accreditation process is directly connected with ISO/IEC 17025:2005 which refers to ISO 9001:2000 standards the quality management approach has been proposed in order to perform suitable requirements. Tensile testing method sets an example for the discussed topic as well as the application software supporting the method. Among various input data authors do mention i.e. environmental and organizational conditions, personnel qualifications or measurement equipment.
7
Content available remote Evaluation of the river hole sizing degree effect on the fatigue life
EN
This paper presents results of research on improvement of riveted joints fatigue life. That improvement was achieved using the rivet hole sizing process. The diagrams of sizing forces as the function of the hole sizing degree were analysed. Results of fatigue tests performed by the authors confirmed that the rivet hole sizing degree significantly influences fatigue life, and the improvement is proportional to the sizing degree.
PL
W celu wzmocnienia lokalnie uszkodzonej strefy rozciąganej drewnianych belek zginanych zastosowano wklejane w drewno taśmy z włókien węglowych, które jako zbrojenie rozproszone przenoszą naprężenia rozciągające przy zginaniu. Przedstawiono inżynierską metodę obliczeń, badania doświadczalne oraz modelowanie numeryczne wzmocnionej strefy belki z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
EN
The author concern yourself on purpose of strengthening local damages of timber stretching belts the pasted with timber bands of carbon fibers, which as reinforcement dispersed and transmits stresses evolved by crumple. The engineering method of calculation, examinational experiences and numerical modeling of strengthening areas of beams, using the method of finite elements units has been presented.
PL
W pracy dokonano przeglądu badań eksperymentalnych prowadzonych w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn ATR przy wykorzystaniu metody emisji akustycznej (EA). Przegląd obejmuje opis warunków badań oraz analizę przebiegu zjawiska emisji akustycznej dla wybranych przebiegów obciążenia i materiałów konstrukcyjnych. Podczas badań stwierdzono występowanie charakterystycznych efektów EA takich jak efekt Kaisera czy Felicity. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano przydatność parametrów EA do oceny stopnia uszkodzenia elementów poddanych obciążeniom cyklicznym.
EN
The paper reviewed experimental research carried out in the Department of Basic Principles of Machine Construction at ATR, acoustic emission method. The review comprises the description of the experiments conditions and the analysis of the pattern of acoustic emission phenomenon for selected loading processes and constructional materials. The research demonstrated suitability of AE parameters for determining the extent of damage in the elements subjected to load in cycles.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję odtworzenia nośności osłabionej strefy rozciąganej w belkach zginanych za pomocą taśm z włókien węglowych wklejonych w drewno przy użyciu żywic epoksydowych. Sformułowano model obliczeniowy zagadnienia, podano przykład liczbowy oraz opis i wyniki badań doświadczalnych. Wykazano, że zastosowanie taśm z włókien węglowych w formie zbrojenia rozproszonego rozmieszczonego w strefie rozciąganej belki zginanej, zgodnie z liniowym rozkładem naprężeń normalnych umożliwia pełne odtworzenie nośności i sztywności belki w zakresie sprężystej pracy materiału.
EN
The research deals with a problem of strengthening of weakened timber beams using dispersed carbon fiber reinforcement glued into tension zone with epoxy adhesives. A analytical model for determination of the anchor length of carbon fiber sheets has been developed. Experimental tests have been carried out. A high load capacity of the beams strengthened with carbon fiber sheets has been obtained.
PL
Przedstawiono koncepcję wzmocnienia strefy rozciąganej w belkach zginanych za pomocą taśm z włókien węglowych wklejonych w drewno przy użyciu żywic epoksydowych. Sformułowano model obliczeniowy zagadnienia.
EN
Conception of the strengthening methods of timber beams using carbon fibre strips glued by epoxy resin in longitudinal groves is presented. The analytical model of the problem is formulated and numerical example as well as results of investigation is given.
PL
Przedmiotem pracy są klejone wzdłużne połącznia belek drewnianych wzmocnione wstępnie sprężonymi prętami stalowymi wklejonymi w strfy rozciągane belek. Małe wymiary połączeń, ich duża nośność oraz zachowanie pierwoynych kształtów belek pozwalają na stosowanie tych połączeń w rewaloryzacji obiektów zabytkowych. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych połączeń wstępnie sprężonych. Uzyskane wyniki porównywano z wynikami wcześniejszych badań połączeń z prętami wstępnie nie sprężonymi.
PL
W pracy przedstawiono projektowanie, wykonaInie i weryfikację doświadczalną, klejonych wzdłużnych połączeń belek drewnianych. Zastosowano połączenia na zwidłowanie w płaszczyźnie pionowej, wzmocnione prętami stalowymi wklejonymi w strefy rozciągane belek. Zbadano trzy sposoby zbrojenia połączeń: za pomocą prętów prostych, prętów odgiętych w strefach zakotwienia oraz prętów odgiętych wstępnie sprężonych. Z uwagi na małe rozmiary połączeń, ich dużą nośność oraz zachowanie pierwotnych kształtów belek połączenia te mogą być z powodzeniem stosowane w rewaloryzacji obiektów zabytkowych.
EN
A new way of designing and realisation of longitudinal joints in timber beams has been presented in this paper. A strapped joints strengthened with reinforcement steel bars, glued into timber using epoxy resin have been considered. Due to tile small size of tile .joints along the beam, their considerable load capacity and ability to maintain tile original look of the bean, these joints may be successfully used when relic objects are being repaired.
PL
Przedstawiono zasady projektowania połączeń na zwidłowanie, wzmocnionych stalowymi prętami zbrojeniowymi wklejonymi w drewno za pomocą żywiy epoksydowej. Połączenia te mogą być stosowane w rewaloryzacji obiektów zabytkowych.
EN
Strapp joints strengthened with steel bars glued into timber using epoxy resin are considered. These joints can be successfully used when old objects are being repaired.
PL
W pracy przedstawiono wyniki prób nośności połączenia uchwyt - przewód energetyczny. Podczas badań wykorzystywano przewody energetyczne samonośne AsXSn o przekroju 4x70 mm^2. Wielkością charakteryzującą badane przewody była zróżnicowana chropowatości powierzchni żyły przewodu przed nałożeniem izolacji z polietylenu. Badania prowadzono dla dwóch temperatur przewodu 15 i 70 stopni C. Na podstawie badań stwierdzono wpływ chropowatości powierzchni żyły oraz temperatury przewodu na nośność połączenia uchwyt - przewód.
EN
The present paper presents the results of load capacity tests for grip-cable connection where 4x70 mm2 cross-section AsXSn cables were used. The surface roughness of the wires investigated varied prior to their covering with polyethylene insulation. The research covered two cable wire temperatures, 15 and 70 stopni C. The study defined the impact of wire surface roughness and cable temperature on the grip-cable connection load capacity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.