Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy wykorzystano dane ze stacji doświadczalnych oceny odmian, położonych w południowej Polsce (Węgrzce i Nowy Lubliniec). Ziemniaki odmian bardzo wczesnych i wczesnych były uprawiane na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego oraz żytniego bardzo dobrego, dobrego i słabego w latach 1986-2005. Stosując model regresji, zbadano zmienność plonu bulw pod wpływem opadu w okresie kwiecień-maj i czerwiec-lipiec, osobno dla grupy kompleksów pszennych i żytnich, uwzględniając trend czasowy. Optymalny do uzyskania największych plonów bulw na glebach pszennych okazał się układ - opad kwiecień-maj 105 mm i opad czerwiec-lipiec - 205 mm. Najmniej korzystny był układ, w którym opady były najwyższe zarówno w okresie kwiecień-maj (160 mm), jak i w okresie czerwiec-lipiec (255 mm). Różnica plonu bulw w tych dwóch przypadkach wynosiła 8,14 Mg·ha-¹. Znacznie większe różnice w plonach ziemniaków bardzo wczesnych i wczesnych opad powodował na glebach żytnich. Optymalny okazał się układ, gdy opady były wysokie tak w okresie kwiecień- maj (156 mm), jak i czerwiec-lipiec (255 mm). Najmniejszy plon uzyskano, gdy opady w obu okresach miały wartości najniższe z badanych, tj. odpowiednio 90 i 105 mm. Różnica w plonach bulw w warunkach optymalnych i najmniej korzystnych wynosiła aż 16,6 Mg·ha-¹. W optymalnych warunkach opadowych plony bulw ziemniaka bardzo wczesnego i wczesnego, uprawianego na kompleksach pszennych, wynosiły 49,71 Mg·ha-¹, a na kompleksach żytnich - 46,74 Mg·ha-¹.
EN
The data were taken from SDOO located in southern Poland (Węgrzce and Nowy Lubliniec). Very early and early varieties of potatoes were grown on very good and good wheat soil complexes and on very good, good and poor rye soil complexes in the years 1986-2005. The effect of rainfall during April-May and June-July on the variability of tuber yield was examined using the regression model, separately for wheat or rye groups of soil complexes, taking into account time trend. The set of factors: April-May rainfall - 105 mm and June-July rainfall - 205 mm proved to be optimum for high tuber yields on wheat soils. The least favourable situation was when the highest rainfall in April-May (160 mm) was followed by the highest rainfall in June-July (255 mm). The difference of tuber yield between the two extreme cases was 8.14 Mg·ha-1. Much greater differences in yield of very early and early potatoes were caused by rainfall on rye soils. The optimum set of factors was that which included high rainfall in both April-May (156 mm) and June-July period (255 mm). The lowest yield was obtained when the precipitation in both periods were the lowest - 90 and 105 mm, respectively. The difference in tuber yields between optimum and the least favourable conditions amounted 16.6 Mg·ha-¹. Under optimum precipitation conditions, tuber yields of very early and early potato grown in the wheat soil complexes were 49.71 Mg·ha-¹ and in the rye soil complexes - 46.74 Mg·ha-¹.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w wybranych okresach wzrostu i rozwoju oraz w całym okresie wegetacji, w południowej części Polski, na glebach pszennych i żytnich. Na podstawie 1413 danych z lat 1981-1996 pochodzących z 12 stacji doświadczalnych przeprowadzono badania, które umożliwiły określenie wpływu wysokości i rozkładu opadów na wielkość plonu pszenżyta ozimego. Jakość gleby istotnie wpływała na plony pszenżyta ozimego. Najwyższe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,0 t·ha-¹) wystąpiły, gdy suma opadów wynosiła 180-220 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm - 35-45, a ogólna liczba dni z opadem - 50-60. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 220-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The paper presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfall in particular growth stages and throughout the vegetation season in the southern part of Poland on wheat and rye soils. The study was based on 1413 results of experiments carried out at 12 experimental stations in the years 1981-1996. Soil quality had a significant effect on winter triticale yielding. The highest yields of ca. 7.0 t·ha-¹ on wheat complexes were obtained under the following conditions: rainfall 180-220 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm - 35-45 days and the overall number of days with rainfall 50-60 days. The respective figures for rye complexes (yield 6.5 t·ha-¹) were: 220-260 mm, over 50 days and over 60 days.
PL
Na podstawie wyników doświadczeń COBORU z lat 1981-1996 określono zależność plonowania pszenżyta ozimego na glebach pszennych i żytnich w północnej części Polski od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach wzrostu i rozwoju: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wiosenno-letniej wegetacji. Wyniki pochodziły z 13 stacji, a łączna liczba danych wynosiła 1039. Dane opracowano stosując analizę korelacji i regresji kwadratowej. W warunkach prowadzenia badań największe plony pszenżyta ozimego (ok. 7,5 t·ha-¹) na kompleksach pszennych wystąpiły, gdy opady wyniosły 180-200 mm, liczba dni z opadem ≤ 45 mm była większa niż 50, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60. Na kompleksach żytnich największy plon (6 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 150-225 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była równa 60, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
Based on COBOR experiments from the years 1981-1996, the dependence of winter triticale yielding on rye and wheat soils in the northern part of Poland was determined on the sum and distribution of rainfall in the following growth periods: the spring beginning of vegetation - shoooting, shooting - dough maturity and in the entire summer vegetation. The results came from 13 stations, the total number of data being 1039. The data were processed using the square correlation and regression analysis. The highest yields of winter triticale on wheat complexes, ca. 7.5 t·ha-¹, were obtained when rainfall ranged between 180-225 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm exceeded 50 days and the total number of days with rainfall was over 60 days. Respective figures for rye complexes (yield 6 t·ha-¹) were: 150-200 mm, 60 days and more than 60 days.
PL
W pracy określono zależności plonowania pszenżyta ozimego od sumy i rozkładu opadów w następujących okresach rozwojowych: wiosenny początek wegetacji - strzelanie w źdźbło, strzelanie w źdźbło - dojrzałość woskowa oraz w całym okresie wegetacji na glebach pszennych i żytnich w środkowej części Polski. Na podstawie 2437 danych z 19 stacji doświadczalnych z lat 1981-1996 opracowano modele plonowania. Przeprowadzone badania umożliwiły określenie, które z badanych parametrów i w jakich okresach mają istotny wpływ na wielkość plonu ziarna pszenżyta ozimego. Największe plony na kompleksach pszennych (ok. 7,3 t·ha-¹) wystąpiły, gdy opady wyniosły 200-240 mm. Liczba dni z opadem ≤ 5 mm i ogólna liczba dni z opadem nie wpływały wyraźnie na plon. Na kompleksach żytnich największy plon (6,5 t·ha-¹) otrzymano, gdy suma opadów wynosiła ok. 200-260 mm, liczba dni z opadem ≤ 5 mm była większa niż 45, a ogólna liczba dni z opadem - większa niż 60.
EN
The study presents dependence of winter triticale yielding on the sum and distribution of rainfalls in the growth stages: beginning of vegetation - shooting, shooting - dough maturity and in the whole vegetation season. Winter triticale was grown on wheat and rye soils in the middle part of Poland. Based on 2437 one-year experiments from 19 experimental stations over 1981-1996, a model of yielding has been elaborated. The study allowed determining which of the studied parameters and when exerts an essential impact on the yield of winter triticale. The largest yields of ca. 7.3 t·ha-¹ was obtained on wheat complexes when rainfall was 200-240 mm. The number of days with precipitation ≤ 5 mm and the total number of days with rainfall did not significantly correlate with the yield. The largest yield (6.5 t·ha-¹) on rye complexes was obtained at total rainfall ca. 200-260 mm, the number of days with rainfall ≤ 5 mm over 45 days and overall number of days with rainfall greater than 60 days.
PL
Doświadczenie polowe przeprowadzono na glebie brunatnej wytworzonej z piasku gliniastego mocnego na piasku gliniastym lekkim, zaliczonej do kompleksu żytniego dobrego w latach 1990-2001 w Stacji Badawczej Samotwór k. Wrocławia. Celem badań było określenie wpływu deszczowania i zróżnicowanego nawożenia mineralnego na skład chemiczny gleby w warstwach: 0-25, 26-50 i 51-75 cm; w trzech terminach: przed założeniem doświadczenia, w pełni wegetacji i po zbiorze ziemniaka. Badania dotyczyły: odczynu gleby, zawartości N-NO3, N-NH4 oraz przyswajalnego P, K i Mg. Oznaczenia chemiczne wykonano w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej we Wrocławiu. Zarówno deszczowanie jak i stosowane dawki nawozów mineralnych modyfikowały zawartość pierwiastków biogennych w glebie, przy czym największy zakres zmian dotyczył warstwy ornej gleby. Na obiektach deszczowanych wzrosła zawartość fosforu i magnezu oraz zmniejszyła się zawartość obu form azotu i potasu. Nawożenie natomiast spowodowało wzrost zawartości N-NO3, N-NH4, P i K oraz zmniejszyło zasobność gleby w Mg.
EN
Field experiment was conducted from 1999-2001 on brown soil formed of strong loamy sand on light loamy sand, considered a good rye complex, in the Samotwór Testing Station by Wrocław. The aim was to determine the effect of sprinkling and mineral fertilisation on chemical composition of soil in the layers: 0-25, 26-50 and 51-75 cm; at three terms: before setting the experiment, at full vegetation and after potato harvest. The studies were concerned with: soil reaction, content of N-NO3 and N-NH4, and of available P, K and Mg. Chemical assays were done in the District Agro-chemical Station in Wrocław. Both the sprinkling and doses of mineral fertilisation modified the content of biogenic elements in soil, the largest range of changes was found in the arable soil layer. On sprinkled plots increased the content of phosphorus and magnesium and decreased the content of both forms of nitrogen and potassium. However, fertilisation increased the content of N-NO3, N-NH4, P and K, and decreased the Mg content in soil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.