Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Scharakteryzowano proces kształtowania modelu numerycznego 3D budynku zabytkowego, rozbudowywanego o kolejne kondygnacje podziemne, usytuowanego w zwartej zabudowie miejskiej, a także jego kalibracji z uwzględnieniem wyników pomiarów geodezyjnych. Przedstawiono wnioski ogólne dotyczące kalibracji tego rodzaju modeli numerycznych.
EN
The article describes the process of design a 3D numerical model of the historic building, extended with subsequent underground storeys, situated in a compact urban development, and its calibration taking into account the results of geodetic measurements. General conclusions of the calibration of these types of numerical models are presented.
PL
Rozwój cywilizacyjny coraz częściej wymusza potrzebę prowadzenia prac adaptacyjnych lub modernizacyjnych w obiektach zabytkowych. Współczesne technologie realizacji głębokiego posadowienia – podbudów umożliwiają prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w sposób bezpieczny w odniesieniu do istniejącej zabudowy. Dzięki tego rodzaju pracom jest możliwe wprowadzenie nowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych umożliwiających efektywniejsze wykorzystywanie bądź eksponowanie zabytkowej zabudowy.
EN
The advances of civilization are increasingly forcing the need for adaptation or modernization works in heritage-listed buildings. Modern technologies of deep foundation construction – base builds allow and facilitate adaptation and modernization works in a way that is safe for existing buildings. With this kind of works it is possible to introduce new functional and spatial solutions which allow for a more effective use or exposure of heritage-listed buildings.
4
Content available remote Projektowanie garaży wielostanowiskowych. Cz.2
5
Content available remote Projektowanie garaży wielostanowiskowych. Cz.1
PL
Wybór technologii wykonywania części podziemnych i sposobu zabezpieczenia oraz podparcia ścian wykopu głębokiego musi być poprzedzony wieloma analizami mającymi przede wszystkim na celu dokonanie oceny wpływu projektowanej inwestycji na odkształcenia podłoża gruntowego. Projektowanie budynków, a zwłaszcza ich części podziemnej, w zabudowie zwartej należy powierzać wyspecjalizowanym projektantom, a realizację – wykonawcom gwarantującym przestrzeganie reżimów technologicznych i wysoką jakość robót. Bardzo istotna jest też rola fachowego nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru geotechnicznego i geodezyjnego.
EN
The choice of technology for carrying out the underground parts and the method of securing and supporting the walls of deep excavation must be preceded by multiple analyses mainly aimed at assessing the influence of the designed investment upon the earth surface’s deformation. Designing buildings in dense developments, especially their underground parts, should be commissioned to specialized designers whilst their execution to the executing parties which guarantee the compliance with technological regimes and high quality of works. The role of investor supervision as well geotechnical and geodetic supervision are very crucial, too.
9
Content available remote Kształtowanie konstrukcyjne podbudów istniejących budynków
PL
Analizy eksploatacji części podziemnych budynków wykazują różnorodność ich wykorzystania oraz możliwość i zasadność projektowania podbudów czy przybudów w celu dostosowania zabudowy do współczesnych wymagań funkcjonalno-przestrzennych. Dostosowanie istniejącego budynku do nowej funkcji może się wiązać z wieloma zmianami w rozwiązaniach architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.
PL
Przedstawiono przesłanki upowszechnienia oraz kryteria oceny przekształceń budynków istniejących, a także korzyści wynikające z takich działań. Omówiono wyniki przeprowadzonych ocen wybranych obiektów poddanych przekształceniom. Podano wnioski ogólne oraz wytyczne do projektowania budynków podatnych na przekształcenia.
EN
Premises of dissemination of transformation existing buildings and the benefits of such action are presented. Criteria for evaluating the effects of the transformation of buildings are given. The carried out research is described, involving the analysis of selected processes of transformation. The conclusions of the research are presented, including general guidelines for the designing new buildings, in order to make them susceptible to transformation.
PL
Przedstawiono wyniki przeprowadzonych (po sześciu latach użytkowania) badań i analiz stropu, oceniono przyczyny uszkodzeń oraz podano propozycję naprawy. Sformułowano uwagi dotyczące projektowania stropów zespolonych, często obecnie stosowanych w garażach podziemnych.
EN
There were presented the results of the studies and analyses of floor (after six years of use), the causes of damages were estimated and a proposal for repairs were given. There were formulated comments on the design of combined floor often are used in the underground garages.
12
Content available remote Wybrane problemy eksploatacji infrastruktury podziemnej miast
EN
Unsatisfactory condition of a large part of the urban underground infrastructure and construction of buildings, especially those with deep foundations, requires close cooperation of the installation industry, constructors and geotechnical engineers in the project preparation. The safety of buildings largely depends on the technical condition of the adjacent infrastructure. As the situations described in this article show, there is a need to consider the relationships between the underground urban infrastructure and the nearby buildings. Failures or emergencies in the underground infrastructure may deteriorate the technical condition and, in some specific cases, lead to a collapse of buildings or their parts. The emergency events may take place during the execution or operation, affecting both the underground systems and building structures.
PL
W publikacji poruszono zagadnienia związane ze współczesnymi rozwiązaniami terenów zieleni miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tych rozwiązań projektowych, których idea jest związana z iluminacją. Na wybranych przykładach zwrócono uwagę na aspekty związane z kompozycją, sezonową zmiennością roślin, rozwiązaniami funkcjonalnymi, estetyką, detalem, małą architekturą z elementami wody, a zwłaszcza na zastosowane oświetlenie. Wyciągnięto wnioski z prezentowanych przykładów w zakresie problemów występujących obecnie w iluminacji zieleni oraz przedstawiono zarys ich rozwiązania. W drugiej części artykułu omówiono rolę parametrów oświetleniowych w procesie projektowania zieleni w kontekście przestrzennym, spójności w nocnym krajobrazie miasta oraz przedstawiono zagadnienia normatywno-prawne. Ważnym elementem pracy jest analiza i stworzenie zaleceń dotyczących doboru sprzętu oświetleniowego zgodnie z okresem wegetacyjnym roślin. Poruszono zagadnienia związane z wykorzystaniem aktualnie stosowanych informatycznych narzędzi do realizacji obliczeń oświetleniowych i symulacji efektów wizualizacyjnych w zastosowaniu do projektowania współczesnych iluminacji zieleni. Artykuł podsumowano uwagami i wnioskami dotyczącymi możliwości wykorzystania parametrów światła sztucznego przy projektowaniu i realizacji koncepcji projektowych terenów zieleni.
EN
This elaboration relates to contemporary solutions of cities’ green areas. It emphasizes design solutions, which idea is connected to illumination. The chosen examples show aspects relating to plants’ right composition and selection, functional solutions, aesthetics, detail, small architecture with water. However the main attention is paid to the illumination aspects. Presented examples, which concern problems with contemporary greenery illumination were basis for interesting conclusions, as well as impulses for finding new solutions. In the second part of elaboration the role of illumination parameters in greenery design process was presented as well as coherence of night city landscape and normative-law issues. The important aspect was to examine and to set new recommendations for illumination equipment right selection which fits to plants’ vegetation period. Problems of presently used IT tools for illumination’s calculation and 3d visualizations for greenery illumination were introduced. The elaboration was recapitulated with conclusions and remarks on the possibility of use the artificial light parameters for green areas’ design and performance.
EN
Tensegrity structures are one of the first architectural forms which stem out from Nature and surrounding Environment. Throughout the ages, cable structures were used only to a certain, rather narrow, extent. Development of steel structures and steel prefabrication technologies, rapid computerization gave the possibility to a wider utilization of tensegrity structures. Historical features of the development of tensegrity structures and their use in buildings of different function are presented.
PL
W pracy przedstawiono syntezę zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyj-no-przestrzennym garaży podziemnych budowanych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono wyniki badań własnych, dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów.
EN
Increasing demand for greater numbers of motor vehicle parking spaces has become the source of garage structures development in recent years. This fact, the development of city areas and measures being taken to improve the quality of life and housing conditions indicate the necessity to solve even more intricate issues in the scope of technical infrastructure, including parking and garage spaces. The study comprises a synthesis of issues devoted to the spatial and structural planning of underground garages erected in compact urban building developments as well as presents the results of personal research in the scope of structural planning of such buildings.
PL
Omówiono rozwiązanie konstrukcji dwóch tuneli o średnicy wewnętrznej 3200 mm, w których znajdują się magistrale wodociągowe średnicy 1200 mm. Przedstawiono stan techniczny tuneli po ponad 30-letniej eksploatacji. Podano rozwiązanie projektowe naprawy (uszczelnienia i wzmocnienia) oraz technologię jej wykonania i zastosowane materiały naprawcze.
EN
The paper is dedicated to two reinforced concrete with water mains located within their structure. These tunnels have been build under railway tracks - the property of Polish Railway Warsaw - and after more than thirty years of exploitation show various damages. The paper characterizes and diagnoses the reasons of those damages to tunnel structure, including description of proposed corrective and repair work technologies.
PL
Zwiększające się potrzeby w zakresie zapewnienia niezbędnej liczby miejsc postojowych na pojazdy samochodowe stały się w ostatnich latach źródłem rozwoju obiektów o charakterze garażowym. W artykule dokonano syntezy zagadnień związanych z kształtowaniem konstrukcyjno-przestrzennym garaży podziemnych wznoszonych w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących kształtowania konstrukcyjnego tych obiektów, a także wpływu ich realizacji na zabudowę sąsiednią.
EN
Increasing demand for greater numbers of motor vehicle parking spaces has become the source of garage structures development in recent years. The study comprises a synthesis of issues devoted to the spatial and structural planning of underground garages erected in compact urban building developments as well as presents the results of personal research in the scope of structural planning of such structures, including how they affect the building development of neighboring districts.
18
Content available remote Projektowanie i realizacja wielokondygnacyjnych garaży podziemnych
PL
Projektowanie i realizacja budynków z wielokondygnacyjnymi częściami podziemnymi wiąże się z koniecznością rozwiązywania trudnych problemów inżynierskich [1-12]. W przypadku tego rodzaju obiektów bardzo istotne jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża. To rozpoznanie ma bowiem wpływ na przyjętą do obliczeń statycznych wartość parcia gruntu na obudowę wykopu i w efekcie na parametry wytrzymałościowe bądź geometrię tej obudowy, na niezbędne jej zakotwienie w gruncie poniżej poziomu płyty dennej, a także na przyjętą technologię realizacji wykopu i konstrukcji części podziemnej budynku. W dalszej części artykułu przedstawiono wybrane przykłady problemów technicznych i technologicznych, które wystąpiły w różnych etapach projektowania i wznoszenia części podziemnych w budynkach wielokondygnacyjnych.
EN
Designing and constructing buildings with multi-level underground parts entails the need to solve difficult engineering problems. Sometimes, even a comprehensive design analysis does not take into account all factors which may happen during construction at an intensely urbanized, strongly developed and hydrogeologically diversified site. The author presents selected technical and technological problems at various stages of designing and erecting underground parts of multistorey buildings.
PL
Podano ogólne zasady diagnostyki konstrukcji. Omówiono ogólnie problematykę uszkodzeń i wzmacniania wsporników krótkich. Przedstawiono wybrane wyniki badań modeli tych wsporników podane w literaturze. Zamieszczono przykłady diagnostyki oraz wzmocnienia wsporników krótkich i opartych na tych wspornikach podciągów w budynkach eksploatowanych.
EN
General rules for building diagnostics are dealt with. Results of selected investigations on the behaviour of short cantilever models are described. Examples of diagnostics and strengthening of cantilever beams of building structures in service are presented.
20
PL
Projektowanie i realizacja budynków z wielokondygnacyjnymi podziemiami w warunkach zwartej zabudowy miejskiej należy do najtrudniejszych zagadnień inżynierskich. Wymaga rozszerzenia zakresu analiz i badań o istniejące obiekty (budynki, infrastrukturę techniczną) usytuowane w strefie spodziewanych oddziaływań (wpływu) wykonania nowego budynku. Artykuł ocenia wpływ realizacji obiektu głęboko posadowionego na przemieszczenia podłoża gruntowego i analizuje wpływ odkształceń podłoża na stan techniczny zabudowy.
EN
The author of the article focuses on designing and construction of deep foundations buildings with multistory underground spaces in dense urban areas. Such constructions are among the most challenging engineering tasks. They require broadening the range of research and ground analysis and including all the existing objects and technical infrastructure in order to asses the impact the new construction will have on them.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.