Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono zastosowanie szczególnie w rozliczeniach indywidualnych gazomierzy elektronicznych opartych na zasadzie termicznego pomiaru przepływu gazu. Przedstawiono zasadę działania gazomierza termicznego, obszar jego stosowania, oraz pierwsze zastosowania w rozliczeniach indywidualnych. W referacie omówiono również cechy gazomierza termicznego, jego mocne strony oraz wady. Przedstawiono perspektywę zastosowania odniesioną do obecnie najpowszechniej stosowanych gazomierzy miechowych.
EN
The paper presents the application of electronic gas meters based on the principle of thermal gas flow measurement in particular in individual settlements. The principle of operation of the thermal sensor, its area of application and the first applications in individual settlements were presented. The paper also discusses the features of the thermal gas meter, its strengths and disadvantages. The prospect of application is referring to the most commonly used diaphragm.
PL
W artykule scharakteryzowano metody szacowania wielkości zużytego paliwa gazowego w okresie pomiędzy odczytami gazomierzy. Przedstawiono opis metody stosowanej do doszacowywania gazu w punktach wyjścia rozliczanych wyłącznie z ilości dostarczanego paliwa gazowego. Przeprowadzono analizę krytyczną stosowanego rozwiązania oraz zaproponowano sposoby zwiększenia dokładności zastosowanej metody.
EN
The article describes methods of estimating the amount of the consumed fuel gas between the gas meter readings. Description of the method used to estimated gas at exit points settled only from the quantity of fuel gas supplied was presented. A critical analysis of the applied solution was carried out and methods of increasing the accuracy of the applied method were proposed.
PL
W artykule przedstawiono różne możliwości oceny zgodności gazomierzy z wymaganiami dyrektywy MID przy użyciu norm europejskich, zaleceń OIML oraz innych dokumentów. Pokazano różnice w podejściach zawartych w normach europejskich i zaleceniach OIML w zakresie warunków do przeprowadzenia badania typu oraz zalety i wady każdego z podejść. Przeprowadzono analizę ryzyka.
EN
This paper presents various options of conformity assessment of gas meters with MID directive requirements using European standards, OIML recommendations and other documents. The article shows the differences in approach of European standards and OIML recommendations in the scope of conditions for the type of examination as well as the advantages and disadvantages of each approach. A risk assessment is done.
PL
W artykule określono wymagania dla gazomierzy miechowych dotyczące ich odporności na magnesy neodymowe, przedstawiono badania wpływu magnesów neodymowych na fałszowanie wskazań gazomierzy miechowych, oraz podano kryteria oceny wyników badań gazomierzy narażonych na odziaływanie magnesów. Pokazano również działania INiG-PIB zmierzające do potwierdzenia w warunkach laboratoryjnych oddziaływania magnesem neodymowym na gazomierze miechowe.
EN
The article defined the requirements for diaphragm gas meters with respect to their resistance for neodymium magnets, presented tests of the effect of neodymium magnets on the falsification of diaphragm gas meters indications, and provides criteria for evaluation of the test results of the gas meters exposed to the magnets influence. Article also shows INiG-PIB activity aimed to confirm impact of neodymium magnet for diaphragm gas meters characteristic in the laboratory conditions.
PL
W artykule przedstawiono metodykę pomiarów wyładowań niezupełnych oraz ich znaczenie w diagnostyce technicznej układów izolacyjnych. W szczególności opisano metodę elektryczną pomiaru wyładowań niezupełnych – jako metodę autonomiczną oraz jako część, opracowanej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, zespolonej metody oceny wyładowań niezupełnych. Przedstawione zostały również wyniki pomiarów wyładowań niezupełnych w wybranych układach izolacyjnych oraz innowacyjna (opracowana w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów) metoda interpretacji uzyskiwanych wyników.
EN
The article presents the methods of partial discharge measurements and their importance in the diagnosis of technical insulation systems. In particular, the electrical method of the partial discharge measurement has been described. This is an autonomous method of measurement, but it also constitutes a part of the complex method of the partial discharge assessment, developed in Electrical Faculty of Silesian University of Technology. Results of partial discharge measurements in selected insulation systems are also presented as well as innovative method of result interpretation, which has been developed in the Institute of Power Systems and Control.
PL
W artykule przedstawiono dwa sposoby oceny zgodności gazomierzy z wymaganiami dyrektywy MID: pierwszy przy wykorzystaniu norm europejskich, drugi – zaleceń OIML. Dokonano porównania warunków potrzebnych do przeprowadzenia badania typu oraz pokazano zalety i wady każdego z podejść. Przedstawiono możliwości wykorzystania wyników badań uzyskanych zgodnie z normami europejskimi na potrzeby potwierdzenia zgodności z zaleceniami OIML.
EN
This paper presents two ways for conformity assessment of gas meters with MID directive requirements using European Standards or OIML recommendations. A comparison of conditions necessary for performing type examination and the advantages and disadvantages of each approach is presented. Also presented are the possibilities of using results obtained in accordance with European Standards for the purposes of compliance with OIML recommendations.
PL
W artykule zaproponowano metodę pozwalającą na wytypowanie źródeł nielegalnego poboru gazu wśród odbiorców indywidualnych na podstawie analizy zużycia gazu. Opracowano algorytmy do obliczania zużycia gazu w interwałach czasu, z uwzględnieniem rozbioru gazu na cele grzewcze w zależności od temperatury na zewnątrz pomieszczeń. Przedstawiono również algorytmy do analizy trendu zużycia gazu i model bazy danych.
EN
This paper proposes a method which allows predicting the sources of illegal gas consumption among individual customers based on the analysis of gas consumption. The algorithms for calculating the gas consumption time intervals, including the gas for heating purposes, depending on the outdoor temperature was developed. It also presents algorithms to analyze the trend of gas consumption and database model.
PL
Artykuł przedstawia zakres badań gazomierzy turbinowych w celu oceny zgodności z dyrektywą 2004/22/WE, zgodnie z normą PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe, zharmonizowaną z dyrektywą. Zakres ten uwzględnia warunki podczas badań metrologicznych oraz narażania gazomierzy w zakresie ciśnień roboczych powyżej 4 barów. Opisano również sposób wytypowania gazomierzy do badań na podstawie analizy podobieństw/różnic konstrukcyjnych gazomierzy oraz przygotowanie planu badań. Zaprezentowano zakres badań indywidualnych gazomierzy, które powinny być przeprowadzane u wytwórcy.
EN
This paper presents the scope of testing turbine gas meters for their conformity assessment with the directive 2004/22/EC, in accordance with PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/A1: 2008 Gas meters. Turbine gas meters, harmonized with the directive and the conditions during metrology tests as well as exposure of meters to operating pressures greater than 4 bar. It also describes how to select gas meters for tests on the basis of their similarities/differences construction and preparation of the test plan. Finally it shows the range of individual gas meter tests, which should be carried out by the manufacturer.
PL
Artykuł przedstawia cele diagnostyki linii kablowych, kryteria kwalifikowania linii kablowych do badań diagnostycznych oraz sposób wyznaczania kolejności wykonywania badań linii kablowych. Przedstawiono czynniki wpływające na proces ustalania kolejności badanych linii kablowych, uwzględniające prawdopodobieństwo uszkodzenia i jego potencjalne skutki oraz zaprezentowano matematyczną metodę wielokryterialnej oceny porównawczej, według której można ustalać kolejność badania linii kablowych.
EN
The article contains purposes of diagnosis of cable lines, qualification criteria of cable lines to diagnostic tests and the way how a sequence of tests should be arranged. The factors influenced a process of arrangement of a sequence of tests are discussed; probability of damage and its potential effects have been taken into account. The mathematical method of many-criteria comparative evaluation in order to establish a sequence of diagnostic tests of cable lines is presented.
PL
Izolatory kompozytowe, charakteryzujące się właściwościami odmiennymi od konwencjonalnych izolatorów elektroenergetycznych, są stosowane coraz szerzej. W artykule w zwięzły sposób przedstawiono metodykę projektowania i konstruowania ceramicznych i kompozytowych izolatorów liniowych wysokiego napięcia oraz porównano zasady projektowo-konstrukcyjne dotyczące rozważanych grup izolatorów, istotnych ze względu na rosnące wciąż wymagania techniczne i niezawodnościowe.
EN
Composite insulators, characterized by properties different from conventional power transmission insulators, are used more widely. The article presents a concise methodology for the design and construction of ceramic and composite insulators of high voltage lines. The principles of design and construction of considered groups of insulators, important because of the growing technical and reliability requirements were compared.
PL
Przedstawiono zaprojektowany i zbudowany przez autorów komputerowy system pomiarowy dedykowany do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych olejowych metodą emisji akustycznej. System pomiarowy sygnałów emisji akustycznej posiada 8 torów pomiarowych i zapewnia monitorowanie sygnałów i rejestrację danych w czasie rzeczywistym w paśmie 20-1000 kHz w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych.
EN
The computer measuring system, designed and built by authors, dedicated for location and description of partial discharges within power oil transformers investigated by means of acoustic emission method is presented. The measuring system of acoustic emission is equipped with 8 measuring circuits and ensures monitoring of signals as well as registration of data in the real time within the band of 20-1000 kHz in laboratory and real conditions.
12
PL
W artykule przedstawiono zakres badań według normy zharmonizowanej PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe w celu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy MID (moduł B), z uwzględnieniem wymagań dotyczących warunków podczas badań metrologicznych oraz narażania gazomierzy w zakresie ciśnień roboczych gazomierzy do 4 barów.
EN
This paper presents scope of tests carried out according to the harmonized standard PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/a1:2008 Gas meters. Turbine gas meters to assess compliance with essential requirements of the MID directive (module B) including requirements relating to the conditions during metrological tests and exposure of meters to operating pressures up to 4 bars.
PL
Przedstawiono zaprojektowany i zbudowany przez autorów komputerowy system pomiarowy dedykowany do lokalizacji i opisu wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych olejowych metodą emisji akustycznej. System pomiarowy sygnałów emisji akustycznej posiada 8 torów pomiarowych i zapewnia monitorowanie sygnałów i rejestrację danych w czasie rzeczywistym w paśmie 20-1000 kHz w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Przedstawiono autorski system analizy obejmujący podstawową i zaawansowaną analizę zarejestrowanych danych. W ramach zaawansowanej analizy danych obliczane są zdefiniowane przez autorów deskryptory, wyznaczane są mapy deskryptorów na ścianach bocznych transformatora i dokonywana jest lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych autorską metodą stopnia zaawansowania sygnału.
EN
Presented is designed and built by the authors a computerised measurement system dedicated to localization and description of partial discharges in power oil transformers with the use of acoustic emission method. The acoustic emission signals measurement system has 8 slotted lines and ensures monitoring of signals and real time data registration in 20-1000 kHz frequency band in both laboratory and real conditions. Presented is the author’s analysing system covering basic and advanced analyses of registered data. In the frames of the advanced data analysis the defined by the authors descriptors are calculated, descriptor maps are determined on transformer side walls as well as localization of partial discharges sources is made using the authors’ method of signal advancement level.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wyładowań niezupełnych (wnz) w olejowym transformatorze energetycznym WN/SN. Wyładowania mierzono metodą elektryczną. Analizę wyników pomiarów wykonano, uwzględniając m.in. wybrane rozkłady fazowe, amplitudowofazowe i intensywności wnz. Na podstawie uzyskanych wyników analizy podjęto próbę lokalizacji źródeł wnz. Poprawność takiego niekonwencjonalnego zastosowania metody elektrycznej zweryfikowano przy pomocy wyników pomiarów uzyskanych metodą akustyczną, którą zastosowano jednocześnie z metodą elektryczną. Badania prowadzono na transformatorze przeznaczonym do remontu.
EN
The research on partial discharge in oil filled power transformer is presented in the paper. The measurements were proceeded with ultra wide band discharge analyzer. The analysis is based on chosen PD distributions and other quantities. Basing on the analysis there was an attempt to location of PD sources. The unconventional approach was verified by acoustic emission method which was also involved in measurements of partial discharge to locate PD sources.The reasearch was proceeded on the power transformer qualified to repair.
15
Content available remote Analiza opłacalności wymian profilaktycznych obiektów nienaprawialnych
PL
Przedstawiono metodykę określania optymalnych terminów zastępowania eksploatowanych obiektów nienaprawialnych obiektami nowymi. W klasycznym podejściu do problematyki opłacalności wymian obiektów nienaprawialnych zakłada się takie same rozkłady trwałości obiektów nowych i wycofywanych z eksploatacji, natomiast w artykule założono, że obiekty nowe charakteryzują się innymi rozkładami trwałości.
EN
Methodology aimed at calculation of optimal deadlines concerning replacement of unreparable using objects with new ones is presented. In classical approach to replacement profitability of unreparable new objects and out of service ones the same distributions of service life are assumed, whereas in the article different distributions of the service life are attributed to new objects.
PL
W artykule zaprezentowano ogólne informacje o dyrektywie 2004/22/WE (MID) i jej wdrożeniu do prawodawstwa polskiego. Przedstawiono możliwe sposoby wyboru metody oceny zgodności gazomierzy z dyrektywą MID. Zaprezentowano zakres badań według normy zharmonizowanej PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gazomierze. Gazomierze turbinowe, w celu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy MID (moduł B).
EN
The article presents an overview of the 2004/22/EC directive (MID). The implementation of the MID directive into the Polish legislation. The possible ways to choose the method of conformity assessment of the gas meters with the MID directive. Presents the scope of tests by the harmonized standard PN-EN 12261:2005 + PN-EN 12261:2005/A1:2008 Gas meters. Turbine Gas Meters to conformity assessment with essential requirements MID directive (module B).
PL
Ogólne informacje o Dyrektywie 2004/22/WE (MID), skrócony opis modułów oceny zgodności Dyrektywą MID wraz z możliwymi sposobami ich zastosowania w przypadku gazomierzy oraz przeliczników. Zakres badań wraz z analizą wybranych badań wg normy zharmonizowanej PN-EN 12480:2005 + PN-EN 12480:2005/A1:2008 „Gazomierze. Gazomierze rotorowe” w celu oceny zgodności gazomierzy rotorowych z zasadniczymi wymaganiami Dyrektywy MID (moduł B).
EN
General information on 2004/22 WE (MID) directive. Brief description of compatibility estimation modules for the directive and possible ways of their application in gas meters and resolvers. Research range and the analysis of selected examinations according to harmonized standard PN-EN 12480:2005 + PN-EN 12480:2005/A1:2008 "Gas meters, rotor gas meters" for the purpose of estimating rotor gas meters' compatibility with basic requirements of the MID directive (module B).
PL
Artykuł jest wstępną informacją o tym, że na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej rozpoczęto prace nad tzw. zespoloną metodą diagnozowania transformatorów. W założeniu metoda ta ma polegać na jednoczesnym pomiarze wyładowań niezupełnych w transformatorze metodą elektryczną i metodą emisji akustycznej oraz - pośrednio - metodą chromatografii gazowej, a następnie na jednoczesnej analizie tak uzyskanych wyników pomiarów. Omówiono skrótowo aktualny stan wiedzy w zakresie wykorzystania wyników pomiaru wyładowań niezupełnych do celów diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostki macierzystej. Zgodnie z tytułem artykułu, opisano jedynie ideę zespolonej metody diagnostycznej, która - po pełnym udokumentowaniu - powinna znaleźć praktyczne zastosowanie w diagnozowaniu stanu technicznego eksploatowanych transformatorów energetycznych olejowych wysokiego napięcia.
EN
The aim of the paper is to inform that at the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice the work on the socalled joint electro-acoustic method applied to diagnosis of power transformers has been started. It has been assumed that this method is to consist in simultaneous measurements of partial discharges within a transformer made by means of the electrical and acoustic emission method and - indirectly - by means of the DGA method, and simultaneous analysis of the obtained results. The present state of knowledge on how measurements of partial discharges can be used, particularly at the mother unit, is presented. The paper title signals that this is only an idea of such a method which - after its full documentation - should be applied to practical diagnosis of high voltage oil power transformers during their operation.
PL
W artykule podjęto próbę uporządkowania zasad racjonalnej eksploatacji wysokonapięciowych układów izolacyjnych w obwodach głównych sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Zbyt często spotyka się bowiem niejednolitości, a nawet rozbieżności w zakresie pojęć podstawowych, charakterystyk strategii obsługi eksploatacyjnej oraz opisu badań eksploatacyjnych i podstaw diagnostyki technicznej wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Przyczyną takiego stanu jest szybko rosnący zbiór opracowań i nie do końca uporządkowane nazewnictwo w tym zakresie tematycznym.
EN
An attempt on settlement of principles relating to rational operation of HV insulating systems in main circuits of power networks and power equipment is made in the paper. It has been provoked by too many heterogeneities or even divergences in the field of basic notions, characteristics of maintenance service strategies as well as description of operation tests and a base of technical diagnosis of HV insulating systems (EIS). The reason for such a situation is fast increase in publications and not quite ordered terminology within this field. The beginning of the paper is a review of the basic notions concerning rational maintenance of EIS, resulting from two standards: PN-93/N-50191 [1] and PN-EN 605505:2008 [2]. Table 1 contains a list of different failure classes which should be useful for functional analyses of EIS. The next fragment concerns the so-called maintenance service strategies of EIS which determine the principles (procedures) of maintenance activities. Five general maintenance service strategies, connected with a few more detailed ones, useful in HV engineering, have been distinguished (Table 2). The contemporary tendencies in the field of operating and diagnostic tests of EIS are discussed in the final part of the paper. From the above considerations it follows that the so-called active operation of EIS consisting in rational preventive maintenance of chosen technical objects should be an effective way to influence positively the reliability of functional elements of the electric power system. However, the preventive renewal can be beneficial only in such a situation when its cost is less than that of a renewal forced by a failure.
PL
Przedstawiono układ pomiarowy do badań wyładowań niezupełnych (WNZ) metodą kalibrowanej emisji akustycznej oraz analizę wyników badań WNZ pochodzących od zamodelowanych źródeł zanurzonych w oleju transformatorowym. Zamodelowane źródła zapewniły obserwację WNZ na granicy elektrody napięciowej i oleju transformatorowego oraz wyładowań wewnętrznych, wyładowań powierzchniowych i wyładowań w oleju. Analiza wykazuje odmienne właściwości wymienionych rodzajów wyładowań w dziedzinie czasu, progu dyskryminacji i czasowo-częstotliwościowej. Wyniki analizy odniesiono do innych zjawisk akustycznych występujących w pracującym transformatorze.
EN
Presented is a measuring system for testing partial discharges with the use of calibrated acoustic emission method as well as analysis of test results of PDs, generated by modelled sources immersed in transformer oil. The modelled sources ensure observation of PDs occurring on the border between voltage electrode and transformer oil as well as inner discharges, surface discharges and discharges in oil. of the Mentioned types of discharges show different properties in the scope of time, discrimination threshold and time-frequency analysis. Results were related to other acoustic effects occurring in a working transformer.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.