Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Molekularne materiały magnetyczne
EN
The „molecular” term appears more and more often in the materials chemistry. The Nobel Prize in 2016 was awarded to Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart and Bernard R. Feringa „for the design and synthesis of molecular machines”. Magnetism in molecular scale, also known as molecular nanomagnetism, has been developing intensively since the second half of the last century. This branch of science involves the magnetic properties of coordination compounds of d- and f-electron metals. The paper presents results of the magnetic studies of molecular magnets of copper(II) and dysprosium(III), which have been pursuing in two doctoral thesis. The compounds form trinuclear and triangular molecules. The spin frustration phenomenon observed in the triangular relationship of copper(II) has been described. Since dysprosium(III) ion is characterized by a large magnetic anisotropy, the triangular, trinuclear coordination compound of dysprosium(III) of the formula [Dy3L5HLCl4]∙HL (where HL = 2-methoxyethanol) presents the characteristic properties of molecular magnets (SMMs) behavior. Two values of the energy barier were determined as Ueff/kB = 84,6 K and 31,2 K with the corresponding relaxation times τ0 = 1,82·10-6 s and 5,19·10-5 s. The data are probably attributed to different geometry of the coupled dysprosium ions.
EN
The study presents results of experimental examination of a model representing a fragment of an aircraft wing structure with the skin made of a glass fibre/epoxy composite. For such a system, the deformation pattern has been found and the representative equilibrium path determined. The finite element method has been used to develop the corresponding numerical model, the correctness of which has been then verified by comparing the obtained results with the course of the relevant experiment. Conformity of the results allowed one to determine usefulness of the applied methods in the assessment of mechanical properties of modified solutions involving integral skin stiffening elements.
EN
The paper presents results of a study on thin-walled structures modelling representative fragments of aircraft fuselages subjected to bending and torsion. The type of the considered load and deformation corresponds to the state of such structures under in-flight conditions. The subject of the study were structures made of composite materials. Adopted assumptions include admissibility of post-buckling deformation in the operating load regime. Results of experimental studies are presented together with nonlinear numerical analyses carried out with the use of the finite elements method applied to a number of variant structures provided with various types of skin stiffening elements. Operating properties of the examined structures have been compared on the grounds of adopted criteria.
PL
Praca prezentuje wyniki badań ustrojów cienkościennych, stanowiących modele reprezentatywnych fragmentów struktur lotniczych, poddawanych zginaniu oraz skręcaniu. Rodzaj obciążenia oraz deformacji odpowiada stanowi struktury w warunkach eksploatacji. Przedmiotem rozważań były ustroje wykonane z kompozytów. Przyjęto założenie o dopuszczalności deformacji zakrytycznych dla obciążeń eksploatacyjnych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i nieliniowych analiz numerycznych w ujęciu metody elementów skończonych szeregu wariantów ustrojów, zawierających różne rodzaje usztywnień pokryć. Dokonano porównania właściwości eksploatacyjnych badanych ustrojów, w oparciu o przyjęte kryteria.
EN
The paper is a presentation of experimental model studies on thin-walled cylindrical structures containing large cut-outs subject to torsional deflection. The effect of rigidity of the frame reinforcing a cut-out on form and magnitude of post-buckling deformations occurring in operation conditions is analysed. A methodology based on numerical tools is proposed for determining alternative solutions in the design of structure skeleton leading to improvement of operation stability.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki modelowych badań eksperymentalnych cienkościennych, skręcanych struktur walcowych zawierających duże wykroje. Przeanalizowano wpływ sztywności ramy wzmacniającej wykrój na postać i wielkość deformacji zakrytycznych, występujących w warunkach eksploatacji. Zaproponowano metodykę określania alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych szkieletu struktury, zapewniające poprawę trwałości eksploatacyjnej, w oparciu o narzędzia numeryczne.
PL
Artykuł opisuje projekt biomechatronicznego egzoszkieletu dłoni z wykorzystaniem technologii druku 3D. W pracy przedstawiony został proces tworzenia modelu w środowisku CAD, wybór poszczególnych komponentów urządzenia, a także uzasadniony zostaje wybór tworzywa sztucznego ABS jako materiału, który posłuży do wydrukowania elementów konstrukcji. Model poddany został analizie wytrzymałościowej w miejscach najbardziej podatnych na obciążenia, tj. W miejscu łączenia segmentów poszczególnych palców.
EN
This paper presents project of biomechanical hand exoskeleton, created with 3D printing technology usage. The description of modelling process, as well as selection of components and material for parts of exoskeleton were provided. Model was created in CAD software, and material chosen for printing exoskeleton was ABS. Strength analysis were performed for crucial parts of exoskeleton.
EN
The article is devoted to the issues of arrears in rent payments by users of flats, belonging to the housing stock of the municipality. Solutions for debt reduction or elimination have been described. One of such solution is the work performance by debtors. This article presents theoretical considerations relating to the basics and legally possible liquidation of existing arrears in the rent payments through work performance. Moreover, the examples of programs of debt reduction of public housing tenants to possess the backlog have been presented. Examples, cited in the article, show the effects of debt relief programs in the field of financial management of municipalities, implementing them, as well as in the social sphere.
PL
Artykuł został poświęcony zagadnieniom zaległości w uiszczaniu opłat czynszowych przez użytkowników mieszkań wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy. Zreferowano rozwiązania umożliwiające zmniejszenie bądź likwidację zadłużenia. Jednym z tego rodzaju rozwiązań jest świadczenie pracy przez dłużników. W niniejszym artykule zostały przedstawione rozważania teoretyczne, odnoszące się do podstaw i możliwości prawnych likwidacji istniejących zaległości w uiszczania opłat czynszowych poprzez świadczenie pracy. Ponadto zostały zaprezentowane przykłady programów oddłużenia lokatorów mieszkań komunalnych, posiadających wspomniane zaległości. Przykłady przywołane w artykule wskazują na efekty programów oddłużeniowych zarówno w gospodarce finansowej realizujących je gmin, jak również w sferze społecznej.
PL
W artykule przedstawiono wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem parku maszynowego w przedsiębiorstwach przemysłowych, w tym branży hutniczej. Zestawiono wymagania prawne, których obowiązek spełnienia spoczywa na pracodawcach lub producentach. W opracowaniu przedstawiono obszary, w których zaobserwowano problemy związane z niespełnieniem wymagań ustawodawcy. Analizie poddano maszyny przeznaczone do obróbki metali.
EN
In the article the legal requirements for safety connected with machinery using in industrial companies including the steel industry was presented. Moreover, the legal requirements which must be met by employer or manufacturer were showed. The article presents areas of most common problems associated with failure to meet the requirements of the legislator. In the paper the machines which are used to the metal processing are analyzed.
EN
Changes in the modern enterprise are necessary. This follows directly from market volatility. The effectiveness of the organization is determined by the efficiency of its employees. Therefore, the improvement of the company is primarily related to the improvement of its human resources. This applies to all employees, regardless of its role and position in the organizational structure.
PL
Zmiany we współczesnym przedsiębiorstwie są koniecznością. Wynika to bezpośrednio ze zmienności rynku. O efektywności funkcjonowania organizacji decyduje efektywność jej pracowników. W związku z tym doskonalenie przedsiębiorstwa jest przede wszystkim związane z doskonaleniem jego kadr. Dotyczy to wszystkich pracowników, niezależnie od roli i pozycji w strukturze organizacyjnej.
9
Content available remote Klaster „Bezpieczna praca” przykładem dobrej praktyki w dziedzinie BHP
PL
W publikacji przedstawiono klaster „Bezpieczna praca” jako przykład dobrej praktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Artykuł kolejno analizuje pojęcie klastra oraz dobre praktyki stosowane przez klastry. Bezpieczeństwo i higiena pracy zostały ujęte jako wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Końcowa część publikacji przedstawia przykład klastra „Bezpieczna praca”, w której zostały opisane przedsięwzięcia stosowane w ramach tej inicjatywy.
EN
The publication shows the cluster named “Safe Work”, it is an example of good practice in field of health and higienic of work. The article shows analysis of the cluster concept and good practices that are used by clusters. The health and safety of work were used as the social responsibility of business. The last part of the article shows the example of the cluster „Safe Work”. In this part we can find the descriptions of the projects which are used in this initiative.
EN
A particular role in the management of the contemporary enterprise is played by information. Knowledge gained on the basis of the above directly influences the effectiveness of the functioning on the dynamically changing market. The necessity of taking decisions, which are quick and, which is important, loaded with the smallest possible risk, causes that the achieved information should be characterized by the optimum quality. It must be up-to-date, credible or generally useful. The field of the competitive fight, in this area, is information logistics. Its optimization is to bring about an increase in the performance of the organization and, simultaneously, the achievement of competitive advantage.
EN
The crucial aspect of declining the costs of running business is possessing by managers the skills to optimise costs including the costs of credits drawn for functioning and modernisation of logistic infrastructure. It is mainly about having the knowledge of choosing proper credit financial forms offered on the market. It is not easy taking into account that every bank uses its individual rules to calculate the amount of credit cost. Within own studies the concrete methods were presented in details, that present the most useful repayment methods (amortisation) of the drawn credit as well as the way of estimating the credit charge costs which should be used in Zakład Kamieniarski. These methods may be easily used in other economic operator when solving difficult financial problems connected with credits repayment.
EN
Activities of today's organizations is largely based on knowledge. Our knowledge enables us to plan, organize and carry out activities, which are the essence of the organization. Knowledge is not only a condition of organizations’ creation, but is also responsible for its development and activities in the future. However, the knowledge of knowledge uneven - the most popular and most known its division is the division of tacit and explicit knowledge. Explicit, as the name suggests, is the knowledge passed on in the form of information, materials or data, while tacit knowledge is the knowledge in non-material form. Both types consist of knowledge, which is in the possession of both, the organization and its employees. This article presents the characteristics of both types of knowledge, with an emphasis on tacit knowledge and its impact on the efficiency of logistics processes, taking place in organizations.
PL
W świetle faktu, iż zasoby ludzkie należą do najbardziej cennych zasobów przedsiębiorstw, analiza struktury pracowników oraz zarządzania nimi zdaje się być niezwykle istotna. W ostatniej dekadzie siła robocza współczesnych przedsiębiorstw uległa zasadniczym przemianom. Nową rzeczywistością stała się wysoce zróżnicowana siła robocza. Wymiary, w których pracownicy różnią się między sobą oraz potrzeba osiagnięcia stanu zarówno jednorodności jak i różnorodności stanowią znaczące wyzwania dla zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami.Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na istotę, specyfikę i znaczenie zarządzania różnorodnością w oparciu o przegląd literatury, który stanowi tło dla analizy wyzwań dla zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach sektora transport i logistyka.
PL
Proces spieniania żużla jest obecnie stosowany praktycznie we wszystkich elektrycznych piecach łukowych. Jego efektem jest wzrost wydajności pieców elektrycznych, ale problemem jest emisja dwutlenku węgla oraz zużycie materiałów dostarczających tlen i węgiel. W niniejszym opracowaniu przedstawiono innowacyjne rozwiązania, umożliwiające zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i/lub zagospodarowanie odpadów hutniczych do procesu spieniania żużla.
EN
The process foaming of slag is currently used in almost all electric arc furnaces (EAF). Its effect is to increase the efficiency of EAF but the problem is the emission of carbon dioxide and use of materials that provide oxygen and carbon. This paper presents innovative solutions that enable the reduction of carbon dioxide emissions and waste management metallurgical in slag foaming process.
EN
A comparative analysis involving the evaluation of the effectiveness of investment projects can be based on various rules indicating selection of the most favorable decisions. The dynamic methods for assessment of investment projects discussed in this article, which consider the possibility of modifying the predetermined investment options, are quite complex and difficult to implement. They are used both in the construction phase of the new company, as well as in its subsequent modernization. The assessments should be characterized by a high coefficient of the economic efficiency. The, observed in practice, high dynamic variability of both the external and internal conditions under which the company operates is the reason why in the process of calculating the economic efficiency of investment projects, there is a significant number of random parameters affected by high uncertainty and risk. Investments in the metallurgical industry are characterized by a relatively long cycle of implementation and operation. These are capital-intensive projects and often mistakenly taken investment decisions end in failure of the investment project and, consequently, in the collapse of the company. In addition, the applied methods of risk assessment of investment projects, especially the dynamic ones, should be fully understood by managerial staff and constitute an easy to use, yet accurate tool for improving the efficiency of the company.
PL
Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) jest zintegrowanym podejściem do zarządzania przedsiębiorstwem, obejmującym wszystkie aspekty jego funkcjonowania. W artykule przedstawiono wymiary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, korzyści płynące z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu oraz związek pomiędzy CSR a bezpieczeństwem pracy. Szczególny nacisk położono na inicjatywy łączące społeczną odpowiedzialność biznesu z wymogami bezpieczeństwa pracy, inicjatywami o zasięgu europejskim, a także lokalnym.
EN
CSR (Corporate Social Responsibility - CSR) it is an integrated approach to the management of the company, covering all aspects of its operation. The article presents the dimensions of corporate social responsibility, the benefits of corporate social responsibility and the relationship between CRS and safety at work. Particular emphasis was placed on the initiatives which combine CSR with the safety requirements and initiatives at the European and local level.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące największych portów w Niemczech oraz w Polsce. Porty odgrywają istotną rolę w rozwoju regionów, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego oraz dają nowe miejsca pracy. Na podkreślenie zasługuje to, że Niemcy w niezwykle równoważny sposób wykorzystują potencjał rzek, znajdujących się na ich terenie. Polska ma jeszcze w tym zakresie wiele do zrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o transport wodny śródlądowy.The most important ports for transport by sea and inland transport in Germany and Poland.
EN
Some primary pieces of the information are presented that concern the largest ports in Germany and Poland. The ports play a significant role in the development of the regions contributing to an economic growth and providing new jobs. It is worth highlighting that Germany has been making use of the potential of the rivers within its boundaries in an extraordinarily sustainable way. In that scope Poland has still much to do, particularly in terms of the inland transport.
PL
Wzrost wymagań odnośnie do coraz wyższej jakości ciągłego wlewka kształtuje zapotrzebowanie na różnorodne badania, m.in. związane z zasypkami krystalizatorowymi. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem masy właściwej zasypki krystalizatorowej na intensywność smarowania naskórka wlewka w krystalizatorze. Badaniom poddano zasypkę proszkową, granulowaną oraz formowaną (scaloną z dodatkiem lepiszcza). Uzyskane wyniki wskazują, że zwiększenie masy właściwej zasypki wpływa korzystnie na jej właściwości smarujące.
EN
Increased requirements on the quality of continuously cast trigger the need for a variety of research, including associated with the backfill of continuous casting mould. In this paper presents the results of studies on the effects of the mould backfill density on the intensity of the ingot skin lubrication in the continuous casting mould. Backfill was tested in the form of powder, granules and molded plates (made by compression with the addition of clay binder). The results indicate that increasing the density of the mould backfill is beneficial for its lubricating properties.
EN
It has been found that the area where one can look for significant reserves in the procurement logistics is a rational management of the stock of raw materials. Currently, the main purpose of projects which increase the efficiency of inventory management is to rationalise all the activities in this area, taking into account and minimising at the same time the total inventory costs. The paper presents a method for optimising the inventory level of raw materials under a foundry plant conditions using two different control models. The first model is based on the estimate of an optimal level of the minimum emergency stock of raw materials, giving information about the need for an order to be placed immediately and about the optimal size of consignments ordered after the minimum emergency level has occurred. The second model is based on the estimate of a maximum inventory level of raw materials and an optimal order cycle. Optimisation of the presented models has been based on the previously done selection and use of rational methods for forecasting the time series of the delivery of a chosen auxiliary material (ceramic filters) to a casting plant, including forecasting a mean size of the delivered batch of products and its standard deviation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.