Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wnioski z wdrożeń oprogramowania EMU w przemyśle
PL
Oprogramowanie EMU do wyznaczania niepewności pomiarów współrzędnościowych opracowano w Laboratorium Metrologii ATH w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Podstawy teoretyczne, na podstawie których powstało oprogramowanie, są opisane we wcześniejszych publikacjach. Oprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu. Parametry konstrukcyjne maszyny oraz dane zawierające informacje o błędach maszyny są wprowadzane przez dostawcę oprogramowania w momencie zakupu licencji. Dane dotyczące błędów maszyny są uaktualniane przez dostawcę po każdym kolejnym wzorcowaniu. Użytkownik oprogramowania tworzy własną bazę używanych trzpieni pomiarowych oraz bazy mierzonych przedmiotów, a w ich obrębie bazy charakterystyk. Najprostszym sposobem przygotowania danych dla wybranej charakterystyki, a równocześnie dokumentowania wyników szacowania niepewności pomiaru, jest następujące postępowanie: wybór modelu, wybór orientacji modelu zgodnie z orientacją mierzonego przedmiotu, wskazanie punktów charakterystycznych na modelu CAD mierzonego przedmiotu, wyznaczenie współrzędnych punktów charakterystycznych w układzie współrzędnych przedmiotu, wyznaczenie współrzędnych globalnych dla początku układu współrzędnych przedmiotu i wykonanie translacji oraz ewentualnie rotacji układu współrzędnych przedmiotu do układu współrzędnych maszyny, wypełnienie odpowiednich pól okna dialogowego. Szczególną zaletą oprogramowania jest to, że kolejne przedmioty i kolejne charakterystyki, dla których wyznacza się niepewność pomiaru, zapisywane są w bazie danych i powtórzenie obliczeń niepewności dla pomiarów wykonanych na danej maszynie, po kolejnych wzorcowaniach maszyny, jest inicjowane naciśnięciem jednego przycisku w menu.
EN
The software EMU for coordinate measurement uncertainty estimation was developed at the Laboratory of Metrology of University of Bielsko-Biała within the research grant. Theoretical background on which the software is developed are presented in previous publications. The software is very easy to use. The design-type parameters and the data on the geometrical errors of the CMM are implemented by the software vendor. The data on the geometrical errors of the machine are updated after each calibration of the CMM. The user is able to create a database of the styli used and the measured workpieces with the characteristics. The easiest way to prepare the data for particular characteristic and simultaneously documenting the measuring strategy is following procedure: chose a characteristic model, determine the orientation of the characteristic model with accordance to the measured workpiece, select characteristic points on the CAD model of the measured workpiece, determine the characteristic-points’ coordinates in the workpiece coordinate system, find the transformation between workpiece coordinate system and CMM coordinate system and apply it for the coordinates of the characteristic points, fill the proper fields in the characteristics’ dialog boxes. Particular advantage of the software is the fact that all workpieces and the corresponding characteristics are saved in a data-base and to re-evaluate the measurement uncertainty after CMM calibration can be done by single mouse click.
PL
W artykule zaprezentowano komputerowy system, umożliwiający obliczenie niepewności pomiaru dla kilkudziesięciu zadań pomiarowych. Przez zadanie pomiarowe rozumie się wyznaczenie konkretnej charakterystyki geometrycznej. Różnymi zadaniami pomiarowymi są więc na przykład: pomiar średnicy otworu, pomiar odchyłki płaskości czy pomiar odchyłki równoległości osi do płaszczyzny. Dane wejściowe stanowi informacja o dokładności maszyny pomiarowej i głowicy, o postaci geometrycznej mierzonego przedmiotu i jego usytuowaniu w przestrzeni pomiarowej maszyny oraz o użytych trzpieniach pomiarowych.
EN
The paper presents results of investigations conducted within the research & development project. The elaborated computer system enables estimation of the measurement uncertainty for dozens of measurement tasks. The measurement task is understood as determination of the dimension and/or geometrical deviation by means of co-ordinate technique. Examples of different measurement tasks are, for instance, measurement of: hole diameter, flatness deviation, parallelism deviation of axis related to plane, coaxiality deviation. Different measurement tasks are also measurements of different kinds of the same geometrical deviation such as measurement of the parallelism deviation of axis related to axis, axis related to plane, plane related to axis and even measurement of the parallelism deviation of axis related to axis in common plane or in normal to common plane or the parallelism deviation of axis related to axis in case of cylindrical tolerance zone. The input data is information about: the measuring machine (maximum permissible error of the length measurement) and probing system (maximum permissible error of the probing system) accuracy, the workpiece geometrical shape (overall dimensions, mutual arrangement of geometrical features), orientation and location of the measured workpiece in the measuring part of the co-ordinate measuring machine (CMM) and the used styli configuration. The information about the geometrical errors of CMM and probing system is obtained in an experimental way by the procedure similar to CMM calibration. The remaining information is obtained from the elaborated part program of the workpiece.
PL
W artykule przedstawiono sposoby tolerowania geometrycznego przewodów rurkowych wykorzystywanych w przemyśle samochodowym. Podano dwa przykłady rozwiązań konstrukcyjnych sprawdzianów kształtu przewodów, tzn. takie, w których sprawdza się zarówno prostoliniowe, jak i krzywoliniowe fragmenty przewodów, oraz takie, w których sprawdza się jedynie prostoliniowe fragmenty przewodów. Opisano metody sprawdzania samych przewodów rurkowych i zaproponowano nazewnictwo tych metod.
EN
The paper presents the ways of geometrical dimensioning and tolerance of pipes used in automotive industry aiming with unambiguous interpretation of design drawing requirements. Two possible design solutions of pipes' gauges were presented. First is used for inspection of straight and curvelinear fragments of pipes. Second is used for inspection of straight fragments of pipes only. The ways of inspection the pipes were described. The naming convention for these methods was proposed.
EN
The paper presents the use of co-ordinate measurements results of toothing in cycloid planetary gear to determine the distribution of between-teeth forces. The basic design assumptions for cycloid gear and for the methodology of determination the forces have been described. Thanks to the knowledge of between-teeth forces the determination of fatigue life is possible. To determine these forces the profile and helix deviation have to be measured. The profile measurements have been carry-out on coordinate measuring machines Contura Select (Zeiss) and the helix measurements have been carry-out on roughness measuring device Pethometer Concept (Mahr). The results of measurement of position deviations for side holes being in mating with pins of parallel mechanism have been also included.
PL
W artykule omówiono analizę wyników pomiarów współrzędnościowych uzębienia przekładni cykloidalnej w celu oceny rozkładu sił międzyzębnych. Przedstawiono podstawowe założenia konstrukcyjne przekładni cykloidalnej, jak również metodykę obliczania wartości sił międzyzębnych. Znajomość tych sił umożliwia określenie trwałości zmęczeniowej. Do wyznaczenia rozkładu sił międzyzębnych konieczna jest znajomość wartości odchyłek zarysu i linii zęba. Pomiary odchyłek zarysu wykonano za pomocą maszyny Contura Select (Zeiss), natomiast odchyłek linii zęba - profilometra Perthometer Concept (Mahr). Przedstawiono również wyniki pomiarów odchyłek pozycji otworów współpracujących ze sworzniami mechanizmu równowodowego.
PL
W roczniku 1999 Mechanika został opublikowany cykl artykułów prof. E. Ratajczyka dotyczących sprawdzania współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP) m.in. za pomoca wzorców płytowych w oparciu o procedury UX15 oraz GUK-K. Teraz omawiamy procedurę CMMTST firmy Leitz stanowiącą element oprogramowania Quindos, stosowanego głównie w maszynach PMM i Sirio (również w maszynach koncernu Brown & Sharpe, np. w maszynie pomiarowej MicroXcel 765 PFx, pracującej w Laboratorium Metrologii i Systemów Zapewnienia Jakości Politechniki Łódzkiej Filli w Bielsku-Białej). Laboratorium ma zestaw wzorców firmy Retter, w skład którego wchodzą płytowy wzorzec kulowy MB 400 oraz zamocowane na wspólnej podstawie pierścień wzorcowy i kula wzorcowa o średnicach minimalnych 30 mm. Procedura CMMTST ma postać programu pomiarowego (ang. part programme). Jeżeli wzorzec jest kupowany razem z maszyną, program zawiera już wszystkie dane tego wzorca, tzn. dane kalibracyjne (współrzędne środków kul płytowego wzorca kulowego oraz średnice pierścienia i kuli wzorcowej) i numery identyfikacyjne. W przeciwnym razie program ten należy wygenerować wykorzystując (w zależności od wersji językowej) program o nazwie SPH_TST_ENG.WDB lub SPH_TST_GER.WDB.
EN
Proprietary Leiz CMMTST procedure covered in the Quindos software, mainly used in PMM and Sirio machines, is discussed. The CMMTST is a measuring programme. If the machine has been purchased together with the check standard, all data of the standard, eg. calibration data and identification data of the standard would ne readily stored in.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.