Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
RU
Цель работы улучшить эксплуатационные показатели колёсного трактора путём использования электромагнитного датчика износа фрикционных накладок фрикционной муфты (ФМ). Методы исследования расчетно-экспериментальные, основанные на современных исследовательских методиках с использованием вычислительной техники. Исследования проводились в аккредитованной лаборатории Производственное обьединение (ПО) Минского тракторного завода (МТЗ) с использованием следующих приборов: манометр МТП-100 ГОСТ 2405-80 для измерения давления масла в системе управления фрикционами коробки передач (КП), цифровой прибор ХР 1206 для измерения частоты вращения вала балансирной машины, весовая головка ZDI для замера крутящего момента на валу балансирной машины, манометр МТП-160 ГОСТ 2405-80 для измерения давления масла в системе смазки, датчики давления Р9-НВМ для измерения давления в каналах управления муфтами фрикционов, датчики импульсов DKP-11 для измерения частоты вращения ведущих и ведомых частей стенда, блок измерительный SPIDER 8 для усиления и записи электрических сигналов. Теоретически и экспериментально подтверждена возможность оценки идентификации динамической нагруженности трансмиссии трактора с фрикционными муфтами; разработаны методика и алгоритм контроляизноса фрикционных пар и проведены испытания КП трактора «Беларус-2103», позволившие установить закономерность изменения износа фрикционных элементов в КП в зависимости от динамической нагруженности трактора и разработать устройство диагностирования, которое может быть включено в штатную систему питания трактора и поможет реализовать полученную возможность; результаты испытаний устройства диагностирования на КП и тракторе «Беларус-2103» подтвердили возможность оценки идентификации динамической нагруженности трансмиссии трактора с фрикционными муфтами.
EN
The objective of the research: to improve the performance of a wheeled tractor by means of using the electro- magnetic sensor of friction clutch lining wear of a friction ring (FR). Research methods calculation-experimental method based on modern research methods with the use of computer technique. The research was carried out in the accredited laboratory of MTZ using the following devices: manometer MTP-100 State Standart 2405-80 to measure oil pressure in the system of friction gear box control, digital device XP 1206 to measure shaft rotation frequency of a balanced machine, weight head ZDI to measure torque at the shaft of a balanced machine, manometer MTP-160 State Standart 2405-80 to measure oil pressure in the lubrication system, pressure sensors Р9-НВМ to measure pressure in channels of friction rings, impulse sensors ДКП-11 to measure rotation frequency of driving and dependent stand parts, measuring block SPIDER 8 to increase and to record electric signals. The possibility of assessing the identification of dynamic loading of tractor transmission with friction rings has been theoretically and practically proved; the methods and algorithm of the control of friction pair wear have been worked out and tests of the transmission of tractor «Belarus-2103» were carried out, which allowed to establish a regularity of the changes of the wear of the friction elements in a gear box depending on the dynamic load of a tractor and help to develop a diagnostic device which can be added to a regular feeding system of the tractor and to realize this possibility; results of the tests of diagnostics device on a gear box and tractor «Belarus-2103» confirmed the possibility of assessment of the identification of transmission dynamic loading of the tractor with friction rings. The results of theoretical and practical research were reported, approved of and recommended for application at Minsk Tractor Plant and also introduced into the teaching process of the Belarusian agricultural academy.
PL
Celem badań była poprawa właściwości eksploatacyjnych ciągnika kołowego przez zastosowanie elektromagnetycznego czujnika zużycia okładek przekładniowego sprzęgła ciernego. Metodyka obejmowała badania obliczeniowo-eksperymentalne, bazujące na nowoczesnych metodach badawczych wykorzystujących elektroniczną technikę obliczeniową. Badania prowadzono w akredytowanym laboratorium Mińskiej Fabryki Ciągników z wykorzystaniem następujących przyrządów: manometru MTP-100 GOST 2405-80 do pomiaru ciśnienia oleju w układzie sterowania sprzęgłami skrzyń przekładniowych; przyrządu cyfrowego XP 1206 do pomiaru prędkości obrotowej wału z masami bezwładnościowymi; masowej głowicy ZDI do pomiaru momentu obrotowego na wale maszyny bezwładnościowej; manometru MTP-160 GOST 2405-80 do pomiaru ciśnienia oleju w układzie smarowania; czujników ciśnienia P9-NWM do pomiaru ciśnienia w przewodach sterowania sprzęgłami ciernymi; czujników impulsów DKP-11 do pomiaru prędkości obrotowej napędzanych i napędzających elementów stanowiska oraz bloku pomiarowego SPIDER 8 do wzmocnienia i zapisu sygnałów elektrycznych. Teoretycznie i eksperymentalnie potwierdzono możliwość pomiaru i oceny identyfikacji dynamicznego obciążenia układu napędowego ciągnika z przekładniami ciernymi. Opracowana metodyka i algorytm kontroli zużycia przekładni ciernych i przeprowadzone badania współczynnika zużycia sprzęgła ciągnika „Belarus-2103” pozwoliły ustalić zależność zmiany zużycia ciernych elementów w skrzyni przekładniowej od dynamicznego obciążenia ciągnika i opracowanie urządzenia diagnostycznego, które może być włączone w układ zasilania ciągnika i pomoże w realizacji założonego celu. Rezultaty badań urządzenia diagnostycznego zainstalowanego w skrzyni przekładniowej ciągnika „Belarus-2103” potwierdziły jego przydatność do oceny stopnia zużycia przekładni ciernych.
2
PL
Celem pracy było określenie wpływu okresu użytkowania opryskiwaczy rolniczych na ich stan techniczny oraz na wynik badań kontrolnych, dopuszczający je do użytkowania. Do analizy przebiegu ba-dań sprawności technicznej opryskiwaczy posłużyła dokumentacja, dotycząca wykonanych badań technicznych w 2013 r. w jednej ze stacji kontroli opryskiwaczy (SKO), zlokalizowanej w województwie mazowieckim. W grupie 30 przebadanych opryskiwaczy aż w 16 maszynach występowały usterki, które uniemożliwiały dopuszczenie ich do użytkowania. Zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim elementów dystrybucji i filtracji cieczy. Jednak usterki wskazane przez obsługę SKO, właściciele maszyn usunęli, a ponowne badania to potwierdziły i wszystkie opryskiwacze zostały dopuszczone do użytkowania. Z tego wynika, że część rolników nie kontroluje na bieżąco sprawności technicznej opryskiwaczy.
EN
The purpose of this paper was to determine the impact of the period of use of agricultural sprayers on their technical condition and also on the result of compliance tests that approves their use. For the analysis of the course of technical efficiency studies of sprayers, a documentation was used, concern-ing technical studies carried out in 2013 in one of the sprayer inspection stations (SKO), located in the Mazowieckie province. In a group of 30 tested sprayers, as many as 16 machines experienced faults that prevented their use. Objections concerned primarily the elements of distribution and filtration of liquids. However the faults identified by the SKO service were removed by the machines owners, re-examinations confirmed it and all the sprayers have been approved for use. This shows that some of the farmers do not check up to date the technical efficiency of their sprayers.
3
Content available Stability of semi-mounted sod seeder motion
EN
Motion stability of an agricultural machine influences, in many respects, its working capacity and performance quality. Investigations into motion stability of agricultural machines in the system with a prime mover (a farm tractor) are of practical importance and a theoretical basis give a chance for a reasonable and matched choice of their design and technological factors and operation modes. The dependencies have been derived to analyze the motion stability of a sod seeder which consists of a frame with boxes for fertilizers and seeds and the drive elements on two support wheels. Rotary openers with a drive are mounted on the frame via a mobile spring suspension bracket. Analysis of the received dependencies shows that in order to maintain stable motion of seeders with active rotary openers, it is necessary to use special stabilizers-scarifiers. They perform additional tilling operations (loosening, slitting, moiling) and are placed behind active working elements of the machine. They create additional resistance compensating the pushing effect of rotary openers. The resistance value depends on the number, design parameters and operation modes of active working elements.
PL
Stabilność ruchu maszyny rolniczej określa jej przydatność i wpływa na jakość wykonania operacji technologicznych. Badania stabilności ruchu maszyn rolniczych w układzie ze źródłem napędu (ciągnikiem rolniczym) mają duże znaczenie praktyczne a podstawy teoretyczne dają możliwość racjonalnego i dopasowanego wyboru ich parametrów konstrukcyjno-technologicznych i reżimów pracy. Otrzymane zależności pozwalające analizować stabilność ruchu siewników do traw, składających się z ramy oraz zbiorników nawozu i nasion, elementów napędowych i dwu kół podporowych, do których przy pomocy czteroelementowych równoległoboków zawieszono napędzane zespoły frezujące. Analiza otrzymanych zależności wykazała, że dla zapewnienia stabilności ruchu siewnika do podsiewu traw z aktywnymi frezującymi organami roboczymi, bardziej celowe jest stosowanie specjalnych stabilizatorów-spulchniaczy, wykonujących operację uzupełniającego spulchniania, szczelinowania i wyrównywania gleby, umieszczone na siewniku z możliwie dużym oporem pracz. Wielkość oporu wyznacza się w zależności od liczby i konstrukcyjnych parametrów aktywnych organów roboczych, a także z uwzględnieniem reżimów ich pracy.
EN
A threshing mass from harvesting machines directed to separating and cleaning points, except for seeds, contains a great amount of mixtures including: weed seeds, straw remains and other contaminations. In order to improve efficiency of separating mixtures from seeds, an improved separating cleaner with a closed air circulation was developed. The machine has a wide spectrum of regulation of exploitation parameters, meets the requirements of universality, may be used for various species of grains with a varied degree of seeds contamination with admixtures and meets the ecological requirements which mainly limit dusting.
PL
Masa omłotowa pozyskiwana od maszyn zbierających zboża kierowana do punktów separacji i czyszczenia oprócz ziarna zawiera dużą ilość domieszek, w tym: nasiona chwastów, resztki słomy i inne zanieczyszczenia. Celem poprawy efektywności oddzielania domieszek od ziarna opracowano udoskonaloną czyszczalnię separator z zamkniętym obiegiem powietrza. Maszyna posiada szeroki zakres regulacji parametrów eksploatacyjnych, spełnia wymagania uniwersalności oraz wymagania ekologiczne ograniczające głównie pylenie, może być stosowana dla różnych gatunków zbóż z różnym stopniem zanieczyszczenia ziarna domieszkami.
PL
W pracy przedstawiono wpływ okresu użytkowania rozsiewaczy na koszt ich eksploatacji na pod-stawie wyników badań 6 rozsiewaczy nawozów mineralnych. Różnica w kosztach eksploatacji rozsiewaczy zawieszanych użytkowanych przez okres 5 i 20 lat wynosi 0,25–0,66 zł·ha-1, a rozsiewaczy przyczepianych 1,20-1,28 zł·ha-1. Analizę kosztów badanych rozsiewaczy wykonano na podstawie metodyki stosowanej w IBMER [MUZALEWSKI 2009]. Długość okresu użytkowania rozsiewaczy nie ma znaczącego wpływu na koszty ich eksploatacji, największy wpływ na te koszty ma amortyzacja, a rozsiewacze nie należą do maszyn zbyt drogich. Dobór właściwego ciągnika do rozsiewacza ma większy wpływ na koszty eksploatacji agregatu niż roczne wykorzystanie rozsiewaczy. Użycie ciągnika o większej mocy (średnio o 11 kW) skutkuje wzrostem kosztów eksploatacji o ok. 5,30 zł·ha-1.
EN
The paper presents the influence of useful life of fertilizer distributors on cost of their exploitation. The discussed results are based on tests of six distributors. The difference in operating costs between 20 and 5 years of exploitation of mounted distributors ranges from 0.25 to 0.66 PLN·ha-1, but in case of trailed distributors the above difference is from 1.20 to 1.28 PLN·ha-1. The length of distributors useful life does not significantly impact the cost of their operation. The operating costs are mostly influenced by depreciation and the distributors are not too expensive machines. Selection of the proper tractor cooperating with distributor has a greater impact on the aggregate operating costs than the annual use of distributors. The use of a tractor with higher power (aver-age by 11 kW) results in an increase of operating costs by about 5.30 PLN·ha-1.
6
Content available Ocena jakości pracy rozrzutników obornika
PL
Przedstawiono wyniki badań jakości pracy rozrzutników obornika, wyposażonych w szerokopasmowe adaptery. Stwierdzono, że szerokość robocza rozrzutników z tego typu adapterami wynosi 8–13 m, a szerokość pasa rozrzutu obornika najczęściej jest 2-krotnie większa. Przy takiej różnicy między szerokością roboczą a szerokością pasa rozrzutu niezbędne jest wyposażenie rozrzutników w urządzenia umożliwiające równomierne rozrzucanie obornika przy granicy pola, a jego brak stanowi zagrożenie dla stref ochronnych źródeł i ujęć wody, brzegów zbiorników oraz cieków wodnych itp. Ponadto w rolnictwie ekologicznym, w którym zaleca się stosowanie tylko nawozów organicznych, może nastąpić nagromadzenie organicznych związków azotu, które są zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Rozsiewacze tarczowe są wyposażane w odpowiednie urządzenia do siewu granicznego. Brak takich urządzeń w szerokopasmowych rozrzutnikach obornika uniemożliwia spełnienie wymagań, wynikających z rozporządzenia MRiRW oraz przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej.
EN
The results of research work on quality of work of manure spreaders equipped with wide-strip adapters have been presented in this paper. It has been found that the working width of the spreaders with such adapters is 8–13 m, and the width of manure spreading strip is usually twice as large. When there is such difference between the working width and the width of the spreading strip it is necessary to equip the spreaders with installations permitting the spreading of manure evenly at the field edges. Lack of equipment to spread manure on the edge of the field poses a threat to the protection zones of water sources, water intakes and reservoirs and for watercourses, as well. In addition, in organic farming, which uses only organic fertilizers, may take place an accumulation of organic nitrogen compounds which are a danger to the environment. Disc spreaders are equipped with appropriate equipment for the border application of manure. Lack of these devices in wide-strip manure spreaders makes impossible meeting the both – requirements of the Regulations of Ministry of Agriculture and Rural Development and the principles of good agricultural practice.
7
Content available Nawożenie obrzeży pól rozsiewaczami dwutarczowymi
PL
Celem badań było określenie jakości pracy rozsiewaczy dwutarczowych podczas wysiewu nawozu na obrzeżu pola. Badano dwa rozsiewacze, które różniły się wyposażeniem służącym do wysiewu nawozu na obrzeżu pola. Jeden z rozsiewaczy był wyposażony w wielopłytkowy deflektor rozsiewu nawozu, a drugi w specjalną tarczę do wysiewu granicznego. Podczas badań stosowano saletrę amonową, wzbogaconą magnezem w dawce 250 kg*ha-1, a szerokość robocza rozsiewaczy wynosiła 21 m. Metoda i warunki badań były zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13739-1 i 2:2004. Wskaźnik nierównomierności rozsiewu na pasie przejściowym (CT) wynosi 19,9% dla jednego rozsiewacza i 22,6% dla rozsiewacza drugiego. Strata nawozu przerzuconego poza granicę pola wynosi odpowiednio 2,9 i 0,34‰ dawki wysiewu nawozu. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że obydwa rozsiewacze spełniają wymagania zawarte w uprzednio cytowanej normie, a rodzaj wyposażenia do rozsiewu granicznego nie wpłynął znacząco na wyniki badań.
EN
The aim of study was to determine working quality of the double-disc fertilizer spreaders at fertilizer application on the edge of field. Two spreaders were tested, different in the mechanism used to spreading fertilizer along the edge of field. First of the spreaders was equipped with a multi-plate deflector spreading fertilizer, whereas the second one - with a special disc for spreading at the marginal field zone; working width of both machines was 21 m. Ammonium nitrate enriched with magnesium was used in tests, at a rate of 250 kg*ha-1. Method and conditions of the tests complied with the requirements of PN-EN 13739-1 and 2; 2004 standard. The index of spreading irregularity on the passage strip (CT) amounted to 19.9% for the first spreader, and 22.6% for the second one. The losses of fertilizer spread outside the field edge were 2.9 and 0.34‰ of application dose, respectively. The results of tests showed that both investigated fertilizer spreaders met the requirements of standard cited above, and the type of equipment for the border spreading did not significantly affect acquired test results.
PL
W pracy porównano jakość pracy czterech rozsiewaczy dwutarczowych o różnym sposobie regulacji szerokości roboczej. W dwóch rozsiewaczach regulowano miejsce dozowania nawozu na tarcze, a w pozostałych dwóch zmieniano kąt ustawienia łopatek na tarczach wysiewających. Przyjęta szerokość robocza wynosiła 18 m. Badania rozsiewaczy wykazały, że sposób regulacji przy szerokości roboczej 18 m nie miał wpływu na wartość wskaźnika poprzecznej nierównomierności rozsiewu. Obydwa sposoby umożliwiają spełnienie wymagań agrotechnicznych, którym muszą odpowiadać tego typu maszyny.
EN
The study compared work quality of four two-disc fertilizer spreaders with different adjustment systems of their working width. In two of the spreaders an adjustment point was situated at fertilizer metering on the discs; in the other two machines the adjustment consisted in changing the angle of setting blades on spreading rotary discs. The working width of 18 m was assumed. Tests of the spreaders at working width 18 m showed that their adjustment system did not affect the value of transverse distribution irregularity of spreading. Both manners enabled to meet agrotechnical requirements for this type of machines.
9
PL
Celem pracy było określenie kosztów nawożenia pogłównego zbóż z zastosowaniem różnej formy nawozu azotowego oraz różnych zestawów maszyn. Porównywano stosowanie mocznika w formie stałej i w postaci wodnego roztworu. Analiza kosztów pogłównego nawożenia zbóż (uwzględniająca zużyty nawóz i nakłady na wykonanie zabiegu) wykazała, że przejście z nawożenia nawozami stałymi na dokarmianie dolistne, w nawożeniu pogłównym, obniża koszty nawożenia średnio o 32,5%. Niższe koszty nawożenia dolistnego wynikają z większej efektywności wykorzystania azotu. Stosowanie mniejszych dawek azotu ma, oprócz efektu ekonomicznego, aspekt ekologiczny, ogranicza bowiem potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego.
EN
The study aimed at evaluating the top dressing costs of the cereal crops with applied various forms of nitrogen fertilizers and different machinery sets. The ureas used in solid state and in water solution were compared. Costs of top dressing the cereals were analyzed considering the fertilizer consumption and the inputs of field treatment performance. The comparison showed that transition from using solid fertilizers to the foliar nutrition (top dressing) reduced fertilization costs by 32.5% on average. Lower costs of the foliar nutrition result from higher efficiency of nitrogen utilization. Application of the nitrogen in smaller dosage, apart from the economic effect, has also an ecological aspect - reducing potential threat to natural environment.
10
Content available Analiza kosztów wapnowania gleb w Polsce
PL
W pracy przedstawiono analizę kosztów wapnowania gleb wapnem nawozowym o różnej zawartości CaO z zastosowaniem wytypowanych zestawów maszyn. Przyjęta dawka wapna wynosi 2,0 i 2,5 t CaO na hektar. Koszty wysiewu wapna, w zależności od zawartości CaO, wybranymi zestawami maszyn wynoszą 67,60-97,90 zł*ha-1 w warunkach stosowania go w dawce 2,0 t CaO*ha-1 oraz 78,90-114,0 zł*ha-1, gdy dawka wynosi 2,5 t CaO*ha-1. Całkowity koszt wapnowania składa się z kosztów wysiewu i zakupu wapna oraz kosztów transportu. Często występuje dylemat, czy kupić wapno z przerobu skał wapiennych i transportować je na dużą odległość, pokrywając wysokie koszty transportu, czy zakupić wapno pochodzenia naturalnego z pobliskiej kopalni, ale ponieść wyższe koszty wysiewu. Analiza kosztów wapnowania wskazuje, że jeśli gospodarstwo znajduje się w odległości 50 km od kopalni wapna naturalnego i 150 km od kopalni produkującej wapno ze skał wapiennych, to taniej jest stosować wapno z kopalni wapna naturalnego o 64 zł*ha-1, gdy dawka wynosi 2,0 t CaO*ha-1 i 78 zł*ha-1, gdy stosuje się 2,5 t CaO*ha-1.
EN
Paper presents the analysis of costs at fertilization of soils with the lime of different CaO contents, using selected machine sets. Applied lime doses amounted to 2.0 and 2.5 t CaO per ha. The costs of lime spreading with selected sets of machines, depending on the CaO content, were: 67.60-97.90 PLN*ha-1 for application rate of 2.0 t CaO per ha, as well as 78.90-114.0 PLN*ha-1 for application rate amounting to 2.5 t CaO per ha. The total costs of liming include the costs of lime purchase, spreading and costs of its transport. Often the question has to be considered, whether to buy the lime in place of limestone rock processing and transport it for a long distance covering high costs of transportation, or to purchase the lime of natural origin in the neighboring mine, but at higher costs of its spreading. The analysis of liming costs indicates that, if the farm is located at a distance of 50 km from natural lime mine and 150 km from the mine processing lime of natural limestone rocks, the use of lime from natural mine is cheaper by 64 PLN*ha-1 at the rate of 2.0 t CaO per ha, and by 78 PLN*ha-1 at the rate of 2.5 t CaO per ha.
11
PL
Dokonano analizy nakładów pracy i nakładów energetycznych na założenie plantacji wierzby krzewiastej o pow. 1,66 ha, w oparciu o sadzonki pozyskane z własnego materiału rozmnożeniowego. Wyodrębniono cztery grupy czynności, których udział ma istotny wpływ na wielkość ponoszonych nakładów pracy ludzkiej i skumulowanych nakładów energetycznych. Sadzonki wysadzono ręcznie w ilości 11650 sztźha-1 w rozstawie zaplanowanej do zbioru kombajnem dwurzędowym. Skumulowane nakłady energetyczne na założenie plantacji wyniosły 15630 MJźha-1, z czego przygotowanie sadzone stanowiło 42% tych nakładów. Pracochłonność założenia plantacji wyniosła 262 rbhźha-1, z czego 126 rbhźha-1 wynosiły nakłady pracy ludzkiej na przygotowanie sadzonek.
EN
Study analysed the human labour and energy inputs on establishment of the shrub willow plantation on the area of 1.66 ha, based on own seedling material. Four groups of activities were separated, the share of which significantly affected the height of human labour inputs and cumulated energy inputs (field tillage, preparation of seedlings, planting, cultivation treatments). The seedlings were planted manually in the amount of 11650 plants per ha, at spacing provided for harvest with a two-row harvester. Cumulated energy inputs on establishing the willow plantation reached 15630 MJ/ha; seedlings preparation took 42% of these inputs. The human labour consumption for plantation arrangement amounted to 262 man-hours per ha, 126 man-hours for seedlings preparation including.
PL
Dokonano analizy nakładów energetycznych na pogłówne nawożenie zbóż z uwzględnieniem różnych technik nawożenia i postaci nawozu. Największe oszczędności w ograniczeniu nakładów energetycznych można uzyskać w wyniku dobrego wykorzystania azotu, co będzie skutkować zmniejszeniem stosowanej dawki. Nakłady energetyczne na nawożenie pogłówne zbóż mocznikiem były o 80% wyższe w porównaniu z dolistnym stosowaniem roztworu mocznika i odpowiednio wyniosły 4891 MJ/ha i 2713 MJ/ha. Wskaźnik efektywności energetycznej przy przyjętym poziomie nawożenia pogłównego wyniósł 2 przy stosowaniu nawozów stałych, a jego wartość przy nawożeniu dolistnym była dwukrotnie wyższa.
EN
Paper analyzed the energy inputs on top-dressing of the cereal crops considering different fertilization techniques and form of fertilizers. The highest reduction of energy inputs may be obtained by effective nitrogen utilization what results in lowering of applied fertilization rate. At top-dressing of cereals with the urea, energy inputs would be by 80% higher, as compared with foliar application of the urea solution, amounting to 4891 and 2713 MJ/ha, respectively. The index of energy efficiency at assumed level of top-dressing with solid fertilizers amounted to 2, whereas its value at foliar plant nutrition was twice as high.
13
PL
W pracy przedstawiono analizę nakładów materiałowo-energetycznych i kosztów wapnowania gleb wapnem nawozowym o różnej procentowej zawartości CaO wytypowanymi zestawami maszyn. Przyjęta dawka wapna wynosi 2,0 i 2,5 t CaO na hektar. Ocena maszyn pod względem nakładów materiałowo-energetycznych i kosztów wykonania zabiegu jest zbieżna, i umożliwia wskazanie zestawu maszyn o najniższych kosztach i nakładach materiałowo-energetycznych. Koszty wysiewu wapna, w zależności od procentowej zawartości CaO wybranymi zestawami maszyn wynoszą - 67,60 do 103,80 zł*ha-1 przy wysiewie wapna w dawce 2,0 t CaO na hektar oraz 78,90 do 126,10 zł*ha-1 przy dawce 2,5 t CaO na hektar. Nakłady materiałowo-energetyczne wynoszą odpowiednio 376 do 618 MJ*ha-1 i 439 do 750 MJ*ha-1.
EN
An analysis of outlays of materials and energy and costs of liming the soil with agricultural limestone of varied CaO percentage when using designated sets of devices. The following machines used for lime spreading have been tested: fertilizers and lime spreaders type RCW 5500 and type RCW 10000 and manure spreader type Tytan 14, aggregated with suitable farm tractors. The dose of lime is 2,0 and 2,5 t CaO per hectare. The evaluation of machines in terms of outlays of energy and materials and the cost of performing of liming is convergent and enables indicating these sets of devices, which minimize costs and outlays of energy and materials. The costs of lime spreading are - depending on the lime dose - 67,60 to 103,80 PLN*ha-1 when liming with the dose of 2,0 t CaO per hectare and 78,90 to 126,10 PLN*ha-1 when the dose is 2,5 t CaO per hectare. The outlays of energy and materials are respectively 376 to 618 MJ*ha-1 and 439 to 750 MJ*ha-1.
14
Content available remote Wpływ techniki na efektywność pogłównego nawożenia zbóż
PL
Celem rozprawy jest określenie wpływu różnych sposobów (technik) nawożenia pogłównego na efekty i efektywność pozyskiwania ziarna zbóż. Skoncentrowano się na określeniu wpływu różnych zestawów maszyn na koszty i energochłonność pogłównego nawożenia zbóż nawozami stałymi i nawożenia dolistnego. Badania i analiza kosztów nawożenia modelowymi zestawami maszyn wykazała, że najniższe koszty nawożenia nawozami stałymi uzyskano stosując jako maszynę wiodącą rozsiewacz dwutarczowy N 039M o szerokości roboczej 18 m - 110 zł na tonę przyrostu plonu ziarna. Koszty nawożenia pozostałymi rozsiewaczami o szerokości roboczej 18 m. są zbliżone, a maksymalna różnica wynosi 3,5%. Koszty nawożenia rozsiewaczami jednotarczowymi o szerokości roboczej 12 m. są wyższe niż w przypadku rozsiewaczy o szerokości roboczej 18 m. Koszty nawożenia dolistnego opryskiwaczami o szerokości roboczej 12 m. i małej pojemności zbiornika są wyższe około 20% w porównaniu z opryskiwaczami o szerokości roboczej 18 m. Koszty nawożenia dolistnego opryskiwaczami o szerokości roboczej 18 m., które uwzględniono w modelowych zestawach maszyn, są zbliżone, a najniższą wartość uzyskano stosując opryskiwacz Pelikan 2018 - 74 zł/t. Energochłonność nawożenia rozsiewaczami jednotarczowymi o szerokości roboczej 12 m. jest nieco wyższa niż maszynami dwutarczowymi o szerokości roboczej 18m., a maksymalna różnica wynosi 2,5%, tj. 110 MJ na 1 tonę przyrostu pionu ziarna. Stosując maszyny o szerokości roboczej 18 m. uzyskuje się dla poszczególnych zestawów zbliżoną energochłonność nawożenia, a różnica pomiędzy zestawem najbardziej i najmniej energochłonnym wynosi 0,8%, tj. 35 MJ/t. Porównanie energochłonności nawożenia zestawami maszyn złożonymi z opryskiwaczy o szerokości roboczej 18 m. wykazało, że różnica między nimi jest niewielka i wynosi maksymalnie 3%. Najniższą energochłonność uzyskano przy użyciu opryskiwacza Pilmet 1618, a mianowicie 2100 MJ/t przyrostu plonu ziarna. Wyższa energochłonność jest w przypadku stosowania maszyn o mniejszej szerokości roboczej, a jednocześnie o mniejszej pojemności zbiornika, np. różnica pomiędzy zestawem IB (Pilmet 412), a zestawem IVB Pilmet 1618) wynosi 21%, tj. 453 MJ na 1 tonę przyrostu plonu ziarna. Analiza kosztów i energochłonności pogłównego nawożenia zbóż (uwzględniająca zużyty nawóz i nakłady na wykonanie zabiegu) wykazała , że przejście z nawożenia nawozami stałymi przy nawożeniu pogłównym na dokarmianie dolistne obniża koszty o około 30%, a energochłonność zmniejsza się dwukrotnie w przeliczeniu na jednostkę przyrostu plonu ziarna. Wskaźnik efektywności energetycznej przy pogłównym nawożeniu zbóż nawozami stałymi wynosi 2, a jego wartość przy nawożeniu dolistnym jest dwukrotnie wyższa.
EN
The aim of this study is to determine the influence of various top dressing techniques on effects and effectiveness of cereal grain cropping. The study is mainly focused on determining influence of various machine sets on energy-consumption and costs of cereals top dressing fertilizing with solid and foliage dressing with liquid nitrogen fertilizers . Research and analysis of model technologies of fertilizing has revealed that the lowest costs of fertilizing with solid fertilizers has been achieved when using N 039M double-disc fertilizer spreader of 18m working width. The costs came to 110 zloty per each tone of grain yield increase. Costs of fertilizing by other fertilizers of 18m. working width are comparable and the maximum difference between them is 3.5%. Fertilizing by single-disc spreaders of 12m working width is more expensive in comparison to the spreaders mentioned above. Costs of liquid nitrogen fertilizing by sprayers of 12m working width and small container capacity are on average higher by 20% in comparison to the sprayers of 18m working width. Costs of liquid nitrogen fertilizing by sprayers of 18m working width, which have been taken into consideration when selecting model technologies, are similar and the lowest ratio, 74 zloty per ton of grain yield increase, have been achieved when using Pelikan 2018 sprayer. Energy consumption of fertilizing by single-disc spreaders of 12 m working width is (on average) 4486 MJ/t and is somewhat higher than fertilizing by double-disc spreaders of 18m working width. The maximum difference is 2.5% i.e. 110MJ per ton of grain yield increase. Exploiting of machines of 18m working width makes the energy consumption of particular sets comparable, and the difference between the most and the least energy-consuming set is 0.8% i.e. 35 MJ/t. Comparison of energy consumption of fertilizing by sets of sprayers of 18m working width revealed that the difference is insignificant and amounts to 3% maximum. The least energy-consuming sprayer turned out to be Pilmet 1618 - the ratio of energy consumption to ton of grain yield increase in this case was 2100 MJ/t. Higher energy-consumption was caused by usage of machines of smaller working width and, at the same time, smaller container capacity, e.g. the difference between Ib (Pilmet 412) and IVb (Pilmet 1618) set was 21% i.e. 452 MJ per each ton of increase of grain yield. Analysis of costs and energy consumption of top dressing of cereals (with respect to utilised fertilizers and expenditures on operation executing) revealed that tran¬sition from solid fertilizers top dressing to liquid nitrogen foliage dressing lowers the costs by ca. 30%, and energy consumption decreases twice in conversion to each unit of grain yield increase. The rate of energy consumption effectiveness by cereal top dressing with solid fertilizers amounts to 2, and the same rate is doubled for liquid nitrogen foliage dressing fertilizing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.