Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono charakterystykę najpopularniejszych naturalnych zamienników cukru spożywczego – sacharozy, takich jak: melasa karobowa, melasa z buraka cukrowego i trzciny cukrowej, syrop daktylowy, syrop z agawy, syrop klonowy, syrop i cukier kokosowy. Opisano i porównano ich właściwości. Wykazano, że poszczególne syropy i melasy charakteryzują się dość zróżnicowaną siłą słodzącą, wartością energetyczną, indeksem glikemicznym oraz właściwościami prozdrowotnymi, a ich znajomość może być pomocna przy właściwym ich wykorzystaniu jako zamienników cukru stołowego, zwłaszcza przez diabetyków – ze względu na ich znacznie niższy indeks glikemiczny w porównaniu z sacharozą. Najbardziej w tej grupie polecane są: melasa karobowa, syrop klonowy, syrop z agawy, syrop i cukier kokosowy.
EN
The characteristics of the most popular natural sugar substitutes such as carob molasses, molasses from sugar beet and sugar cane, a date syrup, agave syrup, maple syrup, coconut sugar and syrup have been described. Their properties have been described and compared. It has been shown that individual syrups and molasses are characterized by varying sweetness, caloric content, glycemic index and pro-health properties, and their knowledge can be helpful when used properly as table sugar alternatives, especially by diabetics. Due to their much lower glycemic index compared to sucrose the most recommended groups are carob molasses, maple syrup, agave syrup, coconut syrup and sugar.
PL
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, na rynku pojawia się coraz więcej nowych technologii i receptur umożliwiających produkcję wyrobów o cechach żywności funkcjonalnej. Modyfikacja technologii produkcji przetworów pozwala uzyskać produkty niskotłuszczowe, poprzez zastosowanie preparatów błonnikowych w tym inuliny oraz o zredukowanej zawartości soli, azotynów czy azotanów, jak również wzbogacone w ekstrakty roślinne o silnych właściwościach neutralizujących wolne rodniki. W tym celu stosuje się ekstrakty z oregano, rozmarynu, goździków, zielonej herbaty czy czosnku, których dodatek do produktu wpływa na zmniejszenie stopnia utleniania lipidów oraz wydłużenie okresu przechowalniczego.
EN
There is growing number of new recipes on the market, that enable the production of products with characteristics of functional food. This is to meet the expectations of consumers. Modification of pork meat products technology allows to obtain the low-fat products that are received through the use of fiber preparations including inulin and reduced salt content, nitrites or nitrates, as well as enriched with plant extracts strongly neutralizing the free radicals. For this purpose, extracts of oregano, rosemary, cloves, green tea or garlic are used. Their addition to the product reduces lipid oxidation and prolongs the storage period.
EN
The availability of organic fruit juices on the European market is increasing. There is also a growing range of combinations of various fruit species, as well as fruit juice supplements, such as e.g. herbal infusions, which not only enrich the juices in new flavors, but also can significantly increase their health benefits. Consumers are increasingly looking for natural, organic, high-quality products, so choosing the right combination of ingredients to ensure the health benefits of juice is extremely important. The aim of this study was to evaluate the content of selected bioactive compounds in organic apple juice enriched with chokeberry and green tea extract. Chokeberry fruit are known to be a valuable source of vitamin C and numerous polyphenols, especially anthocyanins, with high biological activity. At the same time the green tea extract is rich in phenolic acids and flavonoids. Most of these compounds are characterized by strong antioxidant properties, thus protect the body against the adverse effects of free radicals involved in pathogenesis of various diseases, i.e. heart diseases, cancers, neurodegenerative diseases, and aging-related processes. The results of the study indicate that the addition of chokeberry juice to apple juice enriched the juice with vitamin C, phenolic acids (in total) and anthocyanins, in particular 3,5-di-Opelargonidine glycoside. At the same time the content of flavonoids (primarily quercetin and kaempferol) was lower in apple-chokeberry juice compared to the apple juice. The addition of green tea extract resulted in a significant enrichment of apple juice with phenolic acids (>2-fold) and flavonoids (>10-fold), including compounds found typically in tea leaves, such as catechin, epicatechin, epigallocatechin and epigallocatechin gallate. Organic apple-chokeberry juice and apple juice with green tea extract may be recommended as a part of a healthy diet, due to the high concentrations of antioxidants with beneficial health effects.
PL
Dostępność ekologicznych soków owocowych na europejskim rynku rośnie. Zwiększa się również wachlarz połączeń różnych gatunków owoców, a także nieowocowych dodatków do soków, m.in. naparów ziołowych, które nie tylko nadają sokom nowe walory smakowe, ale też mogą zwiększać znacząco ich wartość prozdrowotną. Konsumenci coraz częściej poszukują naturalnych, ekologicznych produktów o wysokich walorach prozdrowotnych, dlatego dobór odpowiedniej kombinacji składników, które zapewnią efekt prozdrowotny soku, jest niezwykle ważny. Celem niniejszej pracy była ocena zawartości wybranych związków bioaktywnych w ekologicznych sokach jabłkowych wzbogaconych dodatkiem aronii i ekstraktu zielonej herbaty. Owoce aronii stanowią cenne źródło witaminy C i licznych składników polifenolowych, przede wszystkim antocyjanów, odznaczających się dużą aktywnością biologiczną. Ekstrakt zielonej herbaty cechuje się ponadto bogactwem kwasów fenolowych i flawonoidów. Większość spośród wymienionych związków charakteryzuje się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi, dzięki czemu chronią one organizm przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników zaangażowanych w patogenezę m.in. chorób serca, nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, oraz w procesy związane ze starzeniem się organizmu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dodatek soku z aronii do soku jabłkowego istotnie wzbogacił sok w witaminę C, kwasy fenolowe (ogółem) oraz antocyjany, a w szczególności glikozyd-3,5-di-O-pelargonidyny. Mniejsza była natomiast zawartość flawonoidów (przede wszystkim kwercetyny i kemferolu) w soku jabłkowo-aroniowym w porównaniu do soku jabłkowego. Dodatek ekstraktu z zielonej herbaty skutkował natomiast istotnym wzbogaceniem soku jabłkowego w kwasy fenolowe (>2-krotnie) oraz flawonoidy (>10-krotnie), w tym typowe dla naparu herbacianego związki, tj. katechinę, epikatechinę, epigalokatechinę oraz galusan epigalokatechiny. Ekologiczny sok jabłkowo-aroniowy oraz soki jabł- kowe z dodatkiem ekstraktu zielonej herbaty mogą być polecane w profilaktyce zdrowotnej z uwagi na wysoką (istotnie wyż- szą w porównaniu do soku z jabłek) zawartość antyoksydantów o dobroczynnym wpływie na organizm.
EN
The aim of the study was to determine the awareness and attitudes of Polish consumers towards GMO. The study was conducted among 202 respondents living in big cities and smaller towns and villages, using a survey questionnaire, made available online and in paper from. Analysis of the results showed that all respondents knew the term of "genetically modified organisms", but their level of awareness about GMOs was rather limited. Despite knowledge of the risks of genetic engineering threats, respondents declared that they not look for GMO-free products on the market and are willing to believe in producers’ ensuring of the safety of GMOs for health. In addition, available studies on the negative impact on laboratory animals and the environment of transgenic organisms do not affect their decision of food choices. Consequently, in order to raise consumer awareness of GMOs, it is necessary to broaden and intensify educational activities on the impact of transgenic organisms on health and the environment as well as on healthy nutrition, free from GMO-containing products.
PL
Celem badania było określenie świadomości i postaw polskich konsumentów dotyczących GMO. Badanie przeprowadzono wśród 202 respondentów mieszkających w dużych miastach i mniejszych miejscowościach oraz na wsi, przy użyciu kwestionariusza ankiety, udostępnionego w formie internetowej oraz papierowej. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na stwierdzenie, że wszyscy respondenci znali pojęcie „organizmy modyfikowane genetycznie”, jednak ich poziom świadomo- ści dotyczący GMO był dość ograniczony. Pomimo wiedzy na temat ryzyka zagrożeń ze strony inżynierii genetycznej, respondenci deklarowali, że nie szukają na rynku produktów bez GMO i są gotowi wierzyć w zapewnienia producentów o nieszkodliwości GMO dla zdrowia. Ponadto dostępne wyniki badań dotyczące negatywnego oddziaływania na zwierzęta laboratoryjne i środowisko organizmów transgenicznych nie wywierają wpływu na ich decyzje dotyczące wyboru żywności. Dlatego w celu podniesienia poziomu świadomości konsumentów w zakresie GMO należy poszerzać i intensyfikować działania edukacyjne dotyczące wpływu organizmów transgenicznych na zdrowie i środowisko, jak również na temat zdrowego żywienia, wolnego od produktów zawierających GMO.
PL
Poznanie czynników warunkujących jakość sensoryczną i wartość odżywczą mięsa wołowego może przyczynić się do otrzymania produktu o wysokich walorach smakowych i odżywczych oraz umożliwić promowanie jego specyficznych właściwości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wpływu czynników przedubojowych na wartość odżywczą i jakość sensoryczną mięsa wołowego. Dane literaturowe wskazują, że jakość sensoryczna i wartość odżywcza mięsa uwarunkowane są szeregiem czynników przyżyciowych takich jak rasa, sposób żywienia, wiek w momencie uboju, status hormonalny, czy rozmieszczenie mięśni w tuszy zwierzęcia. Czynniki te wywierają duży wpływ na jakość mięsa wołowego. Krzyżowanie towarowe zwierząt ras mlecznych i mięsnych oraz kastracja osobników męskich pozwala uzyskać mięso o znacznie wyższej jakości sensorycznej od mięsa pozyskanego od niekastrowanego bydła mlecznego. Właściwie zaplanowany sposób żywienia zwierząt, podawanie pasz o wysokiej wartości odżywczej wpływa zarówno na jakość sensoryczną, jak i wartość odżywczą mięsa.
EN
Understanding the determinants of sensory quality and nutritional value of beef can help to obtain a product with good taste and high content of nutrients and allow to promote its specific characteristics. The purpose of this article is to present the impact of ante-mortem factors on nutritional value and sensory quality of beef. Literature data indicate that the sensory quality and nutritional value of meat are influenced by a number of factors such as race, diet, age at slaughter, hormonal status, or distribution of the muscles in the animal body. These factors have a major impact on the quality of beef. Commodity crossbreeding of dairy and meat breeds animals and castration of males allows to obtain much higher sensory quality of meat than from uncastrated dairy cattle animals. Properly planned diet of animals, supply the feed with high nutritional value affects both the sensory quality and nutritional value of meat.
EN
In organic agriculture only natural methods of cultivation (fertilization and plant protection) are allowed. The total conventional strawberry production in 2014 was 216 thousand tones on the 53 thousand ha. Organic production was on a very low level with only 5 thousand tones cultivated on 1.3 thousand ha of area. Experiment was carried out in the years2013-2014. One strawberry cultivar Honeyoe was cultivated in two experimental organic farms. In one organic farm EM, as well as in the second only organic practice without effective organisms have been used. Three times of harvest have been organized in every experimental year. In fruits the content of dry matter (by scale method), vitamin C (by spectrophotometric method) as well as polyphenols (by HPLC method) have been determinated. The obtained results were statistically elaborated with post-hoc Tukey test ( =0,05). The obtained results showed that using of effective organisms had significant impact on the caffeic, p-coumaric, quercetin, glucoside-3-O-quercetin and luteolin content in strawberry fruits. The third fruits harvest time was the most effective in case of dry matter, vitamin C, gallic, ellagic, p-coumaric acids as well as some flavonoids (quercetin and its derivates), luteolin, kaempferol and pelargonidine-3,5-di-rutinoside in experimental strawberry fruits.
PL
W rolnictwie ekologicznym dozwolone jest stosowanie tylko naturalnych metod upraw (nawożenia i ochrony roślin). W 2014 roku produkcja truskawek z upraw konwencjonalnych wyniosła 216 tys. ton i uprawiane one były na powierzchni 53 tys. ha. Niestety, produkcja truskawek w systemie ekologicznym była znikoma i wyniosła 5 tys. ton zebranych z powierzchni 1.3 tys. ha. Doświadczenie przeprowadzono w latach 2013-2014 w dwóch gospodarstwach ekologicznych uprawiano jedną odmianę truskawki Honeyoe. W jednym z gospodarstw zastosowano efektywne mikroorganizmy, w drugim gospodarstwie ekologicznym nie stosowano żadnych dodatkowych zabiegów agrotechnicznych. Owoce truskawek były zbierane trzy razy w ciągu sezonu owocowania. W dojrzałych owocach oznaczono zawartość: suchej masy (metoda wagową), witaminy C (metoda spektrofotometryczną) oraz polifenoli (metoda HPLC). Otrzymane wyniki zostały poddane analizie statystycznej z użyciem testu post-hoc Tukey’a na poziomie istotności ( =0,05). Wykazały one, że zastosowanie w gospodarstwie ekologicznym efektywnych mikroorganizmów miało istotny wpływ na zawartość kwasu kawowego, p-kumarynowego, kwercetyny i jej glikozydu, jak też luteoliny w owcach truskawek. Najbardziej efektywny okazał się trzeci termin zbioru. Owoce zebrane w tym czasie charakteryzowały się istotnie wyższą zawartością suchej masy, witaminy C, kwasu galusowego, elagowego, pkumarynowego, jak tez niektórych flawonoidów (kwercetyny i jej pochodnych), luteoliny, kempferolu i rutinozidu-3,5-di- pelargonidyny.
PL
Omówiono właściwości funkcjonalne substancji intensywnie słodzących dopuszczonych do stosowania w Polsce, tj. acesulfamu K, aspartamu, soli aspartamu i acesulfamu, kwasu cyklaminowego i jego soli, neohesperydyny DC, neotamu, sacharyny i jej soli, sukralozy oraz taumatyny. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
The functional properties of high intensity sweeteners authorized in Poland such as: acesulfame K, aspartame, aspartame and acesulfame salts, cyclamate and its salts, neohesperedin DC, neotame, saccharin and its salts, sucralose and thaumatin were described. The data on the safety of these substances and the possibilities of their use in food industry were presented.
PL
Omówiono właściwości funkcjonalne półsyntetycznych wypełniaczy (polioli) jako substancji słodzących. Scharakteryzowano dopuszczone do stosowania w Polsce następujące poliole: erytrytol, izomalt, ksylitol, laktitol, maltitol, mannitol i sorbitol. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz możliwości ich wykorzystania w przemyśle spożywczym. Poliole charakteryzują się niższą słodyczą od sacharozy. Stosowane są zarówno jako substancje słodzące, jak i wypełniające, stabilizujące, przeciwzbrylające, glazurujące. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem producentów żywności szczególnie specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Niektóre poliole mają silne właściwości chłodzące oraz wykazują skuteczność w zapobieganiu próchnicy zębów, znajdują więc szerokie zastosowanie w produkcji m.in. gum do żucia. Niektóre z nich, spożywane w nadmiernej ilości, wykazują niekorzystne działanie laksacyjne.
EN
The functional properties of semi-synthetic bulk substances (polyols) as sweeteners were described. The following polyols, as authorized in Poland, were characterized: erythritol, isomalt, xylitol, lactitol, maltitol, mannitol and sorbitol. The data on the safety of these substances and the possibilities of their use in food industry were presented. Polyols have a lower sweetness than sucrose. They are used both as sweeteners and bulk sweeteners, stabilizers, anticaking and glazing agents. The food industry is becoming more interested in their application, especially for particular nutritional uses. Some polyols have the strong cooling characteristics and can be effective in preventing tooth decay, and therefore are widely used in the production of i.a. chewing gums. Some of them when consumed in excessive amounts, can cause adverse laxative effects.
PL
W artykule przedstawiono możliwości pozyskiwania mięsa i przetworów z mięsa wieprzowego o podwyższonej zawartości przeciwutleniaczy. Wykazano, że wartość odżywcza mięsa wieprzowego może być skutecznie podniesiona poprzez suplementację diety zwierząt w substancje o właściwościach przeciwutleniających takie jak selen oraz witaminy A, C, E. Zastosowanie w diecie zwierząt substancji o charakterze przeciwutleniającym zmniejsza zmiany oksydacyjne w mięsie o podwyższonym udziale nienasyconych kwasów tłuszczowych, a tym samym lepiej wpływa na jakość sensoryczną i stabilność oksydacyjną mięsa i jego przetworów.
EN
The possibilities of obtaining pork meat and pork meat products with increased antioxidants level were presented. It was shown that the nutritional value of pork can be effectively raised by supplementing the diet of animals in substances with antioxidant properties such as selenium and vitamins A, C, E. The use of an antioxidant substances in the animal diet reduce oxidative changes in meat with a higher share of unsaturated fatty acids and therefore have a better effect on sensory quality and oxidative stability of meat and meat products.
PL
Spożycie słodzików na całym świecie wzrasta z roku na rok. Coraz większe zapotrzebowanie na tego typu substancje mobilizuje do prowadzenia badań nad nowymi sposobami wytwarzania i pozyskiwania substancji intensywnie słodzących. Pojawienie się nowych substancji tego typu rozpoczyna cały ciąg procedur prawnych mających na celu sprawdzenie bezpieczeństwa ich stosowania w żywności, w farmaceutykach czy kosmetykach, a w efekcie dopuszczenie ich do obrotu i określenie warunków ich stosowania. Należy jednak pamiętać, że przepisy prawne obligują jednocześnie do ciągłej obserwacji dopuszczonych substancji słodzących, a nawet ich ponownej oceny w przypadku zmiany warunków ich stosowania lub pojawienia się nowych informacji naukowych na ich temat.
EN
Sweeteners consumption worldwide is increasing from year to year. Increasing demand for these substances is mobilizing to conduct research on new ways to manufacture and to obtain sweeteners. Appearance of new substances of this type starts a whole string of legal procedures aimed at verifying the safety of their use in foods, pharmaceuticals and cosmetics, and ultimately placing on the market and determine their conditions of use. Note, however, that the legislation oblige both to the continued monitoring of permitted sweeteners, and even the re-evaluation in case of changing conditions for their use or appearance of new scientific information about them.
PL
Omówiono korzyści i ewentualne zagrożenia związane ze stosowaniem substancji intensywnie słodzących. Przedstawiono dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania tych substancji oraz zasady ich dopuszczenia do stosowania w żywności w krajach Unii Europejskiej. W związku z zastrzeżeniami, jakie budzą znane dotychczas sztuczne środki słodzące, prowadzone są systematyczne badania naukowe oceniające bezpieczeństwo zdrowotne po ich spożyciu i korygujące warunki ich stosowania w żywności. Wyniki tych badań sprzyjają zwiększeniu asortymentu wyrobów spożywczych, w których stosowane są substancje intensywnie słodzące. Stwierdzono ponadto, że konsumenci coraz więcej wiedzą o szkodliwości spożycia cukru i konieczności jego ograniczenia w diecie.
EN
The advantages and possible threats connected with the use of sweeteners are described. Data concerning the safety of their use and regulations concerning their admission in the European Union countries is presented. Because of the objections towards artificial sweeteners known so far, regular scientific research is carried out to evaluate health safety after their intake and emend the conditions of their use. The research results are conductive to the growth tendency of the range of food products in which intensive sweeteners are used. Moreover, the increase in consumer awareness regarding the harmfulness of sugar intake and the necessity of its elimination from the diet has been observed.
PL
Przedstawiono charakterystykę syntetycznych substancji intensywnie słodzących, takich jak: aspartam, acesulfam K, cyklaminian, sacharyna, sukraloza, neohesperydyna (NHDC) oraz alitame i neotame. Opisano ich właściwości funkcjonalne, a także podano wymagania, jakie powinna spełniać idealna substancja słodząca. Wykazano, że poszczególne substancje intensywnie słodzące charakteryzują się dość zróżnicowanymi właściwościami funkcjonalnymi, a ich dobra znajomość może być pomocna przy właściwym ich wykorzystaniu.
EN
The characteristic of the of intensity of sweeteners such as aspartate, acesulfam K, cyclamate, saccharin, sucralose, neohesperidine DC and alitame, neotame was presented in this work. Their physicochemical properties, positive and possibly negative aspects of application of the sweeteners were described as well as the requirements that should be accomplished by a perfect sweetener were given. Particular sweeteners are characterized by varied functional properties, therefore, their knowledge is indispensable for their proper use.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.