Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ocena podatności na zagrożenie kluczowych obiektów infrastruktury jest głównym problemem rozpatrywanym w kontekście procesu niezawodności oraz zarządzania ryzykiem. Szczególną uwagę przywiązuje się do obiektów wysokiej rangi, takich jak elektrownie jądrowe. Pomimo ochrony tych obiektów, nadal istnieje pewien poziom potencjalnego ich zagrożenia. Celem artykułu jest opisanie możliwego sposobu zaatakowania obiektu z zamiarem dostania się do konkretnej jego części. Otrzymano kilka charakterystyk próby ataku ze strony przeciwnika. Do tego celu, jak również do zamodelowania zachowania przeciwnika, wykorzystano procesy dyfuzyjne.
EN
Assessing the vulnerability of critical infrastructure objects is of major concern when dealing with the process of dependability and risk management. Special attention is paid to the objects of higher interest, such as nuclear power plants. In spite of the protection of these objects, there is still a certain level of a potential threat. The aim of the paper is to describe a possible way of attacking on the object in order to get into a particular part of it. Several characteristics of an adversary´s attempt were obtained. For this reason as well as for modelling adversary´s behaviour diffusion processes have been used.
2
EN
Received on 22 November; accepted in revised form in April 2012 The article deals with the application of the RCM methodology in this case of combat tracked vehicles used in the Czech Republic Armed Forces and with the problems which appeared during the project, and it describes procedures how to solve them. A practical application of the methodology is demonstrated with the example of the vehicle drive-train. Using the RCM methodology, relatively simple design adjustments were recommended and a package of preventive maintenance tasks was developed to effectively reduce the intensity of the drive-train’s failures and its maintenance costs. The results of the analysis of the drive-train failures also showed that the time schedule of sometime-directed tasks of preventive maintenance is not established well. Based on the results of the vehicle monitoring, a model describing the LCC dependence on the duration of time interval to the accomplishment of such preventive maintenance tasks was presented. The proposed model then enabled one to optimise the periodicity of scheduled preventive maintenance. In practice, a set of suggested measures in the area of design and preventive maintenance was implemented. The results of the subsequent monitoring of the vehicles in service show that the implementation of the recommended measures resulted in the improvement of vehicle availability as well as in the reduction of its LCC.
PL
W artykule rozważono wykorzystanie metody RCM (Reliability Centered Maintenance – eksploatacja ukierunkowana na niezawodność) w odniesieniu do gąsienicowych pojazdów bojowych wykorzystywanych w Siłach Zbrojnych Republiki Czeskiej oraz opisano procedurę rozwiązania problemu, który pojawił się podczas realizacji projektu naukowego. Praktyczna aplikacja metody została zademonstrowana na przykładzie układu przeniesienia mocy pojazdu. W celu zastosowania metody RCM zaprojektowano relatywnie prosty system pomiarowy oraz opracowano zestaw zabiegów z zakresu obsługiwania prewencyjnego, aby skutecznie zredukować intensywność uszkodzeń i koszty eksploatacji układu napędowego. Analiza uszkodzeń ba-danego układu wskazuje, że dedykowane zabiegi z zakresu eksploatacji prewencyjnej nie zostały jeszcze właściwie określone. Bazując na rezultatach monitoringu technicznego pojazdu, zaprezentowano model opisujący zależność kosztów jego cyklu życia od przedziałów czasowych realizacji zabiegów obsługiwania prewencyjnego. Zaproponowany model umożliwił następnie optymalizację czasookresów zaproponowanych obsługiwani prewencyjnych. W praktyce zaimplementowano zestaw przedsięwzięć z zakresu projektowania eksploatacji i zabiegów prewencyjnych. Rezultaty monitoringu kolejnych pojazdów w czasie eksploatacji wskazują, że zastosowanie zarekomendowanych przedsięwzięć skutkuje poprawieniem ich niezawodności, a także zredukowaniem kosztów życia.
EN
This article tackles the accelerated reliability tests of electronic parts used in military vehicles and operated within the Army of the Czech Republic and the Czech Republic. Basic military parameters for newly acquired military vehicles are based on electronic parts, the reliability of which is essential for completing a mission successfully. In military conditions reliability evaluation tests observe the standard methods only. At present the relevant information about the reliability of electronic parts used in military vehicles along with the data on the trends of reliability measures development are not available at all. In the civilian sector (electrical and motor industry) the accelerated test time are used for showing the reliability measures of electronic parts. These processes have been developed in terms of statistics and standards. For military purposes it is possible to apply these civilian procedures of accelerated tests to the electronic parts of military vehicles, thereby minimizing the lack of information about the reliability of electronic parts used in military vehicles.
PL
Artykuł przedstawia przyspieszoną analizę niezawodnościową dla części elektronicznych stosowanych w pojazdach wojskowych eksploatowanych w Armii Republiki Czeskiej. Podstawowe parametry dla nowo nabywanych pojazdów wojskowych określane są na poziomie niezawodności części elektronicznych, która gwarantuje skuteczną realizację misji. Ocena ta bazuje obecnie w warunkach wojskowych jedynie na standardowych metodach. Nie ma przy tym dostępu do istotnych informacji dotyczących niezawodności części elektronicznych stosowanych w pojazdach wojskowych, a w tym brak jest danych dotyczących trendów w rozwoju metod i sposobu pomiaru niezawodności. W cywilnych sektorach przemysłu elektrycznego i samochodowego stosuje się przyspieszone testy niezawodności komponentów elektronicznych, dla których zostały opracowane dane statystyczne i standardy. Również dla potrzeb wojskowych możliwe jest zastosowanie cywilnych procedur realizacji przyśpieszonych testów niezawodności części elektronicznych, dzięki czemu można uniknąć braku informacji o niezawodności omawianych komponentów stosowanych w pojazdach wojskowych.
EN
The paper deals with the selected aspects of vulnerability assessment of systems. Historically, the vulnerability is recognized as one of the important aspects of system properties – system quality. The wide utilization of vulnerability can be observed in the IT area. Some approaches to vulnerability assessment are based on experiences and empiricism. For some other works it is necessary to have a quantitative value used for expressing vulnerability. In this paper we have applied the methods of analytical research, information search and a synthesis. They serve to introduce selected approaches expressing system vulnerability. The attention is paid mainly to the environmental and critical infrastructure systems. The results are presented in the form of definitions, equations or graphs. All these alternatives are further usable for assessing critical infrastructure elements. The results are also suitable for deeper development of a safety research scientific discipline.
EN
The paper is to apply regression analysis methods with confidence intervals in order to analyse field data with the aim of finding the dependence of Fe particles occurrence on operating time. When comparing the results of the method/approach the authors believe that they can estimate the real operating profile of observed technical systems as well as its operating history. The results might be used for optimizing during an operation and maintenance phase.
PL
W artykule wykorzystano metodę analizy regresji w określonych przedziałach ufności do badania systemów uzbrojenia eksploatowanych w warunkach polowych. Metoda ta posłużyła do przeanalizowania zależności występowania cząsteczek żelaza od czasu eksploatacji badanych systemów. Analiza porównawcza otrzymanych rezultatów wskazuje, że wykorzystana metoda daje możliwość oszacowania realnego trybu i czasu pracy badanych systemów. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystanie do optymalizacji faz użytkowania i utrzymania rozpatrywanych systemów uzbrojenia.
EN
Currently the risk assessment of dangerous substances manipulation and transportation is a frequent topic in scientific groups. It exist many themes from this area, which are discussed at conferences and scientific events. One of these topics is surely the calculation of accident probability of dangerous substance transport. The following paper describes the procedure of the accident probability calculation of dangerous substance road transportation. The next aim of this paper is to show, what uncertainties may be contained in such as calculation procedure. And finally, which parameters should be collected for complex accident risk assessment of dangerous substance road transport.
PL
Obecnie ocena ryzyka obsługiwania i transportu substancji niebezpiecznych jest częstym tematem w zespołach naukowych. Istnieje wiele tematów z tego obszaru, które są omawiane na konferencjach i wydarzeniach naukowych. Jednym z tych tematów jest z pewnością obliczanie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku w transporcie substancji niebezpiecznych. Poniższy referat opisuje procedurę obliczania prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku w transporcie drogowym substancji niebezpiecznych. Kolejnym celem niniejszego opracowania jest pokazanie, jakie niepewności mogą być zawarte w takiej procedurze obliczeniowej. I wreszcie, jakie parametry powinny być zbierane do kompleksowej oceny ryzyka wypadkowego w przypadku transportu drogowego substancji niebezpiecznych.
7
EN
Dependability and safety assurance is an essential part of the programme providing technical object quality. Because product improvement should become a continual effort of manufacturers, this aspect should not be dealt with only on the grounds of necessary certification procedures given by standards. Within the scope of technical systems there is introduced the programme RAMS which, in an integrated way, covers the area of dependability and safety during the whole life cycle. More sensitive objects in terms of safety are the ones where tens and hundreds of users meet, not just single ones. Railway transport is regarded as one of such areas, which has gone through a dynamic development recently. The article covers initial steps in the programme RAMS, which are carried out in relation to the rail applications safety.
PL
Zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa jest zasadniczą częścią oprogramowania służącego do projektowania. Polepszanie tych parametrów powinno być stale na uwadze producentów w wyniku dynamicznego rozwoju produktów. Problematyka ta powinna rozpatrywana nie tylko ze względu na potrzeby spełniania określonych norm, standardów lub certyfikacji procedur. W obszarze systemów technicznych z powodzeniem funkcjonuje oprogramowanie typu RAMS, które w zintegrowany sposób pokrywa zapotrzebowanie na obliczenia niezawodności i bezpieczeństwa w ciągu cyklu życia tych systemów. W kontekście bezpieczeństwa bardziej wrażliwe obiekty to te, z których korzysta codziennie tysiące użytkowników. Transport kolejowy jest jednym z takich systemów, który równocześnie podlega dynamicznemu rozwojowi. Ten artykuł przedstawia podstawowe kroki postępowania w modelowaniu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym z zastosowaniem aplikacji typu RAMS.
8
PL
Artykuł stanowi dyskusję nad sposobem przeprowadzania analizy ryzyka dla systemu przeładunku kontenerów. W omawianym przypadku szczególne znaczenie ma fakt niepełnej wiedzy o elementach systemu. Dalsze prace nad problemem oszacowania ryzyka w warunkach niepełnej wiedzy zostały przedstawione w zakończeniu artykułu.
EN
The paper represents a discussion about the risk assessment for a transhipment system in a reduced data condition. As a particular example, a transhipment system is presented. The article can be treated as first estimation. Future work and objectives are presented and considered in the concluding section of the paper.
9
EN
This paper deals with the modelling and analysis of the reliability of complex systems that use one-shot items during their operation. It includes an analysis of the impact of the reliability of used one-shot items on the resulting reliability of the system as a whole. Practical application of the theoretical knowledge is demonstrated using a model of reliability of an aircraft gun that was used for optimization of the gun’s design during its development and design. Furthermore this paper demonstrates utilization of a proposed model to determine an optimum number of pyrotechnic cartridges that will achieve a required probability of fulfilment of the mission with the given reliability of individual subsystems of the gun, rounds and pyrotechnic cartridges. The proposed procedures of modelling and analysis of the reliability of complex systems with oneshot items were used in practice in designing and development of the PL-20 aircraft gun. Development of the gun was successfully finished in 2005, and the gun was fielded in the armament of the Czech Republic Air Force.
10
Content available Selected overview of risk assessment techniques
EN
As we deal with risk in many aspects and in different phases of the technical object's life cycle, we should choose and apply proper methods for risk assessment. Some of the methods are common and typical, and some of them are rarely used. The paper presents a general overview of the methods and techniques, which are to be of use in the risk assessment, namely, in the risk analysis. Obviously, we have to take into account such methods applicable for risk reconnaissance as well as the risk treatment. Nevertheless, the methods of risk analysis are the most frequently used and not very well known at the same time. Due to limited space, the paper offers only a general overview and not very deep and comprehensive information.
PL
Aby prawidłowo zarządzać ryzykiem w różnych aspektach i w różnych fazach życia obiektu technicznego, należy wybrać i zastosować właściwe metody oceny ryzyka. Niektóre z metod są powszechnie stosowane i typowe, innych używamy bardzo rzadko. Artykuł przedstawia ogólny przegląd metod i technik, które mogą być wykorzystane w ocenie ryzyka, a mianowicie - w analizie ryzyka. Oczywiście podczas takiej oceny należy wziąć pod uwagę zarówno metody wykorzystywane do identyfikacji, jak i minimalizowania ryzyka. Jednak to metody analizy ryzyka są najczęściej wykorzystywane, jednocześnie często będąc mało znanymi. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, artykuł prezentuje jedynie generalny przegląd informacji na temat istniejących metod i technik stosowanych podczas oceny ryzyka.
11
Content available remote Selected approaches for reliability comparison of highly reliable items
EN
The application of electronic elements introduces a number of advantages as well as disadvantages. The paper deals with advanced method of dependability - reliability analysis procedure of a highly reliable item. The data on manufacturing and operating of a few hundred thousands pieces of the highly reliable devices are available and from the statistical point of view they are very important collection/set. However, concerning some pieces of the items the manufacturing procedure of them was not made, controlled and checked accurately. The procedure described in the paper is based on the thorough data analysis aiming at the operation and manufacturing of these electronic elements. As the data sets collected are statistically non-coherent the objective of the paper is to make a statistical assessment and evaluation of the results. Failure rates calculations and their relation comparability regarding the both sets are presented in the paper.
12
Content available remote Fundamental risk assessment in reduced data conditions in particular example
EN
The paper represents discussion about risk assessment for transhipment system in reduces data condition. As a particular example transhipment system is presented. Article can be treated as first estimation. Future work and objectives are characterized in the end.
13
Content available remote Contribution to reliability analysis of highly reliable items
EN
In recent years the intensive efforts in developing and producing electronic devices have more and more critical inference in many areas of human activity. Engineering is one of the areas which have been also importantly affected. The paper deals with dependability namely reliability analysis procedure of a highly reliable item. The data on manufacturing and operating of a few hundred thousands pieces of electronic item are available and they are statistically a very important collection/set. However, concerning some items the manufacturing procedure was not checked and controlled accurately. The procedure described in the paper is based on the thorough data analysis aiming at the operating and manufacturing of these electronic elements. The results indicate some behaviour differences between correctly and incorrectly made elements. It was proved by the analysis that dependability and safety of these elements was affected to a certain degree. Although there is a quite big set of data the issue regarding the statistical comparability is very important.
14
Content available remote Contribution to failure description as the phenomena
EN
We frequently work with the events' description besides other assessments in safety/risk assessment. In pure technical applications these events are related with the failure occurrence of equipment, a device, a system or an item. This contribution can be a complex problem for the term "failure" and its related characteristics. In this paper there are mentioned functions of an object and their description, classification of failures, main characteristics of failure, possible causes of failure, mechanisms of failure and consequences of failure and also other contributions related with failure very closely.
15
Content available remote Contribution to availability assessment of complex systems with one shot items
EN
Abstract. As we use complex systems with one shot items in many technical applications we need to know basic characteristics of such a system. Performance, safety and others are as much important as dependability measures. As the one shot item is supposed to back up the main system function the total reliability of the system should be higher then. The paper will present a theoretical approach to determining the complex system task/mission success probability rather than a theoretical approach to determining the dynamic reliability (operational availability), and then a practical example.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.