Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The subject of considerations are arbitrary beams with straight axes and loads contained in planes; the vectors of moment loading are normal to these planes. The aim of analyses is to generalize the method of O. Mohr concerning the determination of flexures and revolution angles for classic premises of statics, taking into account strains caused by bending moments and shear forces assuming the deformability of supports.
PL
Przedmiotem rozważań są dowolne płaskie ustroje belkowe o osiach prostych zawartych w płaszczyznach i obciążone siłami działania przesuwistego znajdujących się w tych płaszczyznach, przy czym wektory momentów obciążających są do nich normalne. Przyjmujemy tu klasyczne założenia statyki struktur sprężystych. Celem pracy jest uogólnienie metody O. Mohra wyznaczania ugięć i kątów obrotów przekrojów poprzecznych belek przy uwzględnieniu deformacji wywołanych momentami zginającymi i siłami poprzecznymi w założeniu podatnych podpór.
2
Content available remote On the conditions of compatibility for the plane stress state and Hooke's law
EN
The topic of considerations are arbitrary elastic and isotropic structures analysed in plane stress states assuming small strain theory. The purpose of the paper is to indicate the need to evaluate the fulfilling of the completed compatibility conditions. In the determining procedure of the stresses either strains we assume p33 = 0 and for the proved relations p23 = p13 = 0 the remaining components p11, p22 and p12 of the compatibility tensor can differ from zero. In consequence they may imply, that the obtained solution is useless.
PL
Przedmiotem rozważań są dowolne ustroje sprężyste i izotropowe znajdujące się w płaskim stanie naprężenia oraz badane w założeniach teorii dowolnie małych odkształceń. Celem pracy jest wskazanie potrzeby oceny spełnienia warunków nierozdzielności. Jako postulat rozwiązania przyjmujemy p33 = O i przy udowodnionych relacjach p23 = p13 = 0 pozostają w ogólnym przypadku trzy składowe tensora niezgodności p11, p22 i p12 różne od zera. W konsekwencji mogą one implikować nieprzydatność otrzymanego rozwiązania.
3
Content available remote On a generalization of the Southwell theorem
EN
The aim of consideration is to formulate on basis of a modified functional, which necessary extreme postulates, assuming "large" deformations, include the Green-Zerna formulae for strains, if the equations of motion and the boundary relations in arbitrary elastic structures are fulfilled. In particular for small deformations, Hookes law and statics we arrive at the Southwell theorem.
PL
Celem rozważań pracy jest wyprowadzenie na podstawie publikacji zmodyfikowanego funkcjonału, którego postulat konieczny ekstremum zawiera definicję odkształceń Green'a-Zerna'y, jeżeli są zachowane w badanych dowolnych ustrojach sprężystych równania ruchu oraz relacje brzegowe danych przemieszczeń i obciążeń. W szczególnym przypadku przyjęć "małych odkształceń", słuszności aksjomatu Hooke'a i statycznej równowagi otrzymujemy tu twierdzenie Southwell' a.
PL
Przedmiotem rozważań są dowolne ustroje odkształcalne, w których zachowana jest spójność cząstek struktury przy dowolnie dużych i dopuszczalnych deformacjach. Celem pracy jest wyprowadzenie wzorów do wyznaczania naprężeń głównych w dowolnym przestrzennym układzie naprężenia oraz w szczególnym przypadku płaskiego stanu napięcia.
EN
The topic of considerations are arbitary and deformable structures, which for arbitary and admissible strains remain continuous. The aim of analyses is to develop formuale for determination of principal stresses assuming an arbitary spatial stress distribution and in particular two dimensional tension.
PL
Opisano powiązania teletransmisyjne Elektrowni Turów i stacji Mikułowa. Elektrownia kładzie duży nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa pracy bloków energetycznych, co znajduje swe odzwierciedlenie w zastosowanych układach powiązań bloków ze stacją. Istotną i konstruktywną rolę w tym zakresie odgrywa ścisła współpraca PSE SA i Elektrowni Turów.
EN
There are described tele-transsmision connections between the Turów Power Station and Mikułowa Substation. In the power station theer has been placed a great emphasis on assuring the operation security of the power units and it is reflected by the connection system of the power units with the substation. Substantial and constructive role in this field plays close co-operation the PSE SA and Turów Power Station.
6
EN
The aim of analyses is to formulate the stress alternatively strain equations of motion for the case of arbitrary large deformations and displacements. In particular were also considered constitutive relations concerning a generalized Hooke's law and the transformation of the motion equations to relations corresponding the variant of "small deformations".
PL
Celem rozważań pracy jest sformułowanie alternatywnych równań naprężeniowych lub odkształceniowych ruchu w założeniu nieograniczenie dużych przemieszczeń i odkształceń. W szczególności rozpatrzono relacje konstytutywne uogólnionego prawa Hook'a oraz przekształcenia wyprowadzonych równań ruchu do postaci odpowiadających przyjęciom teorii dowolnie małych odkształceń.
7
Content available remote On the conditions of compatibility in the theory of elasticity
EN
The paper includes the formulation and proofs concerning the boundary value problem for the conditions of compatibility in the theory of elasticity. The analyses are based on the assumption of unrestricted large deformations and the strain definition of Green-Zerna. From the considerations it results, that the presented approach for the conditions of compatibility is equivalent with the postulates of vanishing of the components of the Riemann-Christoffel curvature tensors Rijmk, Rijmk in the initial and displaced spaces.
PL
Praca zawiera sformułowania oraz dowody warunków brzegowych i wewnątrzobszarowych problemu nierozdzielności w teorii sprężystości. Przyjęto dowolnie duże odkształcenia odpowiadające definicji Greena-Zerny. Z rozważań wynika, że przedstawione ujęcie jest równoważne z postulatami znikania składowych tensora krzywizny Riemanna-Christoffela w stanach początkowych i przemieszczonych ustroju.
8
Content available remote On a generalization of the Hamilton-Kirchhoff principle
EN
The paper includes an explication of the Hamilton-Kirchhoff principle assuming "large deformations". The postulate of extreme concerning the defined functional I comprises the formula for the strain tensor expressed by the components of the displacement vector (adequate to the Green-Zerna definition), the equilibrium conditions and the boundary value relations of given loads in B2 and established diplacements B1.
PL
Praca zawiera rozwinięcie zasady Hamiltona-Kirchhoffa w założeniu dowolnie dużych odkształceń. Postulat ekstremum zdefiniowanego funkcjonału I obejmuje zależność dotyczącą tensora odkształcenia wyrażonego przez składowe wektora przemieszczenia (odpowiadającą definicji Greena-Zerny), warunki równowagi oraz relacje brzegowe odnoszące się do danych - obciążeń w obszarze B2 i przemieszczeń w punktach powierzchni B1.
PL
Przedmiotem rozpatrywań są dowolne ustroje sprężyste zajmujące w przestrzeni trójwymiarowej obszar domknięty [D+B].
EN
The paper includes an explication of the Hamilton-Kirchhoff theorem assuming "large deformations". The postulate of extreme concerning the defined functional I comprises the GREEN-ZERNA formula for the strain tensor expressed by the components of the displacement vector, the equilibrium conditions and the boundary value relations of given loads in B2 and established displacements in B1.
PL
Praca zawiera uogólnienia zasad i twierdzeń Hamilton'a-Kirchoff 'a, Southwell'a oraz Reissner'a sformułowanych na podstawie założeń mechaniki klasycznej i teorii dowolnie małych odkształceń.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.