Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia propozycję zastosowania nowej metody plastycznego kształtowania tulei z kołnierzem poprzez połączenie schematu wyciskania tulei i prasowania kołnierza w jednym zabiegu technologicznym. Operacje te następują jedna po drugiej tak, aby nie zachodziła konieczność dogrzewania wsadu lub międzyoperacyjnego wyżarzania zmiękczającego. Zaproponowana metoda w swoim założeniu jest alternatywna dla operacji kucia odkuwek tulei z kołnierzem z gr. III, które według wytycznych należy wykonywać, w co najmniej w czterech zabiegach. Metoda ta w założeniu jest również alternatywna dla opracowanych już przez autora artykułu metod wyciskania tulei z kołnierzem, a także dla innych znanych z literatury i praktyki przemysłowej technologii, których założenia oraz źródła literaturowe zostaną wskazane w treści opracowania.
EN
The article was presented the proposal application a new method of plastic forming sleeve with a flange through a combination of co-extrusion scheme sleeve and flange pressing in one technology operation. These operations immediately following step by step, that were not necessary warming batch or annealing softener process between forming operations. The proposed method in own concept is an alternative for forging operation sleeve with a flange with group III, which according guidelines should be made at least with four operations. Also a new extrusion method will alternate for existing methods by the authors of the article and also different known technologies which being and literatures reference will be shown in this description.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych analizy termo-mechanicznej połączonych procesów wyciskania promieniowego i prasowania obwiedniowego tulei głębokich z dnem. Zasadniczym celem badań był dobór optymalnych parametrów procesu oraz kształtu narzędzi z punktu widzenia plastycznego płynięcia materiału oraz otrzymania możliwie jak najlepszej geometrii wyrobu z jednoczesnym utrzymaniem niskich parametrów siłowych procesu. Analizę teoretyczną wykonano na podstawie przeprowadzonych symulacji komputerowych z wykorzystaniem programu numerycznego Forge®3D opartego o metodę elementów skończonych.
EN
The paper presents the results of numerical analysis of thermo-mechanical processes connected by radial extrusion and compression sleeve orbital deep bottom. The main aim of the research was the selection of optimal process parameters and shape tools in terms of plastic flow of material and to obtain the best possible product geometry while maintaining low force parameters of the process. The theoretical analysis was performed based on computer simulations using numerical Forge®3D program based on the finite element method.
PL
W pracy przedstawiono nową koncepcję kształtowania plastycznego wyrobów cylindrycznych stosując jednooperacyjny schemat pracy narzędzi kształtujących. Podczas badań numerycznych przeprowadzono termo-mechaniczne obliczenia przy użyciu programu komputerowego Forge® 3D. Badania miały na celu określenie możliwości zastosowania opracowanego schematu kształtowania plastycznego do procesu wyciskania wyrobów o przekroju pierścieniowym ze znacznym stopniem redukcji przekroju. Badano też wpływ specyfiki zadawanych odkształceń na parametry siłowe, zwłaszcza w aspekcie alternatywnej, konwencjonalnej metody kształtowania analogicznych wyrobów cylindrycznych.
EN
The paper was present new concept of plastic forming cylindrical products using one-shot scheme work of forming tools. During numerical research was conduct thermo-mechanical calculation with help computer program Forge ® 3D. The study aimed at determining the ability of shaping scheme developed for the extrusion of plastic, hollow with significant reduction in longitudinal section. In article was examined the impact of the specifics asked deformation parameters of force, especially in the context of alternative conventional methods of forming the corresponding cylindrical products.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej prasowania obwiedniowego cylindrów. Przedstawiony proces jest oparty na autorskim sposobie plastycznego kształtowania wyrobów drążonych i jest przedmiotem polskiego zgłoszenia patentowego. Analiza termo-mechaniczna została wykonana za pomocą programu Forge®3D, który bazuje na metodzie elementów skończonych. Podczas badań w szczególności analizowano plastyczne płynięcie metalu w strefie wykroju obwiedniowego stempla kształtującego. Ponadto otrzymane wyniki w zakresie parametrów energetyczno-siłowych porównano z wynikami dla dwóch autorskich metod wyciskania oraz z tradycyjnym wyciskaniem przeciwbieżnym dla wyrobów o analogicznych parametrach geometrycznych. Następnym etapem badań numerycznych procesu będzie określanie optymalnej geometrii górnego stempla, oraz badanie wpływu prędkości obrotowej i kąta wahania stempla na przebieg plastycznego kształtowania wyrobu.
EN
The article presents some results of numerical analysis of the envelope compression cylinders. The present process is based on the copyright of the process of shaping plastic hollow and is the subject of Polish patent application. Thermo-mechanical analysis was performed using the Forge ® 3D, which is based on the finite element method. During the study, the influence of the lower ejection speed presses the plastic flow of metal are cut envelope moving upper punch. Moreover, the results obtained for the parameters of the energy-force compared with the results for the three other extrusion methods analogous copyright products and with the traditional extrusion-cut. The defining the optimum geometry of upper stamp will be the next stage of numeric investigations of process, as well as the investigation of influence of rotators speed and the angle hesitation article on course the die of plastic forming.
EN
In order to enhance the quality of plates, various solutions are being implemented, including normalizing rolling, the process of rolling followed by accelerated cooling, as well as new roll gap control systems. The hydraulic positioning of rolls and the working roll bending system can be mentioned here. The implementation of those systems results in increased loads of the rolling stands and working tools, that is the rolls. Another solution aimed at enhancing the cross-sectional and longitudinal shape of rolled plate is the introduction of asymmetric rolling, which consists in the intentional change of the stress and strain state in the roll gap. Asymmetric rolling systems have been successfully implemented in strip cold rolling mills, as well as in sheet hot rolling mills. The paper present results of studies on the effect of roll rotational speed asymmetry and other rolling process parameters on the change in the shape of rolled strip and the change of rolls separating force for the conditions of normalizing rolling of plates in the finishing stand. The variable process parameters were: the roll rotational speed asymmetry factor, av; the strip shape factor, h0/D; and the relative rolling reduction, ε. Working rolls of the diameter equal to 1000 mm and a constant lower working roll rotational speed of n = 50 rpm were assumed for the tests. The asymmetric rolling process was run by varying the rotational speed of the upper roll, which was lower than that of the lower roll. The range of variation of the roll rotational speed factor, av =vd/vg, was 1.01÷1.15. A strip shape factor of h0/D = 0.05÷0.014 was assumed. The range of rolling reductions applied was ε = 0.08÷0.50. The material used for tests was steel of the S355J2G3 grade. For the simulation of the three-dimensional plastic flow of metal in the roll gap during the asymmetric hot rolling of plates, the mathematical model of the FORGE 2008 ® program was used. For the mathematical description of the effect of rolling parameters on the strip curvature and rolls separating force the special multivariable polynomial interpolation was used. This method of tensor interpolation in Borland Builder programming environment was implemented. On the basis of the carried out analysis can be state, that by using the appropriate relative rolling reduction and working roll peripheral speed asymmetry factor for a given feedstock thickness (strip shape ratio) it is possible to completely eliminate the unfavorable phenomenon of strip bending on exit from the roll gap, or to obtain the permissible strip curvature which does not obstructs the free feed of the strip to the next pass or transferring the plate to the accelerated plate cooling stations. Additionally by introducing the asymmetric plate rolling process through differentiating working roll peripheral speeds, depending on the asymmetry factor used, the magnitude of the total roll separating force can be reduced and, at the same time, a smaller elastic deflection of rolling stand elements can be achieved. As a result smaller elastic deflection of the working rolls, smaller dimensional deviations across its width and length finished plate can be obtained.
PL
W celu poprawy jakości blach grubych stosowane są różne rozwiązania obejmujące walcowanie normalizujące, przyspieszone chłodzenie po walcowaniu, jak również nowe systemy sterowania szczelina walcownicza. Należy również wspomnieć o systemach hydraulicznej nastawy walców oraz przeginania walców roboczych. Zastosowania tych systemów powoduje wzrost obciążenia klatki walcowniczej i jej osprzętu, jak również walców. Innym rozwiązaniem powodującym poprawę wzdłużnego i poprzecznego kształtu walcowanych blach jest wprowadzenie walcowania asymetrycznego, które wprowadza kontrolowana zmianę stanu naprężenia i odkształcenia w kotlinie walcowniczej. Systemy asymetrycznego walcowania były skutecznie zastosowane podczas walcowania taśm na zimno oraz w walcowniach gorących podczas walcowania cienkich blach. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu asymetrii prędkości obrotowej walców i innych parametrów procesu na zmianę kształtu walcowanego pasma oraz zmianę siły nacisku na walce w warunkach walcowania normalizującego blach grubych w klatce wykańczającej. Zmiennymi parametrami procesu były: współczynnik asymetrii prędkości obrotowej walców, av; współczynnik kształtu pasma, h0/D; oraz gniot względny, ε. Do badań założono średnice walców roboczych równa 1000 mm i stałą wartość prędkości obrotowej dolnego walca n = 50 obr/min. Warunki asymetrycznego procesu walcowania uzyskano przez zróżnicowanie prędkości obrotowej górnego walca, która przyjmowano niższą niż walca dolnego. Zakres zmian współczynnika asymetrii prędkości obrotowych av =vd/vg przyjeęo: 1,01÷0,15. Założono współczynnik kształtu pasma h0/D w zakresie 0,05÷0,014 oraz przyjęto wartości gniotu względnego ε w przedziale: ε = 0.08÷0.50. Badanym materiałem była stal w gatunku S355J2G3. Do symulacji trójwymiarowego, plastycznego płynięcia metalu w kotlinie walcowniczej podczas asymetrycznego walcowania blach grubych na gorąco wykorzystano model matematyczny programu FORGE 2008 ® . W celu matematycznego opisu wpływu parametrów walcowania na krzywiznę pasma i siłę nacisku metalu na walce zastosowano interpolacje wielomianem wielu zmiennych. Metodę interpolacji tensorowej zaimplementowano w środowisku programowym Borland Builder. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że zastosowanie odpowiedniego gniotu względnego i współczynnika asymetrii prędkości obwodowych walców, dla danej wartości wysokości początkowej pasma (współczynnika kształtu pasma) umożliwia całkowite wyeliminowanie niekorzystnego zjawiska wyginania się pasma po wyjściu z kotliny walcowniczej lub uzyskanie dopuszczalnej krzywizny pasma, która nie zakłóca wprowadzenia pasma do kolejnego przepustu lub jego transportu do urządzeń chłodzacych. Dodatkowo przez wprowadzenie procesu walcowania asymetrycznego, w zależności od zastosowanego współczynnika asymetrii, można uzyskać zmniejszenie siły nacisku metalu na walce, a jednocześnie zachodzi zmniejszenie sprężystego ugięcia elementów klatki walcowniczej. Dzięki zmniejszeniu sprężystego ugięcia klatki walcowniczej uzyskuje się końcową blachę o zmniejszonych odchyłkach wymiarowych wzdłuż jej szerokości i długości.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu współbieżnego wyciskania tulei z pełnego wsadu w narzędziu wyposażonym w obrotowe walce. Analizę numeryczną procesu prowadzono metodą elementów skończonych (MES), stosując komercyjny pakiet oprogramowania Forge®3D. Modelowanie numeryczne procesu prowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia w celu wyznaczenia parametrów siłowych procesu. W artykule dokonano również analizy porównawczej wyznaczonych w toku obliczeń numerycznych parametrów siłowych z parametrami siłowymi konwencjonalnego sposobu wyciskania tulei głębokich. Badania prowadzono dla procesu z dwoma, trzema i czterema walcami kształtującymi głęboką tuleję z dnem.
EN
This paper presents the results of numerical simulations of sleeve direct extrusion process from cylindrical charge in the tool equipped with rotating rollers. Numerical analysis of the process was conducted based on the finite element method (FEM), using a commercial software package Forge ® 3D. Numerical modeling of the process was conducted under conditions of three axial deformations as a result of what forces parameters of the process. The article also made a comparative analysis of designated parameters during the calculation of the force parameters of conventional ways of extrusion of the deep sleeve. The study was conducted for a process with two, three and four-roller shaping of the deep sleeve with a bottom.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki modelowania komputerowego procesu swobodnego kucia wlewków ze stopu cyrkonu z grupy Zr-Nb, w warunkach odkształcania na gorąco, opartego na programie przemysłowym oraz eksperymentalnym.
EN
This paper presents results of computer simulation of the forging zirconium alloy Zr-Nb blanks process in hot condition. The results were obtained by factory and test mode simulation.
PL
W pracy przeprowadzono modelowanie komputerowe za pomocą programu opartego na metodzie elementów skończonych Forge 2008®. Modelowano operacje wydłużania w kowadłach rombowych w celu doprowadzenia do zamknięcia się wad pochodzenia metalurgicznego w odkształcanych wlewkach kuźniczych. Wyniki otrzymane z symulacji opracowano przy użyciu komercyjnego programu statystycznego Statistica 6.0® PL. Badano wpływ kształtu narzędzi i głównych parametrów technologicznych kucia na zamykanie się wad materiałowych pochodzenia metalurgicznego. W wyniku przeprowadzonych badań i analizy statystycznej metodą planowania doświadczeń ustalono optymalne wartości głównych parametrów technologicznych kucia oraz zaproponowano stosowanie odpowiedniej grupy kowadeł w poszczególnych etapach operacji kucia w celu likwidacji wad metalurgicznych w wykonywanych odkuwkach.
EN
Computer modelling based of FEM program Forge 2008® was done in the work. Numerical modelling of free hot forging process in rhombic anvils was conducted to close up metallurgical defects.The results obtained from simulation were elaborated with help of commercial statistic packet Staistica 6.0Ò PL. An influence of die convex and main parameters of forging process on closing up metallurgical defects was investigated. As a result of carried out investigation the optimal values of main technological parameters of forging were proposed and also suitable group of anvils in particular stages of forging to eliminate metallurgical defects in forging products was proposed.
PL
Przedstawiony w pracy sposób dwustronnego wyciskania pozwala na otrzymanie wyrobu w postaci rury z zastosowaniem jednej operacji technologicznej. Wstępne badania teoretyczne wykazały, że metoda dwustronnego wyciskania, w stosunku do wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego, umożliwia obniżenie maksymalnej siły wyciskania o 40%. Wielkość odpadu po procesie może być min imalizowana poprzez optymalizację kształtów stempli i stosowanie odpowiedniej wartości stopnia odkształcenia. Obecnie trwają badania polegające na ustaleniu kształtów narzędzi, aby proces był bezodpadowy.
EN
The method of pipe production, in one technological operation by combined forward and backward extrusion has been presented. The preliminary theoretical research has shown that combined forward and backward extrusion, in comparison to forward extrusion and backward extrusion, makes it possible to reduce of maximum extrusion force by 40%. The value of discard in this process can be minimized by the optimization of shape of stamps and the application of appropriate value of the degree of deformation. At present investigations of tools shape make it possible to obtain a non-discard process.
PL
W artykule przedstawiono analizę procesu wyciskania wsadu bimetalowego Al-Cu wstępnie połączonego wybuchem. Zaprezentowano wyniki badań teoretycznych przy użyciu programu komputerowego Forge/R, który umożliwia przeprowadzenie symulacji komputerowej w przestrzennym stanie odkształcenia. Analizie poddano pręt bimetalowy o kompozycji: warstwa zewnętrzna miedź i warstwa wewnętrzna aluminium o określonym udziale warstwy platerującej. Wymiary początkowe wsadu: średnica zewnętrzna 22 mm oraz wysokość 40 mm. Proces wyciskania prowadzono w temperaturze otoczenia dla dwóch schematów wyciskania współbieżnego i przeciwbieżnego. Dla obu schematów wyciskania w celu uzyskania kształtu wyrobu gotowego, zastosowano matryce stożkowe o kącie nachylenia 45 stopni. Analizowano dwa przekroje końcowe: standardowy okrągły oraz kwadratowy. W pracy przedstawiono charakterystyczne etapy procesu oraz poddano analizie charakter płynięcia poszczególnych warstw bimetalu oraz parametry siłowe procesu.
EN
In the article the analysis of extrusion process of bimetallic charge initially joined by explosive cladding was presented. The results of theoretical research with using FEM software Forge/R, which enables to make computer simulations in 3D state of deformation were showed. The analysis concerns bimetallic rods with following composition: copper as a cladded layer and aluminum as a core layer with precise volume fraction of cladded layer. Initial dimensions of charge: outer diameter 22 mm and height 40 mm. The extrusion process was simulated for ambient temperature and for two different schemes of extrusion: direct and indirect. To obtain a shape of final product for both schemes of extrusion the conical matrix with inclination angle 45 degrees were used. Two final shapes of crossection were analyzed: round one and square one. In the paper characteristic stages of the process were presented moreover the analysis of the flow of particular bimetallic layers and force parameters of the process were done.
PL
W artykule dokonano analizy wyników modelowania numerycznego operacji wydłużania ze skręcaniem w kowadłach asymetrycznych z wynikami otrzymanymi podczas modelowania operacji wydłużania w kowadłach kombinowanych. Analiza wyników miała na celu wykazanie, że prowadzenie operacji wydłużania asymetrycznego ze skręcaniem doprowadza do uzyskania odkuwek o lepszej jakości niż kucie konwencjonalne w kowadłach kombinowanych stosowanych w tej chwili na szeroką skalę w kuźniach. Analiza wyników była oparta na rozkładach intensywności odkształcenia uzyskanych w wyniku symulacji komputerowej za pomocą programu FORGE 2005Ž opartego na metodzie elementów skończonych. Obliczenia zostały wykonane dla przestrzennego stanu odkształcenia.
EN
In the article the analysis of results from numerical modelling of stretch forging with torsion operation in asymmetric anvils was compared to the results obtained during modelling of stretch forging in combined anvils. The analysis of results aimed to prove that stretch forging with torsion operation in asymmetric anvils take effect in obtaining the better quality forging than forging obtained after conventional forging in combined anvils which now are applied on the large scale in the forges. The analysis was prepared using strain intensity distribution results obtained from computer simulations in Forge 2005Ž programme based on finite element method. The calculations were done for three-dimensional state of strain.
PL
Stosując procedury optymalizacji metodą planowania doświadczeń można wyznaczyć optymalny kształt kowadeł wypukłych do kucia swobodnego na gorąco i parametry technologiczne tego procesu zapewniające uzyskanie zbliżonych do jednorodnych rozkładów intensywności odkształceń w objętości odkształcanych odkuwek. Celem pracy jest zaproponowanie optymalnego kształtu złożenia kowadeł wypukłych dla operacji wydłużania oraz wyznaczenie odpowiednich parametrów technologicznych, które zapewnią uzyskanie zbliżonego do jednorodnego rozkładu intensywności odkształceń wewnątrz odkuwek. Ponadto w pracy została wyznaczona liniowa funkcja celu metodą planowania doświadczeń służąca do obliczania stopnia ujednorodnienia intensywności odkształcenia w objętości odkuwki, w zależności od przyjętych parametrów operacji kucia i kształtu stosowanych kowadeł wypukłych. Analiza operacji wydłużania wsadu modelowego została wykonana za pomocą programu komputerowego FORGE 3DŽ opartego na metodzie elementów skończonych w przestrzennym stanie odkształcenia.
EN
Using optimization procedures by design experiments method it is possible to obtain the optimal shape of convex anvils for hot-die forging and also technological parameters ensuring similar to uniform distribution of strain intensity in volume oftheforgings. The target of the work was to suggest an optimal shape of convex anvils assembly for stretch forging and determining suitable parameters ensuring to get similar to uniform distribution of strain intensity within the forgings. Moreover the linear objective function by design experiments method was determined in the work. The function was helpful to calculate uniformity of strain intensity degree in volume of the forging depending on assumed forging parameters and the shape of used convex anvils. The analysis of stretch forging operation was performed by means of computer FORGE 3DŽ program based on FEM in three-dimensional state of deformation.
PL
W pracy przeprowadzono modelowanie komputerowe za pomocą programu opartego na metodzie elementów skończonych Forge 3DŽ. Modelowano operacje wydłużania w kowadłach wypukłych w celu doprowadzenia do zamknięcia się wad pochodzenia metalurgicznego w odkształcanych wlewkach kuźniczych. Wyniki otrzymane z symulacji opracowano przy użyciu komercyjnego programu statystycznego Statistica 6.0Ž PL. Badano wpływ kształtu narzędzi i głównych parametrów technologicznych kucia na zamykanie się wad materiałowych pochodzenia metalurgicznego. W wyniku przeprowadzonych badań i analizy statystycznej metodą planowania doświadczeń ustalono optymalne wartości głównych parametrów technologicznych kucia oraz zaproponowano stosowanie odpowiedniej grupy kowadeł w poszczególnych etapach operacji kucia w celu likwidacji wad metalurgicznych w wykonywanych odkuwkach.
EN
The work presents computer modelling based ofFEM program Forge 3D *. Numerical modelling of free hot forging process in convex anvils was carried out to close up metallurgical defects in deformed forging ingots. The simulation results were developed by means of commercial statistic packet Staistica 6.0Ž PL. The influence of the shape of tools and main parameters of forging process on closing up metallurgical defects was tested. As result of carried out investigations and experimental design optimal values of main technological parameters of forging were determined and also suitable group of anvils in particular stages of forging to eliminate metallurgical defects in forging products was proposed.
PL
W artykule przedstawiono analizę rozkładu odkształceń, naprężeń i temperatury w operacji wydłużania narzędziami wypukłymi o zmiennym profilu powierzchni roboczej. Zaprezentowano rozwiązanie w przestrzennym stanie odkształcenia opierające się na metodzie elementów skończonych wykonane za pomocą komercyjnego programu Forge 3DŽ. Przedstawiono wyniki badań obejmujące rozkład odkształceń, naprężeń i temperatury na powierzchni poprzecznych przekrojów odkuwek. Dokonano oceny efektywności zastosowania poszczególnych konstrukcji kowadeł wypukłych dla odpowiedniej lokalizacji odkształceń i naprężeń.
EN
The paper presents the analysis of stress, strain and temperature distribution in the free forging operation in the shaped convex anvils. Three dimensions solution based on the finite element method "programme Forge 3DŽ has been shown. Testing results including the strain, stress and temperature distribution on the intersection surface of the forgings have been presented. The efficiency of using separate designs of shaped convex anvils for suitable strain and stress location has been estimated.
PL
W pracy przedstawiono modelowanie komputerowe za pomocą programu opartego na metodzie elementów skończonych Forge 2D oraz modelowaniu laboratoryjnym operacji kucia swobodnego w kowadłach kształtowych w celu doprowadzenia do zamknięcia się wad pochodzenia metalurgicznego w odkształcanych wlewkach kuźniczych. Wyniki otrzymane z symulacji oraz modelowania laboratoryjnego opracowano przy użyciu komercyjnego programu statystycznego Statistica 6.0 PL. Badano wpływ kształtu narzędzi i głównych parametrów kucia na zamykanie się wad materiałowych pochodzenia metalurgicznego. W wyniku przeprowadzonych badań i analizy statystycznej metoda planowania doświadczeń, ustalono optymalne wartości głównych parametrów technologicznych kucia oraz zaproponowano stosowanie odpowiedniej grupy kowadeł w poszczególnych etapach operacji kucia w celu likwidacji wad metalurgicznych w wykonanych odkuwkach.
EN
Computer modelling based of FEM program Forge 2D FEM program and laboratory modelling of free hot forging process in shape anvils in order to close metallurgical defects has been carried out. The results obtained from simulation and laboratory modelling were developed with help of commercial statistic packet Staistica 6.0 PL. The influence of the shape of tools and main parameters of forging process on closinh up metallurgical defects has been tested. As results of invastigations and statistic analysis carried out means of experimental desing optimal values of main parameters of forging process have been determined and suitable group of anvils in particular stages of forging in order to eliminate metallurgical defects in obtained forgings has been proposed.
PL
W pracy podano wyniki modelowania numerycznego operacji wydłużania kuźniczego dużych wlewków w kowadłach płaskich przy założonych parametrach technologicznych. Dokonano oceny rozkładu intensywności odkształceń i wartości parametrów energetyczno - siłowych dla poszczególnych wartości współczynników przejścia. Stwierdzono istotny wpływ wartości współczynnika przejścia na analizowane parametry. Opracowano zależności matematyczne na określenie pracy wydłużania w funkcji współczynnika przejścia.
EN
In the paper numerical investigation results of the operation of stretch forging of big forging ingots in flat anvils for assumed values of pass coefficient have been presented. Distribution of strain intensity as well as values of load parameters for separate values of pass coefficients have been estimated. Considerable influence of pass coefficient on analysed parameters has been stated. Mathematical dependences for determining stretch forging work in pass coefficient function have been developed.
PL
Przeprowadzono modelowanie komputerowe za pomocą programu opartego o metodę elementów skończonych "Forge 2D" oraz modelowanie laboratoryjne operacji kucia swobodnego w kowadłach kształtowych w celu doprowadzenia dc zamknięcia się wad pochodzenia metalurgicznego w odkształcanych wlewkach kuźniczych. Wyniki otrzymane z symulacji oraz modelowania laboratoryjnego opracowano przy użyciu komercyjnego programu statystycznego "Statistica 6.0 PL". Badane wpływ kształtu narzędzi i głównych parametrów kucia na zamykanie się wad materiałowych pochodzenia metalurgicznego W wyniku przeprowadzonych badań i analizy statystycznej metodą planowania doświadczeń ustalono optymalne wartość głównych parametrów technologicznych kucia oraz zaproponowano stosowanie odpowiedniej grupy kowadeł w poszczególnych etapach operacji kucia w celu likwidacji wad metalurgicznych w wykonywanych odkuwkach.
EN
Computer modelling based on FEM program Forge 2D was done in the work. Laboratory modelling of free hot forging process in shape anvils was conducted to close up metallurgical defects. The results obtained from simulation and laboratory modelling were conducted with help commercial statistic packet Statistica 6.0 PI. An influence of die shape and maw parameters of forging process on closing up metallurgical defects. As a results of earned out investigations the optimal value of main technological parameters of forging were proposed and also suitable group of anvils in particular stages of forging to eliminate metallurgical defects in forging products was proposed.
PL
Stosując procedury optymalizacji metodą planowania doświadczeń można wyznaczyć optymalny kształt kowadeł profilowanych do kucia swobodnego na gorąco i parametry technologiczne tego procesu zapewniające uzyskanie jednorodnych rozkładów intensywności odkształceń w objętości odkształcanego wlewka. W pracy została wyznaczona liniowa funkcja celu metodą planowania doświadczeń, służąca do obliczania stopnia ujednorodnienia intensywności odkształcenia w objętości odkuwki, w zależności od przyjętych parametrów procesu kucia i kształtu stosowanych kowadeł profilowanych. Analiza operacji wydłużania wlewków została wykonana za pomocą programu komputerowego FORGE 3DŽ opartego na metodzie elementów skończonych w przestrzennym stanie odkształcenia.
EN
Procedures of optimization by design experiments method are helpful to obtain optimal shape of profile anvil for free hot forging processes and also technological parameters ensuring uniform distributions of strain intensity in volume of the ingot. The linear objective function was determined by design of experiments method for calculation of uniformity degree of strain intensity in volume of the ingot depending on forging parameters and the shape of profile anvils. The analysis of stretch forging operation of ingots was done in computer program Forge 3D based on FEM in three-dimensional state of deformation.
PL
W pracy podano wyniki badań teoretycznych symulujących operacje wydłużania kuźniczego dużych wlewków w kowadłach profilowych przy założonych parametrach technologicznych. Dokonano oceny skuteczności operacji wydłużania wlewków oraz analizy parametrów energetyczno-siłowych dla poszczególnych parametrów technologicznych. Stwierdzono istotny wpływ posuwu względnego i kąta profilu kowadeł na analizowane parametry. Sformułowano wnioski, w których zaproponowano stosowanie optymalnego kształtu kowadeł oraz parametrów technologicznych w celu zwiększenia skuteczności operacji wydłużania i zmniejszenia wartości parametrów energetyczno--siłowych tego procesu.
EN
In the work the results of theoretical research simulating the operation of stretch forging of big ingots in profile anvils for chosen parameters were presented. The efficiency of stretch forging of ingots and analysis of energetic parameters for chosen technology parameters have been estimated. Essential influence of relative bite andprofile anvil angle on analyzed parameters have been found. Application of optimal shape of anvil and technology parameters to increase the efficiency of stretch forging operation and to decrease values of energetic parameters was proposed.
EN
The article discusses the effect of the main forging parameters and the selection of tools on improving the internal quality of forgings and closing up discontinuities of metallurgical origin during forging. As a result of investigations, the optimal values of the main technological parameters of forging have been determined, and the application of an appropriate group of tools have been proposed for the flat die forging of forgings.
PL
Przeprowadzono analizę laboratoryjną procesu kucia. Wyniki otrzymane z procesu opracowano przy użyciu programu graficznego. Badano wpływ stopnia przekucia materiału i kształtu narzędzi na zamykanie się wad materiałowych pochodzenia metalurgicznego. W wyniku badań ustalono optymalne wartości głównych parametrów technologicznych kucia oraz zaproponowano stosowanie odpowiedniej grupy narzędzi dla kucia swobodnego odkuwek.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.