Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy zamieszczono wyniki szczegółowych obserwacji mikroskopowych mikrosfer, dostępnych na rynku krajowym, jak i zagranicznym, przeprowadzonych pod kątem analizy kształtu, wielkości i grubości ścianek. Badania wykazały, że mimo iż mikrosfery zalicza się do materiałów równoziarnistych to próbki pochodzące z różnych elektrowni mogą wykazywać znaczne różnice w uziarnieniu. Większość mikrosfer cechuje się dużą sferycznością, jednak wraz ze wzrostem średnicy maleje ich sferyczność. Istotną cechą jakościową badanych mikrosfer jest ich niska gęstość objętościowa, dzięki czemu mikrosfery te mogą być stosowane do produkcji szerokiej gamy materiałów budowlanych, w tym i konstrukcyjnych, jako lekki wypełniacz do produkcji tworzyw sztucznych, czy betonów lekkich.
EN
This paper presents the results of detailed microscopic observations of cenospheres, available in Poland as well as abroad. The observations were performed for shape, size and thickness of shells analysis. The survey shows that although cenospheres are classified as materials of equal size of grains, the samples coming from different power plants can characterize with various grain size. Most of the cenospheres are characterized with almost perfect sphericity, but as the diameter grows, the spherical shape becomes less regular. A significant quality feature of researched cenospheres is their low volume density, which allows using these cenospheres for producing various building materials including construction materials, light aggregate for plastics production and light concretes.
EN
Metallurgical slags are characterized by variable phase composition, which results from the technological process in which they were formed. The identification of the composition of slag, however, requires the application of a broad spectrum of complementary scientific methods. Besides the identification of phases using X-ray diffraction and using X-ray spectral microanalysis, one of the methods applied in mineralogical studies of slag is thermal analysis. Based on such analysis, it is not only possible to identify individual components of slags but also to analyse the transformations that occur in them under the influence of high temperature. The simultaneous application of DTA, TG and DTG measurement methods for converter slag has exhibited that the following processes occurred in the slags under the influence of variable temperature: dehydration, coal combustion, dehydroxylation, oxidation of iron, decarbonatization and phase transitions. The knowledge of the behaviour of slag under the influence of high temperature may provide valuable information in terms of its reuse.
PL
Żużle hutnicze stanowią grupę odpadów, która charakteryzuje się zróżnicowanym składem fazowym zależnym od procesu technologicznego, w wyniku którego powstały. Identyfikacja poszczególnych składników żużla wymaga precyzyjnych badań, często prowadzonych za pomocą różnych metod badawczych. Jedną z metod analitycznych stanowiących dobre uzupełnienie badań na temat składu fazowego żużli oraz przemian, jakie w nich zachodzą pod wpływem wysokiej temperatury, jest analiza termiczna. W artykule zaprezentowano wyniki badań prowadzonych dla żużla konwertorowego pochodzącego z bieżącej produkcji huty. Podjęto próbę ustalenia, na ile badania termiczne (DTA, TG i DTG) żużli konwertorowych mogą przyczynić się do uściślenia i dokładniejszego oznaczenia ich składu fazowego.
EN
This article presents the results of the study of changes in mineral and chemical composition of artificial aggregates consisting of coal shale (a hard coal mining waste) and fluidized ashes. Such an aggregate was used for road construction. After completion of the construction works but before making the road available for public use, significant deformation of the surface in the form of irregular buckling of the asphalt layer occurred. It was excluded that this resulted from mining damage, design errors or performance mistakes, among others. A study of the materials that had been incorporated in the construction layers was undertaken in order to find the component and the mechanism responsible for the buckling of the road surface. A comparison of the mineral and chemical composition of aggregate samples collected from the embankment where the road buckled with the reference sample and samples from places without deformations showed that the bumps in the road embankment consisted of minerals that were not initially present in the aggregate. Wastes produced as a result of high temperatures (slag and power plants ashes, metallurgical wastes) are not as stable in terms of chemical and phase composition in the hypergenic environment. As a result of the processes occurring in the road embankment, anhydrite, which is the primary component of fluidized ashes, was transformed into gypsum and ettringite. As a result of contact with water CaO (present in fluidized ashes) easily changed into calcium hydroxide. As the crystallization of these minerals is expansive, it resulted in the filling of pores and, in extreme cases, in a substantial increase in the volume of the aggregate and, consequently, in the deformation of the road surface.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad przeobrażeniami składu mineralnego i chemicznego, które zaszły w kruszywie sztucznym skomponowanym na bazie łupku węglowego (odpad pochodzący z górnictwa węgla kamiennego) i popiołów fluidalnych. Kruszywo to użyte zostało do budowy drogi. Po zakończeniu budowy, a jeszcze przed oddaniem jej do użytku stwierdzono znaczne deformacje nawierzchni w formie nieregularnych wybrzuszeń i wypiętrzeń warstwy asfaltowej. Jako przyczyny wykluczono między innymi szkody górnicze, błędy projektowe czy błędy wykonawcze. Podjęto więc badania wbudowanych w warstwy konstrukcyjne materiałów w celu wskazania składnika i mechanizmu odpowiedzialnego za wypiętrzanie nawierzchni drogi. Porównanie składu mineralnego i chemicznego próbek kruszywa pobranych z nasypu drogowego w miejscach deformacji z próbką referencyjną i próbkami z miejsc, gdzie deformacji nie stwierdzono wykazało, że w nasypie drogowym w miejscu „wybrzuszeń” występują minerały, których pierwotnie nie było w kruszywie. Odpady powstałe w wyniku oddziaływania wysokich temperatur (żużle i popioły elektrowniane, odpady hutnicze itp.) w środowisku hipergenicznym nie są stabilne tak pod względem składu chemicznego, jak i fazowego. Na skutek procesów zachodzących w nasypie drogowym anhydryt będący pierwotnym składnikiem popiołów fluidalnych uległ przeobrażeniu w gips oraz ettringit. W wyniku kontaktu z wodą CaO (obecny w popiołach fluidalnych) łatwo uległ przemianie w wodorotlenek wapnia. Krystalizacja tych minerałów jest ekspansywna, co doprowadziło do zapełnienia przestrzeni porowych, a w skrajnych przypadkach znacznego wzrostu objętości kruszywa i w konsekwencji do deformacji nawierzchni drogi.
4
Content available remote Ostatnie kopalnie w centrum Katowic
PL
Praca prezentuje historie dwóch kopalń prowadzących wydobycie pod śródmieściem Katowic: Gottwald i Katowice. Funkcjonowanie obu kopalń utrudniało prowadzenie eksploatacji pod obszarem centrum Katowic. Kopalnie te zakończyły już swoją działalność po wielu latach pracy. Pozostały po nich zabytkowe obiekty poprzemysłowe, które wykorzystano dla potrzeb społeczeństwa, przydając im dawnego blasku. Na terenie zakładu głównego kopalni Gottwald (wcześniejszej Eminen”) działa centrum handlowe Silesia City Center, a na terenie kopalni Katowice (wcześniejszej Ferdynand) wzniesiono nową siedzibę Muzeum Śląskiego, gdzie prezentowana jest niezwykle cenna wystawa multimedialna, zapoznająca nas z historią regionu.
EN
The following work presents history of two mines which were carrying out the exploitation under the midtown of Katowice: “Gottwald” and “Katowice”. The way they worked made it difficult to perform exploitation under the area of city centre. These mines have closed down after many years of working. What remained of them are industrial objects, which became useful for local society and regained their old glory. Nowadays the area of main part of “Gottwald” (which was called “Eminez” previously) is a shopping centre called “Silesia City Center”. In the location of “Katowice” mine (previously called “Ferdynand”) a new headquarters of Silesian Museum has been created. The museum presents a valuable interactive display about local history.
5
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbki mikrosfer pozyskanych w jednej z zagranicznych elektrowni węglowych. Porównano je z wynikami badań mikrosfer pochodzących z popiołów lotnych z Elektrowni Łaziska. Omówiono podstawowe, istotne dla oceny przemysłowej, właściwości badanego materiału: uziarnienie, gęstość nasypową, skład chemiczny (zarówno składniki podstawowe, jak i wybrane metale ciężkie) oraz skład fazowy różnych klas ziarnowych mikrosfer. Zasygnalizowano możliwości dalszego wykorzystania badanego materiału.
EN
This paper presents the results of the research of cenospheres produced in one foreign coal-burning power plant. They were compared with cenospheres obtained from fly ashes at Łaziska Power Plant. Essential properties of cenospheres, such as granular composition, bulk density, chemical composition (both basic components and selected heavy metals) as well as phase composition of different grain classes of the microspheres were described in the view of industrial assessment. The possibility of further use of the cenospheres was indicated.
EN
The results of studies of the phases composition of the different grain classes of calcareous fly ash were presented in this article. It was necessary to use three analytical methods: thermal, X-ray and microscopic to identify properly additional mineral phases in different grain classes of fly ash. These mineral phases were not determined during analysis of the sample which was not devided into grain classes. The minerals: quartz, anhydrite, calcite, bassanite, hannebahite hematite, magnetite, gehlenite, anorthite and CaO were identified. The thickest grain class of the tested ash characterized by a higher content of unburned fragments of coal. The presence of coal grains has negative influence at any further applications of the ash.
PL
Powstawanie popiołów lotnych jest nieuniknioną konsekwencją produkcji energii elektrycznej. W przeszłości jedyną formą ich utylizacji było deponowanie na składowiskach. Od szeregu lat podejmuje się próby wielokierunkowego zagospodarowania tych ubocznych produktów spalania węgla, dostosowanego do ich właściwości. Na szczególną uwagę zasługują popioły lotne wapienne powstałe w wyniku spalania węgla brunatnego. Pomimo niepodważalnych zalet tego surowca, a także bogatej literatury poświęconej jego właściwościom fizykochemicznym, problem wykorzystania tych popiołów wciąż zostaje otwarty. Przydatność popiołów lotnych wapiennych do celów utylizacyjnych zależy m.in. od ich składu fazowego. W ramach pracy przedstawiono rezultaty badań jakościowego składu fazowego różnych klas ziarnowych popiołu wapiennego. Jednoczesne wykorzystanie badań termicznych, rentgenograficznych i mikroskopowych do identyfikacji różnych klas ziarnowych popiołu pozwoliło na ujawnienie dodatkowych minerałów obecnych w próbce, nie ujawnionych podczas analizy próbki surowej. Przeprowadzone badania wykazały, że każda z metod rozpatrywana osobno daje pewien obraz jakościowego składu fazowego badanej próbki popiołu, jednak nie daje jego pełnej charakterystyki. Analiza otrzymanych wyników badań pozwoliła na stwierdzenie obecności w popiele następujących minerałów: kwarcu SiO2, anhydrytu CaSO4, kalcytu CaCO3, bassanitu CaSO4 • ½ H2O, hannebahitu CaSO3 • ½ H2O, hematytu α- Fe2O3, magnetytu Fe3O4, gehlenitu Ca2Al [(Si, Al)2O7], anortytu Ca [Al2 Si2O8 ] i tlenku wapnia CaO. Umożliwiło to pełniejszą charakterystykę jakościowego składu fazowego badanego popiołu, a tym samym pozwoli na znalezienie bardziej ekonomicznego sposobu jego utylizacji. Klasa najgrubsza badanego popiołu charakteryzowała się podwyższoną zawartością okruchów niespalonego węgla. Ich udział jest niekorzystny przy jakichkolwiek dalszych zastosowaniach tego popiołu.
PL
Obecnie w Polsce powstaje rocznie około 18 mln Mg odpadów energetycznych. Sposób utylizacji tych odpadów zależy od ich właściwości fizykochemicznych. Do produkcji cementów wykorzystuje się głównie popioły lotne krzemionkowe, które mają właściwości pucolanowe, korzystnie wpływające na właściwości cementów. W ramach pracy przedstawiono rezultaty badań składu fazowego różnych klas ziarnowych popiołu lotnego krzemionkowego. Na podstawie badań termicznych, mikroskopowych i rentgenograficznych stwierdzono obecność mullitu i kwarcu oraz podrzędnie magnetytu, hematytu i kalcytu. Znaczny udział w składzie badanych popiołów mają także fragmenty niespalonego węgla, które w zależności od stopnia porowatości przyjmują różne formy morfologiczne. W badanej próbce popiołu wyróżniono następujące formy niespalonego węgla: cenosfery, sieci, inertynit masywny i porowaty oraz detrytus. Formy porowate gromadzą się głównie w grubszej klasie ziarnowej i są reprezentowane przede wszystkim przez cenosfery i sieci. Ich udział jest bardzo niekorzystny przy jakichkolwiek dalszych zastosowaniach tego popiołu, dlatego celowym wydaje się uprzednie odsianie tej klasy. Zmniejszy to wodożądność popiołu oraz zwiększy mrozoodporność zapraw i betonu z jego udziałem.
EN
Nowadays in Poland around 18 mln tons of energy wastes are produced every year. The utilization method of wastes depends principally on their physicochemical properties. Siliceous fly ashes which have pozzolanic properties which advantageously influence on cement properties, are mainly used in production of cement. The results of studies of the phase composition of the different grain classes of the siliceous fly ash were presented in this article. The minerals: mullite and quartz as well as magnetite, hematite and calcite were identified on the base of thermal analysis, mikroscopic observation and X-ray diffractometry examination. Significant participation in the composition of investigated fly ashes have also fragments of unburned coal. They present different morphological forms depend on the porosity degree. The following forms were distinguished: cenospheres, networks, inertynite massive and porous, detritus. Porous particles accumulate mainly in the coarser grain class and are represented primarily by cenospheres and networks. Their content may have an adverse effect on any further applications of fly ash, so as it is necessary to separation of this class. This will reduce water demand and increase the freeze-thaw resistance of mortar and concrete containing fly ash.
8
Content available remote Wybrane zabytki górnicze Tarnowskich Gór
PL
W artykule opisano budowę geologiczną rejonu Tarnowskich Gór, zaliczanego do śląsko-krakowskiego obszaru złożowego rud cynku i ołowiu. Zarysowano dzieje górnictwa rud srebra i ołowiu w rejonie Tarnowskich Gór od czasów rzymskich do początku XX wieku. Scharakteryzowano podziemne wyrobiska Zabytkowej Kopalni Srebra, a także Sztolnię Czarnego Pstrąga, odcinka „Fryderyk” między szybami „Ewa” i „Sylwester”. Zaproponowano nowy szlak geoturystyczny.
EN
The paper describes the geological structure of the area of Tarnowskie Góry, belonging to the Silesian-Cracow region of zinc and lead ores deposits. It outlines the history of silver and lead ores mining in the area of Tarnowskie Góry, starting from Roman times to the beginning of the XXth century. It characterized underground workings of the Historic Silver Mine and the Black Trout Gallery, as well as „Fryderyk” section between „Ewa” and „Sylwester” shafts. A new route geo-touristic route has been suggested
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę popiołów poelek-trownianych oraz propozycję sposobu określania prawdopodobieństwa powstania zapadliska w wyniku utraty stateczności płytkiej pustki wypeł¬nionej popiołami lotnymi. Propozycja ta. oparta o metody: Protodiakonowa oraz Chudka-Olaszowskiego została zilustrowana przykładem wykonania prognoz dla założonych wymiarów pustki zlokalizowanej na głębokości od lOmdo 100 m.
EN
The article presents the generał characteristics of fly ashes from power plants and the proposal of a metnod of determining the probability of sinkholes occurrence as a result of loss of stability of a shallow void filled with fly ashes. This proposal, based on the methods of: Protodiakonow and Chudek-Olaszowski was illustrated by examples of the forecasts for the assumed size of a void located at a depth of 10 m up to 100 m.
10
Content available remote „Bóbrka” – pierwsza na świecie kopalnia ropy naftowej
PL
W artykule nakreślono budowę geologiczną złoża Bóbrka–Rogi, najlepiej rozpoznanego ze wszystkich złóż centralnej depresji karpackiej, akumulującego ropę w czterech poziomach piaskowca ciężkowickiego oraz istebniańskiego. Piaskowce te dobrze uszczelnione skałami ilastymi, stanowią najlepsze skały zbiornikowe Karpat. Krótko przedstawiono rozwój technologii stosowanych w górnictwie ropy naftowej, od wymagających stosowania prostych narzędzi (kilofów i łopat), poprzez wiertnice ręczne udarowe, wdrożone przez polskiego inżyniera, górnika i geologa Henryka Waltera, aż do technologii wykorzystujących maszyny parowe. Podano również kilka najważniejszych faktów z życia Ignacego Łukasiewicza, pioniera polskiego przemysłu naftowego, założyciela najstarszej na ziemiach polskich kopalni ropy naftowej.
EN
The article outlines the geological structure of the Bóbrka-Rogi, the most recognized of all deposits of the central Carpathian depression, accumulating oil in lour levels of Ciężkowice and Istebna sandstone. The sandstones, well sealed by clay rocks, represent the best reservoir rocks of the Carpathians mountains. The article briefly shows the development of technologies used in petroleum mining, requiring the use of simple tools (pickaxes and shovels) via hand percussion drilling tools, implemented by the Polish engineer, a miner and geologist Henry Walter, to technologies that use steam engines. It also gives several important facts about the life of Ignacy Lukasiewicz, the Polish oil industry pioneer, founder of the oldest crude oil mine on Polish land.
11
PL
W artykule przypomniano historię dziejów miasta Przybram, a także poruszono zagadnienia z zakresu dawnego górnictwa rud srebra, cynku i ołowiu w obszarze Brezovych Hor. Omówiono zarys budowy geologicznej tego obszaru oraz krótko scharakteryzowano występujące tu minerały rudne i towarzyszące. Zaprezentowano ponadto dane dotyczące występowania, warunków eksploatacji i wielkości wydobycia rud uranu na tym terenie.
EN
This paper presents the history of the city of Przybram as well as old-time mining issues for silver ore, zinc ore and lead ore in the area of Brezove Hory. The geological structure of this area was discussed and the existing ore minerals and accompanying minerals characterized. Finally, data on the occurrence, exploitation conditions and output size of uran ore were presented.
12
Content available remote Likwidacja zagrożenia zapadliskami z wykorzystaniem popiołów lotnych
PL
W artykule przedstawiono przykład zastosowania uszczelniania górotworu mieszaniną cementowo-wodno-popiołową w celu wyeliminowania zagrożenia wystąpienia zapadlisk. Analiza warunków geologiczno-górniczych pozwoliła ustalić, że w rejonie płytkich wyrobisk istnieje pewność powstania zapadlisk, za czym przemawia wystąpienie ich już w przeszłości. Zatłaczanie mieszaniny do otworów wierconych z powierzchni, podobnie jak w innych przypadkach, pozwoliło na uzdatnienie górotworu i wyeliminowanie zagrożenia.
EN
This article presents an example of sealing the rock mass with a cement-water-ash mixture to eliminate the threat of sinkholes occurrence. The analysis of geological and mining conditions allowed to determine in the area of shallow workings there is a certainty of sink-holes occurrence, what has been proven by their occurrence in the past. Injecting of the mixture into the holes drilled from the surface, as in other cases, allowed for consolidation of rock mass and elimination of the hazard.
13
Content available remote Górnictwo węgla kamiennego w Wietnamie - wybrane informacje
PL
W artykule przedstawiono wybrane informacje dotyczące górnictwa węgla kamiennego w Wietnamie. Węgiel kamienny jest wydobywany zarówno w kopalniach podziemnych, jak i odkrywkowych. Zwłaszcza technologie stosowane w odkrywkach są interesujące dla polskiego inżyniera górnika. Udział wydobycia węgla uzyskiwanego z kopalń podziemnych stale wzrasta.
EN
Some information about coal mining in Vietnam have been presented in the paper. Hard coal in Vietnam is extracted in open pit and underground mine. Especially technologies of extraction used in open pit are interesting for Polish miner engineers. The participation of coal extracted in underground mining in global value still increased.
PL
W ramach pracy przedstawiono rezultaty badań popiołów lotnych i żużli pochodzących z elektrowni "Łaziska" przy wykorzystaniu mikrosondy elektronowej. Zbadano sposób występowania i wzajemne relacje krystalochemiczne wybranych pierwiastków toksycznych z występującymi w odpadach fazami, w celu określenia stopnia ich rozpuszczalności. Punktowe analizy chemiczne wskazują na brak powinowactwa krystalochemicznego pierwiastków toksycznych z wydzielonymi fazami, nie mniej w kilku punktach występowania kwarcu lub krystobalitu stwierdzono podwyższone ilości rtęci, a w fazie glinokrzemianowej arsenu.
EN
The scope of the paper is the presentation of the results of the tests on volatile ashes and slag from "Łaziska" Power Plant conducted by means of an electron microprobe. The deposition and mutual crystal chemistry relations of selected toxic elements were investigated in view of the compounds of waste, to designate the degree of their solubility. Point chemical analyses indicate the absence of crystal chemistry affinity between the toxic elements and the separated compounds; however, in a few points of the occurrence of quartz and cristobalite, increased quantities of mercury were detected, and, in the case of the aluminosilicate compound, of arsenic.
PL
W ramach niniejszej pracy przedstawiono kierunki planowanej rekultywacji terenów górniczych kopalń granitu. Będzie ona obejmować obszary odkrywek oraz tereny pomocnicze i ma być prowadzona w sposób gwarantujący pełną przydatność społeczną powyższych obszarów.
EN
The directions of planned reclamation of granite open pits have been presented in this paper. Reclamation will be led in open pit workings as well as auxiliary sites. It should guarantee that natural environment will be restored after mine closure and will benefit its new ecological values.
PL
W ramach pracy przedstawiono krótką charakterystykę kopalń granitu: Żbik, Andrzej I i Andrzej II Przedsiębiorstwa Górniczo - Obróbczego "GRANIT-STRZEGOM" S.A. Następnie na tle ogólnej charakterystyki oddziaływania górnictwa odkrywkowego na środowisko przedstawiono zagadnienia związane z działalnością proekologiczną kopalń Przedsiębiorstwa.
EN
The short characteristic of granite's opencast: Żbik, Andrzej I and Andrzej II of Mining - Processing Company "GRANIT - STRZEGOM" has been presented in this paper. General characteristic of influences of the mining opencast on environment and the problems connected with proecological activity of the Company has been presented in the paper too.
17
Content available remote Wykorzystanie analizy termicznej do badań składu fazowego odpadów paleniskowych
PL
W ramach pracy przedstawiono rezultaty badań termicznych odpadów paleniskowych, tj. popiołów i żużli, przy wykorzystaniu derywatografu firmy MOM Budapeszt. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, iż skład fazowy odpadów oraz zawartość niespalonej substancji organicznej mają wpływ na specyficzny charakter krzywych TG, DTG i DTA. Wykazano przydatność zastosowanej techniki pomiarowej w badaniach składu fazowego odpadów paleniskowych, w tym również nieidentyfikowanych rentgenograficznie procesów chemicznych, prowadzących do powstania określonych faz mineralnych.
EN
The scope of the paper involves the results of thermal analysis of combustion waste, i.e. ashes and slag, by means of derivatograph produced by MOM Budapest. The test results indicate that the phase composition of waste and the content of unburned organic matter have an impact on a specific character of TG, DTG and DTA curves. The discussed measurement technique may be applied to investigate the phase composition of combustion waste, including chemical processes unidentifiable by X-ray methods, entailing the emergence of definite mineral phases.
PL
W ramach artykułu oznaczono skład fazowy popiołów i żużli z Elektrowni Łaziska. Na podstawie badań mikroskopowych i rentgenograficznych stwierdzono obecność mullitu i kwarcu oraz podrzędnie magnetytu i hematytu. W popiołach z produktami odsiarczania spalin stwierdzono ponadto: kalcyt, portlandyt hannebachit, gips i anhydryt. Znaczny udział w składzie badanych popiołów mają. także porowate fragmenty nie spalonego węgla, które w zależności od stopnia porowatości przyjmują różne formy morfologiczne.
EN
The paper shows the results of investigations of the phases composition of fly ashes and slags from the Łaziska power station. The minerals: mullite and quartz as well as second-rate magnetite and hematite were identified on the base of microscopic observation and X-ray diffractometry examination. Moreover in the fly ashes with the products of desulphurization of fumes were founded: calcite, portlandite, hannebahite, gypsum and anhydrite. Significant participation in the composition of investigated fly ashes have also porous fragments of not combusted coal. They present different morphological forms depend on the porosity degree.
PL
W ramach pracy przedstawiono rezultaty badań ługowalności pierwiastków toksycznych z odpadów paleniskowych (popiołów i żużli) przy zastosowaniu wody destylowanej i odpowiednio dobranych kwasów organicznych, według zmodyfikowanej metody autorstwa Tessiera, stosowanej przy oznaczaniu mobilności pierwiastków toksycznych z odpadów sanitarnych. Adaptując opracowaną przez autorów technikę ługowania odpadów komunalnych do odpadów paleniskowych uzyskano wstępne informacje dotyczące trwałości badanych faz odpadów w środowisku występowania kwasów organicznych.
EN
The paper shows the examination results of extraction of toxic elements from combustion wastes (ashes and slag) with the application of distilled water and well-matched organic acids according to modified Tessier's method applied in marking the mobility of toxic elements from sanitary wastes. The technique of municipal wastes extraction from combustion wastes worked out by Authors helped to obtain the basic information concerning durability of examined wastes phases in the environment of organic acids occurring.
PL
W ramach artykułu przedstawiono wyniki badań składu chemicznego odpadów paleniskowych, tj. popiołów i żużli powstałych w różnych technologiach spalania i odsiarczania spalin. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowana technologia odsiarczania spalin wpływa nie tylko na zawartość w odpadach składników podstawowych, ale także niektórych pierwiastków śladowych. Ostateczny skład chemiczny powstających odpadów jest wynikiem złożonych procesów chemicznych, związanych z termicznym przeobrażeniem w czasie spalania zawartej w węglu substancji mineralnej.
EN
The results of examination studies on chemical composition of combustion wastes such as fly ashes and slags generated in different technologies of combustion and desulphurization of fumes are presented in this article. The examination studies show that the applied desulphurization technology of fumes influences not only the content of basic components but also that of some trace elements. The final chemical composition of wastes which have been generated is the result of complex chemical processes connected with thermal transformation during the combustion of mineral matter present in coal.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.