Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Soil is a huge reservoir of carbon, which is both organically and chemically bounded. Sequestration ability of soil amounting to 0.9±0.3 Pg C.y-1represents significant item in carbon balance. Reclamation activities aimed at soil creating contributes to the carbon binding in the form of complex compounds. This work characterizes fluctuations of organic carbon in post-lignite-mining sites located in Leknica (Poland, Lubuskie Province) after afforestation with Pinus sylvestris. The results present the situation 25 years after the reclamation field experiment commencement Satisfactory effect in growth and development of pine forest was accomplished by liming and NPK application. After 25 years of the experiment start point, the litter deposition gained 2.5-4.0 cm and the initial humic horizon, lying directly beneath reached 4.0-6.5 cm. An average carbon accumulation in surface litter amounted to 2.86 kg.m-2and in initial humic horizons to 0.68 kg.m-2. This indicates an average sequestration of 130 Mg CO2per 1 ha of reclaimed area.
EN
Using the alkaline fly ash after combustion of lignite as the acid soils neutralizer is a technique known for decades. Due to many disadvantages of the direct fly ash application it is sought to modify this material prior to its use. The process of fly ash modification in the magnetic activator involved breaking up fly ash to small grain sizes in order to obtain a material with a very large specific surface and modified properties. The purpose of the research was to compare the properties of unmodified fly ash with those of ash modified in the magnetic activator in terms of its usefulness in the neutralization of acidic soils. Unmodified fly ash was classified as a medium-grained calciferous material. The basic components of ash were silicates (33.28% of SiO2) and calcium compounds (31.26% of CaO). It has a low heavy metal content falling within a range characteristic of coal ash and meeting soil quality standard requirements. As a result of activation, the following changes were obtained in the properties of modified ash compared with unmodified ash: sand fraction content – reduced to 0.40, silt fraction content – increased by 1.40, silt fraction content – increased by 1.68, content of the sum of the dust and silt fractions – increased by 1.49, specific surface – increased by 1.65, fineness – reduced by 0.48. Modification of fly ash in the magnetic activator was found to have improved the physical properties of ash as acidic soil neutralizer, and its chemical properties make such an application possible.
PL
Wykorzystanie alkalicznego popiołu lotnego po spalaniu węgla brunatnego jako neutralizatora gleb kwaśnych to technika znana od dziesięcioleci. Ze względu na wiele wad bezpośredniego stosowania popiołu lotnego dąży się do modyfikacji tego materiału przed jego użyciem. Proces modyfikacji popiołów lotnych w aktywatorze magnetycznym polegał na rozbiciu popiołów lotnych na małe ziarna w celu uzyskania materiału o bardzo dużej powierzchni właściwej i zmodyfikowanych właściwościach. Celem badań było porównanie właściwości niezmodyfikowanego popiołu lotnego z właściwościami modyfikowanego popiołu w aktywatorze magnetycznym pod względem jego przydatności do neutralizacji kwaśnych gleb. Niezmodyfikowany popiół lotny został sklasyfikowany jako średnio ziarnisty materiał wapienny. Podstawowymi składnikami popiołu były krzemiany (33,28% SiO2) i związki wapnia (31,26% CaO). Odznacza się niską zawartością metali ciężkich, mieszczącą się w zakresie charakterystycznym dla popiołu węglowego spełniając wymagania normy jakości gleby. W wyniku aktywacji uzyskano następujące zmiany we właściwościach zmodyfikowanego popiołu w porównaniu z popiołem niemodyfikowanym: zawartość frakcji piaskowej – zmniejszona do 0,40, zawartość frakcji pylistej – zwiększona o 1,40, zawartość frakcji pylastej – zwiększona o 1,68, zawartość sumy frakcji pyłu i mułu – zwiększona o 1,49, powierzchnia właściwa – zwiększona o 1,65, rozdrobnienie – zmniejszona o 0,48. Stwierdzono, że modyfikacja popiołu lotnego w aktywatorze magnetycznym poprawiła właściwości fizyczne popiołu jako środka neutralizującego glebę, a jego właściwości chemiczne umożliwiają takie zastosowanie.
PL
Utrzymanie roślin w miastach w okresie letnim, a więc związanym najczęściej z wysoką temperaturą powietrza i niedostatkiem wody, to najczęściej próba „łatania" niedociągnięć zaistniałych w całym cyklu planowania, projektowania i zakładania terenów zieleni.
PL
Obecność założeń alejowych jest w Polsce odbierana dwojako: jako cenny zasób o wyraźnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych, w tym prozdrowotnych, oraz jako element sprawiający kłopot użytkownikom i zarządcom dróg.
PL
W artykule opisano problem stabilizacji hydraulicznej gruntów w drogownictwie, jego aspekty prawne, cel i rodzaje stabilizacji oraz przedstawiono zagadnienie wykorzystania popiołów lotnych, żużli i cementów jako stabilizatorów gruntu.
EN
The article describes the issue of hydraulic stabilization of grounds in the road construction, its legal aspects, the purpose and the types of stabilization. The use of fly ashes, slag and cements as stabilizers of the ground has been presented.
EN
The article presents the analysis of roundabouts design aspects including the location of underground and overground infrastructure. Authors also undertake an attempt to assess the existing situation with planning conditions. Many differences depended on the roundabout size, location, surroundings, natural conditions, landform technology used were noted. Roundabouts design should include both the natural arrangements and art installations, increasing the area of urban green areas in parallel using the area as a place for works of art exposure. For Zielona Góra urban area this is of particular importance because of the multitude of roundabouts and their good position in the city structure.
PL
W artykule przedstawiono analizę obudowy biologicznej rond w Zielonej Górze na tle infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Podjęto również próbę oceny zastanej sytuacji z uwarunkowaniami planistycznymi. Zauważono wiele różnic między rondami, zależnych od ich wielkości, umiejscowienia, otoczenia, warunków przyrodniczych i technologii kształtowania terenu. Ronda powinny zawierać zarówno elementy przyrodnicze, jak instalacje, zwiększając powierzchnię terenów zieleni miejskiej przy równoległym wykorzystaniu powierzchni dla prezentacji dzieł sztuki. Dla Zielonej Góry ma to szczególne znaczenie z racji mnogości rond i dobrego ich usytuowania w strukturze miasta.
PL
Do niedawna zieleń miejska przez wielu ludzi była postrzegana jako kategoria kosztowa, przynosząca co najwyżej szereg mniej lub bardziej niewymiernych korzyści. To ulega jednak zmianie, a dobrze urządzona zieleń staje się elementem generowanych zysków. Jaką rolę w jej kształtowaniu odgrywa współcześnie samorząd i jakie zadania przed nim stoją?
EN
Earth surface is under the continous influence of the environmental factors – both natural and anthropogenic. The significant impact on the environment can be noted in areas adjacent to the metal industry plants, in a consequence of pollutants emission, especially dusts containing the heavy metals, into the atmosphere,. In the surroundings of Głogów Copper Smelter (GCS) elevated amounts of copper and lead has been noted. In the soils of the test sites were found up to 5250 mg kg-1 Cu and 1290 mg kg-1Pb. The forest litter contained 3.3-5.1 more Cu and 3.9-8.6 Pb than the humic horizon of the soil. Analyse of the different soils covering the GCS protective forest area let specify the stabilising role of particle size distribution, TOC content and the soil reaction to Cu and Pb migration in the environment.
PL
Powierzchnia ziemi jest nieustannie narażona na oddziaływania o charakterze naturalnym i antropogenicznym. Znaczące oddziaływanie jest łatwo zauważalne na terenach przemysłowych. Szczególnie na obszarach objętych wydobyciem i przeróbką metali. Na terenach przyległych do Huty Miedzi Głogów stwierdzono wysoką koncentrację miedzi i ołowiu sięgającą 5250 mg・kg-1 Cu i 1290 mg・kg-1 Pb. Poziom ściółki leśnej zawierał 3,3-5,1 raza więcej Cu i 3,9-8,6 Pb niż poziom próchniczny analizowanych gleb. Analiza różnych gleb pokrywających las ochronny HMG pozwoliła wskazać na znaczącą rolę składu granulometrycznego, zawartości węgla organicznego oraz odczynu na stabilizację migracji Cu i Pb w środowisku.
PL
Węgiel brunatny jest surowcem energetycznym, którego zasoby liczone są w Polsce na 100-300 lat eksploatacji przy założeniu dotychczasowego udziału w mixie energetycznym. Rządowe plany gospodarcze Polski zakładają intensyfikację rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem własnych źródeł energii. Energia pochodząca z OZE i z innych źródeł także będą potrzebne jako elementy mixu. Polska, poza zasobami surowcowymi, ma doświadczenie w wydobyciu i zagospodarowaniu węgla brunatnego, a także w rekultywacji terenów powydobywczych. Stwarza to dobre perspektywy zarówno dla kraju, jak dla regionów występowania węgla brunatnego. Ważnym aspektem rozważań jest też wpływ utworzenia kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin-Brody wraz z szeregiem inwestycji towarzyszących na nowe perspektywy funkcjonowania społeczności zachodniego rejonu Polski.
EN
Brown coal is used for energy, whose resources are counted in Poland for 100-300 years of operation assuming current share in the energy mix. Polish government economic plans involve intensification of economic development using own energy sources. Energy from renewable and other sources will also be required as part of the mix. Poland, besides of the raw material, has experience in its exploitation and development of coal, as well as land reclamation after extraction. This creates good prospects for both the country and the regions of occurrence of lignite. An important aspect of consideration is the impact of the creation of mining and energy complex Gubin-Brody along with a number of associated in-vestments with new perspectives of communities of the western Polish region.
EN
For the determination of bioavailable form of heavy metals in soils the extraction methods using different extractors have been used in soil science. They presented analyzed content in the soil solution and different ways combined with the sorption complex. The problem is to indicate the boundary beyond which the element can be regarded as permanently absorbed. This problem is even larger in relation to soil under strong anthropopressure, which sorption complex is subjected to many actions dynamic sliding the boundary between sorption and desorption. The work shows the results of analyses made on the industrial soil material (Technosols), using as extractors 1 M salt solutions: KCl, MgCl2, NH4NO3, KNO3, NH4OAc and 0.01 M CaCl2, to demonstrate the potential bioavailability of Cd, Co, Cu, Ni, Pb and Zn. 1 M KNO3 and KCl solutions were relatively stronger extractors of Ni, Cd and Co than the other ones. The relatively weak extractors of analysed heavy metals are 0.01 M CaCl2, 1 M MgCl2 and 1 M NH4NO3. An intermediate effect of 1 M NH4OAc extraction has been marked.
PL
Do oznaczenia formy biodostępnej metali ciężkich w glebach używane są w gleboznawstwie metodyki oparte o ekstrakcję z użyciem różnych ekstraktorów. Ukazują one analizowaną zawartość w roztworze glebowym oraz w różny sposób związaną z kompleksem sorpcyjnym gleb. Problemem jest wskazanie granicy, poza którą dany pierwiastek można uznać za zabsorbowany trwale. Problem ten jest jeszcze większy w odniesieniu do gleb pod silną antropopresją, których kompleks sorpcyjny podlega wielu działaniom dynamicznie przesuwającym granicę sorpcji i desorpcji. W pracy ukazano wyniki działania na glebę industrialną (Technosols) 1 M roztworami soli: KCl, MgCl2, NH4NO3, KNO3 i NH4OAc oraz 0.01 M CaCl2, celem wykazania potencjalnej biodostępności Cd, Co, Cu, Ni, Pb i Zn. 1 M roztwory KNO3 i KCl okazały się relatywnie mocniejszymi ekstraktorami Ni, Cd i Co niż pozostałe. Relatywnie słabymi ekstraktorami wobec analizowanych metali ciężkich są 0.01 M CaCl2, 1 M MgCl2 oraz 1 M NH4NO3. Pośrednią mocą odznaczył się 1 M NH4OAc.
PL
Grunty rodzime, powstałe w wyniku procesów geologicznych w miejscu zalegania, stanowią fundamentalny element konstrukcji drogowej. Fundament ten powinien charakteryzować się odpowiednią nośnością i trwałością, osiąganą dzięki prawidłowo ulepszonemu naturalnemu podłożu gruntowemu. Ulepszone podłoże gruntowe to mocny fundament dla podbudowy nawierzchni drogowej. Polepszenie właściwości gruntów rodzimych można uzyskać poprzez zastosowanie w nich hydraulicznych spoiw drogowych, spełniających rolę wypełniacza drobnych cząstek (bądź doraźnego wzmocnienia) szkieletu mineralnego gruntu. W niniejszej pracy skupiono się na określeniu podstawowego parametru mechanicznego mieszanek gruntowo-spoiwowych, a mianowicie wskaźnika nośności CBR. Mieszanki gruntowo-spoiwowe składały się z gruntów rodzimych, pobranych na terenach wiejskich (pięć rodzajów o zróżnicowanym uziarnieniu) oraz z dwóch rodzajów spoiwa hydraulicznego (o klasie wytrzymałości 3 MPa i 9 MPa). Głównym składnikiem spoiw hydraulicznych był aktywowany popiół lotny, pochodzący ze spalania węgla brunatnego w Elektrowni Pątnów, oraz cement portlandzki (CEM I 42,5 MPa). Wyniki badań wykazały, że przy zastosowaniu innowacyjnych spoiw drogowych o właściwościach wiążących, możliwe jest wykorzystanie gruntów rodzimych do budowy dróg lokalnych na terenach wiejskich.
EN
Virgin soils as a result of geotechnical processes are element of road’s solid bottom. The bottom ought to have enough capacity and durability which is provided by proper virgin sub-grade’s enhancement. The sub-grade is road’s base course right bottom. It is possible to improve virgin soil’s parameters by road’s hydraulic binding agent. The agent is a mineral frame’s micro-particle extender or enhancement. The researches were focused to define main soil-cement compound’s mechanical parameter called CBR. Compounds consisted of rural virgin soils (five grain-size types) and two hydraulic agent types (endurance rates 3 MPa and 9 MPa). Hydraulic agent’s main component was activated fly ash and white cement (CEM I 42,5 MPa). The ash is from Pątnów Power Plant and is a result of brown coal burning. The researches answered that it is possible to exploit virgin soils in rural service road’s construction thanks to innovative road cements with binding qualities.
PL
Region lubuski nigdy nie odznaczał się wysokim poziomem industrializacji. Tym niemniej, w większości miast regionu istniały zakłady przemysłowe stanowiące podstawę bytu ich mieszkańców. Zakłady te jako rozproszone, z utrudnioną kooperacją oraz produkujące na małą skalę, nie wytrzymały presji ekonomiczno-gospodarczej początku transformacji ustrojowej. W sposób nagły pojawił się problem wysokiego bezrobocia. Po 20 latach od tego czasu nadal jest ono wyższe niż średnia krajowa - w październiku 2012 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie lubuskim wyniosła 14,9% wobec 12,5% w kraju. Możliwość budowy "dużego przemysłu" w oparciu o znaczące zasoby węgla brunatnego, obecnego w gminach Gubin i Brody jest szansą na nową industrializację regionu. Ponieważ eksploatacja jest kalkulowana na minimum 50, a może nawet trwać ponad 100 lat, działanie to postawić może region w nowej sytuacji. Możliwy byłby znaczący przyrost PKB, który na dzisiaj kształtuje się w okolicach 2,3 PKB Polski (najniższy wynik w kraju) oraz rozwój demograficzny, społeczny, ekonomiczny i edukacyjny regionu.
EN
Lubuskie Region never possessed a high level of industrialization. However, in most cities in the region, there were factories that form the economic basis of their inhabitants. These establishments as scattered, with hindered cooperation and producing on a small scale, did not withstand the economic pressure of the transformation system. In a sudden there was a problem of high unemployment. After 20 years since then, it is still higher than the national average - in October 2012, the registered unemployment rate in Lubuskie was 14.9% compared to 12.5% in the country. The possibility of building the "big industry" based on significant coal resources in the locality of Gubin and Brody is an opportunity for the new industrialization of the region. Because the operation is calculated on a minimum of 50, and may even take more than 100 years, this action could put the region in a new situation. Possible would be a significant increase in GDP, which today is around 2.3 Polish GDP (the lowest score in the country) and the demographic, social, economic and educational development of the region.
PL
Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na szczebel lokalny szereg obowiązków, co wiąże się z koniecznością wydatkowania na te cele odpowiednich sum. Gminy pokrywają swoje wydatki z różnych źródeł, coraz częściej poszukując środków pozabudżetowych. Do tego celu wykorzystują m.in. znajdujący się we władaniu gminy majątek, zwłaszcza grunty. Wysokie wpływy do budżetu gminnego związane są z przemysłowym wykorzystaniem terenów. W artykule ukazano dane ekonomiczne gmin położonych w węglowych okręgach: konińskim, bełchatowskim, turowskim oraz przyszłościowego okręgu lubuskiego. Różnice w dochodach opisywanych gmin lubuskich w odniesieniu do tych związanych z wydobyciem węgla brunatnego wynoszą jak 1:10-20. Wiąże się to z dużymi pozycjami, jak odpisy z podatków, opłata eksploatacyjna, opłata za użytkowanie terenu, opłaty środowiskowe i szereg innych. Tym samym industrializacja, poza przychodem wynikającym z produkcji i miejscami pracy, daje także inne korzyści materialne.
EN
The Local Government Act requires the local level a number of obligations, which requires the expenditure for these purposes the relevant sum. Municipalities cover their expenses from various sources, increasingly looking for extra-budgetary funds. For this purpose, among others, located in the hands of the community estate, especially land. High municipal budget revenues are associated with industrial land use. The article shows economic data of municipalities located in the coal districts of Konin, Bełchatów, Turów and forward-looking Lubuski District. Differences in reported Gubin and Brody communities income for those associated with coal mining are as 1:10-20. This is due to large items, such as tax write-offs, operating fee, the fee for land use, environmental charges, and many others. Thus, industrialization, in addition to the revenue resulting from the production and jobs, also provides other material benefits.
PL
Zasobność gleby to całkowita zawartość w niej składników mineralnych i organicznych, nagromadzonych w wyniku procesów akumulacji. Zasobność gleb i podłoży specjalnie konstruowanych dla konkretnych upraw jest warunkowana zarówno przez komponenty tworzące glebę lub materię podłożową, jak i działania człowieka, modyfikujące ich skład chemiczny.
16
EN
Lead belongs to a group of the most commonly man distributed heavy metals. The reason lies in a dynamic development of transportation but also in development of industry and municipal economy. In bibliography it is referred as a chemical element which is relatively stable in soil - captured in surface layers, and in a high reaction conditions with good sorption qualities it is almost unavailable for live organisms. The paper proves that the problem is more complicated due to various geneses and man’s pressure towards soil. Only small anthropogenic pressure affects lead content and mobility. Soils under big anthropogenic pressure urban, industrial and those within communication route areas - can be characterized for their increased lead content, its solubility and phytoavailability.
PL
Ołów należy do grupy metali ciężkich najbardziej rozpowszechnionych przez człowieka. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest dynamiczny rozwój transportu, przemysłu i gospodarki komunalnej. W literaturze jest przedstawiany jako pierwiastek stabilny w glebach - kumulowany głównie w wierzchnich warstwach, gdzie w warunkach wysokiego odczynu i dobrych właściwości sorpcyjnych jest właściwie niedostępny dla żywych organizmów. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że problem jest jednak bardziej skomplikowany, głównie ze względu na genezę i antropopresję, która, jak się okazuje, podnosi zawartość ołowiu, a także zwiększa jego rozpuszczalność i fitoprzyswajalność.
PL
W dokumentach Unii Europejskiej i jej agend zapisano komunikację rowerową jako pełnoprawny element współczesnych systemów komunikacyjnych. Tym samym powstał problem organizacji tras rowerowych - funkcjonalnych i bezpiecznych. W Polsce problem bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po drogach jest bardzo istotnym, na co wskazują statystyki policyjne, odnotowujące w latach 2007-2009 32865 kolizji, w wyniku których zmarło 1354 osób. Wiele nowych realizacji tras rowerowych w Polsce budzi kontrowersje, pod względem przebiegu, konstrukcji, oświetlenia, oznakowania i innych elementów. W pracy przedstawiono szereg rozwiązań ukierunkowanych na poprawę istniejącej sytuacji.
EN
In the documents of the European Union and its agencies has been recorded communication by bike as a rightfull part of modern communication systems. Thus arose the problem of cycling organization - functional and safe. In Poland the problem of safety of cyclists traveling on the roads is very important, as indicated by police statistics that record in 2007-2009 32,865 collisions, resulting in 1,354 people died. Many of the new implementation of bike routes in Poland is controversial, in terms of location, design, lighting, signage and other elements. The paper presents a range of solutions aimed at improving this situation.
18
Content available Komunikacja rowerowa na terenie Zielonej Góry
PL
Komunikacja rowerowa w Polsce przeżywa boom, zwłaszcza w miastach małych i średniej wielkości. Tradycyjnie jest też mocniej rozwinięta w ośrodkach akademickich i na terenach rekreacyjnych. Zielona Góra, jako miasto o liczbie mieszkańców około 100 tys., z dużym uniwersytetem i 50% powierzchni leśnych w obrębie jego granic, jest predestynowana do rozwoju komunikacji rowerowej. Trend ten daje się zauważyć w decyzjach gminnych ostatnich kilku lat - przeznaczenia środków na inwestycje rowerowe w latach 2005-2010 i systematyczne oddawanie nowych tras rowerowych. Statystyki pokazują, że sensownym jest wspieranie tego trendu w ramach gospodarki komunalnej najbliższego okresu.
EN
Cycling communication is booming in Poland, especially in cities small and medium size. Traditionally it is also more strongly developed in academic centers and recreation areas. Zielona Gora, a town with a population of about 100 thousand, with a large university and 50% of the forests within its boundaries, it is predestined for the development of cycling. This trend can be seen in decisions of the commune during the past few years - to invest in the cycle infrastructure and systematic putting into service of new cycle routes. Statistics are showing, that support this trend in the municipal economy next period makes sense.
PL
Zakładanie terenów zieleni, a w dalszej perspektywie ich utrzymanie w należytym stanie musi mieć solidne podstawy. Bez właściwego rozpoznania, a następnie przygotowania gleby nie należy oczekiwać długo cieszących nasze oczy założeń ozdobnych. Początkowo może się nawet udać, głównie za sprawą powierzchniowego wzbogacenia terenu w nawieziony materiał podłożowy. Z czasem jednak sytuacja się zmienia w związku z głębszym penetrowaniem gruntu przez korzenie roślin i zmianami chemizmu podłoża za sprawą różnych procesów przemieszczania się w nim składników.
PL
Każda gleba jest w jakimś stopniu zasolona. Mało tego - obecność soli rozpuszczalnych w wodzie jest niezbędna z punktu widzenia odżywiania organizmów. Z uprawowego punktu widzenia ważne jest, aby zasolenie nie przekraczało progu tolerancji dla określonych roślin oraz możliwości sorpcyjnych samej gleby.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.