Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Porównanie suszenia pszenicy w aparatach fluidyzacyjnym i silosowym
PL
Przedstawiono badania efektywności suszenia ziarna pszenicy w suszarce fluidyzacyjnej i silosowej. Zastosowano dwie metody wyznaczania zawartości wilgoci w ziarnie. Dokonano oceny jakości pszenicy poprzez oznaczenie zawartości i jakości glutenu w zależności od metody suszenia. Wyznaczono zapotrzebowanie ciepła na przeprowadzenie procesu suszenia silosowego i fluidalnego. Wykazano, że bardziej opłacalne jest prowadzenie procesu w układzie fluidalnym.
EN
The study concerns investigation into effectiveness of drying processes of wheat grains in fluidization and silo dryers. Two methods of drying were appointed and the content of moisture was determined. Evaluation of wheat quality was accomplished through assaying the content and quality of gluten for different drying methods. Moreover, theoretical energy requirement for fluidization and silo drying was estimated. The study showed that conducting of drying process in the fluidized bed configuration was more profitable.
PL
Zaproponowano instalację do magazynowania w zasobniku PCM ciepła produkowanego przez system z płaskimi cieczowymi kolektorami słonecznymi dla Browaru Warka. Zgromadzona energia ma być wykorzystywana na potrzeby obecnie stosowanej metody mycia na miejscu CIP. Kolektory słoneczne zostaną zamontowane na dachu hali produkcyjnej i rozlewni, tj. na powierzchni około 26 000 m2. W skali roku instalacja ma produkować około 7,3 min MJ ciepła, czyli około 14% zapotrzebowania na ciepło do metody CIP. Jako substancję zmiennofazową wybrano parafinę typu RT54HC.
EN
The paper presents an installation for storing in the PCM tank the heat produced by the system with flat-plate liquid solar collectors at the Warka Brewery. The collected energy is to be used for the currently applied CIP method. Solar collectors will be installed on the roof of production hall and bottling plant, i.e. on the area of approximately 26 000 m2. On an annual basis, the plant is expected to produce about 7.3 million MJ of heat, or approximately 14% of heat demand for the CIP method. RT54HC paraffin was chosen as phase-changing substance.
3
Content available remote Real and theoretical energy efficiency of vapour compression heat pumps
EN
This paper presents several ways of calculating real and theoretical energy efficiency coefficients of vapour compression heat pumps in short and long time. Differences in the calculation are associated with taking into account, among others, various components of the heat pump responsible for the consumption of electricity, steady state or transient conditions, part or the nominal load ratio of heat pump. The calculation results are compared with the values of coefficients, which have been obtained theoretically.
PL
W artykule przedstawiono kilka sposobów obliczania teoretycznych i rzeczywistych wartości współczynników wydajności parowych sprężarkowych pompy ciepła w krótkim i długim okresie. Różnice w obliczeniach związane są między innymi z uwzględnianiem różnych składowych odpowiedzialnych za konsumpcję energii elektrycznej w pompie ciepła, czy rozpatrywany jest stan ustalony czy nieustalony oraz czy pompa ciepła pracuje z nominalnym czy częściowym obciążeniem. Wyniki obliczeń porównano z wartościami współczynników, które zostały określone na drodze teoretycznej.
4
Content available remote Efektywne suszenie fluidalne materiałów z grupy D wg Geldarta
PL
Przeprowadzono teoretyczną i eksperymentalną analizę suszenia ziarna pszenicy, stanowiącej przykład materiału zaliczanego do grupy D wg klasyfikacji Geldarta. W ramach wstępnych badań testowych określono wpływ metody suszenia na jakość pszenicy, analizując wartości stosownych parametrów. Wyniki badań uzasadniają suszenie pszenicy w układzie fluidalnym. Część pomiarów testowych prowadzono z wykorzystaniem kamery termowizyjnej, odpowiednich czujników i dedykowanego oprogramowania, co umożliwiało kontrolę zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza w przekrojach poziomych i pionowych złoża.
EN
Wheat grains were dried in fluidized bed with air at 50–60°C to det. the effect of drying conditions on the dried wheat quality. A thermal imaging camera with appropriate sensors and a software was used to measure temp. changes and relative humidity in the horizontal and vertical crosssections of the bed.
PL
Badano zastosowanie pompy ciepła typu powietrze/woda do ogrzewania wody w zasobniku o pojemności 160 l i jednoczesnego chłodzenia powietrza wewnątrz pomieszczenia laboratoryjnego Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Omówiono wpływ takich parametrów jak temperatura powietrza, temperatura wody w zasobniku, przerwy w pracy pompy ciepła oraz częstotliwość pracy sprężarki na uzyskiwany współczynnik efektywność pracy pompy ciepła (COP). Średnia wartość współczynniki! COP w seriach pomiarowych zawierała się w przedziale od 2,1 do 2,7.
EN
The paper presents the usage of air-to-water heat pump for heating domestic hot water (DHW) in a 160 l storage tank and simultaneous cooling of air inside a laboratory room of the Department of Chemical Engineering and Technology of the Cracow University o f Technology. An influence of such parameters as air temperature, storage tank temperature, heat pump interruptions and compressor operating frequency on the achieved coefficient of performance (COP) of the heat pump is discussed. The average values of COP in the measurement series ranged from 2.1 to 2.7.
EN
The main task of mathematical modelling of thermal and flow processes in vertical ground heat exchanger (BHE-Borehole Heat Exchanger) is to determine the unit of borehole depth heat flux obtainable or transferred during the operation of the installation. This assignment is indirectly associated with finding the circulating fluid temperature flowing out from the U-tube at a given inlet temperature of fluid in respect to other operational parameters of the installation. The paper presents a model of thermal and flow processes in BHE consisting of two analytical models separately-handling processes occurring inside and outside of borehole. A quasi-three-dimensional model formulated by Zeng was used for modelling processes taking place inside the borehole and allowing to determine the temperature of the fluid in the U-tube along the axis of BHE. For modelling processes occurring outside the borehole a model that uses the theory of linear heat source was selected. The coupling parameters for the models are the temperature of the sealing material on the outer wall of the borehole and the average heat flow rate in BHE. Experimental verification of the proposed model was shown in relation to BHE cooperating with a heat pump in real conditions.
PL
Wykorzystując kompleksową analizę teoretyczno-doświadczalną suszenia fluidalnego ciał stałych z grup B i D wg klasyfikacji Geldarta, opracowano oryginalną, utylitarną metodę obliczeń procesowych. Propozycja obejmuje statykę i kinetykę procesu, wytyczne modelowania matematycznego oraz wykorzystanie koncepcji uogólnionej krzywej suszenia, co pozwala na maksymalną minimalizację zakresu niezbędnych badań eksperymentalnych. Poszukując możliwości ograniczenia zużycia energii, wykorzystano bilansowanie egzergetyczne.
EN
SiO₂ gel, sand, fodder phosphate and (NH₄)₂SO₄ grains as well as poppy and wheat seeds were dried in fluidized bed at 315–350 K and air flow rate 0.1–1.8 m/s to derive a generalized drying curve and limit the no. of expts. necessary to reduce the energy consumption. A math. model of the process was developed and validated.
8
Content available remote Analiza egzergetyczna suszenia mikrofalowego
PL
Zaprezentowano wyniki analizy teoretyczno-doświadczalnej suszenia ziaren maku w suszarce mikrofalowej pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych. Proces prowadzono dla różnych nastaw mocy grzania w komorze suszenia. W celu określenia najefektywniejszego procesu zastosowano dwa wskaźniki wydajności egzergetycznej: jednostkowe zużycie egzergii oraz sprawność egzergetyczną. Najmniejsze zużycie egzergii oraz najwyższe wartości sprawności osiągnięto dla mocy grzania 300 W.
EN
Poppy seeds were dried in a microwave dryer at varying heat power to minimize the energy expenditure and to det. the unit exergy consumption and exergetic efficiency. The lowest exergy consumption and the highest drying efficiency were achieved for power setting 300 W.
9
PL
Przedstawiono ujęcie ilościowe kinetyki suszenia pszenicy. Zaproponowane równania ujmują zarówno ruch masy i ciepła między analizowanymi strefami, jak i między ciałem stałym, a gazem. W pracy zastosowano model dwustrefowy, wyróżniający strefę emulsji i strefę pęcherzy. Wyniki przewidywań teoretycznych pochodzących z obliczeń symulacyjnych zostały zweryfikowane przez porównanie z danymi doświadczalnymi otrzymanymi z użyciem suszarki fluidyzacyjnej o średnicy 0,150 m. Suszarka wyposażona była w oryginalne rozwiązanie konstrukcji dystrybutora gazu zapewniającego efektywną fluidyzację materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta. W części pracy dotyczącej pół-empirycznych metod analizy suszenia wykazano możliwość wykorzystania w obliczeniach procesowych koncepcji tzw. uogólnionej krzywej suszenia, co pozwala na znaczne ograniczenie zakresu badań eksperymentalnych niezbędnych do projektowania procesowego.
EN
Quantification of drying kinetics of wheat is presented. The proposed equations describe the motion of heat and mass transfer between the analyzed zones, and between solid and gas phases. In the study a two-zone model comprising the distinctive emulsion and bubbles zones was used. The results of theoretical predictions obtained in simulations were validated by comparison with the experimental data collected in the fluidized bed dryer of a diameter equal to 0.150 meters. The dryer was equipped with a specially design gas distributor enabling efficient fluidization of materials belonging to the group D in Geldart classification. In the part of this work dealing with semi-empirical methods of drying analysis the possibility of applying a so-called concept of generalized drying curve in process calculations was demonstrated. This approach allows one to restrict significantly a scope of experimental research necessary in process design.
10
Content available remote Efektywna fluidyzacja zrębków drzewnych
PL
Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy drzewnej. W badaniach wykorzystano zrębki drzewne z trzech gatunków drzew: dębu szypułkowego, orzecha włoskiego oraz brzozy brodawkowej. Zaproponowano konstrukcję suszarki fluidyzacyjnej, wyposażonej w oryginalny dystrybutor gazu, pozwalającą na efektywne suszenie rozdrobnionej biomasy drzewnej o różnorodnych właściwościach fizykochemicznych i strukturalno-mechanicznych. Stwierdzono możliwość suszenia w badanym układzie fluidalnym analizowanych rodzajów materiałów zaliczanych do grupy D wg klasyfikacji Geldarta.
EN
The research results dealing with the possible application of fluidized bed drying of selected types of wood biomass are presented. Wood chips obtained from three tree species were used in the research, i.e. English oak, walnut and silver birch. A new design of fluidized bed dryer equipped with original gas distributor allowing for effective drying of fragmented wood biomass with diverse physicochemical and structural-mechanical properties was proposed. The possibility of drying the analyzed materials from group D according to Geldart's classification in the examined fluidized bed system was confirmed.
PL
Przedstawiono wybrane aspekty pracy pompy ciepła typu solanka/woda współpracującej z kolektorami słonecznymi oraz kotłem gazowym w instalacji hybrydowej w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym na obrzeżach Krakowa. Współpraca pompy ciepła z urządzeniami wykorzystującymi różne nośniki energii pozwoliła na uzyskanie wysokich wartości współczynnika SPF (sezonowego współczynnika efektywności) pompy ciepła w sezonach grzewczych. Dane doświadczalne otrzymano z instalacji pracującej w warunkach rzeczywistych nieprzerwanie od września 2011 roku.
EN
The paper presents selected operating aspects of brine/water heat pump cooperating with a solar collectors and gas condensing boiler in the hybrid installation mounted in a residential-service building located at Krakow outskirts. The cooperation of heat pump with devices utilizing various sources of energy allowed one to obtain high SPF (Seasonal Performance Factor) values of heat pump in heating seasons. The experimental data were obtained in the system continuously operating in real conditions since September 2011.
12
Content available remote Analiza egzergetyczna suszenia próżniowego
PL
Zaprezentowano wyniki teoretyczno-doświadczalnej analizy suszenia zrębek leszczyny pospolitej w suszarce próżniowej pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych. Zastosowano bilansowanie egzergetyczne, które pozwoliło wykazać, jak parametry procesowe wpływają na efektywność suszenia. Wyższe sprawności uzyskano przy wymianie powietrza, dla wyższych wartości podciśnienia w komorze, przy większej masie próbki i dla wyższych nastaw temperatur.
EN
Hazel wood chips (sample mass 120–325 g) were dried in air under lab. conditions at 40–60°C and vacuum 0.05–0.07 MPa for 400 min to det. the exergy efficiency of the process. The efficiency increased with increasing the sample mass, temp., and vacuum. The air exchange during drzing resulted also in increasing the exergy efficiency.
EN
The article presents an experimental-theoretical analysis of fluidised-bed drying of poppy seeds directed on minimisation of energy. The analysis was performed for a complete drying node incorporating a heat exchanger and a fan. Two complementary factors were used in the exergetic evaluation: exergy efficiency and unit consumption of exergy. An analysis of drying in stationary bed was carried out for comparison purposes. Results of the exergetic analysis can become a basis for innovative works focused on decreasing energy consumption of a technological node being analysed, e.g. by the use of recirculation of fluidising-drying medium.
PL
Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy drzewnej. Zaproponowano konstrukcję mobilnej suszarki fluidyzacyjnej, wyposażonej w oryginalny dystrybutor gazu, pozwalającą na efektywne suszenie rozdrobnionej biomasy drzewnej o różnorodnych właściwościach fi zykochemicznych i strukturalno-mechanicznych w miejscu występowania surowca.
EN
The paper concerns experimental research results dealing with the fluidized bed drying of selected types of woody biomass. A proposed structure of mobile fluidized bed dryer is equipped with the original gas distributor allowing for efficient drying of comminuted woody biomass of various physicochemical, structural and mechanical properties in a raw material location.
PL
W oparciu o dane ruchowe zebrane na instalacji przemysłowej przedstawiono wyniki bilansów: energetycznego i egzergetycznego węzła suszenia siarczanu amonu. Porównano sprawności energetyczną i egzergetyczną. Wyniki analizy egzergetycznej mogą być podstawą działań innowacyjnych w kierunku zmniejszenia energochłonności analizowanego węzła technologicznego.
EN
Based on data collected in a currently working industrial process line, the results of energy and exergy balances of ammonium sulfate drying technological node are presented. The energy and exergy efficiency were compared. The obtained results can form a basis for innovative actions leading to energy consumption reduction in the analyzed technological node.
16
Content available remote Efektywna fluidyzacja materiałów z grupy D klasyfikacji Geldarta
PL
Zaprezentowano oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne dystrybutora gazu zapewniające uzyskanie skutecznej fluidyzacji zrębków klonu, sosny i dębu. Sporządzono krzywe fluidyzacji analizowanych materiałów. Określono warunki procesowe pozwalające na uzyskanie efektywnej fluidyzacji badanych materiałów zaliczanych do grupy D wg Geldarta.
EN
The paper deals with an original design solution of gas distributor for efficient fluidization of maple, pine and oak chips. Fluidization curves of tested materials were prepared and process conditions of efficient fluidization of materials belonging to the group D of Geldart's classification were determined.
PL
Zaprezentowano metodę wyznaczenia krzywych równowagi desorpcji w oparciu o eksperymentalne krzywe suszenia fluidalnego substancji zaliczanych do grupy B klasyfikacji Geldarta. W pracy wykorzystano autorski model matematyczny kinetyki okresowego suszenia fluidalnego ciał stałych w złożu pęcherzykowym przy zastosowaniu optymalizacyjnego zagadnienia odwrócenia. Otrzymane równania obejmujące zależność wilgotności względnej od temperatury i zawartości wilgoci zweryfikowano doświadczalnie.
EN
The method presented in this paper enables the determination of desorption isotherms. The method uses an experimental drying curve and is appropriate for materials which belong to the group B of the Geldart classification. A solution was reached with the application of reverse calculation methodology used in the fluidized bed drying kinetics mathematical model. The results are presented in a form of equations showing relative humidity as a function of temperature and moisture content. The equations were verified experimentally.
PL
Przedstawiono wyniki badań testowych dotyczących możliwości suszenia fluidalnego wybranych rodzajów biomasy. Określono warunki pozwalające na uzyskanie efektywnej fluidyzacji zrębków drzewnych. Zaprezentowano oryginalny dystrybutor gazu umożliwiający efektywną fluidyzację rozdrobnionej biomasy drzewnej.
EN
Test results dealing with possibilities of fluidized-bed drying of selected kinds of biomass are described. Conditions for effective fluidization of wooden chunks were determined. An original design of gas distributor for effective fluidization of selected kinds of grinded biomass is presented.
19
Content available remote Analiza egzergetyczna suszenia fluidalnego
PL
Przedstawiono podstawy bilansowania egzergetycznego w odniesieniu do procesu suszenia fluidalnego. Zaprezentowano wyniki analizy teoretyczno-doświadczalnej suszenia ziaren maku w układzie fluidalnym pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych.
EN
The work presents basics of exergy balance for fluidized bed drying process. The results of theoretical-experimental analysis of drying of poppy seeds in fluidized bed system have been shown. Results of the analysis concern minimization of energy expenditure.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.