Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Pracy maszyn elektrycznych towarzyszą wyładowania niezupełne. Charakter wnz jest bardzo złożony. W miarę upływu czasu eksploatacji maszyn, obserwuje się zmianę intensywności wnz przy charakterystycznych rozkładach fazowo-rozdzielczych. Diagnostykę można prowadzić w oparciu o wszystkie dostępne czujniki wnz. Proponowane przez autora własne rozwiązania czujników i przyrządów do pomiarów wnz w maszynach elektrycznych w warunkach przemysłowych sprawdziły się. Wyniki pomiarów wnz silników zależą od: stanu ich izolacji, obciążenia silnika, temperatury uzwojeń, wilgotności, poziomu zakłóceń zewnętrznych oraz od charakterystyki czujników wnz i aparatury analizującej wnz.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial discharges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial discharges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
PL
Pracy maszyn elektrycznych towarzyszą wyładowania niezupełne. Charakter wnz jest bardzo złożony. W miarę upływu czasu eksploatacji maszyn, obserwuje się zmianę intensywności wnz przy charakterystycznych rozkładach fazowo-rozdzielczych. Diagnostykę można prowadzić w oparciu o wszystkie dostępne czujniki wnz. Proponowane przez autora własne rozwiązania czujników i przyrządów do pomiarów wnz w maszynach elektrycznych w warunkach przemysłowych sprawdziły się. Wyniki pomiarow wnz silnikow zależą od: stanu ich izolacji, obciążenia silnika, temperatury uzwojeń, wilgotności, poziomu zakłoceń zewnętrznych oraz od charakterystyki czujników wnz i aparatury analizującej wnz.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial discharges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial discharges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
3
Content available Statystyka uszkodzeń w elektrowniach zawodowych
PL
Niezawodność dużych bloków energetycznych zawsze miała i nadal ma duże znaczenie dla pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W artykule przedstawiono definicje podstawowych wskaźników niezawodności bloków energetycznych, stosowanych w Polsce i na świecie. W pierwszej kolejności są obliczane liczby i czasy trwania wyróżnionych stanów: (Tp, Tr, Tkp, Ts, Tb, Ta, Tk, Lr, Lkp, Ls, Lb, La, Lw) gdzie: Tp – czas pracy bloku lub grupy bloków w rozpatrywanym okresie; Tr – czas postojów bloku lub grupy bloków w rezerwie w rozpatrywanym okresie; Tkp – czas postojów bloku lub grupy bloków w remoncie kapitalnym; Ts – czas postojów bloku lub grupy bloków w remoncie średnim; Tb – czas postojów bloku lub grupy bloków w remoncie bieżącym; Ta – czas postojów bloku lub grupy bloków w remoncie awaryjnym; Tk – czas okresu, za który wykonywane są obliczenia (wartość ta jest w systemie obliczana, ale służy tylko do obliczenia wskaźników, nie jest więc nigdzie drukowana); Lr – liczba postojów w rezerwie; Lkp – liczba postojów w remoncie kapitalnym; Ls – liczba postojów w remoncie średnim; Lb – liczba postojów w remoncie bieżącym; La – liczba postojów w remoncie awaryjnym; Lw – liczba wszystkich postojów. Na podstawie wyżej wymienionych wielkości są obliczane następujące wskaźniki: wskaźnik dyspozycyjności AF, udział czasu awarii w czasie kalendarzowym FOF, wskaźnik awaryjności FOR, wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej GCF, wskaźnik użytkowania mocy osiągalnej GOF, wskaźnik remontów planowych SOF, wskaźnik wykorzystania czasu kalendarzowego SF, średni czas ruchu ART.
EN
The reliability of large power units has always had and continues to have a significant meaning to the operation of the Polish Power System. This paper presents definitions of the basic indices of power unit reliability used in Poland and in the world. First, numbers and the duration of specific states are calculated: (Tp, Tr, Tkp, Ts, Tb, Ta, Tk, Lr, Lkp, Ls, Lb, La, Lw) where: Tp – run (service) time of the power unit or a group of power units within the analysed period of time; Tr – outage on stand-by time of the power unit or a group of power units within the analysed period of time; Tkp – outage during a general overhaul time of the power unit or a group of power units; Ts – outage during a medium-scale overhaul time of the power unit or a group of power units; Tb – outage during routine maintenance time of the power unit or a group of power units; Ta – outage during emergency repairs time of the power unit or a group of power units; Tk – time to which the calculations apply (this value is calculated by the system but is only used to calculate indices and is not printed anywhere); Lr – number of outages on stand-by; Lkp – number of outages during a general overhaul; Ls – number of outages during a medium-scale overhaul; Lb – number of outages during routine maintenance; La – number of outages during emergency repairs, and Lw – number of all outages. Based on the above-mentioned values, the following indices are calculated: availability index AF, share of the outage time in the calendar time FOF, failure index FOR, utilisation index of the capacity installed GCF, utilisation index of the achievable capacity GOF, index of scheduled overhauls SOF, utilisation factor of the calendar time SF, average run time ART.
PL
W ocenie autora na szczególną uwagę wśród systemów monitorujących stan maszyn wirujących, w tym stan łożysk tocznych, zasługują systemy firm: Brüel & Kjaer, SKF, BENTLY NEVADA i SPM. Są to systemy najbardziej rozpowszechnione w Europie. W artykule autor przedstawia swoje doświadczenia w stosowaniu systemów monitoringu w krajowych zakładach przemysłowych.
EN
According to the author, systems provided by Brüel & Kjaer, SKF, BENTLY NEVADA and SPM are worth particular attention among systems monitoring condition of rotating machines, including rolling bearings. These are the most popular systems in Europe. In his article, the author presents his experience in the use of monitoring systems in local industrial plants.
5
Content available remote Statystyka uszkodzeń w elektrowniach zawodowych
PL
Niezawodność dużych bloków energetycznych zawsze miała i nadal ma duże znaczenie dla pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W artykule przedstawiono definicje podstawowych wskaźników niezawodności bloków energetycznych, stosowanych w Polsce i na świecie. W pierwszej kolejności są obliczane liczby i czasy trwania wyróżnionych stanów: (Tp, Tr, Tkp, Ts, Tb, Ta, Tk, Lr, Lkp, Ls, Lb, La, Lw) gdzie: Tp – czas pracy bloku lub grupy bloków w rozpatrywanym okresie, Tr – czas postojów bloku lub grupy bloków w rezerwie w rozpatrywanym okresie, Tkp – czas postojów bloku lub grupy bloków w remoncie kapitalnym, Ts – czas postojów bloku lub grupy bloków w remoncie średnim, Tb – czas postojów bloku lub grupy bloków w remoncie bieżącym, Ta – czas postojów bloku lub grupy bloków w remoncie awaryjnym, Tk – czas okresu, za który wykonywane są obliczenia (wartość ta jest w systemie obliczana, ale służy tylko do obliczenia wskaźników, nie jest więc nigdzie drukowana), Lr – liczba postojów w rezerwie, Lkp – liczba postojów w remoncie kapitalnym, Ls – liczba postojów w remoncie średnim, Lb – liczba postojów w remoncie bieżącym, La – liczba postojów w remoncie awaryjnym, Lw – liczba wszystkich postojów. Na podstawie wyżej wymienionych wielkości są obliczane następujące wskaźniki: wskaźnik dyspozycyjności AF, udział czasu awarii w czasie kalendarzowym FOF, wskaźnik awaryjności FOR, wskaźnik wykorzystania mocy zainstalowanej GCF, wskaźnik użytkowania mocy osiągalnej GOF, wskaźnik remontów planowych SOF, wskaźnik wykorzystania czasu kalendarzowego SF, średni czas ruchu ART.
EN
The reliability of large power units has always had and continues to have a significant meaning to the operation of the Polish Power System. This paper presents definitions of the basic indices of power unit reliability used in Poland and in the world. First, numbers and the duration of specific states are calculated: (Tp, Tr, Tkp, Ts, Tb, Ta, Tk, Lr, Lkp, Ls, Lb, La, Lw) where: Tp – run (service) time of the power unit or a group of power units within the analysed period of time, Tr – outage on stand-by time of the power unit or a group of power units within the analysed period of time, Tkp – outage during a general overhaul time of the power unit or a group of power units, Ts – outage during a medium-scale overhaul time of the power unit or a group of power units, Tb – outage during routine maintenance time of the power unit or a group of Power units, Ta – outage during emergency repairs time of the power unit or a group of power units, Tk – time to which the calculations apply (this value is calculated by the system but is only used to calculate indices and is not printed anywhere), Lr – number of outages on stand-by, Lkp – number of outages during a general overhaul, Ls – number of outages during a medium-scale overhaul, Lb – number of outages during routine maintenance, La – number of outages during emergency repairs, and Lw – number of all outages. Based on the above-mentioned values, the following indices are calculated: availability index AF, share of the outage time in the calendar time FOF, failure index FOR, utilisation index of the capacity installed GCF, utilisation index of the achievable capacity GOF, index of scheduled overhauls SOF, utilisation factor of the calendar time SF, average run time ART.
6
Content available remote Organizacja eksploatacji i diagnostyki w przedsiębiorstwie
PL
Ze względu na system eksploatacji, diagnostyki, zabezpieczenia i zarządzania, maszyny użytkowane w przedsiębiorstwie przynależą do różnych grup ważności. Maszyny te można podzielić na: krytyczne, quasi-krytyczne i pomocnicze. Autor określa wymagania ogólne wobec systemu nadzoru stanu technicznego maszyn oraz wymagania wobec narzędzi diagnostycznych.
EN
Because of the operating, diagnostic, protection and management system, utility machines in the company belong to different groups of importance. These machines can be divided into: critical, quasi-critical and auxiliary. The authors define general requirements for the system supervising the technical condition of machines and requirements for diagnostic tools.
PL
Pracy maszyn elektrycznych towarzyszą wyładowania niezupełne. Charakter wnz jest bardzo złożony. W miarę upływu czasu eksploatacji maszyn, obserwuje się zmianę intensywności wnz przy charakterystycznych rozkładach fazowo-rozdzielczych. Diagnostykę można prowadzić w oparciu o wszystkie dostępne czujniki wnz. Wyniki pomiarów wnz silników zależą od: stanu ich izolacji, obciążenia silnika, temperatury uzwojeń, wilgotności, poziomu zakłóceń zewnętrznych oraz od charakterystyki czujników wnz i aparatury analizującej wnz.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial discharges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
PL
Pracy maszyn elektrycznych towarzyszą wyładowania niezupełne. Charakter wnz jest bardzo złożony. W miarę upływu czasu eksploatacji maszyn, obserwuje się zmianę intensywności wnz przy charakterystycznych rozkładach fazowo-rozdzielczych. Diagnostykę można prowadzić w oparciu o wszystkie dostępne czujniki wnz. Wyniki pomiarów wnz silników zależą od: stanu ich izolacji, obciążenia silnika, temperatury uzwojeń, wilgotności, poziomu zakłóceń zewnętrznych oraz od charakterystyki czujników wnz i aparatury analizującej wnz.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial discharges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
PL
Wyróżnić można; układy monitoringu zabezpieczającego, układy monitoringu predykcyjnego oraz układy łączące te obydwie cechy. W ocenie autora na szczególną uwagę wśród systemów monitorujących stan maszyn wirujących, w tym stan łożysk tocznych zasługują systemy firm; Brüel & Kjaer, SKF, BENTLY NEVADA i SPM. Są to systemy najbardziej rozpowszechnione w Europie. W artykule autor przedstawia swoje doświadczenia w stosowaniu systemów monitoringu w krajowych zakładach przemysłowych.
EN
We can distinguish: protection monitoring systems; prediction monitoring systems; and systems combining both of these features. According to the author, systems provided by Brüel & Kjaer, SKF, BENTLY NEVADA and SPM are worth particular attention among systems monitoring condition of rotating machines, including rolling bearings. These are the most popular systems in Europe. In his article, the author presents his experience in the use of monitoring systems in local industrial plants.
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z zachowaniem należytej staranności podczas pomiaru emisji wnz realizowanych w warunkach przemysłowej eksploatacji, jak również poprawności oceny wyników pomiaru emisji wnz. Autorzy zwracają szczególną uwagę na konieczność poprawnej interpretacji wyników pomiaru ze względu na warunki mikroklimatyczne panujące w pomieszczeniu pracy badanych maszyn. Jest to szczególnie istotne ze względu na istnienie silnej korelacji wzajemnej między temperaturą i wilgotnością powietrza a poziomem mierzonej emisji wnz.
EN
The article presents the results of research and analysis which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges (PD) in high power drives in the energy sector. The author presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant temperature, air velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of PD like: PD intensity, amplitude of PD and the PD pulses.
11
Content available remote Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania inżynierii odwrotnej w diagnostyce wytwarzania, montażu i ustawień napędów przemysłowych maszyn obrotowych wielkogabarytowych na przykładzie suszarni bębnowej. Podstawą proponowanej metody jest bezdotykowy i bardzo szybki pomiar laserowy geometrii 3D obiektów rzeczywistych podczas ich wytwarzania i montażu. Na tej podstawie tworzona jest gęsta chmura punktów zawierających miliony punktów zorientowanych w przyjętym układzie współrzędnych 3D i które składają się na szczegółowy obraz badanego obiektu. W proponowanej metodzie otrzymane punkty zostały połączone w trójkąty, tworząc przestrzenną siatkę, a następnie dokonano transformacji na powierzchnie, na podstawie których wyznaczono podstawowe relacje geometryczne (kątowe i liniowe) między ważniejszymi elementami suszarni. Poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych, takich jak Inventor i SolidWorks, ustalono dokładność wykonania bardzo ważnych elementów maszyny z punktu widzenia pracy napędu, a których wyznaczenie tradycyjnymi metodami pomiarowymi, ze względu na kształt i wymiary badanych części, jest bardzo trudny. Opisana w artykule metoda pozwoliła zmierzyć rzeczywiste odchyłki montażowe kształtów, jak i wzajemnej prostopadłości wybranych części. Na tej podstawie dokonano jakościowego sprawdzenia, czy rzeczywista odchyłka mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji wykonania.
EN
In paper shows run a 3d scan elements revolving drum dryer Trimble scanner and processing point cloud created by manufacturing scalening. Trimble scanner is an advanced laser device designed for use wherever you need quickly obtain accurate data. The result was scanning point cloud that has been treated with a view to removing unnecessary points and noise. The resulting points are combined to form a network of triangles. Transforming the grid allowed to change it to the surface, has been appointed the angle between the elements of the dryer. Through the use of tools such as Inventor or SolidWorks 4 was determined by the accuracy of the machining and processing of the mechanical most important elements of the machine, which determine by measuring the elements due to the size and shape of parts is not possible. That method allows determine the limiting deviation in the implementation of part or the whole machine, having a runtime error tolerances and squareness.
PL
Artykuł opisuje przykład zastosowania nowej technologii i organizację efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej napędów elektrycznych w przemyśle cementowym, na wdrożonym przykładzie. Zastosowana diagnostyka offline obejmuje uszkodzenia typu elektromagnetycznego i mechanicznego. Autorzy zaproponowali zmianę zasad eksploatacji maszyn, wprowadzili zmiany w zabezpieczeniach maszyn i urządzeń. Zestawienie zespołów napędowych w cementowni z podziałem na grupy o różnej ważności: maszyny strategiczne, maszyny podstawowe, maszyny pomocnicze. Dla poszczególnych grup maszyn wprowadzili diagnostykę offline i online. Autorzy przedstawią efektywne sposoby diagnostyki online stanu maszyn elektrycznych, takie jak: pomiar drgań względnych dla napędów o łożyskach ślizgowych; pomiar wyładowań niezupełnych monitorujący w sposób ciąg­ły izolację główną, zwojową maszyn elektrycznych.
EN
rticle introduced a new technology and the organization of effective operational diagnostics of electric drives in the cement industry. Offline diagnostics includes failure electromagnetic and mechanical type. Authors proposeds to change the rules of operation of machines, has introduced changes in the security machinery and equipment. Summary of the power units in the cement division into groups of varying importance: Strategic machine, basic machines, auxiliary machines. For each group machines introduced diagnostic offline and online method. The authors present an effective ways of online diagnostics condition electrical machines such as: Vibration measurement relative to the drives slide bearings Measurement of partial discharge monitoring continuously the main insulation, coil of electrical machinery.
13
Content available remote Remonty i retrofit wirników generatorów synchronicznych
PL
W artykule pokazany został w skrócie remont wirnika turbogeneratora oraz niektóre badania jakie muszą przejść poszczególne części wirnika. Wirnik turbogeneratora składa się z wielu elementów wykonanych z różnych materiałów (stal, miedź, aluminium, materiały izolacyjne), dlatego tak ważne jest by każdy użyty element był bez defektów. Obecnie w przemyśle energetycznym wymaga się by przestoje maszyn były jak najkrótsze, a maszyny były jak najbardziej niezawodne. Wieloletnie doświadczenie firmy w remontach oraz korzystanie z najlepszych dostępnych materiałów pozwala na tyle zoptymalizować czas remontu by spełnić kryteria klientów krajowych i zagranicznych. Każdy przegląd bądź remont wirnika powinien dawać pewność niezawodnej pracy do następnego przeglądu. Prace modernizacyjne wirnika zakończone są zawsze szeregiem badań zdawczo-odbiorczych. W poniższym tekście przedstawiono badania, które przeprowadzone są na poszczególnych częściach, jak i na kompletnym wirniku. Zaprezentowane zostały charakterystyki z procesu nagrzewania wirnika na obrotach znamionowych. Możliwość przeprowadzenia tego procesu posiada niewiele firm, a jest on bardzo ważny w ocenie całego remontu.
EN
This article showed summary of turbogenerator’s rotor renovation and selected test performed on selected parts of the rotor. Rotor consist of many parts manufactured from various stuffs (steel, copper, aluminum, insulation materials) so it’s really important to use parts without any defect. Nowadays electric industry require short downtime, machines have to be in operation . Long experience of company in renovation and usage best stuffs allow to optimize working time to satisfy criteria of domestic and foreign customers. Each overhaul or renovation should guarantee operation to the next service plan. Modernization always includes final tests, and reports. Following text presents performed test on selected parts and whole rotor. There were presented charts from heating process of the rotor at the nominal speed. This action may be done only by a few companies, but is really important for whole renovation.
14
Content available remote Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono sposób wykorzystania inżynierii odwrotnej w diagnostyce wytwarzania, montażu i ustawień napędów przemysłowych maszyn obrotowych wielkogabarytowych na przykładzie suszarni bębnowej. Podstawą proponowanej metody jest bezdotykowy i bardzo szybki pomiar laserowy geometrii 3D obiektów rzeczywistych podczas ich wytwarzania i montażu. Na tej podstawie tworzona jest gęsta chmura punktów zawierających miliony punktów zorientowanych w przyjętym układzie współrzędnych 3D i które składają się na szczegółowy obraz badanego obiektu. W proponowanej metodzie otrzymane punkty zostały połączone w trójkąty tworząc przestrzenną siatkę, a następnie dokonano transformacji na powierzchnie, na podstawie których wyznaczono podstawowe relacje geometryczne (kątowe i liniowe) między ważniejszymi elementami suszarni. Poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych takich, jak Inventor i SolidWorks ustalono dokładność wykonania bardzo ważnych elementów maszyny z punktu widzenia pracy napędu, a których wyznaczenie tradycyjnymi metodami pomiarowymi, ze względu na kształt i wymiary badanych części, jest bardzo trudny. Opisana w artykule metoda pozwoliła zmierzyć rzeczywiste odchyłki montażowe kształtów, jak i wzajemnej prostopadłości wybranych części. Na tej podstawie dokonano jakościowego sprawdzenia, czy rzeczywista odchyłka mieści się w granicach dopuszczalnej tolerancji wykonania.
EN
In paper shows run a 3d scan elements revolving drum dryer Trimble scanner and processing point cloud created by manufacturing scale-ning. Trimble scanner is an advanced laser device designed for use wherever you need quickly obtain accurate data. The result was scanning point cloud that has been treated with a view to removing unnecessary points and noise. The resulting points are combined to form a network of triangles. Transforming the grid allowed to change it to the surface, has been appointed the angle between the elements of the dryer. Through the use of tools such as Inventor or SolidWorks 4 was determined by the accuracy of the machining and processing of the mechanical most important elements of the machine, which determine by measuring the elements due to the size and shape of parts is not possible. That method allows determine the limiting deviation in the implementation of part or the whole machine, having a runtime error tolerances and squareness.
15
PL
W artykule przedstawiony został przykładowy plan badań i prób jakim jest poddawany remontowany wirnik oraz podstawowe dane techniczne wyważarki i zespołu urządzeń z nią związanych. Prace serwisowe, które zostaną wykonane na wirniku są zróżnicowane pod względem zakresu, jednakże każdy remontowany wirnik po ich zakończeniu zostaje zamontowany na wysokoobrotowej wyważarce celem wyważenia, przeprowadzenia próby wytrzymałości mechanicznej i pomiarów elektrycznych. Wysokoobrotowa wyważarka zaprezentowana została jako stanowisko do wykonywania pomiarów elektrycznych i mechanicznych. Dzięki specjalnej budowie bunkra można zasymulować i obserwować stan dynamiczny wirnika podczas procesu nagrzewania uzwojenia na obrotach znamionowych. Moc zainstalowanych napędów oraz konstrukcja wyważarki daje możliwość zamontowania wirników o wadze do 80 000 kg. Podczas 22-letniej pracy odwirowni wyważono ponad 800 wirników różnej mocy i konstrukcji. Największa jednostka to wirnik o masie ok. 75 000 kg. W artykule zostały przedstawione dwa przypadki wykrycia zwarć międzyzwojowych w remontowanych wirnikach, które występowały jedynie w stanie dynamicznym oraz przykładowe poziomy drgań bezwzględnych łożysk i względnych drgań wałów wyważonego wirnika generatora.
EN
Following article presented selected and performed plan of tests and checklists during renovation of the rotor; It shows basic technical data about balancing machine and another tools needed for balancing. Rotor’s service may vary one from another but always consist of finalizing test proceed in balancing facility on the machine to balance the rotor and to perform mechanical and electrical tests. High-RPM Balancing machine was presented as the stand where electrical and mechanical tests may be done. Special construction of the balancing bunker permit to simulate and watch dynamic state of the rotor during heating process at nominal rpm. Power of installed engines and construction of balancing machine enable to balance rotors up to 80 000kg. During 22-years of work at our facility were balanced more than 800 different rotors – vary from power and construction. Weight of the biggest one balanced in our facility was about 75 000 kg. Following article presented two situation of short circuit in renovated rotor seen only in dynamic state and value of relative and absolute vibrations of bearing in balanced rotor.
16
Content available remote Aparaturowe aspekty diagnostyki maszyn elektrycznych w oparciu o sygnał WNZ
PL
Pracy maszyn elektrycznych towarzyszą wyładowania niezupełne. Charakter wnz jest bardzo złożony. W miarę upływu czasu eksploatacji maszyn, obserwuje się zmianę intensywności wnz przy charakterystycznych rozkładach fazowo-rozdzielczych. Diagnostykę można prowadzić w oparciu o wszystkie dostępne czujniki wnz. Proponowane przez autora własne rozwiązania czujników i przyrządów do pomiarów wnz w maszynach elektrycznych w warunkach przemysłowych sprawdziły się. Wyniki pomiarów wnz silników zależą od: stanu ich izolacji, obciążenia silnika, temperatury uzwojeń, wilgotności, poziomu zakłóceń zewnętrznych oraz od charakterystyki czujników wnz i aparatury analizującej wnz.
EN
Operation of electric machines is accompanied by partial discharges. Partial discharges have a very complex nature. Together with progressing use of machines, there is a change in the intensity of partial discharges with typical phase-resolved distributions. The diagnostics can be carried out using available partial charge detectors. The author’s solutions regarding detectors and devices for measurements of partial discharges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful. Results of measurements of partial discharges in motors depend on: the condition of their insulation, motor load, temperature of windings, humidity, level of external interference, and characteristics of partial discharge detectors and partial discharge analysing devices.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych obejmujących długookresowe pomiary warunków środowiska, w którym pracuje silnik indukcyjny pierścieniowy wysokiego napięcia dużej mocy i jego wpływ na emisję wyładowań niezupełnych (wnz). Badania przeprowadzono w warunkach przemysłowych mierząc: temperaturę powietrza, temperaturę promieniowania, prędkość powietrza, wilgotność powietrza oraz zapylenie powietrza. Mierzone w sposób ciągły parametry wnz to: intensywność wyładowań, amplituda wyładowań oraz liczba impulsów.
EN
The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges (PD) in high power drives in the energy sector. The author presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant temperature, air velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of PD like: PD intensity, amplitude of PD and the PD pulses.
PL
Dla zmniejszenia awaryjności zespołów maszynowych w przemyśle i energetyce autor i jego zespół w oparciu o wieloletnie doświadczenie przemysłowe ustalili warunki konieczne, jakie należy bezwzględnie przestrzegać dla zapewnienia należytego utrzymania ruchu zespołów maszynowych.
EN
The authors suggest a uniform system for the diagnostics of the whole machine fleet of the company, which involved isolation of groups of machines with different importance and assigning them with a specific and defined way of collecting diagnostic information. Because of the operating, diagnostic, protection and management system, utility machines in the company belong to different groups of importance. These machines can be divided into: critical, quasi-critical and auxiliary. The authors define general requirements for the system supervising the technical condition of machines and requirements for diagnostic tools.
PL
Turbogeneratory są i w najbliższym czasie pozostaną podstawowym źródłem energii elektrycznej. Współcześnie produkowane są stojany o mocy powyżej 2 GW, w projektowaniu zaś są coraz to większe jednostki. Przy tak wielkiej koncentracji mocy szczególnego znaczenia nabiera niezawodność i trwałość maszyn. Badania teoretyczne, laboratoryjne, jak i doświadczalne analizy zjawisk w układach elektroizolacyjnych maszyn elektrycznych wysokiego napięcia zmierzają do określenia wskaźników diagnostycznych opisujących stopień zużycia izolacji. Działania te stanowią podstawowe cele prac w dziedzinie diagnostyki wysokonapięciowej. Układ izolacyjny jest to struktura przestrzennie złożona z materiałów nośnych, izolacyjnych i przewodzących, zapewniających odpowiednią wytrzymałość elektryczną i funkcjonalność urządzenia. Izolacja uzwojeń w maszynach elektrycznych – zwana często „złem koniecznym” – jest elementem wymagającym zwiększenia gabarytów maszyny lub zmniejszenia jej mocy przy zachowaniu dotychczasowych wymiarów.
EN
Paper contain laboratory study of partial discharge (PD) measurement on turbo-generator bars with a voids. Partial discharge patterns and PD interpretation were showed.
20
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania warunków komfortu cieplnego maszyn elektrycznych wysokiego napięcia na podstawie pomiaru aktywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz parametrów mikroklimatu mierzonych metodami on-line w warunkach przemysłowej eksploatacji. Propozycja polega na wyznaczeniu takiej temperatury i wilgotności powietrza, przy których aktywność wnz jest na bardzo niskim poziomie. Przedstawione w artykule wyniki badań własnych dowodzą istnienia takich warunków mikroklimatycznych, w których poziom aktywności wnz może zostać zredukowany do minimum. Należy jednak pamiętać, aby wyznaczone tym sposobem warunki mikroklimatyczne nie wpływały negatywnie na pozostałe parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych.
EN
This article describes how to determine the conditions of thermal comfort for high voltage electric al machines using at work. The basis for determining the conditions of comfort is to measure the PD and microclimate measured on-line methods in industrial use. The proposal involves the determination of the temperature and moisture and relative humidity at which the PD activity is at a very low level. Presented in this paper results of the study show the existence of such microclimatic conditions in which the level of PD activity can be reduced to a minimum. Note, however, that designated this way microclimatic conditions do not adversely mpact other operating parameters of electrical machines.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.