Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
W artykule omówiono czynniki korozyjne panujące w studzienkach kanalizacyjnych. Dokonano przeglądu metod diagnostycznych betonowych kręgów oraz omówiono metody renowacji bezwykopowych w zależności od stopnia zniszczenia betonu.
EN
The article discusses corrosion factors prevailing in sewage sumps. The diagnostic methods of concrete manhole rings were reviewed and the methods of trenchless renovation were discussed depending on the degree of concrete damage.
EN
We study the existence and uniqueness of the backward stochastic variational inequalities driven by m-dimensional fractional Brownian motion with Hurst parameters Hk (k = 1,... m) greater than 1/2. The stochastic integral used throughout the paper is the divergence type integral.
EN
This paper presents an improved method for the reconstruction of busbar voltage waveforms from signals acquired by a system of electric field (EF) sensors located in an indoor medium voltage substation. In the previous work [8], the authors proposed the use of black-box models in the form of artificial neural networks (ANNs) for this task. In this paper it is shown that a parametric model of the system of EF sensors can reconstruct voltages with much lower errors, provided that it is accurately identified. The model identification is done by minimization of a nonlinear goal function, i.e. mean squared error (MSE) of voltage reconstruction. As a result of examining several optimization techniques, the method based on simulated annealing extended with a simplex search, is proposed. The performance of the model identified with this method is at least 8 times better in terms of MSE and at least 12 times better in terms of frequency domain errors than the best one of concurrent ANNs.
EN
This paper presents an analytical model of a three-phase axial flux coreless generator excited by permanent magnets, with special focus on determining the model parameters. An important aspect of this model is the derivation of a coefficient that corrects the flux on the inside and outside edges of the magnets. The obtained parameters are verified by performing field analyses and measurements. A comparison of the results show satisfactory convergence, which confirms the accuracy of the proposed analytical model.
5
Content available remote Voltage divider with autocalibration – laboratory studies of a passive version
EN
Voltage divider with autocalibration is a high voltage converter with unique set of properties. It features low and known uncertainty in a wide frequency band and can recalibrate almost continuously on-line during normal operation. This makes it immune to environmental conditions and component properties. The paper presents results of laboratory experiments with a passive version, especially related to testing of influence of leakage currents.
PL
Dzielnik wysokiego napięcia z autokalibracją jest przetwornikiem napięcia o unikalnych właściwościach. Cechuje się on niską i określoną niepewnością w szerokim paśmie częstotliwości oraz możliwością prowadzenia ciągłej rekalibracji w miejscu pracy. Dzięki temu jest niewrażliwy na warunki środowiskowe czy właściwości elementów. W artykule przedstawiono wyniki badań wersji pasywnej dzielnika, dotyczące badania prądów upływu.
6
Content available remote Synchrophasor based Islanding Detection method
EN
Unintentional islanding is one of the most disturbing issues of distributed generation. It has serious consequences for electricity and it poses a threat to life and health of the personnel. This paper makes a comparison between two islanding detection methods. The first method is the well known over/under voltage and over/under frequency passive method. The second method is a synchrophasor based method. The simulations proved that the two studied methods have a good performance for parallel RLC.
PL
Nieoczekiwane występowanie pracy wyspowej jest jednym z głównych problemów generacji rozproszonej. Praca wyspowa może mieć wpływ na jakość energii elektrycznej i stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia personelu. Ten artykuł porównuje dwie metody detekcji pracy wyspowej. Pierwsza metoda to dobrze znana metoda pasywna OUV/OUF (over under voltage and over under frequency). Druga metoda oparta jest na pomiarze synchrofazora. Symulacje wykazały, że obie metody sprawdzają się dla równoległego obciążenia RLC.
7
Content available remote Control strategy for maximizing conversion efficiency of a small hydropower plant
EN
An analysis of the energy conversion system which consists of a propeller water turbine, a permanent magnet synchronous generator and a power electronic converter is presented. The considered control strategy implements an optimizing technique that guarantees maximal average efficiency independently of hydrological condition changes through the constant search for optimal operation parameters. The water flow parameter, essential for objective function estimation, is eliminated by the dedicated control technique. The control method is implemented and tested in the model created in the Matlab/Simulink software. All characteristics and parameters were identified on a real small hydropower plant and on the special laboratory model.
PL
W artykule analizowany jest tor przetwarzania energii, który składa się z turbiny śmigłowej, generatora synchronicznego z magnesami trwałymi oraz przekształtnika energoelektronicznego. Przedstawiono strategię sterowania opartą na metodach optymalizacji, która przez ciągłe poszukiwanie optymalnych parametrów pracy gwarantuje maksymalną sprawność przetwarzania niezależnie od zmiennych warunków hydrologicznych. Przez wybraną technikę sterowania wyeliminowano konieczność znajomości parametru przepływu wody niezbędnego do oszacowania funkcji celu. Strategia sterowania została zaimplementowana i przetestowana w modelu opracowanym z zastosowaniem oprogramowania Matlab/Simulink. Wszystkie charakterystyki i parametry zostały zidentyfikowane w rzeczywistym obiekcie małej elektrowni wodnej i na stanowisku laboratoryjnym.
8
Content available remote Modelowy układ odzysku nadwyżek energii wody sieciowej
PL
W artykule przedstawiono potencjalne możliwości odzysku energii podczas procesu regulacji i redukcji ciśnień w sieci ciepłowniczej. W tym celu przeprowadzono przykładowe analizy oraz dodatkowo zbudowano i przebadano w warunkach laboratoryjnych model urządzenia do rekuperacji energii ciśnienia wody, bazujący na podzespołach pompy dławnicowej. Zasadniczymi elementami składowymi modelu są: korpus i wirnik turbiny, blok uszczelnienia mechanicznego, sprzęgło elastyczne, łożyskowanie, generator wzbudzany magnesami trwałymi. Wyjście generatora sprzęgnięto z układem przekształtnikowym, oddającym produkowaną energię do jednofazowej sieci elektroenergetycznej (230 V, 50 Hz). Przeprowadzone testy wstępnie pokazały, że możliwe jest osiągnięcie zadowalającej sprawności przetwarzania energii, i wytyczyły kierunek do dalszych działań o charakterze badawczo-rozwojowym.
EN
The paper presents the potential for energy recovery during the control and reduction of pressure in the district heating network. For this purpose, sample analysis was carried out and additionally constructed and tested in laboratory model of the device based on pump components for energy recovery from water pressures. The main elements of the model are: the turbine housing and rotor, mechanical seal block, flexible coupling, bearings, permanent magnet generator. The output of the generator is connected with a power electronic unit which converts and returns produced energy to the single-phase power grid (230 V, 50 Hz). Preliminary studies shows possibilities to achieve a satisfying efficiency of energy conversion and point the way for the future research and development activities.
EN
The paper presents a new method for simultaneous tracking of varying grid impedance and its uncertainty bounds. Impedance tracking consists of two stages. In the first stage, the actual noise estimate is obtained from least squares (LS) residua. In the second stage, the noise covariance matrix is approximated with the use of residual information. Then weighted least squares (WLS) method is applied in order to estimate impedance and background voltage. Finally uncertainty bounds for impedance estimation are computed. The robustness of the method has been verified using simulated signals. The proposed method has been compared to sliding LS. The results have shown, that the method performs much better than the LS for all considered cases, even in the presence of significant background voltage variations.
EN
The paper presents the control algorithm dedicated to a variable speed energy conversion system in a small hydropower plant. The energy conversion system consists of propeller water turbine, permanent magnet synchronous generator and power electronic converter. The main purpose of the algorithm, apart from the water level controlling, is to achieve the highest possible efficiency of the system. The changeable hydrological conditions, in the form of significant variations in a river’s flow and head throughout the year, requires to operate in a wide water flow and head range. Applied optimizing techniques guarantee maximal average efficiency independently of hydrological condition changes, by constant searching of the optimal operation parameters. The presented control method is implemented and tested in the energy conversion model, created in the Matlab/Simulink software. All characteristics and parameters were identified on the real small hydropower plant and on the special laboratory model.
11
Content available remote Laboratory Model of Small Hydropower Plant with Variable Speed Operation
EN
The article presents the laboratory model of an energy conversion system based on the innovative construction of the permanent magnet synchronous generator and the AC/AC power electronic converter Application of the converter allows to work with variable speed which gives higher efficiency in a wide range of speed. The innovative generator is specially designed to integrate with a propeller turbine. Turbine features, in the presented conversion system, are modeled by the asynchronous motor fed by a voltage source inverter. The vector controlled inverter allows to control the generator torque. The nominal power of the system is 30 kW. Presented test bench was used to model the run-of-the-river Small Hydropower Plant with a water tank, guide vanes and properties of the propeller turbine. The static and dynamic features of specific elements were identified on the real power plant of an analogous construction. The whole system is supervised by the PLC controller (Embedded PC), monitored and controlled by the operator panel. Presented model allows to simulate the power plant operation under changeable water conditions as well as with different kinds of control method. It makes a very good research object and a teaching test bench.
12
Content available remote Eko-reduktor do odzysku nadwyżek energii wody sieciowej
PL
W artykule przedstawiono potencjalne możliwości odzysku energii podczas procesu regulacji i redukcji ciśnień w sieci ciepłowniczej. W tym celu przeprowadzono przykładowe analizy oraz dodatkowo zbudowano i przebadano w warunkach laboratoryjnych model urządzenia do rekuperacji energii ciśnienia wody bazujący na podzespołach pompy dławnicowej. Zasadniczymi elementy składowymi modelu są: korpus i wirnik turbiny, blok uszczelnienia mechanicznego, sprzęgło elastyczne, łożyskowanie, generator wzbudzany magnesami trwałymi. Wyjście generatora sprzęgnięto z układem przekształtnikowym oddającym produkowaną energię do jednofazowej sieci elektroenergetycznej (230V, 50Hz). Przeprowadzone testy wstępnie pokazały, że możliwe jest osiągnięcie zadowalającej sprawności przetwarzania energii i wytyczają kierunek do dalszych działań o charakterze badawczo-rozwojowym.
EN
The paper presents the potential for energy recovery during the control and reduction of pressure in the district heating network. For this purpose, sample analysis was carried out and additionally constructed and tested in laboratory model of the device based on pump components for energy recovery from water pressures. The main elements of the model are: the turbine housing and rotor, mechanical seal block, flexible coupling, bearings, permanent magnet generator. The output of the generator is connected with a power electronic unit which converts and returns produced energy to the single-phase power grid (230V, 50Hz). Preliminary studies shows possibilities to achieve a satisfying efficiency of energy conversion and point the way for the future research and development activities.
PL
Jednym z najważniejszych aspektów przy wyborze systemu przetwarzania energii dla elektrowni wodnych jest ich sprawność. Małe elektrownie wodne, które w większości są elektrowniami przepływowymi, charakteryzują się koniecznością pracy przy zmiennych warunkach hydrologicznych. Z tego względu, tory przetwarzania energii powinny zapewniać wysoką sprawność w szerokim zakresie przepływów wody. Artykuł ten przedstawia analizę sprawności toru przetwarzania energii składającego się z turbiny śmigłowej zintegrowanej z generatorem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi. W celu zapewnienia wysokiej sprawności w szerokim zakresie przepływu wody wykorzystano możliwość pracy hydrozespołu ze zmienną prędkość obrotową, natomiast dopasowanie parametrów generowanej energii do wymagań systemu elektroenergetycznego zrealizowano poprzez energoelektroniczny układ przekształtnikowy AC/DC/AC. Prezentowana analiza dotyczy wszystkich elementów składowych toru przetwarzania energii rzeczywistego obiektu o mocy 75kW. W artykule zaprezentowano zarówno rozważania teoretyczne jak i rzeczywiste charakterystyki sprawności.
EN
One of the most important aspects in choosing the energy conversion system for water Power plants is its efficiency. Small Hydropower Plants, which are mostly run-of-the-river plants, are characterized by necessity of working with changeable hydrological conditions. That is why theirs energy conversion systems should ensure high efficiency in a wide range of water flow. This paper presents efficiency analysis of energy conversion system containing integrated propeller turbine with permanent magnet synchronous generator. In order to obtain high efficiency in a wide range of water flow the variable speed operation method, has been used. This solution requires a Power Electronic Unit in the energy conversion system to match the load and control the power flow from the generator to the grid. Presented analysis concerns all elements of energy conversion system of real object of 75kW power. This article contains both theoretical analysis, and real efficiency characteristics.
14
Content available Description of matrix converter in frequency domain
EN
The paper presents abilities and advantages following from the use of the harmonicbalance method for analysis of steady state of a multiphase system with switching devices on example of a matrix converter. Switching elements are modelled as resistances with step-wise variable parameters, what allows to describe the converter by a linear infinite set of equations. The analysis in frequency domain is presented on example of the one-periodic control strategy. External systems were also added using the Thevenin method approach. The numerical calculation results of a linear equations set were verified by the variable structure method in a time domain and the numerical convergence was confirmed. Furthermore, the exemplary complex system was analysed using the cascade method and current waveforms were obtained.
PL
W publikacji opisano raporty na temat szacowanych zasobów gazu ziemnego z łupków w Polsce. Autorzy prześledzili historycznie legislację dotyczącą prawa górniczego na Ziemiach Polskich. Opisano krótko regulacje prawne stosowane w przeszłości, odwołano się do stosowanego obecnie prawa w Unii Europejskiej, a także w krajach wydobywających obecnie gaz z łupków. Odniesiono się do stosowanych form podziału zysku, wynagrodzeń i podatków w działalności upstream. Dokonano oceny polityki koncesyjnej w Polsce. Podkreślono, że obecnie nie można mówić o planowym zarządzaniu w zakresie polityki koncesyjnej ponieważ nie powstał, jak dotąd, żaden plan czy program zarządzania strategicznymi zasobami surowców mineralnych czy strategia zrównoważonej gospodarki złożami. Wskazano kilka wybranych rekomendacji do regulacji prawa geologicznego i górniczego.
EN
There are short descriptions about reports which have described the forecasts of possible unconventional shale gas resources in Poland. The Authors showed historical legislation focusing on mining law on the Polish territory. A comprehensive description about old (historical) regulatory framework and utilized law has been described. There are several references which were made to currently used regulation in the European Union, and other legislations to the countries where one can find shale gas production. Other description was made to use distributions, wages and taxes in upstream activities. Authors have evaluated and assessed Polish concession’s policy. They underlined, that no one can talk about the planned management of the concession policy in Poland. Till now there is no plan or program management for strategic mineral resources or the strategy for the sustainable management of the exploration of the deposits . The authors pointed out some specific recommendations for controlling geological and mining law in Poland.
PL
W pracy poruszono problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego związaną ze stosowaniem drogowych barier ochronnych. Opisano zadania, jakie powinien spełniać system ochronny. Celem pracy było dokonanie oceny skuteczności betonowych systemów ochronnych instalowanych na łukach drogi. Zrealizowano je , wykorzystując betonową barierę wyposażoną w prototypowy sprzęg łączący poszczególne segmenty bariery. Do badań modelowych przyjęto samochód o masie 900 kg, umożliwiający zrealizowanie testu TB11 wg normy EN 1317-2. Do modelowania wykorzystano oprogramowanie LS-DYNA, wykorzystujące metodę elementów skończonych. W pracy zamieszczono wyniki badań numerycznych, trajektorię ruchu samochodu oraz przemieszczenia barier. Zamieszczono również przykładowe przebiegi przyspieszeń wybranych elementów pojazdu oraz obliczony na ich podstawie wskaźnik ASI służący do oceny stopnia zagrożenia ludzi znajdujących się w pojeździe. Uzyskane rezultaty świadczą o istotnym wpływie promienia łuku drogi, wyposażonego w ochronną barierę betonową, na przebieg i skutki zderzenia.
EN
The work raised a problem of the road safety issue related to the use of road safety barriers. The tasks that have to be fulfilled by the protective system were described. The aim of work was to assess the effectiveness of concrete protective systems that are installed on the road curves. The model tests have been performed with prototype concrete barrier and a 900 kg passenger car which allows to perform TB11 test according to EN 1317-2 standard. The modeling have been performed with LS-DYNA software, which uses the finite element method. The numerical test results, vehicle motion trajectory and barrier displacement were presented in the paper. Examples of speed and acceleration courses of selected vehicle elements and the ASI index calculated on that basis which was used to assess the danger level for the vehicle passengers were also included. Obtained results indicate that a road curve radius values has essential influence on the course and effect of accident.
17
Content available remote Doświadczenia z eksploatacji mew o zmiennej prędkości obrotowej
EN
Electrical generators for today's Small Hydropower Plants (SHP) are designer for a constant rotation speed. Changes of energy provided by water depend on water flow, which is very unreliable for small rivers. Therefore, full efficiency can be achieved for power technology with generators working at a variable speed. This paper presents a concept of a energy conversion system optimization for application in a SHP which is based on a permanent magnet (PM) generators with a propeller turbine integrated with the generator rotors. These PM generators can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generators have to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The elements of such SHP are described. Due to non-linear turbine characteristics it is necessary to formulate a suitable control algorithm for the whole system of energy conversion therefore the control system principles for optimal power production and hydro-set operation in stable way are discussed.
PL
W artykule przedstawiono zasady zarządzania przetwarzaniem energii elektrycznej w małej elektrowni wodnej. Jednostkami generacyjnymi są dwa turbozespoły oparte na generatorze synchronicznym z magnesami trwałymi, pracujące ze zmienną prędkością obrotową. Opisano sposób wyboru optymalnej charakterystyki pracy oraz zasady współpracy turbozespołów zapewniających maksymalne wykorzystanie dostępnego potencjału wody. Opisana metodologia została zaimplementowana i przetestowana na rzeczywistym obiekcie o łącznej mocy 150 kW. W artykule zamieszczono wyniki rzeczywistych pomiarów.
EN
This paper presents the rules of management of an energy conversion system in a small hydropower plant (SHP). The SHP contains two permanent magnet (PM) generators which can work at a variable speed. In the article the way of obtaining the optimal work characteristic curve is described. To achieve the best efficiency the special methodology of units cooperation is also presented. The theoretic analysis is algorithmizated, implemented and tested in the real object of 150 kW electrical power. The measurement results of this object are presented.
19
Content available remote System sterowania i monitoringu małej elektrowni wodnej
PL
W artykule przedstawiono system sterowania i monitoringu dla małej elektrowni wodnej. Omówiono w nim zasady sterowania podstawowych parametrów w tego typu obiektach, ich realizację przez odpowiednie układy regulacji i przykładowe działanie. W drugiej części zaprezentowano sposób implementacji algorytmów sterowania przez zastosowanie określonych rozwiązań sprzętowych. Przedstawiono również metodykę i narzędzia implementacji programowej algorytmu sterowania. Zawarto wyniki rzeczywistego systemu sterowania i monitoringu MEW. W prezentowanym obiekcie jednostkami generacyjnymi są dwa hydrozespoły oparte na generatorze synchronicznym z magnesami trwałymi, pracujące ze zmienną prędkością obrotową o łącznej mocy 150 kW.
EN
This paper presents the control and monitoring system of a small hydropower plant (SHP). The control rules of the parameters in that type of objects, their practical realization by a dedicated control system and exemplary operation were described. In the second part the way of algorithm implementation using a modern hardware was presented. The control algorithm implementation from the software point of view was also shown. The paper contains the measurements from the real control and monitoring system of SHP. This SHP contains two permanent magnet (PM) generators of 75 kW electrical power each, which can work at a variable speed.
PL
Pełniejsze wykorzystać potencjału energetycznego wody jest możliwe przez zastosowanie technologii przetwarzania energii przy zmiennej prędkości obrotowej. W artykule przedstawiono koncepcję takiego systemu przetwarzania energii pod kątem zastosowania w prototypowej małej elektrowni wodnej (MEW), bazującego na generatorze z magnesami trwałymi zintegrowanym z turbiną śmigłową. Taki generator może pracować przy zmiennej prędkości obrotowej, jednak wymaga zastosowania energoelektronicznego układu przekształtnikowego w celu dopasowania parametrów produkowanej energii elektrycznej do wymagań sieci elektroenergetycznej. W artykule przedstawiono szczegółowy opis elementów prototypowych koncepcyjnej MEW, takich jak generator oraz przekształtnikowy układ generacyjny.
EN
Full efficiency of energy conversion in small hydropower plants (SHP) can be achieved for power technology with generators working at a variable speed. This paper presents a concept of a energy conversion system dedicated for application in a prototype SHP which is based on a permanent magnet (PM) generators with a propeller turbine integrated with the generator rotors. These PM generators can work at a variable speed and therefore energy produced by the PM generators have to be converted by means of a power electronic unit to fit to the three-phase power grid parameters. The elements of such SHP like PM generator and power electronic unit are described in details.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.