Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono zagadnienia projektowania składu betonu do wykonania konstrukcji osłonowych w elektrowni jądrowej, narażonych na oddziaływanie promieniowania jonizującego. Omówiono zasady doboru kruszyw mineralnych o odpowiednich właściwościach, cementów specjalnych oraz domieszek. Przedstawiono przykładowe wyniki oceny mikrostruktury zaprojektowanego betonu, badań przepuszczalności cieczy i gazów, właściwości termofizycznych oraz odporności na wystąpienie szkodliwej reakcji alkalicznej. Zaproponowano wskazówki technologiczne do wykonania betonu, w celu zapewnienia wymaganej trwałości konstrukcji.
EN
The problem of concrete mix design for the construction of radiation shielding structures exposed to ionizing radiation in nuclear power plants is presented. The principles of selection of mineral aggregates with suitable properties, special cements and admixtures are discussed. Exemplary results of microstructure evaluation of designed concrete, liquid and gas permeability tests, thermophysical properties and resistance to harmful alkali-silica reaction are presented. Technological guidance for concrete proportioning and production is proposed to ensure the required durability of the structure.
PL
Celem Projektu ASR-RID jest opracowanie wytycznych technicznych projektowania betonów o dużej trwałości, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia przed wystąpieniem uszkodzeń spowodowanych reakcją AAR , tj. między NaOH i KOH a reaktywnymi minerałami w kruszywie. Przedmiotem badań są kruszywa ze złóż w rożnych regionach Polski. Reaktywność alkaliczna kruszyw jest oznaczana i oceniana przy wykorzystaniu komplementarnych metod, stosowanych w systemach oceny reaktywności kruszyw w wiodących technologicznie krajach. Projekt zakłada opracowanie kryteriów oceny reaktywności kruszyw, z możliwością wykorzystania w systemie kontroli produkcji i ich dostaw na potrzeby wytwarzania betonów drogowych. Ocena reaktywności zostanie zweryfikowana na podstawie ekspansji betonu w warunkach eksploatacyjnych.
EN
The objective of the Project is to develop the technical guidelines for high durability concrete, particularly for damage prevention due to AAR. The investigation covers the range of mineral aggregates originating from various regions of Poland. The alkali reactivity is evaluated using a set of complementary methods used in technologically advanced countries. The criteria for aggregate reactivity categorization and proper selection will be developed including possibility of use in quality control systems for delivery to concrete production for highway pavements and bridges. Deleterious alkali-aggregate reaction will be also prevented by concrete mix design using a limit of active alkalies and mineral additives introduced with cement. The reactivity evaluation will be verified using the performance test.
3
Content available remote Cementy napowietrzające beton
PL
W polskich warunkach klimatycznych mrozoodporność betonu jest jedną z głównych cech użytkowych kształtujących trwałość konstrukcji betonowych. Istnieje wiele rozwiązań i czynników technologicznych mających wpływ na mrozoodporność betonu. Najbardziej efektywnym ze stosowanych obecnie rozwiązań poprawy mrozoodporności betonu jest modyfikacja struktury porowatości matrycy cementowej przez wprowadzenie domieszki napowietrzającej do mieszanki betonowej. W artykule przedstawiono sposób kształtowania mrozoodporności betonu przez poprowadzenie domieszki napowietrzającej z cementem, w przeciwieństwie do stosowanych rozwiązań dozowania domieszki in situ w węźle betoniarskim. Tematyka ta jest przedmiotem realizowanego programu badawczego w ramach projektu NCBiR pt. Innowacyjne cementy napowietrzające beton.
EN
In Polish climatic conditions frost resistance of concrete is one of its most important durability properties. There are many material and technological factors influencing on that property of concrete, however, it can be assumed that modification of structure of cement matrix porosity by introducing air-entraining admixtures into concrete mix is the most effective used solution. In the paper innovative way in that manner, based on the production of air-entraining cement (AEC) was presented. The problem of frost resistance of concrete made with cement containing mineral additives is included in the research project realized within Polish National Research and Development Centre "Innovative air-entraining cements in concrete." The general aim of the project cover an innovative way of shaping frost resistance of concrete based on introduction the air-entraining admixture with cement, as opposed to generally used solutions by introducing air-entraining admixtures into concrete mix in concrete plant.
PL
W artykule omówiono zagadnienia normalizacji cementów specjalnych uwzględniając zasady klasyfikacji oraz wymagania będące przedmiotem normy europejskiej PN-EN 197-1:2012 oraz normy krajowej PN-B-19707:2013 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”. Szczególną uwagę zwrócono na zakres normy PN-B-19707, która uwzględnia nowe rodzaje cementów specjalnych wieloskładnikowych odpornych na siarczany HSR oraz cementów niskoalkalicznych NA.
EN
In the paper normalization problems of special cements, incorporating the principles of the classification and requirements of European standard PN-EN 197-1:2012 and national standard PN-B-19707:2013 “Cement. Special cement. Composition, requirements and conformity criteria” are given. Particular attention paid to new kind of special composite cements with high sulphate resistance and low alkali cement NA.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty badań cementów wieloskładnikowych CEM II/A,B i CEM V/A,B, w zakresie wymagań stawianych dla cementów specjalnych odpornych na siarczany HSR i niskoalkalicznych NA. Przedstawiono wyniki, które stanowiły podstawę dokumentacji, uzasadniającej wprowadzenie tych nowych cementów do krajowej normy PN-B- 19707:2013 na cementy specjalne. Odpowiednio norma ta uwzględnia grupę cementów wieloskładnikowych CEM II/A,B i CEM V/A,B, z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i/lub żużla granulowanego, cementów, które nie są przedmiotem klasyfikacji jako cementy specjalne w normie europejskiej PN-EN 197-1:2012.
EN
In the paper results of investigations of special high-sulphate resistant HSR and low-alkali NA composite cements CEM II/A,B, CEM V/A,B have been analyzed. The subjects of the investigations were composite cements containing siliceous fly ash V and, granulated blastfurnace slag S, as a non clinker constituent. The results were exploited for amendment process of domestic PN-B-19707 Standard for HSR and NA special cements. Composite cements CEM II/A,B, CEM V/A,B are not specified by European PN-EN 197-1 Standard, as a special cements.
6
Content available remote Cementy specjalne - rodzaje, wymagania normowe i zakres stosowania
PL
Artykuł zawiera wymagania, wg aktualnych norm, dotyczące cementów specjalnych. Ten rodzaj cementów spełnia dodatkowe wymagania, które są istotne dla praktyki budowlanej: niskie LH i bardzo niskie ciepło hydratacji VLH, odporność na agresję siarczanową SR i HSR oraz niewielka zawartość aktywnych alkaliów NA (odporne na korozję alkaliczną). Stosowanie w wykonawstwie konstrukcji betonowych cementów specjalnych pozwala uniknąć wad betonu, a tym samym przyczynić się do zwiększenia trwałości konstrukcji betonowej (wydłużenie cyklu życia).
EN
The paper presents the requirements set for special cements in the current standards. This type of cement, in addition to the basic features, meets the additional essential requirements of the building practice: low LH and very low heat of hydration VLH, resistance to sulphate attack SR and HSR, and a low content of active alkali NA (alkaline corrosion resistant). The application of special cements in the performance of concrete structures avoids the disadvantages of the concrete, and thus contributes to the durability of the concrete structure.
8
Content available remote Use of calcareous fly ash as an active constituent of hydraulic road binders
EN
In the paper formal conditions of using calcareous fly ash as an active pozzolanic-hydraulic constituent of cements and binders are analyzed. The analysis is documented by test results of hydraulic road binders and masonry cements, containing calcareous fly ash from Be?chatów Power Station. Binders and cements with different calcareous fly ash content were tested. Blended binders containing fly ashes from different combustion technologies, i.e. calcareous fly ash, siliceous fly ash and fly ash from fluidized bed combustion, were also objects of the study. The scope of the research included normative properties of hydraulic road binders and masonry cements. The results prove that calcareous fly ash from Be?chatów Power Station can be an effective constituent of hydraulic road binders and cements, produced according to actual standards and technical approvals.
PL
W artykule przeanalizowano formalne uwarunkowania wykorzystania popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika pucolanowo-hydraulicznego cementów i spoiw. Analizę w tym zakresie udokumentowano wynikami badań drogowych spoiw wążących oraz cementów murarskich zawierających popiół lotny wapienny z Elektrowni Bełchatów. Badano spoiwa i cementy z różną zawartością tego popiołu. Przedmiotem badań objęto również spoiwa zawierające mieszaniny popiołów z różnych technologii spalania: popiołu wapiennego, krzemionkowego oraz popiołu lotnego z kotłów fluidalnych. Zakres badań uwzględnia podstawowe właściwości normowe drogowych spoiw hydraulicznych i cementów murarskich.Wyniki badań potwierdziły, że popiół lotny wapienny Bełchatów może stanowić efektywny składnik cementów i spoiw hydraulicznych, produkowanych według obowiazujących norm i aprobat technicznych.
9
Content available remote Pozzolanic and hydraulic activity of calcareous fly ash
PL
W artykule omówiono zagadnienie przydatności krajowych popio?ów lotnych wapiennych jako pucolanowego i hydraulicznego składnika cementów i spoiw hydraulicznych. Podano wyniki oznaczeń normowych charakterystycznych cech, wskaźników aktywności popiołu oraz właściwości fizycznych i mechanicznych cementów z tym rodzajem popiołu. Badaniom i analizie poddano czynniki mogące wpływać na procesy hydratacji i twardnienia cementów z dodatkiem popiołów lotnych wapiennych z Elektrowni Bełchatów. Bardzo korzystne wyniki badań aktywności popiołów lotnych wapiennych przeanalizowano z uwagi na ich charakterystyczne cechy składu fazowego imorfologii z podkre?leniem funkcji fazy szklistej w kształtowaniu procesów hydratacji i twardnienia popiołów oraz cementów i spoiw z tym składnikiem.
EN
Usefulness of domestic calcareous fly ashes as pozzolanic and hydraulic constituents of cements and hydraulic binders is a subject of this paper. Test results of standard properties, activity indices of calcareous fly ashes and physical and mechanical properties of cements with this kind of fly ash are presented. Factors which might exerted an influence on hydration and hardening processes of cements with calcareous fly ashes form Be?chatow Power Station were analyzed. Beneficial results of calcareous fly ash activity were discussed regarding phase composition and morphology. The function of glassy phase in hydration and hardening processes of fly ashes as well as cements and binders with this constituent was emphasized.
10
Content available remote Calcareous fly ash as a main constituent of common cements
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości cementów zawierających w swoim składzie popiół lotny wapienny pochodzący ze spalania węgla brunatnego. Zakresem badań objęto: cementy portlandzkie popiołowe CEM II/A,B-W; cemen- ty portlandzkie wieloskładnikowe CEM II/B-M, zawierające mieszaninę popiołu lotnego wapiennego (W) i granulowanego żużla wielkopiecowego (S), popiołu lotnego krzemionkowego (V) lub wapienia (LL) oraz cementy pucolanowe CEM IV/B-W i CEM IV/A,B (V-W). Oznaczono właściwosci normowe cementów, w tym wodożądność cementu, konsystencje zapraw i własności mechaniczne. Uzyskane wyniki pokazały, iż możliwe jest stos- wanie popiołu lotnego wapiennego w produkcji cementów powszechnego użytku, zwłaszcza cementu CEM II/B-M. Pod względem czasu wiązania, stałości objętości oraz wytrzymałości na ściskanie cementy zawierajcie popiół lotny wapienny charakteryzują się podobnymi właściwościami do cementów CEM II - CEM V, dostępnych na rynku od wielu lat. Stosowanie większej zawartości popiołu W ni? 20% powoduje zwiększenie wodożądności i pogorszenie własciwości reologicznych zapraw. Wspólny przemiał popiołu W z klinkierem w procesie produkcji skutkuje zmniejszeniemjego negatywnego wpływu na wodożądność cementu.
EN
The results of tests concerning properties of cements containing calcareous fly ash obtained by a process of lignite combustion are presented in the paper. The scope of the study includes: Portland fly-ash cements CEM II/A,B-W; Portland composite cements CEM II/B-M containing a mixture of calcareous fly ash (W) and granulated blast furnace slag (S), siliceous fly ash (V) or limestone (LL), as well as pozzolanic cements CEM IV/B-W and CEM IV/A,B (V-W). Standard properties of cements, including cement water demand,mortars consistency and mechanical properties, are described in the paper. The obtained results have proven that use of calcareous fly ash in the production of common cements, especially Portland composite cement CEM II/B-M, is possible. Cements containing calcareous fly ash, regarding setting time, soundness and compressive strength, exhibit similar properties to the ones of cements with additives (CEM II - CEM V), available on themarket for a long time. The use of calcareous fly ash in greater amount in cement composition (above 20%) results in the increased water demand and deterioration of mortars rheological properties. The process of intergrinding of fly ash with clinker in cement production results in decreased negative impact on cement water demand.
PL
Dane przedstawione w niniejszym artykule uwzględniają możliwości stosowania do produkcji cementów popiołu lotnego wapiennego z Elektrowni „Bełchatów”, powstającego w procesie spalania węgla brunatnego. Przedstawiono perspektywy wykorzystania popiołów lotnych wapiennych W do produkcji cementów, jako składnika pucolanowo-hydraulicznego, z uwagi na wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w aktualnej normie cementowej PN-EN 197-1:2012 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Zaprezentowano podstawowe czynniki określające przydatność krajowych popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementów powszechnego użytku. Omówiono zasoby i możliwości pozyskiwania popiołu lotnego W, charakterystykę krajowych popiołów lotnych wapiennych, ocenę zgodności dostaw popiołu do cementowni, wytyczne techniczno-technologiczne ich stosowania w procesie produkcji cementów oraz warunki kontroli jakości produkowanych cementów.
EN
Presented results characterize application possibilities of calcareous fly ash from lignite combustion process in Bełchatów Power Plant in the cement production. In the paper complete application possibilities of calcareous fly ash in the common cement production technology, regarding requirements included in actual PN-EN 197-1: 2012 Standard, are presented. Basic factors, which characterize domestic calcareous fly ash usefulness in cement production were given. Resources and characteristics of domestic calcareous fly ash are discussed. Tasks included in the article cover also conformity criteria, technical and technological guidelines of this fly ash type use in the cement production process and quality control conditions of manufactured cements.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V o różnej zawartości strat prażenia. Zbadano wpływ jakości popiołu na właściwości reologiczne cementu, czas wiązania, wytrzymałość, mrozoodporność i kompatybilność cementu z domieszkami. Przeprowadzone badania potwierdziły, że duża zawartość strat prażenia w popiele negatywnie wpływa na jakość cementu, w tym cechy użytkowe kształtujące właściwości mieszanki betonowej i trwałość betonu.
EN
In the paper investigations of cements with siliceous fly ash constituent were described. Influence of fly ash containing different unburned carbon residue on cement properties; reological parameters, setting time, strength and freeze resistance were analyzed. It was confirmed that large content of unburned carbon residue in fly ash have got negative influence effect on cement quality including performance properties of the fresh concrete mixture and the concrete durability.
PL
Dane przedstawione w niniejszym artykule uwzględniają możliwości stosowania do produkcji cementów popiołu lotnego wapiennego z Elektrowni Bełchatów, powstającego w procesie spalania węgla brunatnego. W artykule przedstawiono możliwości stosowania popiołów lotnych wapiennych W do produkcji cementów, jako składnika pucolanowo-hydraulicznego, z uwagi na wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w aktualnej normie cementowej PN-EN 197-1:2012 "Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku". Przedstawiono podstawowe czynniki określające przydatność krajowych popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementów powszechnego użytku. Omówiono zasoby i możliwości pozyskiwania popiołu lotnego W, charakterystykę krajowych popiołów lotnych wapiennych, ocenę zgodności dostaw popiołu do cementowni, wytyczne techniczno-technologiczne ich stosowania w procesie produkcji cementów oraz warunki kontroli jakości produkowanych cementów.
EN
Presented results characterize application possibilities of calcareous fly ash from lignite combustion process in Bełchatów Power Plant in the cement production. In the paper complete application possibilities of calcareous fly ash in the common cement production technology, regarding requirements included in actual PN-EN 197-1:2012 Standard, is presented. Basic factors, which characterize domestic calcareous fly ash usefulness in cement production were given. Resources and characteristics of domestic calcareous fly ash are discussed. Tasks included in the article cover also conformity criteria, technical and technological guidelines of this fly ash type use in the cement production process and quality control conditions of manufactured cements.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych z uwagi na zastosowanie ich jako składnika pucolanowo-hydraulicznego do produkcji cementu. Analizą objęto popioły lotne wapienne powstające w wyniku spalania węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów. W artykule przedstawiono rozwiązania uzdatniania uwzględniające aktywację chemiczną, poprzez zastosowanie domieszek chemicznych oraz aktywację mechaniczną w wyniku domielenia i frakcjonowania popiołów lotnych wapiennych. W części doświadczalnej artykułu przedstawiono rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych na drodze separacji frakcji popiołu. Wyniki badań wykazały możliwość bardzo skutecznego uzdatniania popiołów lotnych na drodze separacji z wydzieleniem grubych ziarn i pozyskiwania drobniejszych frakcji o bardzo niskiej zawartości węgla i zdecydowanie lepszych właściwościach hydrauliczno-pucolanowych, w stosunku do popiołów w stanie dostawy.
EN
In this paper processing possibilities of calcareous fly ash due to their use as a pozzolanic-hydraulic constituent, for cement production were presented. Calcareous fly ashes from Belchatow Power Plant were examined. The processing possibilities included chemical activation by using of chemical additions and mechanical activation by grinding and fraction separation of calcareous fly ashes. In the experimental part of the paper processing possibilities of calcareous fly ash by the separation of fractions of fly ash were analyzed. The results showed the possibility of a very effective processing calcareous fly ash by separation of coarse particles containing very high carbon concentration and finer fraction having a very low carbon content and very good activity ratios, better in relation the raw calcareous fly ash.
15
Content available Analiza powstawania odprysków na tynku elewacji
PL
Analiza destrukcji elewacji obejmuje zagadnienia związane z procesami korozyjnymi zachodzącymi w betonie i prowadzącymi do obniżenia trwałości konstrukcji budowlanych, jak również mechanizmy, na drodze których „tylko” estetyka elewacji ulega wizualnemu pogorszeniu bez większego wpływu na trwałość całej konstrukcji. Najczęściej dotyczy to spękań i wycieków wywołanych reakcją ASR, pęknięć i odprysków związanych z korozją zbrojenia w betonie pod warstwą wyprawy tynkarskiej oraz przebarwień i wykwitów.
EN
Analysis of the destruction of the facade covers issues related to corrosion processes occurring in concrete and leading to a reduction in durability, construction, as well as the mechanisms through which "only" visual aesthetics of the facade is deteriorating without much affecting the stability of the whole structure. Most apply to cracks and leaks caused by reaction of the ASR, cracks and splinters associated corrosion of reinforcement in concrete under a layer of plaster and stains and efflorescence.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań cementu portlandzkiego wieloskładnikowego CEMII/B-M(V-W) 32,5R zawierającego w swoim składzie mieszaninę popiołów lotnych: krzemionkowego (V) i wapiennego (W).Właściwości fizyczne i mechaniczne tego rodzaju cementu są zbliżone do właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEMII (CEMII/B-V, CEMII/B-M(S-V)) i cementu wieloskładnikowego CEM V/A (S-V), obecnych na rynku od wielu lat.
EN
The paper presents the test results of composite Portland cement CEM II/B-M (V--W) 32,5R containing the mixture of fly ashes: siliceous (V) and calcareous (W). The physical and mechanical properties of the cement are similar to the ones of composite Portland cements CEM II (CEM II/B-V, CEM II/B-M (S-V)) and the composite cement CEMV/A(S-V), all present on the market for many years.
17
Content available remote Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego
PL
Wyniki badań cementów z dodatkiem wapiennych popiołów lotnych W przedstawione w pracy, a będące małą częścią trzyletnich badań, wykazują pełną przydatność tego popiołu z Elektrowni Bełchatów do produkcji cementu. Wapienny popiół lotny z tej elektrowni ma dobre wskaźniki aktywności i pozwala na produkcję cementów o lepszych właściwościach w porównaniu z popiołem lotnym krzemionkowym V. Wykazano, że szczególnie korzystne właściwości cementów wieloskładnikowych zawierających ten popiół osiągają cementy zawierające równocześnie dodatek żużla S, lub popiołu lotnego V, względnie wapienia LL. Efekt synergii, związany z równoczesnym stosowaniem dwóch dodatków mineralnych, zaznacza się bardzo wyraźnie w przypadku wapiennego popiołu W i żużla S.
EN
Presented in the paper results of cements with calcareous fly ash addition examination, being small part of almost 3 years research, confirm the suitability of calcareous fly ash from Bełchatów Power Plant for cement production. Calcareous fly ashes from Bełchatów Power Plant have good activity indexes and allow the production of cement with higher properties comparing to siliceous fly ashes V. It was shown that specially advantageous properties of Portland composite cements with calcareous fly ash addition are achieved for cements containing two mineral additives; fly ash W and slag S, or fly ash V as well as the limestone LL. The synergy effect, connected with simultaneous use of two mineral additions, is especially effective for fly ash W and blastfurnace slag S compositions.
20
Content available remote Współczesny cement romański i jego właściwości
PL
W artykule omówiono możliwości wytwarzania w Polsce (w Zakładzie Doświadczalnym OMMB w Krakowie) współczesnego cementu romańskiego o właściwościach podobnych do historycznego materiału. Omówiono właściwości uzyskanego materiału, porównując je z właściwościami podobnego produktu austriackiego. Przedstawiono przykłady zastosowania tego materiału do rekonstrukcji budynków zabytkowych w Krakowie.
EN
In the paper the possibilities of production of the roman cement In Poland (In Research Centre of Building Materials in Krakow) were shown. The roman cement is produced by calcinations of marls. The properties of the produced Polish roman cement are presented and the comparison with Austrian calcinated marl is given. Some examples of application of this material for historical building renovation in Cracow are also included.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.