Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyniki badania mykologicznego wyrobów z celulozy w postaci luźnej, formowanych in situ do izolacji cieplnej w budownictwie, wykonane znormalizowaną metodą europejską PN-EN 15101-1:2013-12. Przedstawiono wyniki i przykłady stanu zaatakowania próbek przez grzyby. Wykazano, że badane włókno celulozowe, w postaci luźnej do formowania in situ, w warunkach zgodnych z warunkami badania może pod względem odporności na pleśnienie stanowić dobry, naturalny i odnawialny materiał izolacyjny.
EN
The article discusses the results of microbiological testing of loose fiber products (cellulose) formed in situ for thermal insulation in construction, carried out according to standardized European method of PN-EN 15101-1:2013-12. The results and examples of advancement of fungal attack on specimens are presented. It has been demonstrated that the examined loose fiber for in-situ formation, provided that the actual conditions are consistent with the test conditions, may be a good, natural and renewable insulating material in terms of mould resistance.
PL
Zawartość fosforu jest jednym z parametrów kontrolowanych podczas określania skuteczności oczyszczania ścieków przez małe przydomowe oczyszczalnie. Przedmiotem badań opisanych w artykule było oznaczanie fosforu ogólnego oraz wyznaczenie stopnia redukcji fosforu w ściekach oczyszczonych, pochodzących z takich oczyszczalni.
EN
Content of phosphorus is one of the parameters monitored during determination of effectiveness of small, household - based sewage treatment plants. The subject of tests described in the paper was to select the optimal parameters for the determination of total phosphorus after peroxodisulfate oxidation and to calculate the reduction index of phosphorus in treated sewage from house-based sewage treatment plant.
5
Content available remote Trwałość elewacji w technologii ETICS, ich konserwacja i renowacja
PL
Obiekty budowlane w czasie eksploatacji narażone są na działanie czynników atmosferycznych powodujących ich stopniową degradację. Okresowo prowadzone przeglądy techniczne pozwalają określić techniczny stan elewacji. W referacie przedstawiono najczęściej występujące wady i uszkodzenia wpływające na trwałość elewacji oraz zakres prac konserwacyjnych i remontowych.
6
Content available Oznaczanie fosforu w ściekach
PL
Zawartość fosforu jest jednym z parametrów kontrolowanych podczas określania skuteczności oczyszczania ścieków przez małe domowe oczyszczalnie. Przedmiotem badań opisanych w artykule było wybranie optymalnych parametrów metody oznaczania fosforu ogólnego po utlenianiu nadtlenodwusiarczanem oraz wyznaczenie stopnia redukcji fosforu w ściekach oczyszczonych z małej przydomowej oczyszczalni ścieków zainstalowanej pod Łodzią i drugiej, znajdującej się na terenie ITB.
EN
Content of phosphorus is one of the parameters monitored during determination of effectiveness of small, household-based sewage treatment plants. The subject of tests described in this paper was to select the optimal parameters for determination of total phosphorus after peroxodisulfate oxidation and the calculation of phosphorus reduction index in treated sewage from household-based sewage treatment plant near Łódź and the other located in ITB.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów stężenia zarodników grzybów pleśniowych wykonanych w trakcie ekspertyz mikologicznych kilkunastu lokali mieszkalnych. Mierzono również wilgotność przegród, określano przyczynę ich zawilgocenia. Porównując stężenie zarodników grzybów w powietrzu wewnętrznym z równolegle określanym stężeniem w powietrzu zewnętrznym, określano stopień skażenia powietrza w lokalach. Wyniki pomiarów odniesiono do powszechnie stosowanych kryteriów.
EN
In the following paper the measurement results of mould fungi spores concentration in several apartments are presented. The compartments humidity was measured and the cause of damp formation was determined. Comparing the concentration of fungi spores in the internal air, with the simultaneously defined concentration in the outside air - the range of air contamination in apartments was specified. Those results were referred to the common used criteria.
PL
Występowanie mikroorganizmów na elewacjach jest związane z termomodernizacją obiektów i stosowaniem w systemach ociepleń polimerowych materiałów elewacyjnych. Aby wyeliminować korozję biologiczną, stosuje się materiały z dodatkami środków ochrony powłok przed glonami i pleśniami. W roku 2008 zostały wydane normy PN-EN 15457 i PN-EN 15458 pozwalające ocenić skuteczność działania tych środków. Badania według tych norm nie uwzględniają badań starzeniowych powłok, co w przypadku materiałów elewacyjnych może znacząco wpływać na ocenę odporności powłoki. W artykule porównano wyniki badań powłok malarskich i tynków poddawanych i nie poddawanych ługowaniu w wodzie.
EN
The appearance of microorganisms on the elevation is related to the thermal modernization of the construction works and with using polymeric elevation materials in these systems. To eliminate the biological corrosion, the materials with the addition of coat protection products against mould and fungi are used. In 2008 the PN-EN 15457 and PN-EN 15458 standards were emitted. They allow to estimate the effectiveness of those products. However, the tests carried out according to these standards are not taking into account the ageing tests of coats, what, in case of elevation materials may affect the reliable estimation of their resistance. Test results of paints and plasters submitted and not-submitted to leaching in water are compared in paper.
PL
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT) jest jednym z parametrów kontrolowanych podczas określania skuteczności oczyszczania ścieków przez małe domowe oczyszczalnie. W badaniach BZT5 należy wstępnie przygotować próbki ścieków do analizy i rozcieńczyć je w różnym stosunku wodą do rozcieńczeń wzbogaconą tlenem i zawierającą zaszczep mikroorganizmów pochodzący z wody do zaszczepień. Przedmiotem badań był dobór materiału do zaszczepień zapewniający właściwy przebieg procesów biochemicznego utleniania. W badaniach wykorzystano wody pochodzące ze źródeł naturalnych, ścieki surowe ze studzienki na terenie ITB oraz ścieki surowe i oczyszczone z małej domowej oczyszczalni ścieków zainstalowanej pod Sochaczewem.
EN
Biochemical oxygen demand (BOD) is one of the parameters monitored during determination of effectiveness of small, household-based sewage treatment plants. In testing BOD5 procedure, the sevage samples, after initial preparation for analysis, are diluted in various proportion by dilution water, which is enriched with oxygen and also contains micro-organism seed coming from the seeding water. The subject of tests was to select the seeding materials, which would ensure the proper biochemical oxygenation process. The following samples were used during tests: water coming from natural springs, raw sewage taken from sewage well located in ITB premises, and raw sewage as well as treated sewage from a small, house-based sewage treatment plant near Sochaczew.
PL
Środki ochrony drewna, farby, masy uszczelniające, kleje, spoiwa, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych zawierające substancje czynne, zapobiegające korozji biologicznej zaliczane są do produktów biobójczych. Sprzedaż i stosowanie takich produktów wymaga uzyskania pozwolenia na obrót wydanego przez Ministra Zdrowia. Przedstawiono wymagania, jakie muszą spełniać producenci, aby uzyskać takie pozwolenie.
EN
Biocides include wood protective agents, paints, sealing compounds, glues, adhesives and synthetic insulation materials containing active substances to prevent biological corrosion. Sale and use of such products requires obtaining a permit issued the Ministry of Health. The article presents the requirements that shall be met by products to obtain such permition.
PL
W ramach pracy przetestowano dwie metody oceny skuteczności środków do zwalczania grzybów pleśniowych na tynkach. W badaniach stosowano nośnik gipsowy wybrany spośród sześciu różnych mas tynkarskich i zapraw. Zastosowano sześć środków i zbadano ich własności grzybobójcze. Na podstawie uzyskanych wyników wybrano metodę przydatną do oceny własności środków grzybobójczych.
EN
Within the frame of research work, two methods for estimation of effectiveness of moulds control on plasters were tested. Solid support suitable for tests was chosen among 6 different plasters and mortars. Six impregnants for plaster desinfection were used and their fungicidal properties were tested. In paper, test results are given and test method which is suitable for estimation of fungicidal properties of impregnants is presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań skuteczności dwóch środków ochrony drewna stosowanych w 4 klasie zagrożenia korozją biologiczną, czyli w kontakcie z gruntem. W badaniach wyznaczono nominalne skuteczne retencje środków metodą skryningową z użyciem gleby sztucznej - wermikulitu i w badaniu właściwym z użyciem gleby naturalnej. Badania prowadzono zgodnie z PN ENV 807. Podana w tej normie metoda pozwala określić wymaganą retencję środków w rocznych badaniach laboratoryjnych, Dotychczas badania takie, wykonywane według PN EN 252, wymagały pięcioletnich badań poligonowych.
EN
The paper deals with the test results of wood preservatives effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting microorganisms for two wood preservative products being used in the 4th class of biological corrosion hazard. Test were carried out in accordance with PN ENV 807. This method allows to determine the required retention of products within one year laboratory tests, while in method based on PN-EN 252 the 5 years period of testing was necessary. The nominal effective retention was found for two wood preservative products by screening method with technical soil called vermiculite and by the test with natural soil.
PL
Przedmiotem pracy omówionej w artykule było wykonanie testu laboratoryjnego zgodnie z normą ENV 807, która stanowi podstawę oceny skuteczności działania środków impregnujących w stosunku do grzybów powodujących zgniliznę pleśniową drewna w kontakcie z gruntem. Źródłem infekcji drewna jest naturalna mikroflora podłoża glebowego, które może zawierać także inne mające wpływ na korozję organizmy, takie jak bakterie i różne grzyby. Zaprezentowano metodę doboru podłoża charakteryzującego się odpowiednimi parametrami mechanicznymi i aktywnością mikrobiologiczną. Podano też ubytki masy drewna zabezpieczonego preparatem badanym i wzorcowym w czterech różnych okresach ekspozycji, tj. po 8, 16, 24 i 32 tygodniach, w przypadku dwóch wytypowanych rodzajów gleby. Obserwowano zmiany wilgotności podłoża w czasie badania. Oceniono przydatność badanych gleb do dalszych badań z zastosowaniem kolejnych preparatów.
EN
The paper presents the results of determination of wood preservatives effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms, carried out in ITB Laboratory of Microbiological Wood Corrosion. The aim of presented research work was to elaborate a methodology (in accordance with ENV 807) for test which gives a basis for assessment of wood preservatives effectiveness against microorganisms causing soft rot of wood. The source of wood infection is the natural micro-flora of the soil. Presented laboratory method provides one criteria by which the value of wood preservative can be assessed. Test is based on measurement of the toxic effectiveness of wood preservative applied to wood by full impregnation against the micro-fungi in soil environment. Test results of soil with the best moisture parameters and with sufficient biological activity are shown. Losses of mass in wood samples, in case of two kinds of soil, in function of preservative concentraction and exposure times are presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań odporności na zagrzybienie elementów z kompozytów drewna i spoiwa cementowego. Zastosowano kilka metod badawczych: badania grawimetryczne, oznaczanie części nierozpuszczalnych w kwasie solnym, analizę termiczną i badania strukturalne. Uzyskane wyniki nie pozwoliły na ilościowe oznaczenie zmian spowodowanych działaniem grzyba z rodzaju Basidiomycetes. Spośród metod stosowanych do oceny odporności materiałów z kompozytów drewna i spoiw mineralnych na działanie grzyba wybrano metodę jakościową, która uwzględnia zmiany zabarwienia, spójność, przyczepność spoiwa do wypełniacza, przerastanie materiału grzybnią.
EN
The results of research concerning the resistance on Basidiomycetes of concrete incorporating wooden chips are shown. The following test methods were used: gravimetric for determination of unsoluble residue in HCl, thermal analysis and structural test. Obtained results did not allow for quantitative estimation of changes caused by Basidiomycetes. From the methods used for determination of resistance of concrete incorporating wooden chips to fungus proceeding, the qualitative method has been selected. This method include changing of colour, cohesion, bond strength between binder and filler, sticking of solder to fulfilment, overgrowing of fungus.
16
Content available remote Samochód Lublin II z silnikiem na gaz
EN
In the paper a new solution in Holden spark ignition engine (SI) gas feed (LPG) for Lublin II car was described. A construction and technical characteristics of gas feed system together with its exploitation advantages were presented.
PL
W artykule opisano nowe rozwiązanie zasilania gazem propan-butan silnika o zapłonie iskrowym Holden w samochodach Lublin II. Przedstawiono budowę i charakterystykę techniczną układu zasilania gazem oraz jego walory eksploatacyjne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.