Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Global climate change is a problem which arises numerous theories and uncertainties, especially in terms of speculated human impact. Independent from the fact, what is the main driver for the changes, some of the climate shifts are visible already nowadays. Both contemporary and future cities will have to face such problems. Although climate change may cause numerous effects on different fields, a special stress in this article is laid on hydrological events – which are possible to observe even in these days. The purpose of this article is to indicate the main approaches both to the issue of climate change and activities undertaken by cities in relation to hydrological threats.
PL
Kwestia zmian klimatycznych jest tematem, wokół którego narastają liczne teorie i niepewności, w szczególności odnośnie spekulowanego wpływu antropogenicznego. Niezależnie od tego, co jest ich główną przyczyną, niektóre z prognozowanych zmian można już zaobserwować współcześnie. Pomimo że skutki zmian klimatycznych można obserwować na wielu polach, w tym artykule nacisk położony jest na ekstremalne hydrologiczne zjawiska klimatyczne, których narastanie można zaobserwować już w chwili obecnej. Miasta, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, będą się musiały z tego typu problemami zmierzyć. Celem tego artykułu jest wskazanie głównych podejść zarówno do kwestii zmian klimatycznych, jak i działań podejmowanych przez miasta w związku ze zmieniającym się klimatem i zagrożeniami hydrologicznymi.
2
Content available Wooden architecture in studies by Tadeusz Obmiński
EN
Tadeusz Obmiński is a leading representative of Lviv architects. He is a precise documentalist, sensitive designer and didactic teacher - professor at the Lviv Polytechnic. Being an active designer and builder at the same time, he was a great researcher of wooden architecture relics of the former Eastern Galicia. In the 1970s, a modest part of his drawing heritage was found in Lviv. This collection is still waiting for scientific preparation and presentation in a separate publication. His inventory drawings and publications are an inspiration for next generations of researchers in wooden architecture.
PL
Tadeusz Obmiński to czołowy przedstawiciel architektów Lwowskich. To precyzyjny dokumentalista, wrażliwy projektant i dydaktyk - profesor Politechniki Lwowskiej. Będąc czynnym projektantem i budowniczym jednocześnie był świetnym badaczem reliktów architektury drewnianej dawnej Galicji Wschodniej. W latach 70. XX w. znaleziono we Lwowie skromną część jego rysunkowej spuścizny. Zbiór ten wciąż czeka na naukowe opracowanie i prezentację w oddzielnej publikacji. Jego rysunki inwentaryzacyjne i publikacje są inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy architektury drewnianej.
EN
Automatic recognition of mammographic images in breast cancer is a complex issue due to the confusing appearance of some perfectly normal tissues which look like masses. The existing computer-aided systems suffer from non-satisfactory accuracy of cancer detection. This paper addresses this problem and proposes two alternative techniques of mammogram recognition: the application of a variety of methods for definition of numerical image descriptors in combination with an efficient SVM classifier (so-called classical approach) and application of deep learning in the form of convolutional neural networks, enhanced with additional transformations of input mammographic images. The key point of the first approach is defining the proper numerical image descriptors and selecting the set which is the most class discriminative. To achieve better performance of the classifier, many image descriptors were defined by means of applying different characterization of the images: Hilbert curve representation, Kolmogorov-Smirnov statistics, the maximum subregion principle, percolation theory, fractal texture descriptors as well as application of wavelet and wavelet packets. Thanks to them, better description of the basic image properties has been obtained. In the case of deep learning, the features are automatically extracted as part of convolutional neural network learning. To get better quality of results, additional representations of mammograms, in the form of nonnegative matrix factorization and the self-similarity principle, have been proposed. The methods applied were evaluated based on a large database composed of 10,168 regions of interest in mammographic images taken from the DDSM database. Experimental results prove the advantage of deep learning over traditional approach to image recognition. Our best average accuracy in recognizing abnormal cases (malignant plus benign versus healthy) was 85.83%, with sensitivity of 82.82%, specificity of 86.59% and AUC = 0.919. These results are among the best for this massive database.
EN
The wooden churches of medieval Norway preserved in their forms and constructions the early-Christian patterns of stone buildings and the experience of erecting spatial wooden constructions. Their genesis since the nineteenth century is the subject of the work of subsequent generations of researchers. Intrigue, among others their analogies to the experience of building the temples of the Far East ...
PL
Drewniane kościoły średniowiecznej Norwegii przechowały w swych formach i konstrukcjach wczesnochrześcijańskie wzorce budowli kamiennych oraz doświadczenie wznoszenia przestrzennych konstrukcji z drewna. Ich geneza od XIX wieku jest przedmiotem prac kolejnych pokoleń badaczy. Intrygują m.in. ich analogie do doświadczeń budowy świątyń Dalekiego Wschodu..
EN
Krzyżtopór castle in Ujazd - palazzo in fortezza, ancient wonderful aristocratic property - is unique in the world. This exceptional beuty building still awaiting for serious treating by the Ministry the Culture and the National Heritage by her current owner and user - commune Iwaniska (district Opatów). This Castle is a national treasure - a priceless cultural good! A few years ago, the castle was carried out renovation and adaptation, designed to make it brand product of Świętokrzyskie province. The evaluation of these works is not clear and easy - concerned introduced new volume, forms and structures. Worried that in contemporary protection of monuments of architectural heritage is still guided by stereotypes from hundred years ago. Protecting historical substance of the castle we still can not decide how much to allow changes in its current state – which well-known and well-documented elements reconstruct? The question is - how to restore castle to its former glory and usability without introducing contemporary creations of contemporary restore the castle to its former glory and usability.
PL
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – palazzo in fortezza, dawna wspaniała siedziba magnacka – to unikat w skali światowej. Ta wyjątkowej urody budowla od półwiecza czeka na odbudowę, godną tego zabytku. Zamek jest skarbem narodowym – bezcennym dobrem kultury! Kilka lat temu na zamku przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne, mające uczynić go markowym produktem województwa świętokrzyskiego. Ocena tych prac nie jest jednak jednoznaczna – niepokoją wprowadzone nowe kubatury, formy i konstrukcje. Niepokoi, że we współczesnej ochronie zabytków dziedzictwa architektonicznego wciąż kierujemy się stereotypami sprzed stu lat... Chroniąc zabytkową substancję wciąż nie można zdecydować w jakim stopniu dopuścić rekonstrukcję elementów zamku znanych i dobrze udokumentowanych. Jak unikając współczesnych kreacji przywrócić zamkowi dawną świetność i użyteczność.
EN
The paper presents an improved system to recognition of Fuhrman grading in clear-cell renal carcinoma using an ensemble of classifiers. The novelty of solution includes the segmentation applying wavelet transformation in preprocessing stage, application of few selection methods for feature generation and using the ensemble of classifiers in final recognition step. The wavelet transformation is a very efficient tool for image de-noising and enhancing the edges of cell nuclei. The important distinction to other approaches is that diagnostic features of nuclei, based on the texture, geometry, color and histogram, are selected by using few methods, each relying on different mechanism of selection. These different sets of features have enabled creating the ensemble of classifiers based on the support vector machine and random forest, both cooperating with them. Such approach has led to the significant increase of the quality factors in comparison to the best existing results: sensitivity (the average of this solution 94.3% compared to 91.5%) and specificity (the average 98.6% compared to 97.5%.
PL
Szałasy to cenny element kultury materialnej. Oprócz pierwotnych, typowo mieszkalnych form w ostatnich stuleciach upowszechniła się ich funkcja mieszkalno-gospodarcza związana z prowadzeniem na karpackich polanach wypasu owiec lub prowadzeniem gospodarki leśnej. Dziś można więc powiedzieć, że są to budowle użytkowe związane także z historią regionu i tradycyjnym użytkowaniem terenu. Budowle te zapewniały ochronę przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, prowadzono w nich także wyrób przetworów z mleka owczego i pozyskiwanie wełny. Architektura szałasów była (i jest) odzwierciedleniem tradycji budowania z drewna minionych kilkuset lat. Pasterstwo – czyli hodowla stadnych zwierząt domowych – w  Karpatach upowszechniało się w tych rejonach, w których uprawy rolne były utrudnione bądź (z uwagi na stromość zboczy i jakość gruntów) wręcz niemożliwe. Pasterstwo sięgało na wschód przez połoniny bieszczadzkie po Huculszczyznę i rumuńską część Karpat. W badaniach szałasów pasterskich urzeka nas logika konstrukcji i formy tych budowli. Prowadzone po drugiej wojnie światowej badania dowiodły, że szałasy są ważnym świadectwem historycznym, elementem formowania poczucia piękna i przekazem tradycji budowania z drewna, są też cennym reliktem kultury materialnej związanej z pasterstwem oraz ważnym składnikiem dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Karpat. Przyszłość tych krajobrazów zależy od właściwych, proekologicznych postaw społecznych, które można kształtować poprzez działalność edukacyjną, jaką zajmują się w Polsce m.in. parki narodowe. Działania te służą także promocji i rozwojowi turystyki.
EN
Shepherd’s buildings are a valuable element of Polish material culture. Exept for primary, residential forms, in last centuries on carpathians clearings shelters joined with outbuildings become widespreaded. Shepherd’s buildings were situated outside the village, seasonally connected with shepherding or forestry. They are an important element of the regional history and the traditional usage of the area. This kind of buildings ensured protection against bad weather conditions, but also enabled manufacture of milk products and obtaining wool. The architecture of shepherd’s buildings reflected (and still is reflecting) the tradition of carpentry which is hundreds of years old. Shepherding – gregarious animal husbandry – was common in Carpathian Mountains, where arable farming was hampered or not possible (because of steepness or the quality of the ground). Shepherding reached to the east – through Bieszczady mountain pastures to Hutsulshchyna and the Romanian part of Carpathian Mouintains. The analyses of shepherd’s buildings show the logic of their constructions and forms. After the II World War architectural research works on this kind of objects, showed that they are an important element of our cultural heritage connected with historical forms and carpenter’s tradition. On one hand shepherd’s buildings are relics of material culture but on the other hand they are important elements of Carpathian cultural landscape. The future of this landscape connected with mountain clearings and the shepherding, depends on appropriate, proecological attitude of Polish society. Broadly defined education, which is provided also by Polish National Parks, supports the promotion of these regions and the development of tourism.
8
Content available Krajobrazy kulturowe Karelii
PL
Krajobraz kulturowy Karelii jest nie tylko ważnym polem badawczym, ale także podstawowym elementem turystyki i przedmiotem ochrony środowiska naturalnego. Szansę wydobycia się z ekonomicznej zapaści władze Karelii widzą dziś w intensyfikacji ruchu turystycznego: nie tylko z Rosji, ale i z zagranicy – głównie z Finlandii. Niewątpliwą atrakcją jest tu nieskażona wpływem cywilizacji przyroda oraz zabytki architektury. Najcenniejszym i najpiękniejszym zabytkiem jest z pewnością zespół drewnianych cerkwi, kaplic i domów mieszkalnych na wyspie Kiży (na jeziorze Onega). Wyspa Kiży to ważny element krajobrazu, kultury i historii Karelii. Zespół cerkiewny Kiży został w 1990 roku wyróżniony wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – m.in. za architekturę harmonijnie wpisaną w otaczający krajobraz.
EN
The cultural landscape of Karelia is not only an important research field, but also the basic element of tourism and protection of natural environment. The authorities in Karelia see the chance for the region in intensification of tourism: from Russia, but also from abroad, mainly from Finland. The unquestionable attraction of Karelia is unspoilt natural landscape and historical architecture. The most valuable and beautiful monuments is the complex of wooden buildings: orthodox churches, chapels and houses on the Kizhy Island (on Lake Onega). This island is an important element of the cultural landscape and the history of Kare-lia. The complex of orthodox churches of Kizhy was added in 1990 to the UNESCO World Heritage List. One of the reason was that this historical architecture fits in the surrounding landscape.
EN
The paper presents an automatic approach to recognition of the drill condition in a standard laminated chipboard drilling process. The state of the drill is classified into two classes: “useful” (sharp enough) and “useless” (worn out). The case “useless” indicates symptoms of excessive drill wear, unsatisfactory from the point of view of furniture processing quality. On the other hand the “useful” state identifies tools which are still able to drill holes acceptable due to the required processing quality. The main problem in this task is to choose an appropriate set of diagnostic features (variables), based on which the recognition of drill state (“useful” versus “useless”) can be made. The features have been generated based on 5 registered signals: feed force, cutting torque, noise, vibration and acoustic emission. Different statistical parameters describing these signals and also their Fourier and wavelet representations have been used for defining the features. Sequential feature selection is applied to detect the most class discriminative set of features. The final step of recognition is done by using three types of classifiers, including support vector machine, ensemble of decision trees and random forest. Six standard drills of 12 mm diameter with tungsten carbide tips were used in experiments. The results have confirmed good quality of the proposed diagnostic system.
10
Content available Drewniane bożnice - współczesna reaktywacja
PL
Przez stulecia większość żydowskich budowli kultowych budowano z drewna. W małych miasteczkach dominowały jeszcze do II wojny światowej liczne synagogi (bożnice) drewniane, których budowniczowie często korzystali z doświadczenia miejscowych cieśli, snycerzy i malarzy. Najstarsze synagogi drewniane jakie przetrwały w Polsce do 1939 roku pochodziły z połowy XVII w. Pożoga wojenna unicestwiła wszystkie drewniane synagogi. Dziś realizowane są projekty rekonstrukcji niektórych z nich, co umożliwi przetrwanie wiedzy o ich architekturze i zdobnictwie w następnych pokoleniach – nie tylko Polaków.
EN
Since ages most of Jewish places of worship were built with timber. Until the II World War in small towns in Poland, the vast majority of synagogues were wooden. They were built often together with local carpenters, wood-carvers and painters. The oldest wooden Jewish temples originated from 17th century, but all of them were destroyed or burned during the II World War. Nowadays there are carried out reconstruction projects of some synagogues, which will ensure the maintance of our culture. Wooden synagogues – their construction, forms and details, are an important element of this,not only Polish heritage.
11
Content available remote From crystal palace to glass hall – new possibilities of well-known materials
EN
Designing large-scale shopping centres and exhibition pavilions is governed by its specificity: the "technology" of functional connections and structural determinants related to considerable spans of coverings. After years that have passed since the author’s first design experience in this field1, it is now a good time to reflect on the history and prospects of this architecture. An interesting and instructive subject of such an analysis is undoubtedly the Leipzig Trade Fair, being a continuation of the world fairs' tradition and the city's historical commercial space. After 17 years since the opening of new exhibition halls in Leipzig, one can now attempt to assess their functionality and innovation of construction and material solutions. a comparison of these structures with the architecture of other pavilions designed for historical and contemporary exhibitions worldwide demonstrates the advantage of simplicity, construction and versatility of forms over the exuberant ambitions of the "one exhibition" architecture’s creators
PL
Projektowanie wielkoskalowych centrów i pawilonów targowych ma swoją własną specyfikę – "technologie" powiązań funkcjonalnych i uwarunkowania konstrukcyjne, związane ze znacznymi rozpiętościami stosowanych przekryć. Po latach, jakie minęły od pierwszych własnych doświadczeń projektowych w tej dziedzinie, jest odpowiedni moment na refleksje nt. historii i perspektyw tej architektury. Ciekawym i pouczającym przedmiotem takiej analizy jest niewątpliwie Centrum Kongresowe w Lipsku, będące swoistą kontynuacją światowych tradycji targowych i historycznych przestrzeni handlowych tego miasta. Po 17 latach od rozpoczęcia użytkowania nowych hal targowych Lipska można dziś podjąć próbę oceny ich funkcjonowania i nowatorstwo zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Porównanie tych budowli z architekturą innych pawilonów projektowanych na historyczne i współczesne wystawy światowe, wskazuje przewagę prostoty, konstrukcji i uniwersalności form, nad wybujałymi ambicjami twórców architektury "jednej wystawy".
PL
Cechą dobrej architektury jest umiejętność godzenia sprzeczności świata idei i abstrakcji i potrzeby jego porządkowania w duchu Ładu Naturalnego. Architektura, jak wiele innych „wartości”, weryfikowana jest w trakcie eksploatacji w zakresie kształtowania formy i wpisywania jej w aktualne nurty filozoficzne. Realizowana dla wysoce cywilizowanego społeczeństwa, często nie spełnia naszych oczekiwań i potrzeb estetycznych. Potrzebna jest dziś ponownie dydaktyczna praca organiczna i upowszechnianie dobrych wzorów. Taką postawę prezentuje Wojciech Leśnikowski, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przedkładający racjonalizm nad postawy formalistyczne.
EN
Well designed architecture is when an architect can reconcile contradiction between abstract ideas and real, individual needs. Architecture is a value which is verified during operation of buildings – form, function and construction are factors which define their quality. Architecture often does not satisfy society’s expectations – functional and aesthetic. What we need today is didactic work at school, universities and propagation of good architectural patterns. Such attitude is presented by Wojciech Leśnikowski, graduate of the Department of Architecture, Cracow University of Technology. He prefers rationalism over formalistic attitudes.
PL
Z początkiem XX wieku neogotyk, historyzm, secesja, zaczęły ustępować świeżości ideowej i formalnej modernizmu. Na ten „niespokojny” okres przypada życie i twórczość Mariana Aleksandra Nikodemowicza. Z pochodzenia Ormianin, absolwent, a potem adiunkt Politechniki Lwowskiej. W swoich projektach przeszedł ewolucję od akademickiego klasycyzmu, przez modernizm lat 20., do architektury nowoczesnej, kontynuował również tradycję – polskiej architektury. Projektując nie zaniedbywał szacunku dla „potrzeb idealnych” – funkcjonalności, estetyki formy i zgodności z kontekstem.
EN
In the beginning of 20th century, neogothic, historicism, art nouveau, started to change into new tendency – modernism. Marian Aleksander Nikodemowicz was living and designing at that restless times. He was Armenian origin, was a graduate of Technical University in Lvov and later senior lecturer there. His projects evolve from academic neoclassicism, modernism of the twenties into modern architecture. In all these tendencies he tried to continue tradition of polish architecture. In his work he respected 'ideal needs' – functionality, aesthetic of forms and the context.
PL
W referacie przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty sterowania piecem rezystancyjnym przeznaczonym do wyżarzania rdzeni magnetycznych ze stopów amorficznych w warunkach laboratoryjnych. Proces wyżarzania rdzeni wymaga zapewnienia specyficznych warunków zarówno z punktu widzenia wartości temperatury, jak i z punktu widzenia szybkości jej zmian. Przedstawione w referacie rozwiązania w zakresie regulacji umożliwiają uzyskanie niewielkiej odchyłki regulacji wartości temperatury w trakcie wyżarzania oraz szybkie dochodzenie do wartości zadanej.
EN
Paper presents theoretical and practical aspects of automated control of resistive furnace for thermal annealing of magnetic cores made of amorphous alloys. Process of annealing requires specific conditions both from the point of view of temperature and its changes. Solutions presented in the paper creates possibility of both low value of error as well as fast achievement of set value.
EN
Kinematic features describing the curvilinear track of vehicle make significant problem in analysis of braking, accelerating and also arc driving processes. Recognized features of motion during measurement can be used in analysis of instantaneous values of accelerations, speeds and covered path. Research of the curvilinear track on road generating are oriented for come to know parameters for vehicle movement in given conditions and type of road. In testing grounds were used special measuring device making possible linkage of motion parameters of vehicle with geometrical features formed by track. The paper describes measuring device for three-dimensional canvassing and archiving of motion parameters of vehicle and also presents comparative analysis of the curvilinear contour of track from tyre with vehicle trajectory motion.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are present in ambient air with their nitro-derivatives and hundreds of other organic compounds. PAHs and nitro-PAHs originate from Diesel and gasoline exhaust emission, and other sources of fuels combustion. These compounds are responsible for mutagenic activation of ambient air. Concentrations of PAHs, nitro-PAHs and dinitro-PAHs in total suspended particulate matter in air of Katowice, Sosnowiec and Zawiercie as well seasonal variability of their concentrations have been investigated. The method of solvent extraction of particulate matter, fractional organic extraction as well HPLC and GC/MS analyses were applied. Nitro-PAHs concentrations in ambient air in Poland are poorly researched, compared to foreign literature.
PL
Współczesna laicyzacja, czyli zeświecczenie różnych poziomów życia społecznego skutkuje także rozluźnieniem norm etycznych i obyczajowych oraz spadkiem uczestnictwa wiernych w praktykach religijnych. Świątynie - zwłaszcza katolickie - borykają się z kłopotami finansowymi, są zamykane i coraz częściej adaptowane do nowych świeckich funkcji. Taka komercyjna transformacja sacrum ciągle jeszcze, w przypadku niektórych funkcji, budzi sprzeciw społeczności chrześcijańskich. Realizowane adaptacje realizowane są w konwencji minimalistycznej lub na zasadzie kontrastu konkurują z zastanym kontekstem. Otwarte jest więc pytanie: jak zachować godność należną dawnym świątyniom?
EN
The present secularization, that is to say the laicization of different subsistence levels of social is effective also with the looseness of norms ethical and relating to the customs and with the fall of the participation faithful in religious practicians. Temples - especially Catholic - they tackle with financial troubles, are lockable and more often adapted to new laic functions. Such, wakes the resistance of Christian communities. Realized adaptations are made in minimalist convention or on the rule of the contrast rival with the existing context. Open is so the question: as to keep the due sacrality and dignity of former temples?
PL
W projekcie formowania przestrzeni nowego muzeum Nouvel sięgnął do doświadczeń i koncepcji projektu budynku paryskiej galerii Fundacji Cartier. W obu przypadkach głównym przesłaniem ideowym projektów było wykreowanie nowego typu przestrzeni, z maksymalnym wykorzystaniem szkła i zieleni. Nouvel nie podejmuje dialogu z otaczającą dziewiętnastowieczną zabudową, tylko działa prawem kontrastu - usuwając bariery między wnętrzem a zurbanizowanym już otoczeniem. Filozofia architektury Nouvela związana jest z pojęciem dematerializacji, którą definiuje jako sprawienie, że budynek w pewnym sensie zanika, albo tworzy zanikający punkt. Jego celem jest zamazanie granicy pomiędzy materialnością i niematerialnością, pomiędzy obrazem, a realnością. Jeśli efekty jego twórczości nas poruszają i zaczynamy o niej dyskutować - to znak, powraca nasze zainteresowanie i zaciekawienie otaczającym nas światem.
EN
In project of new museum area, Nouvel reached for experiences from gallery for the Fondation Cartier in Paris. In both cases the main concept was to create a new type of space, with maximum usage of glass and green area. That is why Nouvel did not 'conduct a dialogue' with neighbouring buildings from 19th century. He used a contrast between existing surrounding area and his projects. The philosophy of Nouvel's architecture is connected with the term of dematerialisation. The way to achieve this state is to create a 'building which disappears'. Nouvel claims that his aim is to blur the boundary between materiality and immateriality, between idea and reality. If the results of his designing move us deeply and we begin to discuss about it - it is a sign, that we can still become interested in our world.
19
Content available remote Assessment of financial condition of companies using neural networks
EN
The paper presents the new automatic method of assessment of the financial condition of companies using neural networks. The aim of this assessment is to determine the insolvency risk of company. This information is important for worldwide transactions at which the insurance institution must assess the level of insurance risk of the import-export transaction. On the basis of this assessment the insurer can determine the insolvency of each side of transaction and decide of the height of the insurance. The paper will present an automatic method of such assessment by applying neural networks as the classifiers. The important part of this task is the optimal selection of the diagnostic features, on the basis of which the neural network will undertake the final decision and final classification of the company to the proper group. This is done by the neural classifiers.
PL
Praca poświęcona jest opracowaniu metody oceniającej w sposób automatyczny kondycję finansową firmy za pomocą sieci neuronowych. Szacowanie kondycji finansowej firm pozwala na określenie ryzyka niewypłacalności firmy (jedna ze stron transakcji) czy też na decyzje ubezpieczyciela transakcji, czy taka transakcja warta jest ubezpieczenia oraz na jaką kwotę (instytucja ubezpieczająca transakcje międzynarodowe import-eksport). Istotny zatem jest przydział ryzyka niewypłacalności firmy do jednej z kilku klas, określającej stopień aktualnej kondycji finansowej firmy. W pracy zaproponowano system komputerowy, w którym na podstawie wielu cech diagnostycznych (nie tylko finansowych) klasyfikator neuronowy ocenia automatycznie poziom ryzyka związany z klasą.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań nad wyposażeniem i działalnością 53 towarowych gospodarstw rodzinnych. Prezentowane parametry wyposażenia tych gospodarstw w środki mechanizacji i budownictwa można wykorzystać do naukowo-technicznych analiz porównawczych, a także do prognozowania przemian technicznych na wsi i w rolnictwie.
EN
Paper presents selected results of studies on the equipment and activity of 53 market oriented family farms. Described parameters of the farm equipment with the means of mechanization and buildings may be useful to preparing scientific-technical comparative analyses as well as to forecasting technical transformations in the countryside and in agriculture.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.