Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Wykorzystanie druku 3D w zastosowaniach automotive
PL
W artykule scharakteryzowano najczęściej stosowane technologie druku 3D: metoda FFF/FDM, metoda SLA, metoda SLS oraz metoda CJP. Przedstawiono możliwości zastosowania druku 3D w przemyśle motoryzacyjnym oraz projektowaniu nowych elementów i części pojazdów. W części badawczej pracy zaprezentowano wybrane próbki elementów wydrukowanych w technologii druku 3D metodą FDM/FFF przy różnych parametrach druku w zakresie uzyskanej powierzchni i geometrii.
EN
The article presents the most commonly used 3D printing technologies: FFF / FDM method, SLA method, SLS method and CJP method. It presents the possibilities of 3D printing in the automotive industry and the design of new vehicle components and parts. In the research part of the work were presented selected samples of elements printed in FDM / FFF 3D printing technology with different printing parameters in the area of obtained surface and geometry.
EN
The article discusses the possibility of using 3D laser and 3D structured light scanning technology to support the restoration of museum objects and presents the concept of applying techniques of 3D scanning and CAD processing to create a model of the missing fragment of a museum object, based on scans of the damaged surface and fragments of the object with a similar shape. The resulting model can be used as a base element in the restoration of the original shape of the artifact, both virtually and in reality. The paper also presents the proposal of a process of reconstructing a missing fragment model of an actual museum object (an exhibit from the Zamoyski Museum in Kozłówka) using the method in question and mobile 3D scanning equipment.
EN
Today in the age of information society, the consumers are far more dependent on electric powered devices, needing the uninterrupted power supply. In that context it is reasonable to claim, that the end consumer should have the possibility to shape his own energetic safety at the same level as the bigger entities of the energy market. In the paper there are described some not trivial aspects of the method of controlling the electrical energy consumption. The method has been patented in Poland (no. P-384 715).
PL
W dobie społeczeństwa informacyjnego, odbiorcy energii są znacznie bardziej zależni od urządzeń elektrycznych, wymagając nieprzerwanego zasilania. Z tego też powodu zasadne jest twierdzenie, by użytkownicy końcowi współdecydowali o własnym bezpieczeństwie energetycznym, podobnie jak więksi gracze na rynku energii. W artykule opisano nietrywialne aspekty metody sterowania zużyciem energii. Metoda została opatentowana w Polsce (P-384715).
PL
W artykule przedstawiono propozycje zastosowania niskobudżetowych metod skanowania 3D do generowania wirtualnych ekspozycji muzealnych. Ekspozycja obejmuje modele eksponatów umieszczone w wizualizacji 3D ich naturalnego otoczenia. Wykorzystano metody bazujące na świetle strukturalnym (nie laserowe), bazujące na łatwo dostępnych sensorach (Microsoft Kinect, projektor kamera cyfrowa) i gotowych rozwiązaniach programistycznych. Metody dobrano pod kątem niskiego skomplikowania procedury skanowania oraz przydatności do realizowania przewidywanych zadań skanowania. Możliwość uzyskania zadowalającego wizualnie rezultatu została sprawdzona eksperymentalnie i oceniona pod kątem możliwości samodzielnego wykorzystania przez placówki muzealne.
EN
The paper presents proposals for the use of low cost 3D scanning methods to generate virtual museum exhibitions. The exhibition includes models of exhibits placed in the 3D visualization of their natural environment. For the 3D scanning, methods based on structured light (not laser) were used, utilizing easy available sensors (Microsoft Kinect, projector, digital camera) and ready programming solutions. Two main scanning tasks were proposed: scanning of the exhibition environment and scanning of the exhibits themselves. For the first task there was chosen a method 1 which allowed for quick scanning of vast regions by utilization of Microsoft Kinect (Fig. 1.). For the second task there was selected a slower and more accurate method 2, utilizing a standard camera and projector with the aid of dedicated software David Laserscanner (Fig. 2.). The methods were chosen with regard to low complexity of the scanning procedure and the suitability to carry out the expected tasks of scanning (Fig. 3.). The possibility of obtaining a satisfactory result was experimentally verified (Fig. 4.) and evaluated in terms of the possibility of independent use by museums.
PL
Problem zachowania historycznego dziedzictwa dotyczy wszelkich obszarów, w tym szeroko pojętego transportu. Obecnym priorytetem jest digitalizacja zbiorów muzealnych, a co za tym idzie niezbędne są odpowiednie regulacje oraz techniki cyfryzacji zbiorów, a także kompetentni pracownicy. W pracy zaproponowano dwa układy do skanowania 3D, które przy minimalnym nakładzie kosztów pozwalają na wykonanie procesu digitalizacji. Pierwszy z nich wykorzystuje urządzenie Microsoft Kinect oraz bezpłatną aplikację Scenect, drugi zaś projektor i kamerę oraz komercyjny program David Laserscanner. Omawiane w artykule techniki skanowania 3D umożliwiają prowadzenie szkoleń z digitalizacji obiektów małogabarytowych, jak i tych o znacznych rozmiarach, co jest szczególnie przydatne dla placówek zajmujących się historią transportu, jak np. muzeum kolejnictwa. Przeprowadzone skanowania 3D obiektów muzealnych pokazały, że pomimo wieloetapowości tego procesu, wymagane działania mogą być wykonywane przez osobę o podstawowych kwalifikacjach w tym zakresie. Ponadto wykorzystanie zaproponowanych w artykule rozwiązań pozwala na zdobycie (niewielkim kosztem) potrzebnego doświadczenia przez osoby mające pracować przy digitalizacji zbiorów muzealnych, a także jest dobrym wstępem do profesjonalnych zagadnień skanowania 3D. Biorąc pod uwagę relatywnie niską cenę i dostępność rozwiązań, niską barierę technologiczną oraz zadowalającą jakość rezultatów skanowania, można stwierdzić, że niskokosztowe skanery 3D mogą z powodzeniem zostać użyte do szkolenia pracowników muzealnych odpowiedzialnych za digitalizację zbiorów.
EN
This paper proposes two low-cost solutions for 3D scanning, following different rules of generating 3D model, that could be used in order to perform process of object digitalization. The first of them uses Microsoft Kinect device and free of charge Scenect application. The latter one also uses easy to obtain devices – projector and camera as well as commercial application – David Laserscanner. The problem of preserving the heritage applies to any field including the transportation. In order to digitize historical objects some techniques and competences have to be developed by museums staff. The presented 3D scanning techniques are, according to authors, suitable for gaining that experience, especially when it comes to transportation museums (e.g. railway), where the exhibits size varies from small to massive. Conducted 3D scans of several museum artifacts revealed that the process of digitalization is multistage, although it could be performed by a person with basic qualifications in this domain. Moreover usage of proposed solutions allows museum workers to obtain (with relatively low effort) necessary experience as well as it gives good and affordable introduction to professional aspects of 3D scanning. Taking into account aspects like low cost and good accessibility of solutions’ components, low technological barrier, sufficient quality of resulting 3D models, it can be said that low-cost 3D scanners could be successfully used as an aid in training museum workers responsible for digitalization of resources.
EN
Mobile smart devices are standard equipment of an average person. While being designed to be used by fully fit person, they can be helpful for impaired ones, even those who due to blindness are considered unable to operate touchscreen. The potential of a mobile device, usually smartphone, to be an aid for visually impaired people lies in accumulation of technologies in one easy carried equipment. It usually is a handheld computer equipped with various sensors like camera, gyroscope, accelerometer, GPS, microphone, combined with access to the Internet. In this paper we are trying to systematize the most common approaches and application types, thus giving the hints for the research and development directions in the area of visually impaired mobile aid. Authors focused on elementary technologies leading to complex solutions improving safety of navigating those people in everyday traffic. Recognized state of knowledge and technology confirms the importance of mobile solutions for visually impaired people and the need of further research in this area.
PL
Urządzenia mobile odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w codziennym życiu zwykłych ludzi. Pomimo bycia zaprojektowanymi dla osób pełnosprawnych, są pomocne również dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, włączając w to osoby, które z powodu niedowidzenia lub ślepoty nie powinny być w stanie posługiwać się ekranem. Potencjał urządzeń mobilnych, w aspekcie wspomagania osób niepełnosprawnych, jest związany z integracją w pojedynczym niewielkim urządzeniu wielu sensorów (m.in. żyroskopu, akcelerometru, odbiornika GPS, mikrofonu, kamery) w połączeniu z dostępem do Internetu. W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania najbardziej powszechnych rozwiązań i aplikacji wspomagających samodzielne przemieszczanie się osób niedowidzących. Autorzy przedstawili spektrum podstawowych technologii prowadzących do rozwiązań kompleksowych, począwszy od związanych z komunikacją użytkownik – urządzenie, a skończywszy na dynamicznym wykrywaniu przeszkód. Analiza stanu wiedzy i technologii potwierdziła znaczenie rozwiązań mobilnych dla osób o różnym stopniu upośledzenia narządu wzroku, a także potrzebę prowadzenia dalszych badań w tej dziedzinie.
7
PL
W artykule przedstawiono koncepcję pomiaru zużycia energii elektrycznej, zgodną z modelem trybów zasilania oraz zidentyfikowano możliwe obszary zastosowań. Postuluje się zasadność równoprawnego udziału końcowego odbiorcy energii elektrycznej w kształtowaniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju w perspektywie oczekiwanych ograniczeń mocy wytwórczych. Prezentowaną metodę pomiaru zużycia energii elektrycznej objęto ochroną patentową w Urzędzie Patentowym RP, nr zgłoszenia P-384 717, oraz uzyskano prawo wyłączne nr.: (11)211817.
EN
In this paper the authors present the concept of measurement of electricity consumption, consistent with the model of power modes, and identify the possible areas of application. It is postulated that the final energy consumers should have an equal chance to influence to the national energy security, especially in view of the expected capacity constraints. The presented method of measurement of electricity consumption is covered by patent protection in the Polish Patent Office is the P-384 717, and the exclusive right no.: (11) 211817 was obtained.
EN
This article introduces method of publishing and storing metrological data using MDE techniques and web applications. Thanks to MDE, researchers do not need to master special skills regarding relational databases, server side programming and other advanced programming issues.
PL
Artykuł przedstawia metodę publikacji i przechowywania danych metrologicznych w Internecie, wykorzystując techniki MDE (Model Driven Engineering). Z pomocą MDE, a konkretnie WebML, naukowcy nie muszą posiadać umiejętności tworzenia relacyjnych baz danych czy oprogramowywania logiki biznesowej aplikacji WWW, aby zbudować i wykorzystywać taką aplikację udostepniającą wyniki pomiarów poprzez Internet w odpowiedni sposób i odpowiedniej grupie współpracowników.
PL
W artykule przedstawiono propozycję budowy średnio kosztowego skanera o zwiększonej precyzji. Układ wykorzystuje metodę stereowizyjnej analizy obrazu obiektu obracanego wokół swojej osi. Cechą szczególną układu jest wykorzystanie, zaprojektowanej i zbudowanej przez autora, sterowanej komputerowo obrotowej platformy, o wysokiej rozdzielczości kąta obrotu i zapewnionej powtarzalności nastaw. Taka konstrukcja umożliwia wielokrotne skanowanie tego samego obszaru obiektu z różnymi parametrami kamer i oświetlenia, co owocuje wyższą szczegółowością uzyskanego modelu.
EN
The possibility of quick 3D model generation of real-life objects is a widely used aid in 3D design. The 3D scanners, which can acquire data needed for the generation of a 3D model, can be divided into several categories, from which not all are commonly available because of high costs. The example of such a group is a scanner conducting precise scans of small objects. This paper presents a design proposition of building a middle-cost 3D scanning environment, capable of doing 3D scans in a variety of ways and with different precision. The set generally utilizes a stereovision method of 3D data acquiring, of an object being rotated around its axis. The novelty is utilizing self-designed, computer operated rotational platforms. The platform main features are the high resolution of angle adjustments and its repeatability. The platform can be setup in different ways, giving the ability to test different scan methods and algorithms, thus leading to increase in the model accuracy. The scanning environment angle setup repeatability allows also the utilization of scan algorithms, averaging several scans of the same object area.
EN
The issue of environment changes is very sensitive for scientists whose researches concentrate on environmental processes. One of knowledge discipline in this area is the soil geophysics. To observe the changes of soil from some area there is necessity to collect many data about its parameters, year by year. Efforts has been made to collect agricultural data directly from the source - farmer, by a specialized personnel - Agricultural Advisors. During last few years data has been collected into different kind of databases, starting with a classic way - paper form. The cons and flaws of such system has been pointed out by scientists working on these data. This paper describes problems of designing and implementation of the new geo-distributed web system, with special stress to migrating of data collected (in many forms) so far. The system is designed in the way that data collecting tasks will be delegated to the lowest level of system hierarchy, and could be uploaded even by farmers. The model of data keeps consistency with old data and is able to perform it flexible for future needs
EN
The teaching of web design techniques is strongly influenced by the software producers, who want to gain well qualified programmers with appropriate knowledge regarding model driven and traditional techniques of software development. This paper describes a comparison of two MVC based frameworks chosen for web design course - WebRatio and symfony. The comparison points out the pros and cons of frameworks, revealed during the conduction of courses. It also gives hints how to solve the problem of choosing appropriate tools for using on different fields of web design techniques teaching, elaborated by the autors during courses conducted for the students who have to acquire abilities demanded by the modern work market.
PL
Nauczanie inżynierii oprogramowania, wymaga poszukiwania nowych narzędzi, technologii i metodyk oraz sposobów ich wydajnego wykorzystania w kontekście wymagań firm tworzących oprogramowanie. W artykule dokonano porównania WebRatio i symfony pod kątem ich przydatności w procesie nauczania inżynierii oprogramowania ukierunkowanej na tworzenie aplikacji internetowych zarządzających dużymi ilościami danych, z wykorzystaniem podejścia klasycznego i sterowanego modelami. Porównanie zostało wzbogacone o spostrzeżenia autorów bazujące na pracy dydaktyczno - naukowej. Dzięki temu artykuł pomaga zaplanować zajęcia tak, aby proces kształcenia spełniał wymogi współczesnego rynku informatycznego.
PL
Niniejszy artykuł omawia problemy związane z wykrywaniem zaburzeń widzenia barw u kandydatów na kierowców. Detekcja tych zaburzeń jest szczególnie ważna w krajach, w których rozwiązania prawne zabraniają posiadania prawa jazdy lub wykonywania pewnych zawodów osobom ze ślepotą barw - oznacza to, że proces wykrywania zaburzeń widzenia barw powinien być bardzo dokładny i dawać jednoznaczne wyniki. Autorzy analizują metody używane przez szkoły jazd oraz ich efektywność, a także prezentują prototyp interaktywnego systemu do wykrywania zaburzeń widzenia barw (w szczególności dichromatyzmu). W artykule przedstawiono również analizę wyników uzyskanych podczas testów przeprowadzonych przy użyciu omawianego prototypu.
EN
The problems with detecting color vision disorders in candidates for drivers are discussed in this paper. This is especially important in many countries, where colorblind people are prevented from having a driving license or engaging in certain occupations, thus the detection process should be most accurate, objective and faultless. Authors analyze the methods currently used in driving schools and their effectiveness, while presenting the prototype of a new interactive system of detecting people with potential color vision disorders (especially dichromats). The analysis of results obtained in driving school with the proposed prototype is also conducted and discussed.
PL
Nauczanie inżynierii oprogramowania, wymaga poszukiwania nowych narzędzi, technologii i metodyk oraz sposobów ich wydajnego wykorzystania w kontekście wymagań rynku komercyjnego oraz potrzeb współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Ostatnimi czasy, w dziedzinie projektowania i tworzenia aplikacji internetowych zarządzających dużą ilością danych, coraz popularniejszą staje się inżynieria sterowana modelami (MDE). Metodyka WebML, jako jej składowa, oferuje unikalny zestaw modeli i komponentów pozwalających na ekspresję wszelkich aspektów działania takich aplikacji. W artykule dokonano przedstawienia oraz oceny najpełniej implementującego WebML środowiska programistycznego, jakim jest WebRatio. Zwrócono również uwagę na przydatność w zastosowaniach innych niż edukacyjne oraz perspektywy dalszego rozwoju.
EN
The teaching of software engineering techniques is shaped by the needs of the information society and software producers, who want to gain well qualified programmers with appropriate knowledge regarding model driven and traditional techniques of software development. Recently Model Driven Engineering is gaining popularity on the field of creating data-intensive web applications. WebML methodology, as a part of this concept, introduces a unique set of models and components useful in development process of such applications. This paper evaluates from the teachers point of view, the most complete implementation of the WebML methodology, which was made in IDE WebRatio. It also describes its usefulness, possible applications (not only educational ones) and perspectives of evolution.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania w okulistyce jonowego lasera argonowo-kryptonowego pracującego przy pobudzaniu impulsowym. Laser tego typu umożliwia generację promieniowania na typowych dla koagulatorów okulistycznych liniach widmowych laserów argonowych i kryptonowych o długościach fali 488, 514 i 647 nm. Pozwala ponadto na generację promieniowania na dwóch liniach 0 długościach fal zbliżonych do II harmonicznej lasera Nd:YAG (528 i 530 nm) oraz daje możliwość generacji promieniowania na dodatkowej żółtej linii kryptonu o długości fali 568 nm. Impulsowy tryb zasilania lasera pozwala na osiągnięcie wystarczających mocy promieniowania laserowego na najważniejszych, z punktu widzenia zastosowań klinicznych, liniach widmowych.
EN
We present possibilities of argon-krypton ion laser use in ophthalmology. Ar-Kr laser can generate on typical wavelengths for argon and krypton ophthalmology photocoagulators such as 488, 514 and 647 nm. It allows to obtain generation on two lines (argon and krypton) with wavelengths close to II harmonic of Nd:YAG laser (532 nm) and additional krypton yellow line 568 nm. In the pulse supply it is possible to obtain the laser output power on above lines sufficient for ophthalmology applications.
PL
W gazowych laserach jonowych występuje zjawisko tzw. przepompowywania gazu, polegające na powstawaniu gradientu ciśnienia wzdłuż kapilary wyładowczej lasera. Wpływa ono niekorzystnie na stabilność pracy i moc wyjściową lasera, a także trwałość rury laserowej. W opracowaniu przedstawiono wyniki pomiarów oraz wyniki analizy teoretycznej opisującej to zjawisko, które posłużyły do optymalizacji geometrii obszaru aktywnego opracowanej w IMiO PW nowej konstrukcji rury wyładowczej jonowych laserów argonowych.
EN
One of the most important problems of an argon ion laser tube construction is appearance of the effect of an electrophoresis, or often called the gas pumping effect. Gas atoms are shifted from the discharge volume towards the anode or cathode ends of the tube that causes a pressure gradient between them. This effect is not only parasitic in this kind of lasers but also diminishes the efficiency of a laser generation the life-time of the laser tube. In this paper we present results of gas pumping effect measurements in several ion argon laser discharge tubes types and theoretical analyse of this effect.
PL
Zastosowanie quasi - jednorodnego pola magnetycznego wytworzonego poprzez zespół pierścieniowych magnesów trwałych spowodowało znaczny wzrost mocy wyściowej jonowego lasera argonowego. Korzystny wpływ pola magnesów jest silniejszy, zwłaszcza dla małych prądów wyładowania od jednorodnego, powszechnie stosowanego pola magnetycznego wytworzonego przez cewkę. Przyczyną tego zjawiska jest silny wzrost temperatury elektonowej plazmy wyładowania w obszarach objętych radialnym polem magnesów. Zastosowanie magnesów trwałych w laserach argtonowych chłodzonych powietrzem powinno radykalnie zwiększyć moc wyjściową.
EN
A positive effect of application of permanent magnets field in argon ion laser has been observed. Some ring magnets producing quasi - homogenous axial magnetic field increase several times the output power in particular for a small discharge current. This influence is stronger with respect to common magnet coil application. The reason of this phenomenon is caused by electron temperature increasing in radial magnetic field areas. Application of permanent magnets field should substantially enhance the output power of air cooled argon lasers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.