Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of this study was to determine the impact of slag composition on phosphorus removal from ferrous solutions containing carbon, chromium and nickel. Additions of cryolite, Na3AlF6, were applied for better fluxing and higher phosphate capacity of the slag. An X-ray analysis of final slags formed during dephosphorization of ferrous solutions containing chromium and nickel with CaO-CaF2 or CaO-CaF2-Na3AlF6 mixtures of different chemical compositions was carried out. The equilibrium composition of the liquid and the solid phase while cooling the slags from 1673K to 298K was computed using FactSage 6.2 software. The performed equilibrium computations indicated that the slags were not entirely liquid at those temperatures. The addition of cryolite causes a substantial increase of the liquid phase of the slag. It also has a favourable effect on the dephosphorization grade of hot metal. The obtained results were statistically processed and presented in the form of regression equations.
PL
Przedstawiono szereg innowacyjnych rozwiązań w metalurgii stali przeznaczonej na wlewki do kucia o dużej masie. Obejmują one: rafinację ciekłej stali we wlewnicy po odlaniu stali z zastosowaniem izotermicznej pokrywy i rafinacyjnej zasypki; syfonowe odlewanie stali przez kształtkę kierunkową w kanale wlotowym do wlewnicy; antyerozyjną powłokę materiałów ogniotrwałych syfonowego układu odlewania stali, odlewanie wlewków ciężkich w komorze próżniowej z kadzi z zamknięciem suwakowym oraz odlewanie wlewków do kucia o różnej masie i geometrii do jednej uniwersalnej wlewnicy. Rozwiązania te są unikalne w skali światowej i służą zmniejszeniu ilości i wielkości wtrąceń niemetalicznych w stali, wyeliminowaniu egzogenicznych wtrąceń niemetalicznych, pochodzących z procesu odlewania stali oraz optymalizacji procesu przeróbki plastycznej wlewków dla wyeliminowania rzadzizn. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań znacznej poprawie uległa czystość stali, spełniając wymagania odbiorców odkuwek o dużej masie dla przemysłu energetycznego (wały turbin wiatrowych, gazowych i wodnych, itp.) oraz wydobywczego ropy naftowej i gazu ziemnego (łączniki rurociągów i inne akcesoria), przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach niskich temperatur i dużych głębokości. Średnia wartość wskaźnika K4 (S+O) dla odkuwek z wlewków odlanych z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań wyniosła 3,9 przy wymaganej przez odbiorców odkuwek średniej wartości K4 (S+O) < 10. Praca przedstawia wyniki trzech projektów realizowanych w ramach konkursów Initech i Innotech.
EN
A number of innovative solutions in metallurgy of steel for heavy forging ingots are presented. They include: refining of liquid steel in an ingot mould after casting of steel using an isothermal cover and refining casting powder; uphill casting of steel through a directional brick in inlet channel to a mould; erosion-proof coating on refractory materials of the system for uphill casting of steel; casting of heavy ingots in a vacuum chamber from a ladle with slide gate; and casting of forging ingots with different weights and geometries into a single universal mould. These are worldwide unique solutions used to reduce the amount and size of non-metallic inclusions in steel, eliminate exogenous non-metallic inclusions from the steel casting process and optimise the plastic working of ingots to eliminate microshrinkages. With these solutions, the purity of steel has been signifi cantly improved, thus meeting the requirements of buyers of heavy forgings for the power industry (shafts of wind, gas and water turbines, etc.) and the oil and natural gas extraction industry (pipeline connectors and other accessories) to be operated under extreme low-temperature and high-depth conditions. The average value of K4 (S+O) index for forgings from ingots cast using the innovative solutions was 3.9, while the average value of K4 (S+O) required by forging buyers is < 10. This paper presents the results of three projects carried out under Initech and Innotech competitions.
PL
Tradycyjne procesy pirometalurgii żelaza, oparte na węglu, generują znaczące ilości dwutlenku węgla. Ważnym staje się opracowywanie nowych lub optymalizacja istniejących technologii recyklingu CO2, dedykowanych tej gałęzi przemysłu. W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania CO2 w procesach technologicznych produkcji stali na podstawie ekstrakcji wybranych ciekłych roztworów metalicznych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych odwęglenia stali chromowo-niklowej oraz wysokowęglowego żelazomanganu z wykorzystaniem mieszanek gazowych, zawierających CO2, N2, O2. Na podstawie przeprowadzonych badań istnieje tech- nologiczna możliwość wykorzystania CO2 w zakresie odwęglania ciekłych roztworów metalicznych. Spełniając odpowiednie wymagania techniczno/technologiczne istnieje możliwość powtórnego wykorzystania CO2 w takim procesie.
EN
Traditional pirometallurgical processes of iron based on carbon and generate the great amount of CO2. Thus essential becoming developed new or optymalised existing technology of recycling CO2, which are dedicated to metallurgy. This paper presents the issues related to the possibilities of using CO2 in the steel production process technology based on the extraction of selected metallic liquid solutions. The paper presents the results of experimental studies decarbonisation of chrome-nickel steel and high carbon ferromanganese by using gas mixtures containing CO2, N2, O2. Based on the results of the research there is possibility of using CO2 technology in the field of decarburization metallic liquid solutions.
PL
Przedstawiono trzy innowacyjne rozwiązania – rafinacji ciekłej stali we wlewnicy po odlaniu stali z zastosowaniem izotermicznej pokrywy i rafinacyjnej zasypki, syfonowego odlewania stali przez kształtkę kierunkową w kanale wlotowym do wlewnicy, służące zmniejszeniu lub wyeliminowaniu egzogenicznych wtrąceń niemetalicznych, pochodzących z procesu odlewania stali oraz odlewanie wlewków w komorze próżniowej z kadzi z zamknięciem suwakowym. Dzięki zastosowaniu tych rozwiązań znacznej poprawie uległa czystość stali, osiągając poziom wynoszący 0,06% mierzony udziałem powierzchniowym wtrąceń niemetalicznych, wielkość wtrąceń – mierzoną średnicą równoważną – mniejszą niż 4 μm oraz wskaźnik K4, mniejszy niż 10. Stworzyły one realne szanse produkcji ciężkich odkuwek na wały turbin wiatrowych, wodnych i parowych o coraz większej mocy dla nowoczesnej energetyki.
EN
Three innovative solutions are presented: refining of liquid steel in an ingot mould after casting of steel using an isothermal cover and refining casting powder; uphill casting of steel through a swirl blade in inlet channel to a mould directional brick, which is used for reduction or elimination of exogenous non-metallic inclusions from the steel casting process; and casting of ingots in a vacuum chamber from a ladle with slide gate. The use of these solutions has resulted in significant improvement of steel purity, reaching the level of 0.06% as measured by surface fraction of nonmetallic inclusions, size of inclusions – as measured by equivalent diameter – less than 4 μm, and K4 coefficient – less than 10. They have provided real chances of manufacturing heavy forgings for wind, water and steam turbine shafts with higher and higher power for the modern power industry.
5
Content available remote Rheological analysis of Blast Furnace Synthetic Slag Admixtures of Al2O3
EN
It is common for researchers to believe that liquid slag is a fluid characterized by rheological behavior of ideally viscous Newtonian body. At the same time it is assumed that the fluid is similar to synthetic polymers in terms of its structure. The authors of this paper conducted research into 4-component liquid and solid-liquid synthetic slag system: CaO–SiO2–MgO– Al2O3 The research involved graphite measurement systems. A perforated spindle was used for the solid-liquid systems subject to shear stress, whereas a smooth one was used for fully liquid systems. Both measurement systems worked according to Searle’s system. This paper presents selected rheological research results concerning oxide solutions in high temperatures and their rheological analysis.
PL
Wśród badaczy panuje powszechny pogląd, że ciekły żużel jest cieczą wykazującą zachowania reologiczne ciała doskonale lepkiego Newtona. Zarazem przyjmuje się, że jest on cieczą o podobieństwie strukturalnym do polimerów syntetycznych. Autorzy artykułu wykonali badania czteroskładnikowych ciekłych oraz stało-ciekłych żużli syntetycznych systemu: CaO–SiO2–MgO– Al2O3. Do badań wykorzystano grafitowe systemy pomiarowe. Systemy stało-ciekłe poddawano działaniu naprężeń ścinających z wykorzystaniem wrzecion perforowanych dla systemów całkowicie ciekłych użyto wrzecion gładkich. Obydwa układy pomiarowe pracowały w systemie Searle’a. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań reologicznych roztworów tlenkowych w wysokich temperaturach oraz ich analizę reologiczną.
EN
Reduction of CO2 emission can be achieved in mctallurgical processes. The unit, which has high potential for reducing CO2 emission is a blast fumace, where after the separation of CO2 from the top gas, this gas can be recycled. Gained CO2 can be used in steelmaking processes. The paper shows the results of CO2 blowing into molten metal in order to oxidize carbon and silicon.
PL
W procesach metalurgicznych dąży się do zmniejszenia emisji CO2. Urządzeniem, które ma wysoki potencjał redukcji CO2, jest wielki piec, w którym po separacji z gazu gardzielowego CO2 może być zawracany. Uzyskany CO2 może być wykorzystany w procesach stalowniczych. Artykuł przedstawia wyniki dmuchu CO2 do ciekłego metalu w celu utlenienia węgla i krzemu.
7
Content available remote Current situation on the production market of FeMn and FeCr
EN
Purpose: Ferroalloys are mainly used in steelmaking processes in order to obtain an appropriate chemical composition of metal. Main producers include China, South Africa, India, Kazakhstan and Russia. These countries in total constitute 83% of the global production. In 2009 nearly 30 million tons of ferroalloys were produced, mainly ferrochromium, ferromanganese and ferrosilicon. Design/methodology/approach: It is presented a review of current methods in the production of chromium and manganese alloys, chemical reaction which take place, advantages and disadvantages of technologies. Findings: Paper shows a situation in the production of ferroalloys based on FeNm and FeCr. Research limitations/implications: This paper presents currently used methods in the production of ferromanganese and ferrochromium. Originality/value: The article presents the share of production of ferroalloys in the world, major manufacturers and used methods.
PL
Uroczystości jubileuszu 90-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie łączą się w tym roku z obchodzonym od wielu lat świętem statutowym, jakim jest Dzień Hutnika. Inspiruje to do spojrzenia w przeszłość – celem oceny rozwoju uczelni od początku jej istnienia do dnia dzisiejszego, oraz spojrzenia w przyszłość – celem oceny perspektyw dalszego jej rozwoju. Powstanie i funkcjonowanie Wydziału praktycznie od początku związane jest z historią Uczelni, która została utworzona w 1919 roku, jako Akademia Górnicza, z jednym Wydziałem – Górniczym. W trzy lata później, w 1922 roku, został utworzony drugi wydział: Wydział Hutniczy. Obowiązki organizatora i pierwszego dziekana powierzono prof. Antoniemu Rodziewiczowi-Bielewiczowi. Nazwa Wydział Hutniczy funkcjonowała do roku 1951, kiedy zmieniono nazwę na: Wydział Metalurgiczny. W 1993 roku dokonano kolejnej zmiany nazwy na: Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, a od roku 2005 obowiązuje aktualna nazwa: Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Dotychczas zostało opracowanych wiele materiałów dotyczących historii uczelni oraz wydziału. Niektóre z nich podano w bibliografii [1÷3]. Wydawanie specjalnego (jubileuszowego) numeru Hutnika-Wiadomości Hutniczych z okazji Dnia Hutnika w AGH jest tradycją od kilkunastu lat. Prezentowane są wybrane artykuły, charakteryzujące dorobek naukowy pracowników. Jest to doskonała okazja do prezentacji osiągnięć Wydziału w zakresie dydaktyki i badań naukowych.
PL
Badania reologiczne ciekłych roztworów żelaza oraz żużli są badaniami bardzo trudnymi, wymagającymi specjalistycznej, wysokotemperaturowej aparatury. Na świecie prowadzone są badania nad pomiarami lepkości ciekłych i stało-ciekłych roztworów jonowych, natomiast istnieje niewiele eksperymentalnych danych wartości lepkości ciekłych roztworów żelaza. Autorzy podjęli się opracowania metodyki i procedury badawczej wysokotemperaturowych pomiarów reologicznych dla obu typów roztworów. Do badań wykorzystano prototypowy reometr wysokotemperaturowy, którego zasada pomiaru oparta jest na metodzie Searle`a. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań reologicznych ciekłych stopów żelaza oraz roztworów tlenkowych w wysokich temperaturach.
EN
Rheological measurements of liquid iron solutions and slags are very difficult to perform, requiring specialized, high-temperature apparatus. Worldwide research is carried out on measurements of viscosity of liquid and semi-solid ionic solutions, but there is little experimental data of viscosity of liquid iron solutions. The authors of this work took up the task of developing the methodology and test procedures for high- -temperature rheological measurements for both types of such solutions. For rheological tests a prototype high-temperature rheometer was used, working in accordance with the Searles method. This paper presents the selected results of the rheological studies of liquid iron oxide solutions at elevated temperatures.
10
Content available New BOF slags containing sodium and manganese
EN
The nature and properties of slag and dust generated during the manufacture of pig iron indicate the two possibilities of their utilization: sintering or cold agglomerating with Portland cement. Both sinter and pellets can be recycled in the LD converter. It was introduced the concept of "preformed synthetic slag" to use the recycling of waste. If the material contains components forming the eutectic properties similar to sinter or pellet (obtained outside the converter) it stimulates the creation of slag in the LD converter.The aim of this research is to address the best way to deal with manganese before the molten metal reaches the final stage of temperature and composition for casting. Ideally, the composition of the slag and dust produced by the BOF-LD can be adjusted so that the molten metal that reaches the secondary metallurgy contains over 1.0% manganese.
PL
Charakter i możliwosci żużla i płynów powstających podczas wytwarzania surówki wskazują na dwie możliwości ich utylizacji: spiekanie lub aglomeracja z cementem portlandzkim. Zarówno spiek, jak i brykiety mogą być poddawane recyklingowi w konwertorze LD. Wprowadzono koncepcję "preformed synthetic slag" do zastosowania recyklingu odpadów. Jeśli ten materiał zawiera składniki tworzące eutektykę z własnościami podobnymi do spieku lub pelet (uzyskanych poza konwertorem), to aktywizuje proces tworzenia żużla w konwertorze LD. Celem niniejszych badań jest znalezienie najlepszego sposobu radzenia sobie z manganem, zanim ciekły metal osiągnie końcowe parametry temperatury i składu do odlewania. Najlepiej gdy skład żużla i wytwarzanego przez konwertor pyłu mogą być dostosowane tak, aby ciekły metal, który trafia do obróbki pozapiecowej, zawierał ponad 1,0% manganu.
EN
The presence of thermocouples in the lining of crucibles has become a general practice in the new construction of blast furnaces. The Nodal Wear Model (NWM) has also emerged as an instrument that, while using experimental data, obtains nodal variables whose experimental measurement is not possible: global coefficient of pig-iron/refractory heat transfer [formula] and nodal temperature Ti. Starting from these nodal properties, the wear of the lining or the growth of scabs may be controlled, independently of the mechanisms responsible for them. In the same way, the properties and influence zone of the dead man in the hearth of the blast furnace may be calculated, along with those regions where the fluid is allowed to move without any other restrictions than the ones of the corresponding viscous flow (raceway hearth region).
PL
Istnienie termopar w wyłożeniu ogniotrwałym wielkiego pieca stało się ogólnie przyjętą praktyką w nowoczesnych jego konstrukcjach. Węzłowe modele zużywania wyłożenia (NWM) pojawiły się także jako instrument umożliwiający, przy użyciu danych eksperymentalnych, uzyskanie wartości węzłów dla zmiennych, w przypadku których nie jest możliwy pomiar praktyczny: globalny współczynnik wymiany ciepła surówka-wyłożenie ogniotrwałe [wzór] oraz węzłowa temperatura Ti. Przy wykorzystaniu właściwości siatek węzłowych zużycie wyłożenia wielkiego pieca lub narostów na niej może być kontrolowane niezależnie od mechanizmów odpowiedzialnych za nie. W ten sam sposób mogą być obliczone własności i wpływ strefy martwej koksu w trzonie wielkiego pieca. Podobną metodykę można stosować w tych strefach, gdzie możliwy jest przepływ ciekły bez żadnych ograniczeń z wyjątkiem tych, które wynikają z przepływu lepkiego (strefa na poziomie dysz wielkiego pieca).
PL
Głównym celem pracy była analiza porównawcza właściwości reologicznych trzech wybranych gatunków stali narzędziowej. Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu reometru wysokotemperaturowego z układem koncentrycznych cylindrów typu Searle’a. Badania przeprowadzono w warunkach dużej szczeliny reologicznej. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane do opracowania modeli matematycznych właściwości reologicznych. Znajomość charakterystyk materiałowych jest konieczna w przypadku numerycznego modelowania procesów technologicznych.
EN
The main objective of this work was an analysis of the rheological properties of three different type of tool steel. An analysis was performed using a high temperature rheometer with Searle’a concentric cylinder measuring system. Investigation were performed with a large cylinder gap. The results might be used for development of the mathematical models of the rheological properties. A knowledge of the material characteristic is crucial for numerical modelling of technological processes.
EN
The main objective of this study was to conduct an analysis of the rheological properties of steel in a semi-solid state. The results were used for the development of mathematical models of the apparent viscosity. Knowledge of the rheological properties is crucial for the numerical modeling of technological processes. Shaping in the semi-solid state, also known as thixoforming processes, is an innovative method of processing metal alloys and has a great many advantages in comparison with classical metal forming and foundry processes. Nowadays, research is conducted with the practical application of this method in steel processing [1,2] as its goal. The most significant achievement of this particular study is the application of a viscometer which was specially designed for material tests executed at extremely high temperatures, such as the measurement of liquid or semi-liquid steel viscosity. This paper presents the results of a rheological analysis of 100Cr6 (PN ŁH15) tool steel. It was performed using a rotational viscometer with a stationary external cup.
PL
Głównym celem pracy była analiza właściwości reologicznych wybranej stali w stanie stało-ciekłym. Otrzymane wyniki zostały wykorzystane do opracowania modelu matematycznego lepkości pozornej. Znajomość własności reologicznych jest konieczna w numerycznym modelowania procesów kształtowania metali. Przeprowadzona w tym przypadku analiza będzie służyć do modelowania procesów formowania stopów żelaza w stanie stało-ciekłym, nazywanych również procesami formowaniem tiksotropowego. Procesy te biorą swoją nazwą od zjawiska tiksotropii jakie zachodzi w trakcie odkształcenia stało-ciekłego metalu. Zjawisko to przejawia się zależnym od czasu zachowaniem materiału, dla którego lepkość pozorna zmniejsza się wraz ze wzrostem czasu odkształcenia oraz ponownie wzrasta do poprzedniej wartości po jego zaprzestaniu i jest wynikiem transformacji, którą można zdefiniować jako odwracalną przemianę żelu (stop, w którym faza stała występuje w postaci spójnego szkieletu zanurzonego w fazie ciekłej) w zol (stop posiadający strukturę globularną), zachodzącą pod wpływem oddziaływania mechanicznego (mieszanie, wstrząsy). W rezultacie następuje zniszczenie przestrzennej sieci żelu, co powoduje jego upłynnienie (spadek lepkości pozornej), czyli przejście w zol. Skutkiem formowania tiksotropowego jest przekształcenie struktury dendrytycznej w strukturę globularną, co ma zasadniczy wpływ na własności mechaniczne wyrobu gotowego. Zasadniczym osiągnięciem tej pracy jest wykorzystanie do pomiaru lepkości stali wiskozymetru, specjalnie zaprojektowanego do badań materiałów w wysokich temperaturach. Analiza reologii stopów żelaza w stanie stało-ciekłym wymaga zastosowania specjalnych wiskozymetrów wyposażonych w piece, których temperatura robocza zawiera się w przedziale od 1000 do 1500°C. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wiskozymetru rotacyjnego z nieruchomym cylindrem zewnętrznym. Testy lepkości zostały poprzedzone doborem odpowiedniego kształtu tygla i wrzeciona oraz materiału, z którego zostały one wykonane, wytrzymującego temperatury ciekłej stali. Podstawowym kryterium doboru kształtu narzędzi było osiągnięcie prędkości odkształcenia postaciowego w zakresie do 20 s-1 w którym w trakcie pomiaru nie występuje zjawisko przepływu turbulentnego. Do pomiarów wykorzystano narzędzia wykonane z Al2O3. W pracy przedstawione zostały wyniki analizy reologicznej stali narzędziowej z gatunku 100Cr6 (PN ŁH15). Wyniki te obejmują zależności lepkości od prędkości odkształcenia postaciowego oraz temperatury. Biorąc pod uwagę sposób przeprowadzenia testów, polegający na równomiernym mieszaniu można założyć, że pomiar lepkości dotyczył stopu, w którym zaszła przemiana tiksotropowa. Przeprowadzone badania pozwalające wyznaczyć własności reologiczne konieczne również do ustalenia wartości podstawowych parametrów technologicznych w procesach kształtowania tiksotropowego. W chwili obecnej prowadzi się szereg badań, których celem jest wdrożenie tej metody w przetwórstwie stopów żelaza. Formowanie tiksotropowe jest nowatorską metodą przetwórstwa stopów metali, posiadającą szereg zalet w porównaniu do klasycznych metod stosowanych w plastycznej przeróbce oraz odlewnictwie.
PL
Głównym celem pracy była analiza właściwości reologicznych stali w stanie stało-ciekłym. Otrzymane wyniki zostały wykorzystane do opracowania modelu atematycznego lepkości pozornej. Znajomość własności reologicznych jest konieczna do przeprowadzenia numerycznego modelowania procesów technologicznych. Procesy kształtowania w stanie stało-ciekłym, nazywane również formowaniem tiksotropowym, są nowatorską metodą przetwórstwa stopów metali, posiadającą szereg zalet w porównaniu do klasycznych metod stosowanych w plastycznej przeróbce oraz odlewnictwie. W chwili obecnej prowadzi się szereg badań, których celem jest wdrożenie tej metody w przetwórstwie stopów stali [1, 2]. Zasadniczym osiągnięciem tej pracy jest wykorzystanie do pomiaru lepkości stali wiskozymetru specjalnie zaprojektowanego do badań materiałów w skrajnie wysokich temperaturach. W pracy przedstawione zostały wyniki analizy reologicznej stali narzędziowej z gatunku NC11 (EN X210Cr12). Analiza została przeprowadzona przy wykorzystaniu wiskozymetru rotacyjnego z nieruchomym cylindrem zewnętrznym.
EN
The main objective of this work was an analysis of the rheological properties of steel in the semi-solid state. The results were used for development of the mathematical models of the apparent viscosity. A knowledge of the rheological properties is crucial for numerical modeling of technological processes. Shaping in the semi-solid state, also called thixoforming processes, is innovative method of processing of metal alloys, having a lot of advantages in comparison with the classical metal forming and foundry processes. Nowadays, some research are conducted which goal is the practical application of this method in steel processing [1,2]. The main result of this work is the application of the viscometer, which was specially designed for the material tests executed in extremely high temperatures, in the measurement of steel viscosity. This paper presents the results of the rheological analysis of X210Cr12 (PN NC11) tool steel. It was performed using a rotational viscometer with a stationary external cup.
EN
The presence of thermocouples in the lining of crucibles has become a general practice in the new construction of blast furnaces. The Nodal Wear Model (NWM) has also emerged as an instrument that, while using experimental data, obtains nodal variables whose experimental measurement is not possible: global coefficient of pig-iron/refractory heat transfer hpig-iron/liningg-i and nodal temperature Ti. Starting from these nodal properties, the wear of the lining or the growth of scabs may be controlled, independently of the mechanisms responsible for them. In the same way, the properties and influence zone of the dead man in the hearth of the blast furnace may be calculated, along with those regions where the fluid is allowed to move without any other restrictions than the ones of the corresponding viscous flow (raceway hearth region).
PL
Obecność termopar w wyłożeniu garu wielkiego pieca, stało się powszechną praktyką w jego nowoczesnych konstrukcjach. Węzłowy Model Zużycia, staje się narzędziem, które korzystając z danych doświadczalnych, uzyskuje zmienne węzłowe, dla których pomiar bezpośredni jest niemożliwy: całkowity współczynnik przenikania ciepła między surówką, a wyłożeniem ogniotrwałym hsurwka/wyoenieg-i oraz temperaturę węzłową Ti. Począwszy od tych własności węzła, zużycie wyłożenia lub powiększanie się narostów, może być kontrolowane, niezależnie od mechanizmów odpowiedzialnych za ich zachodzenie. W ten sam sposób, mogą zostać wyliczone własności i wpływu martwego koksu w garze wielkiego pieca, wzdłuż obszarów, gdzie ciecz może poruszać się bez ograniczeń innych niż te odpowiadające przepływowi lepkiemu (strefa na poziomie dysz w garze pieca).
EN
High global demand for metallic elements such as Fe, Cr, Ti, Mn leads to an intensive technological development of metal recovery. One of the ways is to recover metals from metallurgical slag. The sessile drop method was adopted in order to study the interactions between liquid slag and graphite. Steelmaking slag was used during this research. The slag used included converter slag and slag from chrome steel melting as well as their mixtures with other modifiers. The analysis covered six types of slag in the temperature ranging from 1100°C to 1600°C in the argon atmosphere. In the course of research mass spectrometry and scanning microscope were used. The following were set for the examined samples during the reduction process: liquidus temperature and the nature of interactions (wettability or its lack). It was observed that the volume of slag samples dynamically changed in the course of the reduction of metallic oxides.
PL
Duże zapotrzebowanie dzisiejszego Świata na pierwiastki metaliczne np. Fe, Cr, Ti, Mn, powoduje bardzo intensywny rozwój technologii ich odzysku m.in. z żużli metalurgicznych. Przy użyciu techniki leżącej kropli wykonano badania współoddziaływania ciekłych żużli z grafitem. Do badań wykorzystano żużle stalownicze: konwertorowy i z wytopu stali chromowych oraz ich mieszanin z innymi modyfikatorami, analizie poddano sześć żużli w zakresie temp 1100-1600°C w atmosferze argonu. W badaniach wykorzystano również spektrometr masowy oraz mikroskop skaningowy. Określono temperaturę liquidus dla analizowanych próbek, jak również charakter interakcji - zwilżanie lub jego brak - w trakcie trwania procesu redukcji. Zaobserwowano dynamiczne zmiany objętości próbek żużlowych w trakcie zachodzenia procesu redukcji tlenków metalicznych.
EN
Foaming of EAF stainless steel slags with Cr2O3 using Steelcal has been examined in a 10 kg laboratory furnace at the AGH University of Science & Technology in Kraków, Poland. Steelcal (a modified grade of calcium nitrate) has been injected through a lance into the molten slag in a crucible electric arc furnace with one electrode. 22 tests have been performed changing such parameters as the slag composition, injection gas, pure Steelcal or mixed with C or FeSi. The slag height has been measured. Steel and slag analyses have been carried out. The results of the tests have been evaluated.
PL
Przeprowadzono badanie w warunkach laboratoryjnych zjawiska pienienia żużli zawierających Cr2O3, występujących podczas produkcji stali nierdzewnych w piecu łukowym. Zastosowano laboratoryjny jednoelektrodowy piec łukowy o pojemności 10 kg zainstalowany w Katedrze Metalurgii Stopów Żelaza Akademii Górniczo-Hutniczej. Jako materiał spieniający zastosowano SteelcalTM (zmodyfikowana postać azotanu wapnia). Materiał był wdmuchiwany do objętości ciekłego żużla. Wykonano 22 wytopy testowe przy zmiennych parametrach technologicznych, takich jak: skład chemiczny żużla, rodzaj gazu użytego do wdmuchiwania, ilość i rodzaj mieszanki spieniającej (tylko Steelcal lub zmieszany z węglem lub żelazokrzemem). Mierzono wysokość spienionego żużla jako parametru wyjściowego testów. Po przeprowadzeniu testów poddano analizie skład chemiczny żużla i metalu. Przedstawiono wyniki i wnioski z przeprowadzonych testów.
PL
Technologia spieniania żużla podczas produkcji stali w elektrycznym piecu łukowym jest jednym z ważniejszych czynników, powodujących wzrost wydajności produkcji oraz zmniejszenie kosztów wytwarzania. Metoda jest powszechnie stosowana w przypadku produkcji stali węglowych. Jednak w przypadku wytwarzania stali z wysokimi zawartościami chromu - co jest związane ze znacznymi zawartościami tlenków chromu w żużlu - technologia jest skomplikowanym problemem. Fizykochemiczne własności żużli z podwyższoną zawartością tlenków chromu praktycznie uniemożliwiają pienienie konwencjonalnymi metodami. W artykule przedstawiono wyniki badań spieniania żużli, zawierających tlenki chromu, w laboratoryjnym piecu łukowym. Zastosowano specjalne brykiety zawierające zendrę, nośnik węgla, żelazochrom oraz węglan wapnia.
EN
Foamy of slags during steel processing in electric arc furnace is one of the key operations, which may increase steel production efficiency and reduce steel production costs. The method is universally applied by production of carbon steels. However, the foaming practice to the steels with a higher content of chromium - which is accompanied by a significant chromium oxide pick-up in slag - it becomes a complicated problem. The physico-chemical properties of the high chromium oxides slag do not allow practically any foaming by means of conventional methods. The experimental results of foaming slag with chromium oxides in laboratory arc furnace were presented in this article. Special kind of briquettes containing iron oxide scale, carbon carriers, ferrochromium and calcium carbonate are used
20
Content available remote The optimisation of electric energy consumption in the electric ARC furnace
EN
The paper presents actions aiming at indicating the optimal demand for electric energy in the process of steel production in the electric arc furnace (EAF). Calculation models for electric energy demand were chosen on the basis of the analysis of the available literature. Computer software was developed on the basis of methods employing the genetic algorithm. The software enables the utility analysis of particular models for the work of a particular arc furnace. It was established that the use of artificial intelligence methods used for the analysis of the electric arc furnace’s parameters was one of the ways of improving the indexes of its work. It could also be a way of setting new trends concerning the necessary changes enabling a decrease in production costs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki mających na celu optymalizację zużycia energii elektrycznej w procesie produkcji stali w piecu łukowym (EAF). W oparciu o dostępne dane literaturowe dokonano wyboru najkorzystniejszego modelu do obliczenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Opracowano oprogramowanie komputerowe oparte o metody algorytmów genetycz- nych. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie analizy dla kilku modeli obliczeń energii zastosowanych do warunków pracy konkretnego pieca łukowego. W oparciu o uzyskane wyniki badań dla dwóch stalowni elektrycznych stwierdzono, że zastosowanie metod sztucznej inteligencji do analizy parametrów pracy pieca łukowego jest jedną z możliwości poprawy ich wskaźników eksploatacyjnych. Zaproponowana metodyka umożliwia także wprowadzenie nowych rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie kosztów produkcyjnych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.