Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Europejski atlas ryzyka na drogach
PL
W maju 2008 r. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, Polski Związek Motorowy i Politechnika Gdańska włączyły się w realizację 3-letniego Projektu "Europejski atlas bezpieczeństwa ruchu drogowego" realizowanego w ramach Programu EuroRAP przy wsparciu Komisji Europejskiej. Pod przewodnictwem EuroRAP zespoły z 10 państw opracowują krajowe mapy ryzyka na drogach: Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Belgii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Słowacji, Czech i Polski. Mapy krajowe po połączeniu utworzą Europejski atlas ryzyka - drogową mapę Europy, przedstawiającą za pomocą pięciostopniowej skali kolorów zmieniające się ryzyko uwikłania w wypadek drogowy z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi.
EN
In May 2008 the Foundation for the Development of Civil Engineering, Polish Automobile and Motorcycle Federation and the Gdansk University of Technology joined a three year project European Road Safety Atlas, part of the EuroRAP programme supported by the European Commission. Led by the EuroRAP, teams from 10 countries are developing their national road risk maps. They are Germany, Spain, the Netherlands, Belgium, Sweden, United Kingdom, Italy, Slovakia, Czech Republic and Poland. Once put together, the national maps will create the European Risk Atlas, Europe's road map with five coloured bands showing the changing risk of becoming involved in a fatality or injury road accident.
PL
W latach 2002-2004 prowadzono badania porównawcze nad występowaniem mszyc na konwencjonalnych i ekologicznych uprawach ziemniaków oraz pszenicy w trzech miejscowościach na terenie Dolnego Śląska. W przypadku ziemniaków stwierdzono istotnie wyższe nasilenie mszyc na uprawach ekologicznych. Analizy chemiczne naci ziemniaczanej wykazały nieznacznie wyższą zawartość azotu i białka oraz dwukrotnie niższą zawartość fosforu w roślinach z upraw ekologicznych. Odwrotnie na plantacjach pszenicy, więcej mszyc notowano w konwencjonalnym systemie uprawy. Wynikało to prawdopodobnie ze znacznie wyższej zawartości azotu i białek w słomie i ziarnie pszenicy uprawianej metodą konwencjonalną. Dodatkowo w ziarnie tej pszenicy było mniej potasu, ale zawartość fosforu była trzykrotnie wyższa.
EN
In years 2002-2004, occurrence of aphids on conventional and organic crops of potato and winter wheat in three localities in Lower Silesia were observed. In case of potato, there was significantly higher number of aphids on organic crops than on conventional ones. Chemical analysis show higher content of protein and nitrogen and twice lower content of phosphorous in potato tops from organic crops. Reversely, there was higher number of aphids on wheat plants grown in conventional than organic farms. Probably it resulted from much higher content of protein and nitrogen in plant tissue from conventional crops. Additionally, in grains of this wheat there was less of potassium and three times more of phosphorus.
EN
The article presents solutions worked out and improved by Denmark, Germany and Poland in the scope of possibilities of financing ship building sector, taking into consideration recommendations of the European Commission. Regulations by law and scope of liberty of action of the EU member states not infringing conditions of fair competition were indicated. A model of ships building financing is to finally ensure that shipyards maintain financial liquidity and profitability.
EN
I the article there was presented one of financing forms of enterprises activity, pointing at the same time the peculiarity of shipyard production, which requires both a well-known source of foreign capital and means coming from public aid. Legal conditions imposed by the European Union restrict possibilities of the State to grant the aid for enterprises for tear of an unequal competition on the market. They allow, however, in case of enterprises having a strategic meaning for the economy, including production shipyards, making use of subject aid form. There was presented a scale of public aid granted in the past years and planned for the nearest years, but stipulating that in subject issue the European Commission must express the opinion, which confirms Tightness of specific means granted.
EN
The paper presents the sources of financing for development of the information society. It also points to the objectives of the strategy, which aims at strengthening Poland's competitiveness in the market of the extended European Union and enabling it to compete in the global market.
6
Content available remote Ochrona dzieci przed niebezpieczeństwem w ruchu drogowym
PL
Ochrona dzieci w Programie GAMBIT 2005. Działania edukacyjne w środowisku dzieci.. Bezpieczna droga do szkoły.
EN
Children protection in GAMBIT 2005 Programme. Educational activities in children environment. Safe road to school.
EN
The article is dedicated to the Leadership 2015 programme which is aiming to improve the competitiveness of shipyards within the European Union on the shipbuilding and shiprepair world market. With regard to the major role of Polish shipbuilding industry in the world market presented programme enables effective and profitable operation of companies belonging to that business sector in the long time horizon range. Conditions necessary for the execution of the Leadership 2015 programme have been presented as well as strategic directive lines in the background of the principles of the European Union economic policy included in Lisbon strategy.
PL
Model Nowej Gospodarki i koncepcja zarządzania wiedzą były kluczowymi koncepcjami teoretycznymi ostatniej dekady. Skutkiem praktycznym wdrażania tych koncepcji była masowa ucieczka przedsiębiorstw z branż tradycyjnych do branż IT i ogromne nakłady ponoszone przez przedsiębiorstwa na rozwój nowych technologii informatycznych. Pojawiają się sygnały, że koncepcja Nowej Gospodarki była tylko krótkotrwałą modą. A inwestycje w zasoby niematerialne rozczarowały menedżerów i akcjonariuszy. Pojawiają się atrakcyjne alternatywy strategii inwestowania w IT - podnoszenia atrakcyjności tradycyjnych branż i szukanie nowych modeli działania w nich.
EN
The New Economy Model and the concept of knowledge management have been the key theoretical concepts of the last decade. The practical application of these concepts have resulted in the enormous flight of companies from traditional industries into IT ones and immense investments of these companies in the development of new information technologies. There are some indicators that the concept of New Economy have only been a short time fashion. The investments in intangible resources have disappointed managers and stockholders. There emerge attractive alternatives of IT investment strategies - to increase the attractiveness of traditional industries and to look for new business models in these industries.
EN
Current situation of shipbuilding industry imposes necessity of determination of strategy which should be convergent to European Union policy contained in Leader Ship 2015 program. Maintenance and development of this sector demand determination of clear financing rules what together with property and organisational transformations is a source of financial problems of Shipyards and their Subcontractors. Consolidation as a strategic target seems to be a chance of increase of effectiveness and competitiveness of shipyards.
EN
The authors point in this article an essential fact that the shipyard restructuring success has been dominated by the necessity of survival and in some fistant time development of the internal co-operation and subcontracting market. Nevertheless it is necessary to say with some disappointment that this thesis has been so far regarded quite reluctantly by the shipyard reshaping project architects. As a matter of fact shipyard industry in Poland can survive and develop when Polish shipyards are delivered machinery, equipment and services from home suppliers only. Otherwise, the plans for consolidation will never be implemented and further misunderstanding in this case may lead to possible shipyard industry disappearance in Poland.
EN
In 2-year pot experiment, the influence of nitrogen fertilisation on nickel content and uptake by maize was tested. The experiment was carried out in conditions of increasing Ni-content, treated as nickel sulphate in doses: [formula]. A nitrogen fertilisation was applied as ammonium nitrate, ammonium sulphate, urea and calcium nitrate, in doses: 0.5, 1.0 and 2.0 g N per 5 kg of soil. In conditions of increasing nickel content in soil, the Ni-content in maize as well as the uptake of this metal with yield have been increased and a range of changes have been depended on applied nitrogen forms. From among applied fertilisers the most stimulated influence on Ni-uptake had ammonium sulphate, and the least had calcium nitrate. Regardless of Ni-content in soil, the concentration of this element in plants and its uptake have been increased along with an increase of nitrogen dose.
PL
W dwuletnich doświadczeniach wazonowych badano wpływ nawożenia azotowego na zawartość i pobranie niklu przez kukurydzę w warunkach wzrastającej zawartości tego metalu w glebie, podawanego w postaci [wzór] w dawkach: [wzór]. Nawożenie azotem stosowano w postaci: saletry amonowej, siarczanu amonu, mocznika oraz saletry wapniowej, w dawkach: 0,5; 1,0 i 2,0 g N na 5 kg gleby. W warunkach wzrastającej zawartości niklu w glebie zwiększała się zawartość Ni w kukurydzy i pobranie tego metalu z plonem, przy czym zakres zmian zależał od zastosowanej formy azotu. Spośród stosowanych nawozów najbardziej stymulująco na pobieranie niklu wpływał siarczan amonu, a najmniej saletra wapniowa. Niezależnie od zawartości niklu w glebie koncentracja tego pierwiastka w roślinach oraz jego pobranie wzrastało wraz ze zwiększaniem dawki azotu.
EN
In pot experiment, the effect of different doses and forms of nitrogen fertilisation on nickel content and uptake by maize was studied. The experiment was carried out in conditions of increasing Ni content, treated as nickel sulphate in doses: [formula]. A nitrogen fertilisation was applied as ammonium nitrate, ammonium sulphate, urea and calcium nitrate. In the obtained yield, the content of nickel and macronutrients were determined and after harvest also soil reaction in [formula] solution, as well as content of total and soluble Ni-forms were analysed. During the whole experiment the quantity of the obtained yield depended on the nickel content in soil as well as on the quantity of the applied nitrogen fertilisers in different form. The yield decreased with growing nickel concentrations in soil and the higher yield reduction occurred on the objects where the highest nickel dose ([formula]) was applied. The increasing nitrogen doses lowered the soil reaction, but addition of Ni to the soil did not have any influence on the parameter.
PL
W doświadczeniu wazonowym na tle wzrastających dawek niklu ([wzór] gleby) stosowano zróżnicowane nawożenie azotem w postaci: saletry amonowej, siarczanu amonu, mocznika i saletry wapniowej. Po zakończeniu doświadczenia określono plon kukurydzy, a po jej zbiorze oznaczono odczyn oraz zawartość całkowitą i form rozpuszczalnych niklu w glebie. Stwierdzono, że wzrastające dawki niklu powodowały zmniejszenie plonów, przy czym znaczące obniżki plonu nastąpiły dopiero po zastosowaniu [wzór] gleby. Plon roślin w największym stopniu zależał jednak od dawki azotu, wzrastał wraz z ilością zastosowanego pierwiastka, najwyraźniej przy naturalnej zawartości niklu w glebie. Spośród czterech badanych nawozów azotowych najbardziej efektywna w tym względzie była saletra amonowa, a najmniej saletra wapniowa. W warunkach prowadzonych badań nawożenie azotem zwiększało zakwaszenie gleby, tym znaczniej, im większą zastosowano dawkę tego składnika. Najbardziej widoczne było to na obiektach nawożonych siarczanem amonu. Koncentrację niklu całkowitego i jego form rozpuszczalnych w glebie zależała od ilości dodanego metalu oraz dawki azotu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.