Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available Budowa i zastosowanie układów kruszenia
PL
Procesy wytwarzania uziarnionych surowców mineralnych oraz materiałów syntetycznych o wymiarach ziaren powyżej 1 mm przeprowadza się w maszynach rozdrabniających – kruszarkach. Każda kruszarka eksploatowana jest w węźle technologicznym zwanym układem, linią, węzłem, systemem, lub rozdrabniania (kruszenia), a jeśli w tym układzie występuje proces klasyfikacji ziarnowej, układ nazywany jest krusząco-przesiewającym lub kruszącosortującym. Praca zawiera klasyfikacje użytkowanych obecnie układów kruszenia, przykłady ich budowy w wersji stacjonarnej i mobilnej w przemysłach: kruszyw, spoiw mineralnych, węgla kamiennego, rud oraz innych materiałów uziarnionych. Większość z nich stanowią układy jednomaszynowe pracujące w cyklu otwartym z dozowaniem nadawy bez odsiewania podziarna. Układy te cechuje najmniej skomplikowana budowa, ale też najmniejsza efektywność. Największą efektywnością cechują się układy pracujące w cyklu zamkniętym z klasyfikatorem ziarnowym – przesiewaczem i wstępnym odsiewaniem podziarna.
EN
Processes of producing grained mineral and synthetic raw materials with grain sizes above 1 mm are carried out in comminution machines - crushers. Each crusher is operated in a technological system, line, or node, and if there is a grain classification process in this system, it is called crushing-screening or crushing-sorting system. The work contains classifications of currently used crushing systems, examples of their construction in stationary and mobile versions. The application of these machines in the following industries was also described: aggregates, mineral binders, hard coal, ores and other grained materials. Most of them are stand-alone machine systems operating in an open cycle with the dosing of feed without sub grains pre-sieving. These systems are characterized by the least complicated construction, but also the lowest efficiency. The most effective systems operates in a closed cycle with grains classifier - a screen and a preliminary sub grains pre-sieving.
PL
Nowe generacje kruszarek udarowych mają cięgnowe elementy robocze. Tymi elementami są handlowe łańcuchy ogniwowe oraz młotki zawieszone na łańcuchach. Kruszarki te znalazły zastosowanie w rozdrabnianiu wilgotnych, podatnych na lepienie surowców mineralnych, materiałów syntetycznych, odpadów przemysłowych, wielomateriałowych odpadów dla potrzeb recyklingu, a także materiałów kruchych.
EN
New-generation impact crushers are equipped with tie-rod working elements such as commercial link chains and hammers suspended on chains. These crushers are applied for crumbling minerals, synthetic materials, industrial waste, multi-material recycled waste and brittle materials that are damp prone to clagging.
PL
Mielenie magnezytu przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym i niskiej częstotliwości drgań (16 Hz) przy kołowej trajektorii drgań. Do badań użyto rozdrobnionego magnezytu, pochodzącego z polskiego złoża. Proces mielenia zachodził w komorze o pojemności 2,2 dm3 z wykładziną gładką stalową, a mielnikami były kule stalowe. Celem badań było uzyskanie produktu mielenia, zawierającego powyżej 70% klasy ziarnowej 0-10 µm. Magnezyt mielono w dwóch środowiskach: powietrza i wody. Program eksperymentu obejmował badanie kinetyki mielenia magnezytu, z uwzględnieniem wpływu stopnia napełnienia komory. Jako dodatkowe kryteria jakości wytwarzanej mączki przyjęto jeszcze udziały klas ziarnowych 0-20 µm, 0-60 µm oraz ziarna kontrolne d50 d90 i d97. Wyniki badań wskazują, że w młynie wibracyjnym można z dużą wydajnością wytwarzać mączkę magnezytową o parametrach uziarnienia, pozwalających na zastosowanie jej jako wysokiej aktywności nawóz mineralny, wypełniacz tworzyw polimerowych, surowiec do produkcji ceramiki specjalnej, szlachetnej, środków farmaceutycznych, komponent pasz oraz wysokiej jakości materiałów budowlanych.
EN
The paper contains the results of a very fine grinding magnesite performed within a vibratory mili of the periodic action and low vibration frequency (16 Hz) and the vibration of the circular trajectory. The study used a crushed magnesite from the Polish deposit. The milling process occurred in a chamber with a capacity of 2.2 dm3 smooth-lined steel, and asteel grinding media. The research was aimed at obtaining a grinding product containing 0-10 µm above 70%. Magnesite was milled dry and wet. The experiment program consisted of a study of kinetics of magnesite grinding taking into account the influence of the filling level of the chamber. Grain classes 0-20 µm, 0-60 µm and control grains d50 d90 and d97 are also accepted as additional quality criteria. The test results indicate that a high-purity magnesium powder can be produced in a vibrating mili and allowing it to be used as a high activity minerał fertilizer, polymer filier, raw materiał for special ceramics, pharmaceuticals, and high quality building materials.
4
Content available remote Zastosowanie techniki wibracyjnej w procesach kruszenia
PL
Bardzo drobne kruszenie materiałów twardych i bardzo twardych do uziarnienia poniżej 2-4 mm, przy uziarnieniu nadawy 50-200 mm wymaga bardzo dużych nakładów energetycznych. Wynika to głównie z potrzeby stosowania co najmniej trzech, a nawet czterech stopni kruszenia, zawierających najczęściej kruszarki szczękowe, stożkowe lub udarowe. Jednym ze sposobów obniżenia ilości energii wydatkowanej na proces kruszenia jest zmniejszenie liczby kruszarek w linii technologicznej. Jest to możliwe przez zastosowanie kruszarek charakteryzujących się dużo większymi stopniami rozdrobnienia niż wspomniane wcześniej, czyli kruszarek wibracyjnych. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1, która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku szczęk. Przedstawiono również wyniki własnych badań pokazujące możliwości technologiczne kruszenia wibracyjnego przy rozdrabnianiu materiałów pochodzenia naturalnego, jak również wytworzonych sztucznie.
EN
The very fine crushing of hard and very hard materials to produce particle sizes less than 2-4 mm at a feed particle size of 50-200 mm requires very large energy inputs. This is mainly because of the need for at least three or even four degrees of crushing containing jaw, cone or impact crushers. One of the methods of reducing the amount of energy expended on the crushing process is reduction of the number of crushers in a technological line. This is possible by the use of a crusher characterized by much greater degrees of fragmentation than the aforementioned ones, i.e. vibratory crushers. W pracy opisano budowę, zasadę działania oraz podstawowe parametry techniczne kruszarki wibracyjnej KW 40/1, która jest wyposażona w wibratory kinematyczne z możliwością regulacji skoku szczęk. A construction, principles of operation, and basic technical parameters of a vibratory crusher KW 40/1 equipped with kinematic vibrators, that have a controlled travel of jaws, are described in the paper. The results of studies are also shown illustrating technological performance of the vibratory crushing in case of different raw and artificial materials.
5
Content available remote Urządzenia do sortowania mielników w kształcie kul
PL
W młynach kulowych, wibracyjnych i mieszadłowych najczęściej stosowanymi elementami roboczymi są mielniki w kształcie kul. Mielniki te podczas mielenia zużywają się nierównomiernie, co powoduje niekorzystną zmianę ich zestawu granulometrycznego. Wskutek tego, następuje pogorszenie warunków technologicznych procesu mielenia, szkodliwe zatykanie przegrody sitowej oraz uszkodzenie urządzeń transportowych układu mielenia. W pracy podano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych produkowanych obecnie urządzeń do sortowania mielników, opisy ich budowy i podstawowe parametry techniczne. Przedstawiono również własną koncepcję nowego urządzenia do sortowania kul o kilkakrotnie większej wydajności. Urządzenie to ma budowę modułową, dzięki czemu można je przystosować do sortowania mielników o średnicy od kilkunastu do 120 mm.
EN
In ball mills, vibratory mills, and stirred ball mills, the most commonly used working parts are spherical grinding media that wear out unevenly during grinding, resulting in an unfavorable change in their size distribution followed by deterioration of technological conditions of the grinding process, harmful clogging of sieve compartments, and damage of transport equipment of a grinding system. In the paper given are examples of design solutions currently manufactured grinding media sorting machines, descriptions of their structure, and basic technical parameters. There is also presented our own concept of a new device for sorting balls, being several times more productive. This device has a modular structure, so it can be adapted to sort grinding media with a diameter from a few to 120 mm.
PL
Eksperyment wytwarzania nanoproszku grafitu przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym o niskiej częstotliwości drgań - 12 Hz. Proces mielenia grafitu zachodził na mokro w środowisku roztworu wodnego glikolu etylenowego. Do badań użyto grafitu o powierzchni właściwej BET 3,12 m2/g. Badania mielenia przeprowadzono w standardowej komorze oraz w komorze wyposażonej w element intensyfikujący ruch mielników w strefie ich najmniejszej aktywności. Podczas badań w standardowej komorze wytworzono zmielony grafit o powierzchni właściwej BET 46 m2/g i 57 m2/g, natomiast po zastosowaniu elementu intensyfikującego proces mielenia - grafit o powierzchni właściwej BET 63 m2/g i 72 m2/g. Wyniki te otrzymano po czasach mielenia odpowiednio 9 i 12 godzin. Obliczony z powierzchni właściwej wymiar zastępczy średniego kulistego ziarna grafitu otrzymanego w standardowej komorze wynosił 49 nm, a w komorze z dodatkowym elementem 39 nm. Wyniki badań wykazały dobrą przydatność młyna wibracyjnego do wytwarzania nanoproszku grafitu, najkorzystniej z komorą wyposażoną w element intensyfikujący proces mielenia.
EN
An experiment of preparation of graphite nanopowder was conducted in the laboratory vibratory mill with kinematic actuation of oscillating motion at low vibration frequency of 12 Hz. The milling process of graphite powder occurred in a wet environment of ethylene glycol aqueous solution. The graphite used in the experiment had a BET specific surface area of 3.12 m2/g. Research in milling process was performed in a standard chamber and in a chamber equipped with an additional cylindrical element which reduced a zone of the lowest activity of grinding media. During the milling in the standard chamber, Graphite powders with a BET surface area of 46 m2/g and 57 m2/g were obtained after a milling time of 9 h and 12h, respectively; in the chamber equipped with the additional cylindrical element the powders of a surface area of 63 m2/g and 72 m2/g appeared at the same milling times, respectively. An equivalent grain size of graphite particles, calculated on the basis of the specific surface area values, was 49 nm and 39 nm for the milling in the standard chamber and one equipped with the additional cylindrical element, respectively. The results indicate good usability of vibratory mills for production of graphite nanopowders preferably in case of the chamber equipped with an element which intensifies the milling process.
7
Content available remote Kierunki rozwoju młynów do mielenia surowców i spoiw mineralnych
PL
Praca zawiera opisy budowy i działania najnowszych młynów stosowanych w procesach mielenia surowców mineralnych do produkcji cementu i klinkieru cementowego, a także wapna, gipsu i węgla. Są to nowe konstrukcje młynów grawitacyjnych rurowo-kulowych, młynów wysokoenergetycznych wibracyjnych i planetarnych oraz wysokociśnieniowych młynów walcowych, zwanych prasami. Młyny te użytkowane są jako młyny wstępne lub młyny finalne. Młyny wysokoenergetyczne cechuje ponad dwukrotnie większa moc jednostkowa przypadająca na jednostkę objętości komory młyna. W młynach wibracyjnych moc ta jest 3-5 razy większa od mocy jednostkowej młyna kulowego, a w młynach planetarnych Hicom 100-150 razy. Duże moce umożliwiły budowę młynów o dużych wydajnościach, mniejszych wymiarach i masie oraz mniejszym jednostkowym poborze energii. Inny kierunek rozwoju młynów dotyczy wysokociśnieniowych młynów walcowych, do których należą młyny Beta Mill, Horo Mill i Premill. W pracy zamieszczono główne kierunki rozwoju konstrukcji tych młynów obejmujące wzrost wymiarów komór mielących i mocy układów napędowych, nowe rozwiązania głównych zespołów roboczych oraz niektóre parametry młynów.
EN
The paper presents main directions in development of mills used in milling processes of mineral raw materials for cement production and cement clinker, lime, gypsum, and coal. These are new constructions of gravity (ball-pipe) mills and high energy mills, including vibratory, planetary and high pressure roll mills also called presses. These mills are used as preliminary or final mills. The high-energy mills have more than twice output power per volume unit of the mill chamber, when compared to the gravity mills. The vibratory mills are characterized by 3-5 times bigger output power, whereas the Hicom planetary mills have 100-150 bigger output power. The bigger power made possible the construction of mills with larger capacities, smaller sizes and weight, and lower power consumption. The other direction concerns the development of high pressure grinding rolls (HPGR) that include Beta Mill, Horo Mill and Premill. The paper reports some parameters of the mentioned mills and the main directions in development of their construction, that is, an increase in dimensions of grinding chambers and power of drive systems, and new solutions of main working units.
PL
Bardzo drobne kruszenie materiałów twardych i bardzo twardych do uziarnienia poniżej 2−4 mm, przy uziarnieniu nadawy 50−200 mm, wymaga bardzo dużych nakładów energetycznych. Wynika to głównie z potrzeby stosowania co najmniej trzech, a nawet czterech stopni kruszenia, zawierających najczęściej kruszarki szczękowe, stożkowe lub udarowe. Jednym ze sposobów obniżenia ilości energii wydatkowanej na proces kruszenia jest zmniejszenie liczby kruszarek w linii technologicznej. Jest to możliwe przez zastosowanie kruszarek charakteryzujących się dużo większymi stopniami rozdrobnienia niż wspomniane wcześniej, czyli kruszarek wibracyjnych. W artykule zawarto systematykę obecnie stosowanych kruszarek wibracyjnych, ich schematy mechaniczne, opisy budowy, zasady działania oraz podstawowe parametry techniczne.
EN
Very fine crushing of hard and very hard materials to product of particle size less than 2−4 mm at feed particle size of 50−200 mm requires a very large energy inputs. This is mainly because of the need for at least three or even four degrees of crushing containing jaw, cone or impact crushers. One of the methods of reducing the amount of energy expended on the crushing process is reducing the number of crushers in technological line. This is possible by the use of crusher characterized by much greater degrees of fragmentation than the aforementioned, that is vibratory crushers. The paper includes the systematics of currently used vibratory crushers, their mechanical diagrams, descriptions of the construction and operation, and basic technical parameters.
PL
Badania procesu drobnego mielenia kamienia wapiennego, do uziarnienia umożliwiającego zastosowanie produktu mielenia jako sorbentu, przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym, w sposób okresowy, pracującym przy niskiej częstotliwości drgań. Cel badań obejmował uzyskanie proszku kamienia wapiennego zawierającego minimum 70% zawartości klasy ziarnowej 0−63 m, co stanowi wymóg jego aplikacji w mokrej metodzie odsiarczania spalin m.in. w kotłach energetycznych. Wyniki badań wskazują jednoznaczne korzyści, wynikające z zastosowania komory z elementem intensyfikującym proces mielenia, z zastosowania aktywatora chemicznego, jak również fakt, że w młynach wibracyjnych można otrzymać produkt spełniający wszystkie wymagania uziarnienia stawiane mączkom wapiennym, wykorzystywanym jako sorbent.
EN
The research of the limestone fine grinding, to the grain size allowing the product to use of a calcium possibility of producing a calcium sorbent in the form of powder were conducted in a periodic working laboratory mill. The milling process was carried out in the air environment in the low oscillation frequency. The main aim of the studies was the production of the limestone sand, of the share of a size grade 0−63 m minimum 70%, with can be used in the flue gas desulphurisation processes. The results of the studies clearly show he benefits of using the chamber with the additional element as well as the using of an activator and the fact that the vibratory mills can be used for producing a calcium sorbent.
10
Content available remote Granulatory wibracyjne
PL
Dokonano wprowadzenia w problematykę procesu granulacji oraz pracy granulatorów wibracyjnych. Podano rozwiązania konstrukcyjne 6 granulatorów oraz specyfikację ich możliwości technologicznych. Zaletą tych granulatorów jest łatwiejsze sterowanie procesem granulacji, budowa modułowa, możliwość jednoczesnej granulacji kilku materiałów w jednym granulatorze oraz niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
EN
Fundamentals and review, with 17 refs.
11
Content available remote Kruszarki odśrodkowe w procesach drobnego kruszenia
PL
Kruszarki odśrodkowe to kruszarki udarowe z wirnikiem o osi pionowej. Kruszarki te stosowane są w procesach rozdrabniania udarowego, zwłaszcza kruszenia średniego, drobnego i bardzo drobnego, uziarnionych surowców mineralnych oraz materiałów wytworzonych (klinkieru, żużli hutniczych i innych). Stosuje się je także w procesach uszlachetniania kruszyw jako kubizatory. Specjalne wykonania tych kruszarek użytkowane są jako młyny do mielenia, zwłaszcza selektywnego, głównie wytwarzania produktów o wąskiej klasie ziarnowej. Kruszarki te cechują duże możliwości technologiczne, w tym przydatność do rozdrabniania materiałów silnie abrazyjnych, stąd duży wzrost zainteresowania nimi użytkowników i producentów. W pracy podano elementy teorii rozdrabniania udarowego w kruszarkach odśrodkowych, klasyfikacje, opisy budowy, działania i charakterystyki techniczne najbardziej rozpowszechnionych kruszarek. Przedstawiono także ich możliwości technologiczne w procesach bardzo drobnego kruszenia surowców i uziarnionych produktów ceramicznych.
EN
The centrifugal crushers are the impact crushers with a rotor of vertical axis. These crushers are used in the processes of impact crushing, especially medium, fine and very fine, crushing of grained minerals and manufactured materials (clinker, metallurgical slag and others). They are also used in the outward processing of aggregates. A special implementations of these crushers are used as mills for milling, particularly selective, mainly the manufacture of products with a narrow grain class. These crushers are characterized by high technological capabilities, including suitability for shredding highly abrasive materials. Hence the large increase in interest in them of the users and manufacturers. Paper presents elements of the theory of impact shredding in the centrifugal crushers, classifications, descriptions of construction, operation and technical characteristics of the most common crusher. There are also presented their technological capabilities in the processes of very fine crushing of raw materials and grained ceramic products.
12
Content available remote Badania procesu mielenia wibracyjnego węglika krzemu na sucho
PL
Badania przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań (14 Hz) o działaniu okresowym. Proces mielenia węglika krzemu przeprowadzano w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową, a mielnikami były kule stalowe. Do badań użyto dwa rodzaje SiC, oznaczone symbolami A i B, różniące się uziarnieniem oraz ilością zanieczyszczeń. Uziarnienie nadawy SiC-A to 0-10 mm, SiC-B 0-1,6 mm. Dla każdego rodzaju SiC przyjęto odrębne cele technologiczne procesu mielenia. Głównymi celami badań było uzyskanie zmielonego na sucho proszku SiC-A o uziarnieniu d50 poniżej 15 μm, a w przypadku SiC-B o uziarnieniu d50 poniżej 3 μm oraz powierzchni właściwej BET powyżej 3 m2/g. Oba cele technologiczne zostały osiągnięte. W eksperymencie uzyskano zmielony SiC-A o uziarnieniu d50 = 10,4-14,6 μm oraz SiC-B o uziarnieniu d50 w zakresie 2-3 μm oraz powierzchni właściwej BET 3,2-4,0 m2/g. Wyniki badań potwierdzają pełną przydatność młyna wibracyjnego do mielenia SiC.
EN
Studies were carried out in a vibratory laboratory mill with a low frequency of vibration (14 Hz) and periodic action. The silicon carbide milling process was performed in the air environment in a steel chamber and steel balls were grinding mediums. In the investigation, two types of SiC powders (marked with symbols A and B) of different grain sizes and amounts of impurities were used. Grain sizes of the SiC-A and SiC-B feeds were 0-10 mm and 0-1,6 mm, respectively. For each type of SiC, different technological objectives of the grinding process were accepted. The main goal of the work was to obtaine dry milled powders of SiC-A and SiC-B with grain sizes of d50 < 15 μm and d50 < 3 μm (a BET surface area over 3 m2/g), respectively. Both of the technological objectives have been achieved. In the experiment, there were obtained the milled powders of SiC-A with d50 = 10.4-14.6 μm and SiC-B with d50 in the range of 2 - 3 μm and a BET specific surface area of 3,2-4,0 m2/g. The results confirm the complete usefulness of vibratory mills for grinding SiC.
13
Content available remote Badania porównawcze procesu kruszenia wibracyjnego w kruszarkach szczękowych
PL
Badania procesu rozdrabniania kamienia wapiennego i diabazu o uziarnieniu 0-40 mm przeprowadzono w dwóch wibracyjnych kruszarkach szczękowych o kinematycznym i bezwładnościowym wymuszeniu ruchu drgającego szczęk oraz w typowej kruszarce szczękowej. Kamień wapienny pochodził z Kopalni „Czatkowice” w Krzeszowicach, natomiast diabaz z Kopalni „Niedźwiedzia Góra” w Tenczynku. Celem badań było wyznaczenie wpływu szczeliny wylotowej na uziarnienie produktu kruszenia i wydajność kruszarki. Najkorzystniejsze wyniki badań: stopnie rozdrobnienia i50 i i90, udziały klas ziarnowych 0-1,0 mm i 0-2,0 mm oraz efektywności technologiczne, otrzymano w kruszarkach wibracyjnych.
EN
Research of the crushing process of limestone and diabase was carried out in two vibrating jaw crushers: one of kinematic and one of inertial actuation of the oscillating motion of jaws, and in a typical jaw crusher. The grain size of the crushed material was in the range of 0-40 mm. Limestone came from “Czatkowice” Mine in Krzeszowice while diabase from “Bear Mountain” Mine in Tenczynek. The best results concerning degrees of fragmentation: i50 and i90, outputs of grain classes of 0-1.0 mm and 0-2.0 mm, and technological efficiency were obtained in the vibratory crushers.
14
Content available remote Młyny wysokoenergetyczne do mielenia rud i surowców mineralnych
PL
Praca dotyczy młynów stosowanych w procesach mielenia rud, surowców mineralnych, których moc jednostkowa, czyli moc młyna przypadająca na jednostkę objętości komory, jest minimum trzy razy większa niż w młynie kulowym, SAG czy AG. Są to młyny mieszadłowe, wibracyjne, planetarne, odśrodkowe oraz walcowe, zwane również prasami. Praca zawiera opisy budowy, działania, zastosowania i podstawowe parametry technologiczne i techniczne tych młynów. Podano również wyniki porównawcze sondażowych prób mielenia polskiej rudy miedzi w laboratoryjnych młynach: kulowym i wibracyjnym. Wyniki te wykazały, że młyn wibracyjny przy niskiej częstotliwości drgań charakteryzuje się ponad 8 razy większą szybkością procesu mielenia, przy 10 razy mniejszej objętości komory.
EN
The work concerns mills used in milling of ores and other mineral raw materials whose unit power, i.e. mill power per volume of the milling chamber, is at least three times higher than in ball, SAG and AG mills. This group includes stirred mills, vibratory, planetary, centrifugal and roller mills also called roller presses. The work describes construction, operation, applications and basic technical and technological parameters of these mills. The paper also presents the results of a comparative surveys of Polish copper ore milling in laboratory: ball and vibratory mill. The results of these surveys demonstrates that the vibratory mill, at a low vibration frequency, has more than eight times the speed of the milling process, with more than ten times smaller volume of the chamber.
15
Content available remote Wstępne badania wytwarzania sorbentu wapiennego w młynie wibracyjnym
PL
Badania procesu wytwarzania sorbentu w postaci mączki wapiennej przeprowadzono drogą mielenia w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań. Proces mielenia zachodził w sposób okresowy na sucho w środowisku powietrza w komorze z wykładziną stalową. Głównym celem badań było uzyskanie proszku kamienia wapiennego zawierającego powyżej 70% klasy ziarnowej 0-63 μm, który może znaleźć zastosowanie jako sorbent w mokrej metodzie odsiarczania spalin kotłów energetycznych. Uziarnienie zmielonego kamienia wapiennego oznaczano granulometrem laserowym LAU-15. Kontrolnymi parametrami uziarnienia zmielonego materiału były wymiary ziaren d97, d90 i d50. Celem dodatkowym badań było uzyskanie jak największej zawartości klasy 0-10 μm. Tego rodzaju proszek może być zastosowany jako wypełniacz tworzyw polimerowych. Nadawą do mielenia był kamień wapienny o uziarnieniu 0,1-0,40 mm, materiał odpadowy z młyna rolowo-misowego. Program badań obejmował cztery serie prób kinetyki mielenia kamienia wapiennego o tych samych czasach poszczególnych prób, to jest 2,5 min, 5 min, 10 min i 15 min. Ustalony był również stopień napełnienia komory (0,70), częstotliwość drgań (12 Hz) oraz liczba Frude'a (6). Parametrami zmiennymi były dwa zestawy mielników oraz dwa warianty mielenia bez aktywatora oraz z aktywatorem. W badaniach otrzymano produkt mielenia zawierający (78-100)% klasy 0-63 μm oraz (66-95)% klasy 0-10 μm. Częstotliwość drgań komory wynosiła 12 Hz, a maksymalny czas mielenia 15 minut. Rezultaty eksperymentu wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań można bez trudu otrzymać produkt spełniający z dużym zapasem wszystkie wymagania uziarnienia.
EN
Studies on the possibility of producing a limestone-based sorbent by using a periodic working laboratory vibratory mill were conducted. The milling process was carried out in a steel chamber in air, using steel grinding media. The studies focused on the production of limestone powders containing a size grade of 0-63 μm more than 70%; the powders can be used in flue gas desulphurization processes. Grain sizes of the milling products were measured with a laser granulometer LAU-15. The influence of size of grinding media on limestone particle size distributions was studied, and effects of the use of an activator on the control grain sizes: d97, d90 and d50 were determined. An additional aim of the work was the production of limestone powder containing the largest amount of a size grade of 0-10 μm. This kind of powder may be used as a filler for polymers. The feedstock for the grinding was limestone with grain sizes ranging from 0.1 mm to 0.40 mm; it was the waste product coming from a roller grinding mill. The research program included four series of the limestone milling for 2.5 min, 5 min, 10 min and 15 min. In The studies was also established The filling degree of the chamber, the oscillation frequency and the Frude number were 0,70, 12 Hz and 6, respectively. The limestone powders were produced, showing the contents of the size grades of 0-63 μm and 0-10 μm ranging from 78% to 89% and from 65% to 95%, respectively. This proves that the vibratory mills are suitable for producing limestone-based sorbents.
16
Content available remote Wstępne badania wytwarzania mikroproszku szkła w młynie wibracyjnym
PL
Badania procesu wytwarzania mikroproszku szkła w procesie bardzo drobnego mielenia przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań wynoszącej 10-16 Hz. Szkło przed mieleniem występowało w postaci włókna szklanego. Celem badań było uzyskanie mikroproszku szkła o uziarnieniu charakteryzującym się możliwie największym udziałem klas ziarnowych 0-1 μm i 0-2 μm oraz jak największej czystości, przy możliwie najmniejszej częstotliwości drgań komory młyna. Nadawą do mielenia było włókno szklane o średnicy około 15 μm, pocięte na kawałki o długości około 10 mm. Badania procesu mielenia przeprowadzono w komorach z wykładziną z tworzywa polimerowego i z wykładziną ceramiczną. Mielnikami były kulki ceramiczne – korundowe. Proces mielenia przeprowadzano w dwóch stadiach. W pierwszym, wstępnym, z włókien szkła otrzymywano proszek o uziarnieniu poniżej 200 μm. W drugim realizowano finalny proces wytwarzania mikroproszku. Otrzymane wyniki badań wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań można otrzymać mikroproszek szkła o zawartości (30-58)% klasy ziarnowej 0-1 μm oraz zawartości (48-83)% klasy ziarnowej 0-2 μm, przy zachowaniu jego wysokiej czystości. Oznacza to, że do wytwarzania mikroproszku w warunkach przemysłowych można zastosować młyn wibracyjny. Mikroproszek szkła może znaleźć zastosowanie w uszlachetnianiu powierzchni opakowań szklanych.
EN
Studies of glass micropowder manufacturing in a very fine grinding process were carried out in a laboratory vibratory mill of low-frequency of vibrations (10-16 Hz). Before milling, glass was in the form of glass fibers. The purpose of this study was to obtain glass micropowder which shows the greatest possible content of size fractions 0-1 μm and 0-2 μm and the highest level of purity, obtained at minimum frequency vibrations of a mill chamber. The milling feed was glass fiber cut into pieces of a length of approximately 10 mm and a diameter of about 15 μm. The research of the milling process was carried out in the chamber lined with plastic or ceramics. Grinding media were ceramic balls made of corundum. The milling process was carried out in two stages. At first, glass fiber sizes were reduced below 200 μm preliminary. In the second stage, the final process of micropowder producing was performed. The results indicate that the glass micropowder containing (30-58)% of the grain class 0-1 μm and (48-83)% of the grain class 0-2 μm, and maintaining high purity can be produced by using the vibratory mill of low frequency of vibrations. This means that vibratory mills may be used for the production of glass micropowders from glass fibres for the industrial scale. The glass micropowder can be used in refining the surface of glass package.
PL
Badania procesu kruszenia wibracyjnego kryształu górskiego przeprowadzono w doświadczalnej, wibracyjnej kruszarce szczękowej KW 40/1. W pracy podano schemat, opis techniczny i podstawowe parametry kruszarki. Nadawą były próbki o uziarnieniu 10-30 mm oraz 10-20 mm o masie 1 kg każda. Celem badań było określenie możliwości zastosowania wibracyjnej kruszarki szczękowej do bardzo drobnego kruszenia tego materiału z zachowaniem jego wysokiej czystości. Kryształ górski charakteryzuje się gęstością około 2,65 g/cm3 i twardością 7 w skali Mohsa. Próby przeprowadzono w przypadku dwóch różnych uziarnień nadawy oraz dwóch wielkości szczeliny wylotowej: e = 1,0 mm i e = 2,5 mm, przy ustalonej częstotliwości drgań szczęk (f = 18 Hz). Zaobserwowano, że proces kruszenia wibracyjnego kryształu górskiego przebiegał bardzo dobrze. Z analizy krzywych składu ziarnowego produktu kruszenia wynika, że około 95% masy produktu zawiera się poniżej wymiaru 5,0 mm, a ponad 30% poniżej 1,0 mm. Korzystne wyniki badań wskazują, że wibracyjna kruszarka szczękowa może być z powodzeniem stosowana do rozdrabniania kryształu górskiego, np. podczas przygotowania do procesu mielenia.
EN
Examinations of the rock crystal vibratory disintegration process were performed in a experimental vibratory jaw crusher type KW 40/1. The work contains a diagram, technical description and basic parameters of the crusher. Rock crystal with two grain ranges of 10-30 mm and 10-20 mm was used as a feed. The aim of the research was to determine possibility of using the vibratory jaw crusher to very fine crushing of the material while maintaining its high purity. Crystal rock has a density of about 2.65 g/cm3, and its hardness is 7 on the Mohs scale. The tests were conducted for the two feed ranges at two values of an outlet gap (e = 1,0 mm and e = 2,5 mm) and a fixed frequency of jaws vibration (f = 18 Hz). It was observed that the process of vibratory crushing the rock crystal samples went very well. Analyses of size distribution curves show that about 95% of the product mass is below 5,0 mm of particle diameter, and 30% below 1,0 mm. The good results of crushing indicate that the vibratory jaw crusher can be successfully used for crushing rock crystal, e.g. before the final grinding process.
18
Content available remote Badania procesu mielenia kryształu górskiego w młynie wibracyjnym
PL
Badania procesu bardzo drobnego mielenia kryształu górskiego przeprowadzono w laboratoryjnym młynie wibracyjnym o działaniu okresowym, o niskiej częstotliwości drgań wynoszącej 10-16 Hz. Celem badań było uzyskanie proszku kryształu o uziarnieniu charakteryzującym się udziałem klasy ziarnowej 0-60 μm powyżej 80% oraz klasy ziarnowej 0-10 μm powyżej 50%, przy zachowania jak największej czystości proszku, ze względu na jego zastosowanie medyczne i kosmetyczne. Nadawą do mielenia był materiał, wstępnie rozdrobniony w kruszarce wibracyjnej, o uziarnieniu poniżej 5,0 mm. Badania przeprowadzono w komorze z wykładziną z tworzywa polimerowego, zaś elementami roboczymi były mielniki ceramiczne. Program badań obejmował wpływ częstotliwości drgań i czasu mielenia w celu otrzymania wymaganych parametrów uziarnienia proszku kryształu. W badaniach uzyskano udział klasy ziarnowej 0-60 μm, mieszczący się w zakresie (73-99)% oraz (39-72)% klasy ziarnowej 0-10 μm. Wyniki badań wskazują, że w młynie wibracyjnym o niskiej częstotliwości drgań, w czasie poniżej 30 minut, można wytwarzać proszek kryształu górskiego o wymaganym uziarnieniu i czystości.
EN
Investigations of very fine grinding of rock crystal were carried out in a periodic laboratory vibratory mill of low frequency of vibrations of 10-16 Hz. The purpose of the research was to obtain a rock crystal powder which contains a grain class of 0-60 μm and 0-10 μm in amounts of above 80% and above 50%, respectively, and shows the highest purity, due to its potential medical and cosmetic application. The milling feed was the material of grain size below 5,0 mm pre-crushed in a vibratory crusher. The study was conducted in a chamber lined with polymeric material, and ceramic grinding media were the working elements. The research program included determination of the influence of vibration frequency and grinding time on parameters of the grain size of rock crystal powder. The amount of the grain class of 0-60 μm and 0-10 μm was within a range of (73-99)% and (39-72)%, respectively. The results indicate that the rock crystal powder of the desired particle size and purity can be made in the vibratory mill of low frequency of vibrations for less than 30 minutes.
19
Content available remote Analiza i ocena funkcjonalna młyna obrotowo-wibracyjnego
PL
W pracy przedstawiono założenia, podstawy i przypadki analizy funkcjonalności prototypowego młyna obrotowo-wibracyjnego. Głównym założeniem było osiągnięcie stanów wysokiej jakości produktu, efektywności i nieszkodliwości procesu oraz produktu rozdrabniania materiałów polimerowych, włóknistych i biomateriałów. W wyniku przeprowadzonego postępowania analityczno-badawczego osiągnięto wskaźniki pozwalające na bardzo wysoką ocenę funkcjonalności prototypowego młyna obrotowo-wibracyjnego w zadanych warunkach technologicznych.
EN
Assumptions, foundations and functionality analysis cases of a rotary-vibra-tion prototype mill are presented in the paper. The main goal was to achieve a high quality product and high efficiency and safety of milling process of fibrous, polymeric and biomaterials. As a result of carried out analysis and audit proceedings, the reached research indicators allowed one to highly evaluate the functioning of prototype rotary-vibrating mill in given conditions.
PL
Młyny mieszadłowe stosuje się w przemysłach: ceramicznym, chemicznym, górniczym i metalurgicznym. Młyny te cechują się nieruchomą komorą - pionową lub poziomą oraz obrotowym wirnikiem poruszającym swobodne mielniki w komorze młyna. Występuje bardzo duża Ilość (kilkadziesiąt) rozwiązań konstrukcyjnych wirników tych młynów. Do bardzo drobnego mielenia rud (poniżej 10 μm) coraz częściej stosuje się młyny mieszadłowe z wirnikiem trzpieniowym, tarczowym i ślimakowym. Wydajność tych młynów osiąga 100-200 Mg/godz. - przy bardzo drobnym uziarnieniu zmielonej rudy. W artykule podano przykłady konstrukcji takich młynów. Są to konstrukcje z wirnikami pionowymi I poziomymi, pracujące w układach otwartych i zamkniętych. Artykuł zawiera schematy budowy, podstawowe parametry tych młynów oraz układów mielenia z tymi młynami.
EN
Stirred mills are applied in ceramic, chemical, mining and metallurgical industries. The mills feature immovable chamber - vertical or horizontal one and a rotary rotor propelling free grinding media in the mill chamber. There are several constructional solutions of rotor of the mills. For very fine grinding of ores (below 10μm) more and more commonly applied are stirred mills with arbor rotor with shield and a worm one. Effectiveness of the mills reaches 100-200 Mg/hr - at very fine graining of the ground ore. The works presents examples of constructions of such mills. These are constructions with vertical and horizontal rotors operating in open and closed systems. The work contains a construction diagram, basic parameters of the mills and grinding systems of the mills.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.