Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents a new algorithm that enables the allocation of the optimal scheduling of the production orders in the two-machine system based on the minimum cost of order delays. The formulated algorithm uses the method of branch and bounds and it is a particular generalisation of the algorithm enabling for the determination of the sequence of the production orders with the minimal sum of the delays. In order to illustrate the proposed algorithm in the best way, the article contains examples accompanied by the graphical trees of solutions. The research analysing the utility of the said algorithm was conducted. The achieved results proved the usefulness of the proposed algorithm when applied to scheduling of orders. The formulated algorithm was implemented in the Matlab programme. In addition, the studies for different sets of production orders were conducted.
PL
W artykule zaproponowano metodę wyznaczania ekologicznych kosztów ogrzewania na wzór metody wyznaczania ekonomicznych kosztów ogrzewania. Dzięki temu można analitycznie opisać ekologiczną, podobnie jak ekonomiczną, wartość bieżącą netto inwestycji termoizolacyjnej oraz wyznaczyć optymalną grubość termoizolacji zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych. Zbadano różne przypadki występujące w warunkach polskich. Poddano wariantowości: materiał konstrukcyjny przegrody, rodzaj źródła ciepła, rodzaj materiału termoizolacyjnego. Uwzględniono tez różnorodność stref klimatycznych występujących w Polsce. Dla wszystkich zbadanych wariantów otrzymano grubość termoizolacji optymalną ze względów ekologicznych dużo większą niż ze względów ekonomicznych. Korzystne jest zastosowanie większych grubości termoizolacji niż optymalne ze względów ekonomicznych. Otrzymuje się wtedy większe korzyści ekologiczne z inwestycji termoizolacyjnej, przy niewielkim zmniejszeniu korzyści ekonomicznych.
EN
This article presents the method of the assessment of the ecological costs of heating, which was modelled after the method for assessment of the economical costs of heating. Thanks to that, it is possible to analytically describe, in a similar fashion to the economic one, the ecological net present value of the thermal insulation investment, and to assess the optimum thickness of the thermal insulation both from the economic and ecological perspective. Different cases occurring in Polish conditions were also examined. Different variants were also analyzed: construction material of the building wall, type of a heat source, type of the thermal insulation material. The diversity of the climate zones in Poland was also taken into consideration. For all examined variants, the assessed optimal thickness of the thermal insulation layer from the ecological perspective was much bigger than from the economic perspective. Implementation of the greater thicknesses of the thermal insulation than the optimal from the economic perspective is beneficial. In this way, with the small decrease of the economical benefits, the greater ecological benefits from the thermal insulation investment are achieved.
PL
Przedstawiono wyniki badań przerobu siarczanu(VI) sodu metodą elektro-elektrodializy (EED). Określono stopień przereagowania siarczanu(VI) sodu w procesie EED (obniżenie stężenia SO₄²⁻ do ok. 20 g/dm³), po przekroczeniu którego następuje znaczne pogorszenie wskaźników (napięcia zaciskowego, jednostkowego zużycia energii elektrycznej). Przedstawiono koncepcję kombinowanego procesu obejmującego zatężanie rozcieńczonych roztworów siarczanu(VI) sodu i ich przerób metodą EED. W tym kombinowanym procesie (NF + EED) otrzymuje się wartościowe produkty: roztwory wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego(VI) oraz permeat o jakości wody przemysłowej, natomiast nie powstają w nim żadne odpady ciekłe.
EN
The waste aq. solns. of Na₂SO₄ were processed by electro-electrodialysis under constant current d. of 7.5 A/dm². The SO₄²⁻ ions concns. in chambers of the apparatus were detd. by conductometry on the samples. The decreasing of the SO₄²⁻ concn. in the dialyzate down to below 20 g/dm³ resulted in an adverse large increase of the cell voltage and unit power consumption. A nanofiltration of dialyzate and its recycling was redommended.
EN
In a batch electro-electrodialysis (EED), sodium sulphate solution with an initial concentration of 80.90 g/dm3  was converted to obtain solutions of sodium hydroxide (13.96%) and sulphuric acid (10.15%) and a dialysate (3.23 g/dm3 of sulphate ions). Changes in the EED process′ performance (temperature, cell voltage, concentrations, energy consumption) with an increasing conversion degree of salt are presented. Based on the presented results of the batch experiment, conditions necessary to run the process continuously are discussed. A single pass method is inapplicable due to excessive heating of the electro-electrodialyser. A cascade method enables interstage cooling of the solutions, providing temperatures suitable for ion-exchange membranes to work. Increasing the number of stages in the cascade reduces both the number of electro-electrodialysers and specific electric energy consumption, providing the same production capacity. However, this increases the investment cost.
EN
One of the main tasks in the planning of production processes is to satisfy the needs of the customers in terms of quantity, quality and time. The issue of the timely execution of production orders is becoming increasingly important. Based on the conducted studies it can be concluded that the size of the delay depends on the adopted scheduling of orders. This paper focuses on the problem of implementing a scheduling of production orders that will allow to avoid delays, and in the event such a scheduling is not possible, for minimizing the sum of delays of all the orders. A new algorithm has been proposed that allows to determine of the optimal sequence of production orders with the minimum sum of delays. The considerations have been limited to the issue of a two-machine system in which the orders are carried out in a flow.
6
Content available Ocena efektów ekologicznych termoizolacji budynków
PL
W Polsce i innych krajach europejskich jednym z celów strategicznych jest poprawa efektywności energetycznej. Celem artykułu jest przedstawienie metody oceny efektów ekologicznych przedsięwzięcia związanego z termoizolacją budynku z uwzględnieniem oceny wrażliwości wybranych zmiennych. Do oceny oddziaływania na środowisko wykorzystano metodologię oceny cyklu życia (LCA). Wzięto pod uwagę zarówno koszty ekologiczne (zwiększenie obciążenia środowiska) związane są z materiałami termoizolacyjnymi jak i zyski ekologiczne (zmniejszenie obciążenia środowiska) powstałe w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania w fazie użytkowania budynku. Uwzględniono wariantowość ze względu na rodzaj przegrody zewnętrznej, stosowane źródło ciepła w budynku, rodzaj materiału termoizolacyjnego, a także strefę klimatyczną, w której znajduje się budynek. Dla każdego badanego wariantu uzyskano pozytywny efekt - zmniejszenie obciążenia środowiska w wyniku termoizolacji.
EN
One of the strategic objectives in Poland and other European countries is to improve energy efficiency. This paper aims to present a method for evaluating environmental effects of the project associated with thermal insulation of the building including the assessment of sensitivity of selected variables. To evaluate the environmental impact the methodology of life cycle assessment (LCA) was used. Both the environmental costs (increased burden on the environment) related to thermal insulating materials and environmental gains (reduction of environmental load) resulting from the reduction of energy demand for heating in the use phase of the building, were taken into consideration. The options were included with regard to the type of the external wall, heat source used in the building, the type of thermal insulating material, and the climate zone in which the building is located. For each studied variant a positive effect was obtained - reducing the burden on the environment as a result of thermal insulation.
7
Content available remote Wpływ warunków procesu elektro-elektrodializy na konwersję siarczanu sodu
PL
W trójkomorowym aparacie wyposażonym w anodę Ti/Pt, katodę Ni, membranę kationitową Nafion N-423 i różne membrany anionitowe badano wpływ warunków przerobu roztworów siarczanu sodu metodą elektro-elektrodializy na wydajności prądowe wodorotlenku sodu i kwasu siarkowego. Stwierdzono, że na wydajności prądowe obu produktów (NaOH i H2SO4) decydujący wpływ ma charakterystyka membrany anionitowej, kształtująca stosunek stężeń Na2SO4/H2SO4 w dializacie, a więc i warunki transportu jonów Na+ i H3O+ przez membranę kationitową. Pod względem uzyskiwanych wydajności badane membrany anionitowe należy uszeregować w kolejności: Selemion AAV > > Ultrex AMI 7001S > Fumasep FAB-PK. Stwierdzono, że prowadzenie procesu w podwyższonej temperaturze ma korzystny wpływ na wydajność, zwłaszcza wyraźnie widoczny dla membrany Fumasep FAB-PK, jednak nie wpływający na zmianę podanej kolejności membran.
EN
Current efficiency of electro-electrodialysis was detd. for 3 com. anion exchange membranes by measuring NaOH and H2SO4 concns. The tests showed an increase in product yield with increasing temp. of the process.
EN
In flexible manufacturing systems the most important element in determining the proper course of technological processes, transport and storage is the control and planning subsystem. The key planning task is to determine the optimal sequence of production orders. This paper proposes a new method of determining the optimal sequence of production orders in view of the sum of the costs related to the delayed execution of orders. It takes into account the different unit costs of delays of individual orders and the amount of allowable delays of orders involving no delay costs. The optimum sequence of orders, in the single-machine problem, in view of the sum of the costs of delays may be significantly different from the optimal order, taking into account the sum of delay times.
PL
Zużycie energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa w Polsce w stosunku do zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach gospodarki kształtuje się na poziomie około 30%. Termoizolacja przegród zewnętrznych, wykonana w celu zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię do ogrzewania jest ekonomicznie uzasadniona. Stąd nowelizacja uregulowań prawnych w zakresie zmniejszania wartości współczynnika przenikania ciepła różnych elementów budynku jest jak najbardziej pożądana. W artykule sprawdzono korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające ze zmian wartości współczynnika przenikania ciepła w uregulowaniach prawnych. Wartości normatywne tego współczynnika przewidziane do wdrożenia na rok 2017 są jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie i ekologicznie w warunkach polskich. Okresy zwrotu kosztów ekonomicznych związanych z większymi grubościami termoizolacji (z wymagań na 2014 rok do wymagań od roku 2017) następują w granicach 2-8 lat, a kosztów ekologicznych w granicach 1-5 lat, w zależności od stosowanego źródła ciepła w budynku.
EN
Final energy consumption in the residential sector in Poland in relation to final energy consumption in all sectors of the economy stands at about 30%. The thermal insulation of building walls, constructed in order to reduce the energy demand of buildings for heating is economically justified. Hence the amendment of legislation in reducing the heat transfer coefficient of various elements of the building is most desired. The paper examined the economic and environmental benefits arising from changes in the value of heat transfer coefficient in the legislation. Normative values of this coefficient to be implemented in 2017 are justified economically and ecologically in Polish conditions. The payback periods of economic costs related to larger thicknesses of thermal insulation (from the requirements for 2014 to the requirements since 2017) emerge within 2-8 years, and environmental costs in the range of 1-5 years, depending on the heat source used in the building.
PL
Zagadnienie poprawy efektywności energetycznej jest jednym z najbardziej uzasadnionych ekonomicznie sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W artykule omówiono korzyści ekologiczne wynikające z przeprowadzenia inwestycji polegającej na termoizolacji przegród zewnętrznych budowlanych. Wyznaczono optymalne wartości współczynnika przenikania ciepła pionowej przegrody zewnętrznej, ekologiczną wartość inwestycji oraz ekologiczną efektywność kosztową. Zastosowano wielowariantowość układów budowy przegrody zewnętrznej w odniesieniu do materiałów konstrukcyjnych oraz termoizolacyjnych. Dodatkowo wzięto pod uwagę lokalizację budynku w różnych pięciu strefach klimatycznych Polski oraz źródło ciepła stosowane w budynku.
EN
The issue of improving energy efficiency is one of the most economically viable ways of reducing greenhouse gases’ emission into the atmosphere. The article discusses ecological benefits arising from the performance of the investment based on the thermal insulation of building external walls. The authors determined optimal values of the heat transfer coefficient of the vertical external wall, ecological value of the investment and ecological cost efficiency. Multi-variant systems of the external wall structure were used with respect to construction and thermal insulation materials. Moreover, the location of the building in five different climatic zones in Poland was taken into consideration as well as the heat source used in the building.
EN
The article addresses the problem of determining the sequence of entering orders for production in a flexible manufacturing system implementing technological operations of cutting sheet metal. Adopting a specific ranking of production orders gives rise to the vector of delays and waste in the form of incompletely used sheets. A new method was postulated for determining the optimal sequence of orders in terms of two criteria: the total cost of delays and the amount of production waste. The examples illustrate the advantages of the proposed method compared with the popular heuristic principles.
EN
Plaster plays an important role in the building industry. Besides an aesthetic function it provides the protection of external walls from weather conditions. In the paper thermo insulating Thermopor plaster was described. Its chemical and physical properties and manner of using were defined. The impact on the environment with the use of LCA technique was examined. Thermopor plaster can fulfil a thermo insulating function. The economic and ecological analysis of applying this plaster in the thermo insulation of the external walls of the building was conducted. The use of Thermopor plaster on external walls brings ecological benefits. The reimbursement of ecological cost related to the use of this plaster appears already after 2 to 5 years, depending on the source of heat used, which results from the decrease of thermal energy consumption for heating the building. For economic reasons, the partial reimbursement of cost is obtained as a result of the reduction of heating cost. Although Thermopor plaster has thermo insulating properties similar to typical insulating materials, such as polystyrene or mineral wool, the economic cost of using the plaster for thermo insulation becomes several times higher.
PL
Gospodarowanie odpadami budowlanymi jest zagadnieniem szczególnym w kontekście zmienności ilości i rodzaju ich występowania. Po drugiej stronie wytwarzania odpadów budowlanych, w myśl zrównoważonego rozwoju powinien znajdować się recykling, czy też odzysk, w założeniu zmierzający do całościowego (100%) wykorzystania tych odpadów. W artykule zaprezentowano korzyści wynikające z zastosowania Lokalnych Punktów Gromadzenia Odpadów (LPGO). Analizę oparto o funkcjonujące na terenie kraju przedsiębiorstwa zajmujące się odzyskiem i recyklingiem gruzu.
EN
The management of construction waste is a significant issue in the context of the changeability of amount and types of occurrence. On the other side of the generation of construction waste, in accordance with sustainable development, should be recycling, or recovery, leading to the assumption of the overall (100%) use of the waste. The article presents the advantages of using Local Waste Collection Points. The analysis was based on the operating companies in the country engaged in the recovery and recycling of debris.
14
Content available remote Assigning the cover of Petri nets with subnets of the automatic type
EN
In the article the problem of the decomposition of a concurrent digital automaton for its state machine components is considered. A new method of cover is proposed with safe, live and reversible Petri nets. In order to determine basic and correct P-invariants which generate strongly connected subnets of the state machine type the suitable linear programming problem based on the matrix of marking corresponding to the global states of the net is used. The operating of the method for the example Petri nets is illustrated and benefits in relation to other methods are presented.
PL
W artykule rozważa się problem dekompozycji współbieżnego automatu cyfrowego na jego sekwencyjne składowe automatowe. Zaproponowano nową metodę pokrycia bezpiecznych, żywych i powracanych sieci Petriego. Do wyznaczania p-inwariantów podstawowych i poprawnych, generujących mocno spójne podsieci typu maszyna stanów używa się odpowiedniego zadania programowania liniowego, bazującego na macierzy znakowań odpowiadającej stanom globalnym sieci. Zilustrowano działanie metody dla przykładowych sieci Petriego i przedstawiono zalety w stosunku do innych metod.
EN
The article proposes the manner of determining ecological benefits, which result from thermo insulation of the external walls of the building. In order to assign environment load the technique of life cycle assessment LCA was used, including the division into three damage categories: human health, ecosystem quality and raw materials. The production of thermo insulating materials causes the increase of the environment load, but in the thermal phase of the building usage the negative impact on the environment is reduced due to the reduction of energy demand necessary to heat. A few dozen of thermo insulation variants were examined, depending on the kind of wall, heat source and thermo insulating material. For all cases the analyzed investment turned out to be cost effective in terms of ecological aspects. In each damage category the reduction of the environment load was obtained. The ecological payback period was obtained within 0–5 years.
PL
W artykule rozważa się problem dekompozycji współbieżnego automatu cyfrowego realizowanego w rekonfigurowalnych strukturach cyfrowych na jego sekwencyjne składowe automatowe. Zaproponowano nową metodę wyznaczania P-inwariantów i pokrycia sieci Petriego, które są bezpieczne, żywe i powracalne. Do wyznaczania P-inwariantów używa się odpowiedniego zadania programowania liniowego, wykorzystując macierz znakowań. Przedstawiono zalety nowej metody w porównaniu do metod bazujących na macierzy incydencji. Zilustrowano praktyczne wykorzystanie metody analizując i dekomponując przykładowe sieci Petriego.
EN
In the paper the problem of concurrent state machine decomposition into a set of sequential state machine subcomponents realized in reconfigurable hardware is considered. The new method of detecting P-invariants from reachability matrix, which cover a safe, live and reversible Petri net is proposed. The linear algebraic approach is used for deriving and selecting the most suitable P-invariants, describing synthesizable components of State Machine Decomposable Net. The advantages of a novel method are demonstrated.
18
Content available remote Szybkie mnożenie modulo 2k-1
PL
W artykule przedstawiona jest autorska koncepcja multiplikatora modulo 2k-1, opartego na reduktorze 4:2. Proponowane rozwiązanie można wykorzystać do wyznaczania sumy iloczynów częściowych w strukturze matrycowego oraz równoległego - opartego na strukturze drzewa Wallace, układu mnożącego. Proponowane rozwiązanie daje możliwość wykrywania i szybszej obsługi - mniej poziomów logicznych, przypadków szczególnych mnożenia, związanych ze specyficznymi wartościami sum iloczynów częściowych.
EN
In this article represents the author's conception of multiplier modulo 2k-1, leaning on reducer 4:2. The proposed solution gives the possibility of detecting and the quicker marking - the less logical levels, special cases of multiplication, connected with specific values sums of partial products. This presented solution and circuit can accelerate parallel multplier - built on Wallace tree addition.
PL
W pracy rozważa się problem dopuszczalności liniowej (PDL), do którego sprowadza się wiele praktycznych problemów. Do rozwiązywania niesprzecznego PDL zaproponowano metodę rzutową, w której do konstrukcji wektora rzutowego wykorzystuje się tzw. model selekcji residualnej. Zaproponowano też rozszerzenie tej metody dla przypadku, kiedy nie zakłada się niesprzeczności badanego problemu. Przeprowadzono testy numeryczne, w których porównano prezentowaną metodę z innymi znanymi metodami.
EN
In this paper there is considered the linear feasibility problem. The projection methods for this problem are studied. The so called residual selection model with a Cholesky factorization for construction of projection vector in each iteration is presented. There is proposed modification of this method for the assumption of inconsistency of the system of linear inequalities. If the considered system is inconsistent, we can find the so called ?-optimal solution. The computation results of numerical experiments are presented for projection methods with relaxation parameter equal to 1.0 and 1.5. The presented methods were programmed in Fortran 90. It can be observed that for each tested problem, the results for the projection method with residual selection are better than for others methods: the projection method with largest residuum and the projection method with regular obtuse cone selection. The influence of the relaxation parameter on the convergence is essential. All methods behave better for a bigger relaxation parameter.
PL
W artykule rozważany jest problem ustalania kolejności wprowadzania zleceń do produkcji w dynamicznym środowisku produkcyjnym. Przyjęto założenie, że możliwe jest dodawanie kolejnych zleceń produkcyjnych w trakcie pracy systemu wytwórczego. Zaproponowano nową metodę wyznaczania takiej kolejności zleceń, która jest optymalna ze względu na minimalną sumę opóźnień. Metoda ta daje lepsze rozwiązania niż metoda minimalnego terminu realizacji, czasu obróbki, czy zapasu czasu.
EN
According to the prevailing marketing trend that seeks to fulfil the customer's needs in their entirety, timely execution of production orders became the main criterion for evaluation of the quality of the company's performance. One way of achieving this aim is a proper planning of technological processes and a proper arrangement of production orders to be executed. This paper investigates the issue of sequencing the production orders in a dynamic manufacturing environment. It is assumed that it is possible to add further production orders while the manufacturing system is in operation. A new method for determining the sequence of production orders is proposed; the method is optimal with regard to minimizing the sum of tardiness. The algorithm designed allows deciding whether the base sequence, determined by the minimum deadline calculation, is optimal with regard to minimizing the sum of tardiness. Otherwise, a new sequence of production orders that is optimal in terms of minimizing the sum of tardiness is determined. The method yields better results than the method of minimum deadline, machining time, or time reserve.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.