Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Selected problems of elastic and elastic-plastic stability of steel structure elements are presented. Numerical analyses are concerned with two types of bisymmetrical rolled I-section steel beams, namely beams with no discrete lateral and torsional restraints and with midspan lateral and torsional restraint. Numerical shell model built in ABAQUS software environment was used. Practical conclusions are drawn on the basis of results made available from numerical analyses carried out.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia stateczności sprężystej i sprężysto-plastycznej elementów stalowych. Dokonano analiz numerycznych stateczności dwóch typów belki dwuteowej walcowanej, mianowicie belki bez usztywnień bocznych i przeciwskrętnych w przęśle oraz belki z jednym usztywnieniem w środku rozpiętości. Wykorzystano powłokowy model zbudowany w programie ABAQUS. Na podstawie wykonanych analiz sformułowano wnioski praktyczne.
PL
Omówiono zagadnienia związane z oszacowaniem maksymalnego momentu II rzędu stalowych elementów ściskanych i zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju. Przedstawiono trzy metody oszacowania maksymalnego momentu zginającego, które mogą być wykorzystane do oceny nośności przekroju. Podano wnioski praktyczne.
EN
Problems related to the evaluation of maximum second-order bending moment of steel beam-columns under compression and bending about major axis are dealt with in this paper. Three methods for evaluating the maximum bending moment which can be used to check the cross-section resistance are presented. Practical conclusions are drawn.
PL
Na przykładzie awarii konstrukcji zadaszenia rampy załadowczej hali produkcyjno-magazynowej przedstawiono zagadnienie metodyki projektowania połączeń doczołowych w ujęciu normowym. Skoncentrowano się na podejściu do zagadnienia stosowanym w krajowej normalizacji przed wprowadzeniem eurokodów i na skutkach nadmiernych uproszczeń w wymiarowaniu niektórych typów takich połączeń.
EN
On the example of the roof structure failute of the loading ramp of the industrial building, the problem of methodology for designing tension connections in standard terms was presented. The focus was on the approach taken in national standardization before the introduction of Eurocodes and on the effects of excessive simplifications in the designing of certain types of such connections.
PL
Omówiono problematykę oceny technicznej utraty stateczności stalowych elementów zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności. Przedstawiono sposoby modelowania nośności belek z imperfekcjami w programie ABAQUS. Imperfekcyjne modele numeryczne zbudowano z wykorzystaniem profilu imperfekcji otrzymanego z analizy LBA i przeniesionego do modułu obliczeniowego umożliwiającego analizę GMNIA. Podano zalecenia praktyczne.
EN
Problems related to the technical lateral-torsional buckling resistance of members bent in the plane of section greater moment of inertia are presented. Various methods for the evaluation of imperfect beams modeling in ABAQUS were discussed. The imperfect numerical models were built using the imperfection profile obtained from LBA analysis and transferred to a computational module that allows GMNIA analysis. Practical recommendations are presented.
PL
Scharakteryzowano zagadnienia związane z oceną nośności elementów ściskanych i zginanych eurokodową metodą ogólną. Omówiono kwestie związane z efektami wpływającymi na sprężysty stan krytyczny elementów ściskanych i zginanych. Przedstawiono ogólną zależność stanu krytycznego, która pozwala na bardziej ekonomiczne projektowanie elementów stalowych o przekrojach szerokostopowych. Zamieszczono jej zastosowanie w ocenie nośności prętów realnych. Podano wnioski praktyczne dotyczące normowej weryfikacji nośności wyboczeniowej.
EN
Problems related to the evaluation of beam-column resistance with the use of Eurocode's General Method are dealt with in this paper. Issues related to effects influencing the elastic critical state of beam-columns are discussed. The general relationship for the critical state is presented that allows for more economical design of steel elements of wide flange sections. Its application in the resistance evaluation of real members is presented. Practical conclusions are drawn with regard to codified verification of the buckling resistance.
PL
Przedstawiono problematykę oceny nośności przy wyboczeniu technicznym prętów ściskanych, zwichrzeniu prętów zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju oraz wyboczeniu giętno-skrętnym prętów zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności przekroju i ściskanych. Przytoczono analityczne modele eurokodowe oraz dokonano identyfikacji zastępczej imperfekcji geometrycznej do budowy imperfekcyjnych modeli numerycznych wyboczenia technicznego. Na przykładzie oceny nośności przy wyboczeniu słupa stalowego porównano różne podejścia analityczne oraz numeryczne.
EN
Problems related to the technical buckling resistance of compressed members, lateral-torsional buckling of members bent in the plane of section greater moment of inertia and flexural-torsional buckling of members compressed and bent in the plane of section greater moment of inertia are presented. Analytical Eurocode models are quoted and equivalent geometric amplitudes to build imperfect numerical models have been identified. Various analytical and numerical approaches were compared on examples of the buckling resistance assessment of a real steel column.
PL
Oceniono nośność przekroju stalowych prętów dwuteowych wąsko- i szerokostopowych H, ściskanych i zginanych w płaszczyźnie większej bezwładności. Uwzględniono model przyjęty w normie PN-EN 1993-1-1 oraz model proponowany do nowelizacji eurokodów. Przeprowadzono szereg symulacji Monte Carlo losowej nośności przekroju, uwzględniając najnowsze polskie oraz europejskie dane statystyczne. Podano wnioski i zalecenia praktyczne.
EN
Evaluation of the section resistance of double-tee section members, narrow I and wide H, subjected to compression and major axis bending is carried out in this paper, taking into consideration the model of present European code PN-EN 1993-1-1 and that proposed for the novelization of Eurocodes. A number of Monte Carlo simulations were performed for selected wide and narrow flange sections, taking into consideration recently obtained statistical data in Poland and Europe. Conclusions and practical recommendations are presented.
PL
Przedstawiono problematykę nośności przy wyboczeniu słupów stalowych z uwzględnieniem czynnika termicznego. Opracowano uproszczony dwuliniowy model zachowania się stali w podwyższonych temperaturach. Sformułowano propozycję rozszerzenia zakresu stosowania podejścia Ayrtona-Perry’ego do analitycznego sformułowania krzywej wyboczeniowej w wyjątkowej sytuacji pożaru na sytuacje trwałe, związane z działaniem podwyższonej temperatury. Ujęto też podejście Merchanta-Rankine’a-Murzewskiego do wyboczenia słupów w podwyższonej temperaturze, z uwzględnieniem opracowanego modelu zachowania się stali.
EN
The article presents the problem of buckling capacity of steel columns, taking into account the thermal factor. A simplified bilinear model of steel behavior at elevated temperatures was developed. A proposal was made to extend the scope of the Ayrton-Perry approach to the analytical formulation of a buckling curve in a accidental design situation of fire on persistent situations related to elevated temperature. The Merchant-Rankine-Murzewski approach to buckling of columns at elevated temperature is also concerned, taking into account the developed steel behavior model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.