Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the research was to determine the effect of irradiance on the content of carotenoids in the natural algae community occurring in the Baltic Sea: diatom Skeletonema marinoi, cryptophytes Teleaulax sp., Rhodomonas sp., and dinoflagellate Heterocapsa triquetra. In the natural population of Skeletonema marinoi, the highest fucoxanthin content was observed in the morning and afternoon, unlike with diatoxanthin+diadinoxanthin, where a mean of 0.008 pg cell-1 was found at dawn and at dusk, whereas maximum values were observed at noon (mean 0.017 pg cell-1). Similar tendencies related to diurnal variations in the content of xanthophylls involved in the xanthophyll cycle occurred also in dinoflagellate Heterocapsa triquetra. In cryptophytes Teleaulax sp. and Rhodomonas sp., no carotenoids of the xanthophyll cycle were detected. The content of alloxanthin showed diurnal variation from 0.048 pg cell-1 to 0.085 pg cell-1 and was not clearly correlated with the irradiance.
EN
Mathematical expressions were derived describing the distribution and concentration of individual phytoplankton pigments with respect to biotic factors in the southern Baltic. Relationships were established between the chlorophyll a concentration and the total phytoplankton biomass (represented by the organic carbon content), as well as between the concentration of marker pigments and the biomasses of the corresponding phytoplankton classes. Knowledge of chlorophyll a concentrations allows the phytoplankton biomass to be estimated with a precision characterised by relative statistical errors according to logarithmic statistics of σ_= ca 56%. The best approximation was obtained for the dependence of the Bacillariophyceae biomass on the fucoxanthin concentration (σ_= 60%), Chlorophyceae on the lutein concentration (σ_=48%), and the total biomass of Dinophyceae, Bacillariophyceae and Euglenophyceae on the concentration of diadinoxanthin, the main carotenoid pigment present in cells of species from these classes (σ_=60%).
EN
In April 2001 a local bloom of the heterokont phytoflagellate Pseudochattonella farcimen (Riisberg I., 2008) (initially named Chattonella aff. verruculosa) was observed for the first time in the southern part of the Gulf of Gdańsk. The species occurred in high cell densities: the count was 11.5 × 10^6 cells dm^-3 and the biomass 927.5 ugC dm^-3.
4
Content available remote Factors affecting the occurrence of algae on the Sopot beach (Baltic Sea)
EN
The occurrence of algae on the Sopot beach was investigated from 2004 to 2006 from the beach management point of view. Various methods were applied in an attempt to understand the mechanisms underlying the accumulation of algae on the shoreline. They included daily observations of the occurrence of macrophyta on the beach, absorption measurements of acetone extracts of the particulate matter in the seawater, the collection of macrophyta and phytoplankton samples for biomass and taxonomic identification, and determination of the degree of decomposition on the basis of chloropigment analyses. The results were related to the environmental conditions: meteorological data and the physico-chemical parameters of the seawater. The biomass recorded on the beach consisted mainly of macroalgae and a small proportion of sea grass (Zostera marina). The phytoplankton biomass consisted mainly of dinoflagellates, diatoms, cyanobacteria, euglenoids and cryptophytes. The conclusions to be drawn from this work are that the occurrence of huge amounts of macrophyta amassing on the Sopot beach depends on the combined effect of high solar radiation in spring and summer, high-strength (velocity × frequency) south-westerly winds in May-September, followed by northerly winds, bringing the macrophyta from Puck Bay on to the Sopot beach. At the same time, their abundance along the beach varies according to the shape and height of the shore, the wind strength and the local wind-driven seawater currents. According to estimates, from 2.2-4.4 × 102 tons (dry weight) of macrophyta can be moved on to the Sopot beach in one hour. In October, strong south-easterly winds can also transport huge amounts of decomposing biomass onshore. The phytoplankton content in the total biomass is negligible, even though at low concentrations its biological activity may be considerable. The intensive phytoplankton blooms observed on the Sopot beach in summer are not always caused by cyanobacteria.
5
Content available remote Persistent organic pollutants in plankton from the Gulf of Gdańsk
PL
Zanieczyszczenia antropogeniczne, w tym trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) wnoszone są do środowiska morskiego z wodami rzek i ścieków oraz w wyniku procesów transportu atmosferycznego. W środowisku morskim podlegają procesom transportu i transformacji w biotopie i w biocenozie, zależnym od warunków panujących w danym ekosystemie oraz właściwości fizykochemicznych samych związków. Pomimo wielu badań, cykl biogeochemiczny związków z grupy TZO w strefach przybrzeżnych pozostaje rozpoznany w niewystarczającym stopniu. W szczególności określenie ekologicznych i ekotoksykologicznych zagrożeń, jakie niesie dla środowiska morskiego wprowadzanie doń hydrofobowych mikrozanieczyszczeń organicznych wymaga rekonstrukcji dróg ich migracji oraz rozpoznania zależności determinujących ich rozmieszczenie w środowisku. Jedną z właściwości związków pochodzenia antropogenicznego jest ich zdolność do kumulacji w tkankach organizmów żywych. Podstawowym zagadnieniem jest zatem określenie stopnia kumulacji badanych związków w poszczególnych ogniwach łańcucha troficznego, którego końcowymi elementami są ryby i człowiek. Organizmy planktonowe stanowią początkowe ogniwa łańcucha troficznego i odgrywają istotną rolę w przenoszeniu zanieczyszczeń pomiędzy składowymi abiotycznymi i biotycznymi ekosystemu. Celem prezentowanej pracy było określenie stężeń związków z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), polichlorowanych bifenyli (PCB) oraz wybranych pestycydów chloroorganicznych (lindan, heksachlorobenzen - HCB) w naturalnych zespołach planktonowych ekosystemu Zatoki Gdańskiej. Próbki planktonu pobierano przy użyciu siatki planktonowej o średnicy oczek 60 m. W próbkach wykonano oznaczenia składu gatunkowego. Analizowane zanieczyszczenia izolowano z liofilizowanych próbek planktonu stosując ekstrakcję chlorkiem metylenu. Po zastosowaniu procedur oczyszczania ekstraktów, WWA oznaczano stosując kapilarną chromatografię gazową z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID. Zanieczyszczenia chloroorganiczne oznaczano stosując detektor wychwytu elektronów ECD. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że organizmy planktonowe są najbardziej zanieczyszczone związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodo-rów aromatycznych (WWA > PCB > HCB) . Najwyższe stężenia analizowanych związków obserwowano w materiale pobieranym na stacji zlokalizowanej w pobliżu Portu Wojennego w Gdyni i toru wodnego. W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono istnienia korelacji pomiędzy zawartością trwałych zanieczyszczeń organicznych a zawartością lipidów w organizmach planktonowych. Analiza zbioru wyników nie wykazała zmienności międzygatunkowej i sezonowej. Stwierdzono natomiast istnienie statystycznie istotnej korelacji pomiędzy poziomem TZO w planktonie i TZO rozpuszczonych w wodzie w miejscu pobierania próbek. Wskazuje to na możliwość wykorzystania planktonu do monitorowania poziomu zanieczyszczeń organicznych w danym akwenie.
EN
The diatom Dactyliosolen fragilissimus (Bergon) Hasle 1996 (syn. Rhizosolenia fragilissima Bergon 1903) occurs in the western Baltic Sea predominantly in summer, sometimes forming blooms. In autumn 2005, numerous D. fragilissimus cells were observed for the first time in the coastal waters of the Gulf of Gdańsk. In November 2005 a bloom was formed: at its peak, the diatom count was 1.1 × 106 cells dm-3 and its biomass was 8.9 mg dm-3.
7
Content available remote Carotenoid pigments in Baltic Sea sediments
EN
Carotenoid pigments were examined in vertical profiles of Baltic sediments in early summer (June 1994). High-performance liquid chromatograms (HPLC) displayed high concentrations of carotenoids in an anoxic environment in cores from the Gotland Basin, Bornholm Deep and Gdansk Deep. Cyanobacterial pigments were found to be present in the surface sediments of the Gdansk and Bornholm Deeps. Dinoflagellate and diatom carotenoids were the major contributors of pigments in the Gotland Basin. Carotenoids were used as biogenic indicators of the diagenesis of organic matter and the condition of Baltic Sea sediments.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.