Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Najważniejszym procesem termodynamicznym, zachodzącym w silniku jest proces spalania paliwa. Badanie tego procesu jest możliwe przy wykorzystaniu skomplikowanych modeli matematycznych i wyników bardzo kosztownych badań laboratoryjnych. W niniejszym artykule podjęto próbę wyodrębnienia z dwustrefowego modelu procesu spalania w silnikach samochodowych liczb kryterialnych podobieństwa, wykorzystując zarówno metodę równań różniczkowych, jak i metodę analizy wymiarowej. Liczby te mogłyby, według zasad teorii podobieństwa, uprościć procedury badawcze.
EN
The most important thermodynamic process taking place in the engine is the combustion process. The study of this process is possible by using complex mathematical models and very costly laboratory test results. This study attempts to isolate similarity criterion numbers in the-zone combustion model of car engines using both the method of differential equations and the method of dimensional analysis. These numbers could, according to the principles of similarity theory simplify the testing procedure.
PL
W pracy przeanalizowano zmiany zredukowanych bezwymiarowych temperatur: maksymalnej i średniej, charakteryzujących proces spalania, które obliczono z modelu dwustrefowego. Wykorzystano wyniki badań laboratoryjnych silnika Fiat 1100 MPI, głównie wyniki pomiarów ciśnienia indykowanego.
EN
In the work analysed changes of maximum and average reduced dimensionless temperatures, characterising combustion process, that were calculated from two-zone model. Laboratory test results of a Fiat 1100 MPI were used, mainly indicated pressure measures.
PL
W pracy zaproponowano sposób analizy współcześnie produkowanych samochodowych silników spalinowych ZS i ZI przy wykorzystaniu kryteriów podobieństwa. Badania przeprowadzono w oparciu o znane liczby podobieństwa oraz nowe, utworzone i zastosowane do celów tej analizy.
EN
The paper proposes a way of analyzing modern diesel and spark ignition car engines, making use of similarity criteria. The research was made on the basis of similarity numbers known in practice and new ones created and applied in this analysis.
PL
W pracy zaproponowano sposób analizy zjawisk zachodzących w silniku ZI wykorzystując sprawdzone w praktyce liczby kryterialne podobieństwa zastosowane w ocenie gazowych płomieni dyfuzyjnych palników przemysłowych.
EN
The paper proposes a way of analysing phenomena that take place in spark ignition engine, making use of the checked in practice similarity numbers applied in estimation of gas flames in diffusion gas burners.
EN
The paper proposes a way of analysing phenomena that take place in diesel turbo engine, making use of the checked in practice similarity numbers, applied in estimation of gas flames in diffusion gas burners. Some dependences of mean burning temperature on boundary conditions have been acquired, such as A, and mean velocity of flow trough inlet valve. Authors undertook hypothesis that the criterion similarity numbers used for estimation of diffusive flames of gas- industrial burners could be used for estimation phenomena occurring in combustion engines. This permits basing on similarity theory on conclusion of parameters dimension for different combustion engines. In industrial burner dimensions of cylindrical combustion chamber do not change at the time of, whereas in combustion engine changes only combustion chamber length. A following similarity is the manner of substrata feeding into combustion chamber. The combustion process of the fuel is in both runs a similar process, with this however a difference that in industrial burners it runs impromptu continuous, and the CI engine begins and finishes in 4 piston-strokes cycles. Authors presented data concerning of the free flow area between valve seat and valve head as well results of calculations of CI engine with supercharging.
PL
W pracy zaproponowano sposób analizy zjawisk zachodzących w silniku ZS z doładowaniem wykorzystując sprawdzone w praktyce liczby kryterialne podobieństwa zastosowane w ocenie gazowych płomieni dyfuzyjnych palników przemysłowych. Uzyskano zależności średniej temperatury spalania od warunków brzegowych takich jak współczynnik nadmiaru powietrza i średniej prędkości przepływu powietrza przez zawód dolotowy. Autorzy przyjęli hipotezę, że liczby kryterialne podobieństwa wykorzystywane do oceny dyfuzyjnych płomieni gazowych palników przemysłowych mogą być zastosowane do oceny zjawisk zachodzących w silnikach spalinowych. Pozwala to w oparciu o teorię podobieństwa na wnioskowanie o wielkości parametrów różnych silników spalinowych. W palniku przemysłowym wymiary cylindrycznej komory spalania nie zmieniają się w czasie, natomiast w silniku spalinowym zmienia się tylko długość komory spalania. Kolejnym podobieństwem jest sposób doprowadzenia substratów do komory spalania. Proces spalania paliwa jest w obu sytuacjach procesem podobnym, z tą jednak różnicą, że w palnikach przemysłowych przebiega w sposób ciągły, a silniku ZS rozpoczyna się i kończy w okresach co 4 suwy tłoka. Autorzy zaprezentowali dane dotyczące Swobodnego pola przepływu między gniazdem a grzybkiem zaworu oraz wyniki obliczeń silnika ZS z doładowaniem.
6
Content available remote Podobieństwa bilansów energii czterosuwowych silników z zapłonem iskrowym
PL
W pracy przedstawiono analizę bilansu energii czterosuwowego silnika o zapłonie iskrowym pod względem podobieństw parametrów różnych silników tego typu. Straty składowe pozwalają określić wpływ poszczególnych czynników na pracę silników w różnych warunkach i ustalić środki prowadzące do poprawienia wyników. Celem tej analizy było zmniejszenie ilości zmiennych parametrów, co wpływa nie tylko na koszt planowanych badań, ale i na uproszczenie obliczeń.
EN
The work presents the energy balance analysis of a four-stroke engine with spark ignition taking into consideration some similarities of variables of different car engines of mis type. The constituent loss allows to recognise the influence of individual factors on the engines1 work in different conditions and establish some means leading to the improvement of results. The aim of the analysis was to decrease the number of changeable variables which influences not only the cost of planned research but also of the calculations and their simplifying.
PL
W pracy zaproponowano sposób analizy zjawisk zachodzących w silniku ZS wykorzystując sprawdzone w praktyce liczby kryterialne podobieństwa zastosowane w ocenie gazowych płomieni dyfuzyjnych palników przemysłowych. Liczby te wyznaczono na podstawie danych hamownianych silnika ZS.
EN
The paper proposes a way of analyzing phenomena that take place in diesel engine, making use of the checked in practice similarity numbers applied in estimation of gas flames in diffusion gas burners. The numbers were selected on the basis of data of diesel engine testing.
PL
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane w opisie zjawisk zachodzących w silniku spalinowym liczby kryterialne podobieństwa. Przeanalizowano krajową i zagraniczną literaturę w celu znalezienia istniejących zastosowań liczb podobieństwa. Dokonano też oceny możliwości badań parametrów wchodzących w skład przedstawionych liczb podobieństwa.
EN
The work lists similarity numbers mostly used in descriptions of phenomena taking place in motor - car engine. To find the existent use of similarity numbers both Polish and foreign literary references were studied. Also research possibility of parameters, that the presented similarity numbers consist of, was estimated.
9
Content available remote Podobieństwa bilansów energii czterosuwowych silników ZI
PL
W pracy przedstawiono analizę bilansu energii czterosuwowego silnika o zapłonie iskrowym pod względem podobieństw parametrów różnych silników tego typu. Straty składowe pozwalają określić wpływ poszczególnych czynników na pracę silników w różnych warunkach i ustalić środki prowadzące do poprawienia wyników. Celem tej analizy było zmniejszenie ilości zmiennych parametrów, co wpływa nie tylko na koszt planowanych badań, ale i na uproszczenie obliczeń.
EN
The work presents the energy balance analysis of a four-stroke engine with spark ignition taking into consideration some similarities of variables of different car engines of this type. The constituent loss allows to recognize the influence of individual factors on the engines ork in different conditions and establish some means leading to the improvement of results. The aim of the analysis was to decrease the number of changeable variables which influences not only the cost of planned research but also of the calculations and their simplifying.
PL
W pracy przedstawiono analizę parametrów pracy silnika spalinowego o zapłonie iskrowym. Parametry te podzielono ze względu na ich zmiany w czasie oraz sposób monitorowania. Rodzaj pomiaru oraz sposób jego monitorowania wpływa nie tylko na dokładność uzyskanych wyników, ale i koszt planowanych badań. Udoskonalanie sposobów monitorowania parametrów wiąże się głównie z postępem techniki komputerowej i informatycznej.
EN
The paper presents variables analysis of work of motor car engine with spark ignition. The variables are divided regarding their changeableness in time and the way of monitoring. The type of testing and the way of its monitoring concerns not only the precision of results but also the expenses of the research. Improvement of the ways of variables monitoring is mainly bound to the progress in computer science and technology.
11
Content available remote Reliability as car parts' quality measure
EN
Reliability of a car depends from of its systems, subsystems and parts' reliability which have direct and indirect impact on the final product's quality. Reliability of a car depends on the reliability of its elements and these are linked together forming specific systems. So, impairment or malfunction of only one of these elements influences in a specific way some other elements, and the other way round which depends upon the system of arrangement (in series or in parallel).
PL
W pracy powiązano trwałość i jakość eksploatacyjną pojazdu samochodowego, będącego zbiorem zespołów, układów i szeregu części, z niezawodnością. Hierarchiczne uporządkowanie podziału strukturalnego elementów pojazdu, umożliwia przybliżenie złożonego problemu niezawodności i zrozumienie istotnych czynników wpływających na jego ocenę.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.