Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The changes in Malopolska farms equipment with chosen tractor brands were presented. The study involved 356 farms, located in Malopolska region, in which 855 tractors were reported. The analyzes demonstrated that Ursus tractors purchase dominated several years ago, while the last years are characterized by a large variety of purchased equipment. The most commonly bought brands of tractors in the examined farms include Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson and John Deere. These brands account for over 76% of purchased tractors.
PL
Przedstawiono zmiany wyposażenia małopolskich gospodarstw w ciągniki rolnicze wybranych marek. Badania dotyczyły 356 gospodarstw, zlokalizowanych na terenie Małopolski, w których odnotowano 855 ciągników. Przeprowadzone analizy wykazały, że o ile przed kilkunastu laty dominowały zakupy ciągników marki Ursus, to ostatnie lata cechują się znaczną różnorodnością nabywanego sprzętu. Najczęściej kupowane marki ciągników w badanych obiektach to: Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson oraz John Deere. Wymienione marki stanowią ponad 76% zakupionych ciągników.
EN
This paper presents software supporting management of agricultural holding. Programs supporting farmer activity are divided into two groups: software for current farm management (record and reporting) and for planning and design. The Organizer of Agricultural Technology OTR-7 software is an example of the second group of applications. It enables to design a fleet for farm and to calculate a coefficients characterizing its production results.
PL
Przedstawiono oprogramowanie wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym. Programy do wspomagania działalności rolnika podzielono na dwie grupy: programy do bieżącego zarządzania gospodarstwem (ewidencyjnosprawozdawcze) oraz do planowania i projektowania. Przykładem drugiej grupy aplikacji jest program Organizator Techniki Rolniczej OTR-7. Program umożliwia zaprojektowanie parku maszynowego dla gospodarstwa oraz wyliczenie wskaźników charakteryzujących jego wyniki produkcyjne.
EN
The aim of the conducted study was to evaluate to what extent information technologies are used by farmers engaged in fruit-growing production with respect to implementing and maintaining a production system that is compliant with the GLOBAL G.A.P. standards. The study covered 71 farms associated in five producer groups. The study was conducted in Łódzkie and Mazowieckie provinces. Commercial farms were used in the study; those farms use the latest technologies and means in production, and they achieve high yields. In order to reach the established aim of the study, a survey was conducted. Based on the survey, it was estimated to what extent those farms use information technologies when designing the production system and implementing the GLOBAL G.A.P. system. Most of the studied farmers do not see the benefits of implementing quality systems in primary production. Based on the conducted study it was found that information on the principles of quality systems as well as information concerning plant protection are usually searched for on the Internet, whereas trade journals are the most trusted by the surveyed farmers as regards information on new technologies. When it comes to fertilization, the studied farmers use information technologies to a very small extent. All the respondents claim that development of new production technologies is conditioned by the access to a quick and accurate source of information.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena zakresu wykorzystania technologii informacyjnych przez rolników prowadzących produkcję sadowniczą w zakresie wdrażania oraz utrzymywania systemu produkcji zgodnego z zasadami GLOBAL G.A.P. Badaniami objęto 71 gospodarstw zrzeszonych w pięciu grupach producenckich. Badania przeprowadzono na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Do badań wykorzystano gospodarstwa towarowe, które stosują w produkcji najnowsze technologie i środki oraz osiągają wysokie plony. W ramach celu realizacji założonego celu badań przeprowadzono wywiad, na podstawie którego oszacowano w jakim zakresie korzystają z technologii informacyjnych przy projektowaniu systemu produkcji oraz przy wdrażaniu systemu GLOBAL G.A.P. Większość badanych rolników nie dostrzega korzyści z wdrażania systemów jakości w produkcji pierwotnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najczęściej informacje o zasadach systemów jakości oraz informacje dotyczące ochrony roślin poszukiwane są w źródłach internetowych, natomiast czasopisma branżowe cieszą się największym zaufaniem ankietowanych rolników w zakresie informacji o nowych technologiach. Ankietowani rolnicy w bardzo małym zakresie korzystają z technologii informacyjnych w zakresie nawożenia. Wszyscy ankietowani twierdzą, że rozwój nowych technologii produkcji jest uwarunkowany dostępem do szybkiego i rzetelnego źródła informacji.
EN
The aim of the study was to determine the spatial distribution of farm equipment with technical means of production in a given period of time (the period of the agricultural census in 1996, 2002 and 2010) of 20 counties of Lubelskie Voivodeship. The scope of work included the spatial database of the examined region at the level of counties. The data were taken from the European Statistical Office and related inter alia to variables such as: agricultural tractors, self-propelled machinery or residential areas per unit area of the farm. Then the analysis of the spatial distribution in 1996, 2002 and 2010 was conducted, and spatial changes were determined. Based on the accepted diagnostic variables a synthetic indicator was determined and the multi-scale phenomenon was described with one feature.
PL
Celem pracy było wyznaczenie rozkładu przestrzennego wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji w wybranych latach (1996, 2002 i 2010) na poziomie 20 powiatów województwa lubelskiego. Zakres pracy obejmował wykonanie przestrzennej bazy danych badanego województwa na poziomie powiatów. Dane atrybutowe zostały pozyskane z opracowań Europejskiego Urzędu Statystycznego i odnosiły się min. do takich zmiennych jak: ciągniki rolnicze, maszyny samobieżne czy powierzchnie użytkowe w przeliczeniu na jednostkę powierzchni gospodarstwa. Następnie została przeprowadzona analiza rozkładu przestrzennego w 1996, 2002 i 2010 roku oraz wyznaczone zostały zmiany przestrzenne. Na podstawie przyjętych zmiennych diagnostycznych został wyznaczony wskaźnik syntetyczny a zjawisko wieloskalowe zostało opisane jedną cechą.
EN
The main civilization issue of the 21st century is a rapid increase of the waste and pollution amount which influences the natural environment degradation. As early as in the 20th century, the increase in the amount of municipal waste and waste from agri-food industry was reported. Waste chemical composition gives optimal conditions for the development of microorganisms. Under aerobic and non-aerobic conditions bacteria decompose organic compounds which results in gases emission (CH4, H2S, CO2, NOx), while nitrogen, phosphorus and potassium compounds remain in the post-ferment. These compounds may be diffused into the environment and create a risk of homeostasis corruption. Biogenic elements are transferred to surface water and corrupt the ecosystem balance causing its eutrophication. Various types of fermentation may be distinguished, but the methane fermentation may play a special role with regard to the sustainable energy sources and waste management. This process converts energy included in the biomass into the utility fuel – a source of clean sustainable energy which dśs not negatively influence the environment. Biogas may be combusted in the boiler in order to obtain thermal energy used for heating rooms or in a gas engine which drives the current generator. It is worth noticing that the above method is a desired one of transforming waste ie organic recycling. The research results of biogas production from the organic fraction of municipal waste in co-fermentation with the agricultural mass as well as the suitability of the post-ferment for energy purposes were presented in the paper. In order to image the calorific value of the post-ferment, the tests were carried out on 6 batch mixes where in each one the organic fraction of municipal waste occurred.
PL
Głównym problemem cywilizacyjnym XXI wieku jest gwałtowny wzrost ilości odpadów i zanieczyszczeń przyczyniających się do degradacji środowiska naturalnego. Już w XX wieku dał się zauważyć wzrost ilości odpadów komunalnych i pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego. Ich skład chemiczny stwarza optymalne warunki do rozwoju mikroorganizmów. Bakterie w warunkach tlenowych i beztlenowych Utilization of Post-Ferment from Co-Fermentation Methane for Energy Purposes 237 rozkładają związki organiczne w procesie fermentacji. W wyniku tej przemiany następuje emisja gazów (CH4, H2S, CO2, NOx) i związków azotowych, fosforowych i potasowych. Związki te przedostają się do atmosfery i wód powierzchniowych, gdzie naruszają równowagę ekosystemu, powodując jego eutrofizację. Wyróżniamy różnego rodzaju fermentacje, jednak to fermentacja metanowa może odgrywać szczególną rolę w kontekście pozyskiwania odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami. Proces ten przekształca energię zawartą w biomasie w użyteczne paliwo będące źródłem czystej energii odnawialnej, niewpływającej negatywnie na środowisko. Biogaz może być spalany w kotle w celu uzyskania energii cieplnej wykorzystanej do ogrzewania pomieszczeń, lub w silniku gazowym napędzającym generator prądu. Warto zauważyć, że metoda wykorzystująca fermentację metanową należy do pożądanych sposobów przekształcania odpadów, tj. recyklingu organicznego. W pracy przedstawiono wyniki badań wytwarzania biogazu z organicznej frakcji odpadów komunalnych w kofermentacji z masą pochodzenia rolniczego oraz wykazano przydatność pofermentu na cele energetyczne. Do zobrazowania wartości opałowej pofermentu badania przeprowadzono na sześciu mieszankach wsadowych, gdzie w każdym występowała frakcja organiczna odpadów komunalnych.
PL
Celem pracy było określenie przydatności nawozów wolnodziałających do optymalizacji efektywności produkcji selera korzeniowego w warunkach integrowanej produkcji. Doświadczenie założono na glebie o składzie granulometrycznym gliny średniej. Rośliną testową był seler korzeniowy odmiany Diamant. Do nawożenia użyto nawozu wolnodziałającego o zawartości składników nawozowych N - 18%, P - P2O5 - 5% i K - K2O - 11%, saletry amonowej, superfosfatu potrójnego granulowanego oraz soli potasowej. Doświadczenie obejmowało 13 poziomów nawożenia i obiekt kontrolny. Doświadczenie założono 2.05.2012, rośliny zebrano 29.10.2012. Czynnikiem doświadczenia było zróżnicowane nawożenie. Uprawę oraz ochronę roślin prowadzono w oparciu o metodykę integrowanej produkcji selera korzeniowego. Zastosowano nawozy konwencjonalne (superfosfat, sól potasowa oraz saletra amonowa) oraz kombinacje nawozów konwencjonalnych i nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników. We wszystkich poziomach nawożenia zastosowano nawożenie fosforowe, potasowe oraz mikroelementowe w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu roślin przy założonej wielkości plonu na poziomie 50 Mg · ha–1. Doświadczenie obejmowało 13 poziomów nawożenia i obiekt kontrolny. Na podstawie wyników przeprowadzonych doświadczeń obliczono wskaźniki obrazujące efektywność nawożenia azotowego: efektywność agronomiczną, współczynnik produktywności, efektywność fizjologiczną, efektywność odzysku oraz efektywność usunięcia. Plon roślin w obiekcie kontrolnym wynosił 32,1 Mg · ha–1. Nawożenie w ilości 200 kg agroblenu i pełnej dawki fosforu i potasu spowodowało zwiększenie plonowania o ponad 13 Mg. Największy plon, wynoszący 55,8 Mg · ha–1, uzyskano w obiekcie z dodatkiem 400 kg agroblenu i pełnej dawki fosforu i potasu. Najbardziej optymalne wartości wskaźników efektywności nawożenia uzyskano w obiektach z dodatkiem nawozu wolnodziałającego w ilości 200 i 400 kg · ha–1. Największy plon uzyskano w obiekcie nawożonym nawozami tradycyjnymi w ilości 150 kg N oraz pełnej dawki fosforu i potasu. Obliczone wskaźniki efektywności nawożenia sugerują, że optymalizacja nawożenia z udziałem nawozów wolnodziałających może kilkakrotnie poprawić efektywność nawożenia w stosunku do integrowanych metod produkcji z wykorzystaniem nawozów konwencjonalnych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że optymalizacja nawożenia w warunkach intensywnej produkcji może ograniczyć ilość rozpraszanych w środowisku składników nawet o 50% przy utrzymaniu wysokich plonów roślin.
EN
The aim of the research was to estimate the usage possibilities of slow-release fertilizers in the process of effectiveness optimalization of celeriac production within the system of integrated production. The granulometric composition of the soil where the experiment was set up equalled the composition of medium plasticity clay. The test was carried out with the use of ‘Diamant’ celeriac. A slow-release fertilizer, the components of which amounted to N - 18%, P - P2O5 - 5% and K - K2O - 11%, ammonium nitrate, granular triple superphosphate and potassium salt, was used in the fertilization process. The experiment, set up on May 5, 2012, concerned 13 levels of soil fertilization and a checkpoint. Yield was collected on October 29, 2012. The factor of the experiment was diverse fertilizing. Both the cultivation and the protection of plants were conducted with regard to the methodology of integrated production of celeriac. The plants were given treatment with conventional fertilizers (such as superphosphate, potassium salt and ammonium nitrate) and with a combinations of convantional fertilizers with slow-release fertilizers. Phosphorus, potassium and microelements were used at all levels of fertilization, in the amount required for the fertilization of plants with the predicted crop size of 50 Mg · ha–1. The experiment concerned 13 levels of soil fertilization and a checkpoint. On the basis of the results obtained, the indicators of nitrogen fertilizing effectiveness were calculated and they included: agronomic effectiveness, productivity indicator, physiological effectiveness, recycling effectiveness and elimination effectiveness. The crop at the checkpoint was 32.1 Mg · ha–1. Fertilizing with 200 kilograms of agroblen and a full dose of phosphorus and potassium resulted in yield increase of over 13 Mg. The highest yield, amounting to 55.8 Mg · ha–1, was obtained with the use of 400 kilograms of agroblen and a full dose of phosphorus and potassium. The fertilization effectiveness indicator values were most optimal on the areas where the slow-release fertilizer was added in the amount of 200 and 400 kg · ha–1. The highest yield was obtained on the area fertilized with conventional fertilizers in the amount of 150 kilograms of N and a full dose of phosphorus and potassium. The calculated fertilization effectiveness indicators show that the optimization of the fertilization process with the use of slow-release fertilizers may increase fertilization effectiveness several times as compared to the integrated production methods with the use of conventional fertilizers. The results of the research prove that the optimization of the fertilization process in intensive farming may decrease the amount of components diffused in the environment by 50 per cent, while retaining high yield.
PL
We współczesnym rolnictwie bardzo ważne jest właściwe nawożenie mineralne. Stosowanie niewłaściwych dawek powoduje zmniejszenie plonów roślin, zwiększenie kosztów uprawy oraz wpływa niekorzystnie na środowisko. Ten ostatni aspekt staje się coraz ważniejszy, gdyż niewykorzystane przez rośliny składniki mineralne stanowią dla środowiska duże zagrożenie. W celu prawidłowego doboru nawożenia mineralnego rolnik może skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania, które pomoże mu osiągnąć pożądane efekty. Alternatywą komercyjnych programów jest autorski program Nawozy-2, opracowany w celu umożliwienia doboru prawidłowej dawki nawozów. Wykorzystane w nim algorytmy są uproszczone, a interfejs przyjazny dla użytkownika. Program cieszy się zainteresowaniem rolników, umożliwiając wyliczenie prawidłowego nawożenia oraz dobranie dawki nawozów mineralnych. W pracy przedstawiono opis programu oraz zastosowane w nim algorytmy i techniki obliczeniowe.
EN
In the modern agriculture is very important to the proper application of mineral fertilizers. The use of incorrect dosages will reduce crop yields, increasing the cost of cultivation and adversely affect the environment. This last aspect is becoming increasingly important, because not used by plants minerals are the major threat to the environment. For proper selection of mineral fertilizers a farmer can use specialized software that will help him to achieve the desired results. An alternative to commercial software is author's program Nawozy-2, designed to allow the selection of the correct dosage of fertilizers. Used in this program the algorithms are simplified and interface is user-friendly. Program to attract the interest of farmers, enabling the calculation of the correct dosage adjustment of fertilization and quantity mineral fertilizers. The paper presents a description of the program and the algorithms and computational techniques used in it.
PL
Celem pracy było wykazanie możliwości zastosowania małych biogazowni rolniczych w gospodarstwach ekologicznych na przykładzie gospodarstw zlokalizowanych na terenie gmin powiatu staszowskiego. Gospodarstwa te ukierunkowały się na ekologię jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Rolnictwo ekologiczne oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, nieprzetworzonych technologicznie. Większość gospodarstw konwencjonalnych na terenie powiatu staszowskiego posiada słabo rozwinięte zaplecze techniczne i prowadzi gospodarkę ekstensywną, co ułatwia ich przestawienie na produkcję ekologiczną. Zasadniczą przyczyną w gospodarstwach ekologicznych zubażania gleby w składniki pokarmowe jest ich „wywożenie” z gospodarstwa wraz ze sprzedawanymi płodami rolnymi. Poza wywożeniem składników pokarmowych z płodami rolnymi następują ich straty poprzez wymywanie. Nawożenie w gospodarstwach ekologicznych oparte jest na masach odpadowych z produkcji zwierzęcej (obornik, gnojówka, gnojowica). Problemem podczas nawożenia nawozami naturalnymi w gospodarstwach ekologicznych jest wprowadzanie w obieg nasion chwastów, które występują w tych masach.
EN
Ecological farming is a system of farming characterized by sustainable plant and animal production within a farm, based on biological and mineral products that are not technologically processed. A majority of conventional farms in Staszów District has a weakly developed technical infrastructure and is engaged in extensive farming, which facilitates adapting to ecological farming. The fundamental reason for soil impoverishment in nutrients in ecological farms is their transfer from the farms while selling crops. The removal of nutrients due to crop selling is followed by their loss through leaching. Fertilizing in ecological farms is based on animal production wastes (manure, liquid manure, slurry). Fertilizing with natural fertilizers is problematic due to introducing into the object weed kernels which are found in these masses.
PL
Celem pracy było określenie akumulacji żelaza w poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego ekosystemu wodnego w warunkach ekstensywnego chowu karpi. Na podstawie zawartości tego pierwiastka w biotycznych i abiotycznych elementach ekosystemu oszacowano stopień jego zanieczyszczenia. Badania wykonano w stawie hodowlanym, położonym w Mydlnikach, zasilanym wodą z rzeki Rudawa. Z badanego stawu pobrano: wodę, osad z dna stawu, organizmy bentosu reprezentowane przez larwy muchówek z rodziny ochotkowatych, a także karpie, z których wypreparowano narządy w największym stopniu związane z metabolizmem metali (skrzela, gonady, wątroba i mięśnie). We wszystkich próbkach oznaczono zawartość żelaza metodą emisyjnej spektrometrii atomowej w aparacie JY 238 ULTRACE Jobin Yvon Emission. Mineralizację próbek wykonano metodą na mokro w systemie zamkniętym z wykorzystaniem energii mikrofalowej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w badanym ekosystemie nie ma zagrożenia zatrucia żelazem. Zawartości tego pierwiastka w wodzie i osadach dennych są porównywalne do innych akwenów, pochodzenia antropogennego i naturalnego. Stwierdzono wysoką wartość współczynnika wzbogacenia osadów w żelazo w stosunku do jej zawartości w wodzie. Zawartość żelaza w organizmach bentosu przyjmowała wysokie wartości, od 1189 do 1997 mg · kg–1 s.m. W organizmach badanych ryb zawartość żelaza kształtowała się w zakresie od 2,951 do 395,9 mg · kg–1 s.m. Najwięcej tego pierwiastka stwierdzono w skrzelach, następnie w wątrobie, gonadach, a najmniej żelaza akumulowały mięśnie. Dane literaturowe wskazują, że niezależnie od ilości żelaza w środowisku współczynnik bioakumulacji w organach ryb przyjmuje wartość zbliżoną do uzyskanych w badaniach własnych. Zawartość żelaza w skrzelach i wątrobie ryb jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska związkami żelaza.
EN
The aim of this study was to determine the accumulation of iron in the individual links of aquatic ecosystems food chain under extensive farming of carp. Based on ascertained in these organisms the contents of this element calculated value of bioaccumulation in the aquatic system and evaluated the degree of contamination. The study was performed in the breeding pond, located in Mydlniki, supplied with water from the river Rudawa. From the study pond collected: water, sediment from the bottom of the pond, benthic organisms represented by the larvae of flies of the chironomid family organs in, and carps from which were dissected the most associated with metals metabolism organs (gills, gonads, liver and muscle). In all samples determine the content of iron by atomic emission spectrometry in the camera JY 238 Ultrace Jobin Yvon Emission. Digestion of the samples were made by the wet method in a closed system with the use of microwave energy. Based on the results concluded that in the studied ecosystem, there is no risk of iron poisoning. The contents of this element in the water and bottom sediments are comparable to other reservoirs, of anthropogenic and natural origin. Was found a high value of the sediments enrichment factor sediments with iron in relation to its content in the water. The content of iron in the benthic organisms have taken high values, from 1189 to 1997 mg · kg–1 dm. The iron content in organisms of the examined fish ranged from 2.951 to 395.9 mg · kg–1 dm. Most of this element was found in the gills, then in liver, gonads and the least iron is accumulated muscles. Literature data show that regardless of the amount of iron in the environment, bioaccumulation factor in fish organs takes a value close to those obtained in own research. The content of iron in the liver and gills of fish is the most authoritative indicator of environmental contamination by iron compounds.
EN
Development of the Polish organic farming is characterized with great dynamics in the increase of the number of farms operating in this production system (number of farms increased by 10 times within 2003-2012). Moreover, area of agricultural land designated for such crops increases. Number of agricultural food-processing plants of raw materials, which come from organic farming, increases in a slower pace. Nevertheless, the trend is constantly rising. Results of field research on the example of 100 farms confirmed a national trend of organic farms development. The fact, that respondents from the researched facilities declared additional income sources, adding that incomes from organic production do not cover living demands for maintaining a family, was an essential information.
PL
Rozwój polskiego rolnictwa ekologicznego cechuje duża dynamika wzrostu liczby gospodarstw o tym systemie produkcji (liczba gospodarstw zwiększyła się 10-okrotnie na przełomie 2003-2012 r). Rośnie również powierzchnia użytków rolnych przeznaczanych pod tego typu uprawy. W znacznie wolniejszym tempie wrasta liczba przetwórni rolniczych surowców pochodzących z ekologicznych upraw, niemniej jednak tendencja jest stale wzrostowa. Wyniki badań terenowych na próbie 100 gospodarstw rolnych potwierdziły ogólnokrajowy trend rozwoju gospodarstw ekologicznych. Istotną informacją jest również fakt, że respondenci z badanych obiektów deklarowali posiadanie dodatkowych źródeł dochodów, zaznaczając przy tym, iż dochody tylko z produkcji ekologicznej nie pokrywają potrzeb bytowych utrzymania rodziny.
EN
Gekko software is designed to keep reporting in organic farms, which is required by supervising institutions. The program enables collection in its base, data, which are required from a farmer and additional information as well. Based on these data, reports and lists are generated in the program. However, beside standard lists, the software enables programming by a user his calculations. These calculations enable generating unpredicted lists in a standard version of the software. Gekko software was developed within the National Centre for Research and Development (NCBiR ) project No NR 12-0165-10/2010 titled "Innovative influence of technology and information manage-ment supporting system on production efficiency in organic farms."
PL
Program Gekko przeznaczony jest do prowadzenia w gospodarstwach ekologicznych sprawozdawczości wymaganej przez instytucje nadzorujące. Program umożliwia gromadzenie w swojej bazie, danych wymaganych od rolnika, a także informacji dodatkowych. Na podstawie tych danych generowane są w programie raporty i zestawienia. Jednak poza standardowymi zestawieniami, program umożliwia programowanie przez użytkownika własnych obliczeń. Te obliczenia umożliwiają wygenerowanie zestawień nieprzewidzianych w standardowej wersji oprogramowania. Program Gekko opracowany został w ramach projektu NCBiR Nr NR12-0165-10 pt.: „Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych”.
PL
Celem pracy było określenie sposobu gospodarowania składnikami pokarmowymi roślin w gospodarstwach ekologicznych. Całościowe podejście do rolnictwa ekologicznego wymaga prowadzenia produkcji zwierzęcej związanej z gruntami rolnymi, czyli takiej, w której do nawożenia roślin używa się nawozu wytworzonego w gospodarstwie. Badaniami objęto 265 gospodarstw ekologicznych, zarówno w okresie przestawiania, jak, już ze statusem ekologicznym. Gospodarstwa spełniały wymagania rozporządzenia (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Badania przeprowadzono na terenie całej Polski, głównie w województwach warmińsko-mazurskim, mazowieckim i dolnośląskim. W województwie dolnośląskim ze względu na duże powierzchnie gospodarstw obsada wynosiła zaledwie 0,07 DJP · ha–1. Natomiast w województwach małopolskim i warmińsko-mazurskim wartość ta kształtowała się w przedziale od 0,90 do 0,96 DJP·ha–1. Średnia ilość azotu wprowadzonego wraz z nawożeniem organicznym w województwach dolnośląskim, małopolskim i warmińsko-mazurskim wynosiła odpowiednio 6,11, 81,26 i 76,23 kg · ha–1. Dla fosforu wartości te wynoszą 2,51, 17,04 i 16,34 kg · ha–1, a dla potasu 11,13, 75,68 i 72,57 kg · ha–1. Istnieje realne zagrożenie permanentnego zmniejszania ilości materii organicznej i składników pokarmowych w glebach użytkowanych ekologicznie, dlatego dla realizacji filozofii rolnictwa ekologicznego należy wspierać rozwój gospodarstw prowadzących produkcję roślinną w połączeniu ze zwierzęcą.
EN
The aim of this study was to analyze of management of plant nutrient in organic farms. The holistic approach of organic farming requires a livestock production related to the land, that is, where the manure is used to fertilization of plants. The study included 265 organic farms, both in conversion as well as certificated farms. The study was conducted throughout the Polish, mainly in the Malopolska Province, Warmia and Mazury, Mazovia and Silesia. In Lower Silesia due to the large areas of farm value was only about 0.07 LU · ha–1. However, in the Małopolskie and Warmia-Mazury value ranged from 0.90 to 0.96 LU · ha–1. Average amount of nitrogen introduced with an organic fertilizer in Lower Silesia, Malopolska and Warmia-Mazury was respectively 6.11, 81.26 and 76.23 kg · ha–1. For phosphorus, these values are 2.51, 17.04 and 16.34 kg · ha–1 and 11.13 for potassium, 75.68 and 72.57 kg · ha–1. There is a real risk of permanently reducing the amount of organic matter and nutrients in soils organically, so to implement the philosophy of organic farming, to support the development of crop production farms combined with animal production.
EN
The aim of this study was to determine the accumulation of iron in the individual links of aquatic ecosystems food chain under extensive farming of carp. Based on ascertained in these organisms the contents of this element calculated value of bioaccumulation in the aquatic system and evaluated the degree of contamination. The study was performed in the breeding pond, located in Mydlniki, supplied with water from the river Rudawa. From the study pond collected: water, sediment from the bottom of the pond, benthic organisms represented by the larvae of flies of the chironomid family organs in, and carps from which were dissected the most associated with metals metabolism organs (gills, gonads, liver and muscle). In all samples determine the content of iron by atomic emission spectrometry in the camera JY 238 Ultrace Jobin Yvon Emission. Digestion of the samples were made by the wet method in a closed system with the use of microwave energy. Based on the results concluded that in the studied ecosystem, there is no risk of iron poisoning. The contents of this element in the water and bottom sediments are comparable to other reservoirs, of anthropogenic and natural origin. Was found a high value of the sediments enrichment factor sediments with iron in relation to its content in the water. The content of iron in the benthic organisms have taken high values, from 1189 to 1997 mg kg–1 d.m. The iron content in organisms of the examined fish ranged from 2.951 to 395.9 mg kg–1 d.m. Most of this element was found in the gills, then in liver, gonads and the least iron is accumulated muscles. Literature data show that regardless of the amount of iron in the environment, bioaccumulation factor in fish organs takes a value close to those obtained in own research. The content of iron in the liver and gills of fish is the most authoritative indicator of environmental contamination by iron compounds.
PL
Celem pracy było określenie akumulacji żelaza w poszczególnych ogniwach łańcucha pokarmowego ekosystemu wodnego w warunkach ekstensywnego chowu karpi. Na podstawie zawartości tego pierwiastka w biotycznych i abiotycznych elementach ekosystemu oszacowano stopień jego zanieczyszczenia. Badania wykonano w stawie hodowlanym, położonym w Mydlnikach, zasilanym wodą z rzeki Rudawa. Z badanego stawu pobrano: wodę, osad z dna stawu, organizmy bentosu reprezentowane przez larwy muchówek z rodziny ochotkowatych, a także karpie, z których wypreparowano narządy w największym stopniu związane z metabolizmem metali (skrzela, gonady, wątroba i mięśnie). We wszystkich próbkach oznaczono zawartość żelaza metodą emisyjnej spektrometrii atomowej w aparacie JY 238 ULTRACE Jobin Yvon Emission. Mineralizację próbek wykonano metodą na mokro w systemie zamkniętym z wykorzystaniem energii mikrofalowej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że w badanym ekosystemie nie ma zagrożenia zatrucia żelazem. Zawartości tego pierwiastka w wodzie i osadach dennych są porównywalne do innych akwenów, pochodzenia antropogennego i naturalnego zasobnych w ten pierwiastek. Stwierdzono dużą wartość współczynnika wzbogacenia osadów w żelazo w stosunku do jej zawartości w wodzie. Zawartość żelaza w organizmach bentosu przyjmowała duże wartości, od 1189 do 1997 mg kg–1 s.m. Wartości współczynnika bioakumulacji żelaza w larwach ochotkowatych w stosunku do jego ilości w wodzie i osadach wynosiły odpowiednio 1602 i 0,198. W organizmach badanych ryb zawartość żelaza kształtowała się w zakresie 2,951 do 395,9 mg kg–1 s.m. Najwięcej tego pierwiastka stwierdzono w skrzelach, następnie w wątrobie, gonadach, a najmniej żelaza akumulowały mięśnie. Dane literaturowe wskazują, że zawartość żelaza w rybach zależy od ilości tego pierwiastka w środowisku, ale w większym stopniu od właściwości abiotycznych elementów środowiska. Sumaryczna zawartość żelaza w osadach dennych i wodzie nie pozwala ocenić zagrożenia środowiska zanieczyszczeniem żelazem, dlatego tak ważne jest stosowanie bioindykacji. Zawartość żelaza w skrzelach i wątrobie ryb jest najbardziej miarodajnym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska związkami żelaza. Wartość współczynnika bioakumulacji żelaza w skrzelach badanych karpi wynosiła w stosunku do jej zawartości w wodzie i osadach dennych odpowiednio 195,1 i 0,024 natomiast w stosunku do jego zawartości w larwach owadów wartość tego parametru wynosiła 0,122. Dane literaturowe wskazują, że poziom akumulacji żelaza w organizmach żywych jest uzależniony od środowiska w którym żyją.
PL
Na podstawie badań 60 gospodarstw określono zakres wykorzystania maszyn własnych w pracach usługowych. Oceniono wpływ zwiększonego wykorzystania rocznego na koszty eksploatacji tych maszyn. Stwierdzono, że następuje redukcja jednostkowych kosztów eksploatacji od 2,6 do 62%, a dodatkowy przychód wynosi od 800 do 17500 zł rocznie.
EN
The aim of the study was to estimate the influence of machinery usage on the operation costs. The investigation in 60 farms shows that many farmers use own machinery like combines or balers in contract work. The analysis is based on individual cases representing possible costs saving due to unit operation costs reduction by higher annual using. The cost reduction was from 2,6 to 62% and income from contract work was from 800 to 17500 zloty per year.
PL
Realizatorzy projektu badawczo-rozwojowego postanowili przygotować aplikację umożliwiającą prowadzenie w formie elektronicznej, sprawozdawczości wymaganej przez jednostki certyfikujące. Projekt takiej aplikacji opracowany zostanie w ramach projektu NCBiR Nr NR12-0165-10/2010 pt.: "Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych". W niniejszym artykule przedstawiono założenia do projektu takiej aplikacji.
EN
Producers of research-development projects decided to prepare an application programme, which would enable maintenance of reporting in electronic form required by certification bodies. The design of such application programme will be prepared within the National Centre for Research and Development (NCBiR) project No NR12-0165-10/2010 titled: "Innovative influence of technology and information management supporting system on production efficiency in ecological farms". The article herein presents assumptions for design of such application programme.
PL
W pracy przedstawiono sposób wykorzystania programu OTR-7 do optymalizacji wyposażenia technicznego gospodarstw rolniczym. Program od kilku lat stosowany jest w dydaktyce oraz w praktyce rolniczej. Poza podstawową swoją funkcją, tj. doborem parku maszynowego, program umożliwia zaprojektowanie całego gospodarstwa. W artykule pokazano wykorzystanie programu w optymalizacji dwóch istniejących gospodarstw rolniczych.
EN
The study presents the method of using OTR-7 programme for optimisation of technical infrastructure of agricultural farms. The programme has been used in didactics and agricultural practice for few years. Besides its basic function, that is, choice of a machinery park, the programme enables designing a whole farm. The article presents application of the programme for optimisation in two existing agricultural farms.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 40-tu gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Badane gospodarstwa podzielone zostały na dwie grupy, w zależności od kierunku produkcji. Analiza dotyczyła źródeł informacji wykorzystywanych przez rolników. Celem badań było określenie różnic, jakie występują w wykorzystaniu źródeł informacji w gospodarstwach o różnym kierunku produkcji. Badania wykazały, że rolnicy obu grup preferują zdobywanie informacji poprzez kontakt osobisty.
EN
Results of the analysis carried out in 40 farms situated in the Małopolska region were presented. The farms covered by the analysis were divided into two groups, depending on the sort of production. The analysis concerned information sources used by farmers. The aim of the studies was to identify the differences that occur in the use of information sources in farms with various sorts of production. The studies showed that farmers of both groups prefer to obtain information through personal contact.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań uzyskane z 30 gospodarstw rolnych. Analizowane wyniki dotyczą m.in. informacji rolniczej po którą sięgnęli badani respondenci oraz wykorzystanych pomocowych funduszy strukturalnych. W badanych gospodarstwach średnio wartość dofinansowania zrealizowanych inwestycji technicznych wyniosła 24,87 tys.zł*gosp.-1 tj. 86.8% całej inwestycji.
EN
The paper presents results of tests obtained from 30 farms. Among other things, analysed results concern agricultural information reached for by inquired respondents and used structural aid funds. On average, the value of subsidies for technical investments carried out by the examined farms reached PLN 24.87 thousand*farm-1, that is 86.8% of the whole investment.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 40 gospodarstwach małopolskich. Badania dotyczyły wpływu informacji na zakup przez rolników technicznych środków produkcji. Obiekty pogrupowane zostały wg. powierzchni użytków rolnych oraz rejonu badań - co odpowiadało kierunkowi produkcji.
EN
The work presents the results of a research carried out in 40 farms located in Małopolskie Voivodship. The scope of the research covered the impact of information on the purchase of engineering means of production by farmers. The facilites were grouped according to arable land area and research - region - which corresponded with the production trend.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 70-ciu gospodarstwach rolniczych położonych na terenie Małopolski. Badania dotyczyły wpływu informacji na zarządzanie parkiem maszynowym. Analizie poddane zostały sposoby zdobywania informacji związanych z zakupem i naprawą maszyn rolniczych. Wyniki badań posłużyć mogą do doskonalenia systemu informacji w rolnictwie.
EN
The work presents results of a research carried out in 70 farms located in Małopolska Region. Completed studies concerned the impact of information on machine stock management. The analysis covered methods used to acquire information related to the purchase and repair of farm machines. Research results may help to improve information system in agriculture.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.