Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Following the dynamic development of the automotive industry and economic changes in the last 20 years Polish transport-related needs and citizen mobility have changed as well. An increased demand for traveling and easy access to individual means of transport in the form of passenger cars put Poznań in the top ten of the largest cities of Poland in terms of the motorization level. The paper analyses the current situation of the level of motorization of the city of Poznań based on statistical data from Central Vehicle and Driver Register, Department of Motor Vehicles in Poznan and published by Central Office of Statistics. A synthetic analysis has been presented of the situation in Poznań against other largest cities of Poland and the average situation in the country. The paper also presents the analysis of the preferences of the citizens of Poznań in terms of engine capacity, type of fuel, engine type as and the most popular vehicle makes.
PL
W ślad za dynamicznym rozwojem motoryzacji oraz zmianami gospodarczymi zachodzącymi na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce znaczącym zmianom uległy również potrzeby transportowe oraz mobilność mieszkańców. Zwiększony popyt na realizację podróży oraz łatwy dostęp do indywidualnego środka transportu jakim jest samochód osobowy stawia Poznań w czołówce pod względem wartości wskaźnika motoryzacji wśród największych miast w Polsce. W artykule dokonano analizy stanu motoryzacyjnego Poznania na podstawie danych statystycznych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Poznania oraz publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Zaprezentowano syntetyczną analizę sytuacji panującej w Poznaniu na tle największych miast w Polce oraz średniej sytuacji w kraju. Przedstawiono także analizę preferencji mieszkańców Poznania w zakresie pojemności silnika, rodzaju stosowanego paliwa i napędu oraz najczęściej wybieranych marek samochodów osobowych.
2
Content available Badania okulistyczne nurków
PL
W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania nurkowaniem. Nurkowanie wiąże się z możliwością wystąpienia zmian układowych i narządowych w organizmie człowieka, w tym również w obrębie narządu wzroku. Ciągły wzrost liczby osób nurkujących zarówno profesjonalnie, jak i rekreacyjnie skłania do podejmowania badań nad bezpieczeństwem jego uprawiania. Stan narządu wzroku u nurków, a także skutki pracy i przebywania w środowisku hiperbarycznym zależne są z jednej strony od czynników osobniczych jak: stan refrakcji i prawidłowej jej korekcji, wiek, adaptacja i wytrenowanie organizmu. Z drugiej strony od czynników zewnętrznych takich jak: zmiany ciśnienia otoczenia, ciśnienia parcjalnego gazów (narkotyczne działanie azotu, toksyczne działanie tlenu), desaturacja tkanek z rozpuszczonych w nich gazów obojętnych, mogących prowadzić do choroby dekompresyjnej, zła widoczność pod wodą związana ze złym oświetleniem bądź z zanieczyszczeniem wody. Celem pracy była ocena wybranych funkcji narządu wzroku przed i po powietrznej ekspozycji hiperbarycznej odpowiadającej nurkowaniu na głębokości 30 m i 60 m. Ekspozycje hiperbaryczne na głębokość 30 m i 60 m odbywały się na podstawie tabel dekompresyjnych Marynarki Wojennej. Badanie okulistyczne przeprowadzano przed i po każdej ekspozycji hiperbarycznej. Przedstawione badania potwierdzają indywidualną wrażliwość oraz konieczność badań okulistycznych u nurków.
EN
A considerable interest in diving has been observed recently. Diving entails the possibility of system and organ changes in the human body, including the sight organ. The rising number of recreational and professional divers leads to undertaking the research on its safety. The condition of divers’ sight organ as well as the results of working and staying in hyperbaric exposure depend, on the one hand, on individual factors such as: refraction and its correction, age, adaptation and human body training; on the other hand, on external factors like environmental pressure changes, partial gas pressure (nitrogen narcosis, oxygen toxicity), desaturation of tissues with gas dissolved in them, which can result in decompression sickness, bad visibility under water caused by insufficient lightning or cloudy water. The aim of the study was to assess the selected sight organ functions before and after short air hyperbaric exposure at a depth of 30 and 60 metres. Hyperbaric exposures at a depth of 30 and 60 metres were conducted according to Navy decompression and recompression tables. Ophthalmological examination was done before and after each hyperbaric exposure. The presented research confirms individual sensitivity and the need for the ophthalmologic examination among divers.
PL
Badano wpływ nawożenia zróżnicowanymi dawkami osadu ściekowego i obornikiem na zawartość i pobranie Zn, Cu i Cr przez życicę wielokwiatową, a także akumulację tych metali ciężkich w utworze glebowym po trzech latach doświadczenia wazonowego. Zawartość cynku w biomasie życicy wielokwiatowej była istotnie zróżnicowana pod wpływem stosowanego nawożenia w każdym roku prowadzenia badań, natomiast zawartość miedzi wykazała istotne zróżnicowanie tylko w roku pierwszym i drugim. Zawartości badanych metali ciężkich w testowanej trawie zwiększała się wraz ze zwiększeniem dawki osadu ściekowego i była większa niż w roślinach nawożonych obornikiem. Średnia z trzech lat zawartość cynku w glebie wskazuje na zwiększenie kumulacji tego metalu pod wpływem zwiększenia udziału osadu ściekowego, natomiast zawartość miedzi i chromu wskazuje na zmniejszenie ilości tego pierwiastka wraz ze wzrostem udziału osadu ściekowego, co można tłumaczyć większym pobraniem tych metali przez biomasę uprawianej trawy.
EN
The influence of varied sewage sludge doses and FYM on the content and uptake Zn, Cu and Cr of Italian ryegrass, as well as accumulation these metals in a soil after three years of a pot experiment, was investigated. Fertilization with different doses of waste activated sludge and FYM signifficiant differentiated the content of Zn in biomass of tested plant during all years of experiment and Cu in first and second year. The content of investigated heavy metals in the biomass of tested grass increased along with the doses of sewage sludge and it was much higher than due to manure. After three experimental years, higher zinc accumulation in the soil was observed, which resulted from elevated doses of sewage sludge. The accumulation of copper and chromium was lowest in objects with 30% waste activated sludge than the object with addition 10%, that was explane bigger uptake these metals by biomase tested grass.
4
Content available remote Influence of processed sewage sludge on nitrogen content in plants and soils
EN
The influence of vermicomposts in different stages of decomposition on the content, intake, and utilization of nitrogen by Italian ryegrass as well as the element accumulation in the soil after two years of a pot experiment was examined. The vermicomposts were produced on the basis of sewage sludge with various waste material additives and their fresh mixtures. A total biomass yield of the grass cultivated in sand was higher if plants were fertilized with vermicomposts made of sewage sludge with other waste material additives than that of plants treated with fresh mixtures of these materials. Sludge vermicomposted for four months and sludge vermicomposted with peat and poultry droppings additives for two months proved to promote the intake of nutrients and improved the coefficient of their utilization. Fertilization with two-month-old vermicomposts led to higher nitrogen accumulation in the soil.
PL
Badano wpływ wermikompostów o różnym stopniu rozkładu, wytworzonych na bazie osadu ściekowego z dodatkiem różnych materiałów odpadowych, oraz ich świeżych mieszanin na zawartość, pobranie i wykorzystanie azotu przez życicę wielokwiatową, a także na akumulację tego pierwiastka w glebie po dwóch latach doświadczenia wazonowego. Sumaryczny plon biomasy trawy uprawianej na piasku był wyższy, gdy rośliny nawożono wermikompostem z osadu ściekowego z dodatkiem innych materiałów odpadowych, niż gdy nawożono je świeżymi mieszaninami tych materiałów. Stwierdzono, że wermikompostowanie osadów ściekowych przez cztery, a z dodatkiem torfu i kurzeńca przez dwa miesiące wpływa korzystnie na pobranie azotu oraz wartość współczynnika jego wykorzystania przez uprawianą trawę. Lepszą akumulację azotu w glebie spowodowało nawożenie dwumiesięcznymi wermikompostam
EN
The two-year pot experiment carried out in a green-house dealt with the influence of bed after mushroom production and complementary potassium, nitrogen, and potassium-nitrogen nutrition on lithium, barium, and strontium contents in a biomass of Italian ryegrass. Mean concentrations of studied elements in the tested grass biomass varied in particular experimental years and cuts forming the following sequence: Li > Ba > Sr.
PL
W dwuletnim doświadczeniu wazonowym, przeprowadzonym w warunkach szklarni, badano wpływ podłoża po produkcji pieczarek i uzupełniającego nawożenia potasowego, azotowego i potasowo--azotowego na zawartość Li, Ba i Sr w biomasie życicy wielokwiatowej. Średnia zawartość badanych pierwiastków w biomasie testowanej trawy była zróżnicowana w poszczególnych latach i pokosach, układając się w następującym szeregu malejących wartości: Li > Ba > Sr.
EN
The study included bovine manure, bovine manure composts, bovine manure vermicomposts, sewage sludge and real vermicomposts, vermicomposts with sewage sludge, real, and poultry droppings addition, as well as mushroom substrate. Mean aluminum, lithium, and cobalt contents were as follows (in mg . kg-1 d.m.): bovine manure 755, 18.30, and 0.76, manure composts 2775, 16.3, and 1.15, manure vermicomposts 1039, 21.9, and 1.03, sewage sludge vermicomposts with real 7135, 5.96, and 3.77, sewage sludge, real, and poultry droppings vermicomposts 6187, 5.58, and 3.19, mushroom substrate 1686, 26.3, and 6.42.
PL
Badaniami objęto obornik bydlęcy, komposty z obornika bydlęcego, wernikomposty z obornika bydlęcego, wernikomposty z osadu ściekowego i torfu, wernikomposty z dodatkiem osadu ściekowego, torfu i kurzeńca oraz podłoża po uprawie pieczarek. Średnia zawartość glinu, litu i kobaltu wynosiła odpowiednio (mg. kg-1 s.m.): w oborniku bydlęcym 755; 18,30 i 0,76; w kompostach obornikowych 2775; 16,3 i 1,15; w wernikompostach obornikowych 1039; 21,9 i 1,03; w wernikompostach z osadu ściekowego z dodatkiem torfu 7135; 5,96 i 3,77; w wernikompostach z osadu ściekowego, torfu kurzeńca 6187; 5,58 i 3,19; w podłożu popieczarkowym 1686; 26,3 i 6,42.
EN
The influence of the" different doses of vermicompost on the yield and chemical composition of cucumber, paprika and tomato cultivated in not heated tunnel was investigated. Vermicompost, farmyard manure and NPK as standard fertilizers were applicated in dose 20 g/m2 and additionally vermicompost in doses 1/3, 2/3 and 1.0 unit of nitrogen. The yield and chemical composition of tested plants were significantly differentiated under the influence of fertilization. The value of utilization coefficient of nitrogen and calcium also were significiantly differentiated. The highest value of this coefficient was found for potassium. Vermicompost can be used as the good source of plant nutrients for the fertilization of vegetables.
PL
W nieogrzewanych tunelach foliowych badano wpływ dawek wermikompostów na plonowanie i skład chemiczny ogórka, papryki i pomidora. Wermikomposty, obornik i NPK jako nawozy standardowe stosowano w dawce 20 g/m2 azotu i dodatkowo wermikomposty w dawce 1/3, 2/3, I i 2 dawki azotu. Stwierdzono znaczące zróżnicowanie plonu i składu chemicznego nawożonych roślin pod wpływem nawożenia. Wartość współczynnika wykorzystania azotu i wapnia była istotnie zróżnicowana. Największe wartości tego współczynnika stwierdzono dla potasu. Wermikomposty mogą być wykorzystywane jako dobre źródło składników pokarmowych w nawożeniu warzyw.
EN
The concentration of hydrocarbons in the yield of dry matter in ryegrass depended upon the sludge dose. The highest concentrations of hydrocarbons in ryegrass were found in a control object. In objects fertilized with waste activated sludge the highest concentration of hydrocarbons was found in ryegrass with 20% of waste activated sludge. After a two-year experiment, the highest concentration of hydrocarbons was found in the control object. In soil materials fertilized with waste activated sludge the concentration of hydrocarbons grew along with the sludge dose.
PL
Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w plonie suchej masy życicy wielokwiatowej uzależniona była od dawki osadu ściekowego. Największą ilość sumy oznaczonych węglowodorów w plonie trawy stwierdzono na obiekcie kontrolnym. Na obiektach nawożonych osadem ściekowym najwięcej węglowodorów zanotowano w życicy wielokwiatowej uprawianej na piasku gliniastym lekkim pylastym z 20% udziałem osadu. Po dwóch latach prowadzenia doświadczenia największą sumaryczną ilość węglowodorów stwierdzono na obiekcie kontrolnym. W utworze glebowym gdzie stosowano osad ściekowy ilość WWA wzrasta wraz ze wzrostem dawki osadu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu przeprowadzonych w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla kamiennego. Opisano aparaturę badawczą, metodykę stosowaną w badaniach i sposób wykonywanych analiz.
EN
The paper presents results of the investigation on noise as carried out at the coal preparation plant of a coal mine. The testing equipment, the used methodology and a method for carrying out of analyses are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.