Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 50

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma w połączeniu z wybranymi metodami sztucznej inteligencji do identyfikacji struktury przepływu ciecz-gaz w rurociągu poziomym. Dla sygnałów z zestawu radiometrycznego wyodrębniono na podstawie analizy w dziedzinie czasu szereg cech wykorzystanych następnie do rozpoznawania struktury przepływu. Zastosowano następujące metody sztucznej inteligencji: wielowarstwową sieć neuronową MLP, metodę K-średnich i algorytm wektorów wspierających SVM. Przedstawiono przykładowe wyniki badań dla trzech typów przepływu: tłokowego, tłokowo-pęcherzykowego i pęcherzykowego, uzyskanych na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w zamknięte źródła promieniowania Am-241 i sondy scyntylacyjne NaI(Tl). Otrzymano bardzo dobre wyniki identyfikacji struktury przepływu dla wszystkich analizowanych metod.
EN
The article presents the application of the gamma absorption method in combination with selected artificial intelligence methods to identify the structure of liquid-gas flow in a horizontal pipeline. For the signals from the radiometric set, a number of features were distinguished based on time domain analysis. These features were then applied to identify the flow structure. The following artificial intelligence methods were used: multilayer perceptron (MLP) neural network, K-means method and support vectors machine (SVM). Exemplary results for three flow types as plug, transitional plug-bubble and bubble are presented. The experiments were carried out on a laboratory stand equipped with closed Am-241 radiation sources and NaI(Tl) scintillation probes. For all the analyzed methods very good results of the flow structure identification were obtained.
2
Content available remote Badania przepływu ciecz-gaz w rurociągu metodą absorpcji promieniowania gamma
PL
Artykuł omawia zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma do wyznaczania parametrów przepływu ciecz-gaz w rurociągu poziomym. Sygnały z zestawu radiometrycznego wykorzystano do wyznaczania prędkości fazy rozproszonej, współczynnika wypełnienia oraz identyfikacji struktury przepływu. Przedstawiono przykładowe wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w zamknięte źródła promieniowania 241Am i sondy scyntylacyjne z kryształami NaI(Tl).
EN
The article presents application of the gamma-ray absorption method to determine the parameters of the liquid-gas flow in a horizontal pipeline. The signals from radiometric set were used for determining the velocity of the dispersed phase, void fraction and identification of flow structure. Results of experiments carried out on a laboratory stand equipped with sealed gamma-ray sources 241Am and scintillation probes with NaI(Tl) crystals are presented.
EN
Autocorrelation of signals and measurement data makes it difficult to estimate their statistical characteristics. However, the scope of usefulness of autocorrelation functions for statistical description of signal relation is narrowed down to linear processing models. The use of the conditional expected value opens new possibilities in the description of interdependence of stochastic signals for linear and non-linear models. It is described with relatively simple mathematical models with corresponding simple algorithms of their practical implementation. The paper presents a practical model of exponential autocorrelation of measurement data and a theoretical analysis of its impact on the process of conditional averaging of data. Optimization conditions of the process were determined to decrease the variance of a characteristic of the conditional expected value. The obtained theoretical relations were compared with some examples of the experimental results.
EN
The paper presents a method of determining time delays of random signals using conditional averaging of the delayed signal module.
PL
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania opóźnień czasowych sygnałów losowych wykorzystującą warunkowe uśrednianie modułu sygnału opóźnionego. Dla zaproponowanych modeli statystycznych charakterystyk ekstremalnych dokonano oceny wybranych właściwości metrologicznych. Zależności teoretyczne porównano z wynikami modelowania i pomiarów.
PL
Artykuł przedstawia propozycję zastosowania absorpcji promieniowania gamma i funkcji wzajemnej gęstości widmowej rejestrowanych sygnałów do identyfikacji struktur przepływu dwufazowego ciecz-gaz w rurociągu poziomym. Przedstawiono przykładowe wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w zamknięte izotopy 241Am i sondy scyntylacyjne z kryształami NaI(Tl).
EN
This article presents a proposal of use the gamma absorption and the cross-spectral density function of recording signals to identify a pattern of liquid-gas flow in a horizontal pipeline. For illustration of the proposed method, results of experiments performed on a laboratory stand equipped in 241Am isotopes and scintillation probes with NaI(Tl) crystals are presented.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie wybranych metod redukcji zakłóceń w radioizotopowych pomiarach przepływu dwufazowego ciecz-cząstki stałe w rurociągach. Zaproponowane metody filtracji funkcji korelacji wzajemnej wykorzystują dyskretną transformatę falkową oraz jądrowy estymator Nadaraya-Watsona. Otrzymane wyniki estymacji czasu opóźnienia i prędkości cząstek stałych charakteryzują się mniejszymi niepewnościami niż w przypadku klasycznej filtracji cyfrowej.
EN
The paper presents application of selected methods for noise reducing in the radioisotope measurements of liquid-solid particles flow in a pipeline. The proposed methods for smoothing of the cross-correlation function use discrete wavelet transform, and Nadaraya-Watson kernel estimator. Obtained results of time delay and velocity of the solid phase estimation have lower uncertainties in comparison with a conventional digital filtering.
PL
W pracy przedstawiono przykład zastosowania absorpcyjnej metody radioizotopowej w badaniach przepływów dwufazowych typu ciecz - gaz w rurociągu poziomym. Zasadniczą część pracy poświęcono przedstawieniu zastosowanych metod analizy sygnałów uzyskiwanych z detektorów scyntylacyjnych. Ponieważ sygnały te są przebiegami stochastycznymi, do ich analizy zastosowano metody statystyczne wykorzystujące średni modułu różnicy amplitud, średni kwadrat różnicy amplitud, funkcję korelacji wzajemnej oraz metody złożone będące połączeniem metod różnicowych i korelacyjnej.
EN
This paper presents an application of the gamma absorption method for two-phase liquid-gas flow evaluation in a horizontal pipeline. For analysis of stochastic signals obtained from the scintillation detectors such methods as the average magnitude difference function, the average square difference function, the cross-correlation function and methods based on a combination of the above mentioned functions were applied.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czterech korelacyjnych metod estymacji czasu opóźnienia, w których zastosowano transformatę Hilberta. W symulacjach wykorzystano wybrane modele wzajemnie opóźnionych sygnałów stochastycznych. Uzyskane wyniki porównano z wynikami otrzymanymi dla klasycznej korelacji wzajemnej.
EN
The article presents the research results of the four correlation time delay estimation methods, in which the Hilbert Transform is applied. In the simulations selected models of mutually delayed stochastic signals were used. The obtained results were compared with the classical crosscorrelation procedure.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne do badania emisji akustycznej i odkształceń w próbkach geologicznych generowanych procesami sorpcyjnymi. Podano przykładowe wyniki badań sorpcji i desorpcji CO2 na próbkach węgla z kopalni „Budryk”. Prezentowane wyniki stanowią etap przygotowawczy do planowanych badań na różnego rodzaju łupkach, w tym gazonośnych.
EN
This paper presents the laboratory stand for investigation of acoustic emission and expansion/contraction of geological samples subjected to gas sorption – desorption processes. Exemplary results of sorption and desorption of CO2 on samples of coal from the mine "Budryk" are given. The presented results are preliminary stage to the planned research on various types of shale, including gas-bearing.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie warunkowej wartości średniej modułu sygnału do wyznaczania unormowanej funkcji korelacji wzajemnej Pxy (τ) skorelowanych sygnałów losowych o rozkładzie normalnym. Wykazano, że proponowana metoda charakteryzuje się mniejszą niepewnością standardową niż metoda bezpośrednia w zakresie 0,502≤ Pxy (τ)≤1. Podano przykład zastosowania omawianej metody do estymacji opóźnienia transportowego.
EN
The paper presents the use of the conditional expected value of the signal’s absolute value to determine the normalized cross-correlation Pxy (τ). It was shown that proposed method has a smaller standard uncertainty than the direct method in the range 0,502≤ Pxy (τ)≤1.
PL
W artykule omówiono zastosowanie w pomiarach opóźnień czasowych sygnałów losowych następujących metod różnicowych: średniego modułu różnicy amplitud, średniego kwadratu różnicy amplitud oraz metod złożonych, będących połączeniem ww. metod różnicowych i funkcji korelacji wzajemnej. Dla przyjętych modeli sygnałów przeprowadzono badania symulacyjne i porównano niepewności standardowe estymacji czasu opóźnienia.
EN
This paper presents the use for time delay measurement of random signals such differential methods as the average magnitude difference function, the average square difference function and methods based on a combination of the above mentioned functions and cross-correlation. For the chosen model of signals the simulation was conducted and uncertainties of time delay estimation by use described methods were determined.
PL
W artykule przedstawiono zasadę i zastosowanie metody absorpcji promieniowania gamma w badaniach przepływów dwufazowych w rurociągach. Pokazano przykłady jej wykorzystania do pomiaru prędkości transportu fazy mniejszościowej w przepływach mieszanin typu ciecz - gaz w rurociągu poziomym oraz ciecz - cząstki ciała stałego w rurociągu pionowym. Omówiono instalacje doświadczalne, na których prowadzono badania oraz zastosowane statystyczne metody analizy sygnałów uzyskiwanych z detektorów scyntylacyjnych: metodę korelacji wzajemnej i metodę fazy wzajemnej gęstości widmowej mocy. Podano przykładowe wyniki pomiarów prędkości uzyskane przy zastosowaniu wymienionych metod oraz określono niepewności pomiarów.
EN
This paper presents the principle of gamma absorption method and its application to two phase flow evaluation in pipelines. It shows how the gamma absorption set, consisting of two radioactive sources 241Am and two scintillation probes, may be applied to the measurement of minority phase velocity (bubbles in a liquid-gas flow and nodules in hydrotransport of solid phase). These phenomena were investigated in a horizontal, and in a vertical flows . The paper is divided into five sections. The first is a short introduction to the subject. Section 2 presents the basis of the gas and solid phase velocity measurement using the gamma absorption method. Next section describes two laboratory installations. The cross-correlation and cross-spectral analysis of recorded signals and the uncertainty evaluation of the mean velocity are given in Section 4. The uncertainty of the mean velocity of minority phase of the mixture is reduced to 0,5% for gas and to 1% for solid particles. Section 5 summarizes the results and gives final remarks. The authors conclude that the gamma absorption measurements in connection with statistical methods of signal analysis based on cross-correlation and phase spectrum may be applied to many complex mixtures transported through horizontal and vertical pipelines.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania zamkniętych źródeł promieniowania gamma do analizy przepływu mieszanin dwufazowych w kanale otwartym na przykładzie badania hydrotransportu zawiesin ilastych. Celem badań było modelowanie tworzenia się fliszu karpackiego w wyniku działalności prądów zawiesinowych oraz pomiary prędkości przepływu zawiesiny. W pomiarach na zbudowanej instalacji laboratoryjnej zastosowano dwa źródła promieniowania 137Cs oraz sondy z kryształami scyntylacyjnymi NaI(Tl). Do analizy sygnałów stochastycznych rejestrowanych z sond wykorzystano metodę korelacji wzajemnej. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie rozkładu średniej prędkości transportu fazy stałej w kanale.
EN
The paper presents possibilities for the use of gamma-ray sealed sources for analysis of two-phase mixture flows in an open channel on an example of a mud slurry suspension hydrotransport investigation. The objective of the research was to model the Carpathian flysch formation on a result of suspension currents and measurements of slurry suspension flow rate. In the measurements on laboratory installation two 137 Cs radioactive sources and probes with Nal(TI) scintillation crystals was used. For the analysis of stochastic signals recorded from probes the cross-correlation method was applied. The obtained data allow the solid particie mean velocity distribution in a channel to be determined. (Velocity measurement of two-phase mixture flow in an open channel using gamma-ray absorption method)
PL
W artykule przedstawiono kilka możliwości zastosowania transformaty Hilberta i sygnału analitycznego w korelacyjnych pomiarach czasu opóźnienia sygnałów stochastycznych. Pokazano przykładowe wyniki symulacji omawianych metod analizy dla wybranych modeli sygnałów pomiarowych. Wskazano możliwości zastosowania poszczególnych metod w pomiarach czasu opóźnienia różnych typów sygnałów losowych.
EN
The article presents several possibilities of application of Hilbert transform and analytic signal in the time delay measurements of stochastic signals based on cross-correlation. For selected models of measurement signals sample results of simulation using described methods are shown. Possibility of applying given methods for measuring the time delay of different types of random signals is discussed. (Estimating time delay of random signals using Hilbert Transform and analytic signal)
PL
W artykule omówiono korelacyjną metodę estymacji czasu opóźnienia sygnałów losowych wykorzystującą transformatę Hilberta jednego sygnału pomiarowego. W prezentowanej metodzie wyznaczanie opóźnienia polega na lokalizacji przejścia przez zero otrzymanej funkcji. Pokazano, że dla nieskorelowanych próbek sygnałów metoda ta charakteryzuje się mniejszymi wartościami niepewności standardowej opóźnienia niż klasyczna metoda korelacji wzajemnej. Przedstawiono przykładowe wyniki badań symulacyjnych dla przyjętych modeli sygnałów pomiarowych.
EN
This paper presents the cross-correlation method for time delay estimation of random signals using the Hilbert Transform of one measuring signal. It is shown that for uncorrelated samples of signals, this method is characterized by lower values of the standard uncertainty of time delay than the classical cross-correlation method. Some results of simulation studies for the selected models of measuring signals are also given .
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie charakterystyki fazowej wzajemnej gęstości widmowej mocy do analizy sygnałów uzyskiwanych w radioizotopowych badaniach przepływów dwufazowych w rurociągach. Pokazano jak wykorzystanie zestawu absorpcyjnego, złożonego z dwóch źródeł promieniowania gamma 241Am i dwóch sond scyntylacyjnych NaI(Tl), oraz analizy widmowej sygnałów umożliwia pomiar prędkości transportu fazy mniejszościowej w przepływach typu ciecz-gaz w rurociągu poziomym oraz ciecz-cząstki ciała stałego w rurociągu pionowym.
EN
The paper presents an application of phase of the cross-power spectral density (CSPD) distribution to analysis of stochastic signals recorded during radiometric analysis of two-phase flows in pipelines. It shows, how a gamma absorption set, consisting of two radioactive sources 241Am and two scintillation probes NaI(Tl), may be applied to investigation of a gas transportation by liquid in a horizontal pipe and solid particles transportation by a liquid in a vertical pipe. The linear mean velocity of the minority phase transportation was calculated using phase of CSPD of digital signals recorded by the two scintillation probes. The paper is divided into four sections. The first one is a short introduction to the subject of the paper. Section 2 presents the basis of the two-phase flow velocity evaluation by the gamma absorption method (Fig. 1, Eq. 1). Following that the spectral analysis of recorded signals (Eq. 2, Eq. 4; Fig. 4 and Fig. 5) and the uncertainty evaluation of the mean linear velocity (Eq. 6) are given in Section 3. The uncertainty of the mean velocity of the flow's minority phase was reduced to 0,5% for gas and to 1% for solid particles. Finally the Section 4 summarizes the results and presents final conclusions of the paper. The authors conclude that phase spectrum analysis may be applied to meas-urement of a minority phase velocity by the gamma absorption measurements of two-phase mixtures transported through pipelines. This method is especially convenient for relatively high values of signal-to-noise ratio. Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, absorpcja promieniowania gamma, sygnały stochastyczne, wzajemna gęstość widmowa mocy
EN
The correlation of data contained in a series of signal sample values makes the estimation of the statistical characteristics describing such a random sample difficult. The positive correlation of data increases the arithmetic mean variance in relation to the series of uncorrelated results. If the normalized autocorrelation function of the positively correlated observations and their variance are known, then the effect of the correlation can be taken into consideration in the estimation process computationally. A significant hindrance to the assessment of the estimation process appears when the autocorrelation function is unknown. This study describes an application of the conditional averaging of the positively correlated data with the Gaussian distribution for the assessment of the correlation of an observation series, and the determination of the standard uncertainty of the arithmetic mean. The method presented here can be particularly useful for high values of correlation (when the value of the normalized autocorrelation function is higher than 0.5), and for the number of data higher than 50. In the paper the results of theoretical research are presented, as well as those of the selected experiments of the processing and analysis of physical signals.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie warunkowego uśredniania sygnału stochastycznego do wyznaczania interwału korelacji. Dla wybranych modeli sygnałów porównano wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych.
EN
The article presents the application of conditional averaging of stochastic signals to determination of correlation interval. For chosen models of signals the results of theoretical analysis are compared with results of experiments. The paper is divided into five sections. The first is a short introduction to the subject of the paper. Section 2 presents the definition and some examples of correlation intervals for typical form of autocorrelation functions (Fig. 1, Tab.1). Section 3 describes the use of conditional mean value to determination of correlation interval (Eq. 9) and statistical errors of estimation for this method (Eq. 10, Eq. 13). The results of experiments for random signals with Gaussian probability distribution and two typical form of autocorrelation function (Fig. 4) are given in Section 4. Section 5 summarizes the results and presents final remarks. The authors conclude that the method described in this paper may be applied to determination of correlation interval of stochastic signals, particularly for signals with non-oscillative form of autocorrelation function.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie interwału korelacji do wyznaczania standardowej niepewności średniej arytmetycznej szeregu danych dodatnio skorelowanych. Dla wykładniczego modelu skorelowania danych porównano sposób oceny wpływu skorelowania za pomocą interwału korelacji i wartości funkcji autokorelacji.
EN
Correlation interval (CI) is frequently used in stochastic signals analysis. In this work the CI application to determination of standard uncertainty of arithmetic mean for correlated data is proposed. The results of theoretical analysis for Gaussian distributed data with exponential form of autocorrelation functions are given. The paper is divided into five sections. The first is a short introduction to the subject of the paper. Section 2 presents the definition and determination of CI (Eq. 1, Eq. 2) and its application to evaluation of the standard uncertainty of the arithmetic mean (Eq. 11). Section 3 describes the use of correlation interval to determination of the standard uncertainty of the arithmetic mean for data with exponential form of autocorrelation function. The results of experiments for random signals with Gaussian probability distribution are given in Section 4. Section 5 summarizes the results and presents final remarks. The authors conclude that the method described in this paper may be applied to determination of standard uncertainty of arithmetic mean for Gaussian positively correlated data.
PL
W artykule omówiono algorytmy modelowania wzajemnie opóźnionych stacjonarnych sygnałów stochastycznych o rozkładach normalnych i zadanych kształtach funkcji autokorelacji. Przedstawiono stanowisko laboratoryjne umożliwiające fizyczne generowanie takich przebiegów oraz analizę przetwarzanych sygnałów. Przedstawione modele sygnałów i stanowisko mogą znaleźć zastosowanie np. w badaniach statystycznych metod pomiaru opóźnienia oraz przyrządów pracujących w oparciu o te metody.
EN
Random signals are an important topic in DSP. They are often required to test the performance of algorithms that must work with stochastic signals or in the presence of noise. The paper presents algorithms for modeling of mutual delayed stationary random signals with given statistical parameters: Gaussian (normal) probability density, typically form of autocorrelation function (ACF) and specified signal-to-noise ratio (SNR). The paper is divided into five sections. The first is a short introduction to the subject of the paper. Section 2 presents the typical model of random signals (Eq. 1) obtained from two sensors in measurement of time delay (e.f. in two-phase flow evaluation). In section 3 the discrete model algorithms of signal with normal probability density function and specified ACF are presented (Eq. 2-4, Tab. 1, Fig. 1). The models can be applied to simulation of both: useful stochastic signal and distortion. Section 4 describes a laboratory stand for generation of voltage random signals based on models described above, and for acquisition and analysis of real signals obtained from sensors (Fig. 2,3). The laboratory stand consists of two generators, digital oscill-oscope and PC with DAQ NI-6143 simultaneous sampling card, GPIB card, and software. The control application is described in LabVIEW environment. Section 5 summarizes the results and presents final remarks. The authors conclude that the models of signals and laboratory stand may be applied to evaluation of statistical method and systems for time delay measurements of stochastic signals.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.