Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano metodę szybkiej syntezy widoków wirtualnych dla systemów telewizji swobodnego punktu widzenia. Zaprezentowana metoda pozwala na syntezę sekwencji wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym, umożliwiając użytkownikowi swobodną nawigację w zarejestrowanej scenie, np. wirtualne przemieszczanie się wokół boiska podczas meczu siatkówki. Opisana metoda została zrealizowana wyłącznie na CPU, a więc może zostać użyta również na komputerach osobistych z tanimi, zintegrowanymi kartami graficznymi.
EN
In the paper the fast virtual view synthesis method for FTV systems was described. Presented method allows to synthesize high resolution sequences in the real time, allowing the user to freely navigate within acquired scene, e.g. changing viewpoints during the volleyball match. Described method was realized for CPU only, therefore it can be used also on personal computers with cheap, integrated graphic cards.
2
Content available HEVC Encoding Assisted with Noise Reduction
EN
Optimization of encoding process in video compression is an important research problem, especially in the case of modern, sophisticated compression technologies. In this paper, we consider HEVC, for which a novel method for selection of the encoding modes is proposed. By the encoding modes we mean e.g. coding block structure, prediction types and motion vectors. The proposed selection is done basing on noise-reduced version of the input sequence, while the information about the video itself, e.g. transform coefficients, is coded basing on the unaltered input. The proposed method involves encoding of two versions of the input sequence. Further, we show realization proving that the complexity is only negligibly higher than complexity of a single encoding. The proposal has been implemented in HEVC reference software from MPEG and tested experimentally. The results show that the proposal provides up to 1.5% bitrate reduction while preserving the same quality of a decoded video.
PL
Celem pracy jest odpowiedź na pytanie: czy wybór konkretnego algorytmu demozaikowania ma wpływ na dokładność kalibracji systemów wielokamerowych. W ramach pracy zaimplementowano cztery reprezentatywne algorytmy demozaikowania, które wykorzystano do demozaikowania zarejestrowanych sekwencji kalibracyjnych. Proces kalibracji powtarzano wielokrotnie z wykorzystaniem różnych algorytmów. Otrzymane wyniki zostały poddane drobiazgowej analizie w wyniku, której nie wykazano wpływu algorytmów na dokładność kalibracji.
EN
The aim of this work is to obtain the answer to the following question: does the choice of demosaicing algorithm influence accuracy of multicamera calibration. Four representative demosaicing algorithms have been selected and implemented. Implemented algorithms were then used to demosaicing acquired calibration sequences. Calibration process was repeated several times for all algorithms. Obtained results have shown that there are no influence of selected demosaicing algorithm on precision of calibration.
PL
Przedmiotem tej pracy jest projekt autorskiego transkodera obrazów, które zostały zapisane w strumieniach bitowych zgodnych z nową normą MPEG-H HEVC. Podstawą działania prezentowanego transkodera jest eliminacja wybranych współczynników przekształcenia DCT ze strumienia danych, łatwej do realizacji zarówno na platformie programowej jak i sprzętowej. Opracowana technika daje możliwość uzyskania od kilku do 10% redukcji prędkości strumienia danych przy spadku jakości obrazów po transkodowaniu w zakresie 0,2-0,5dB.
EN
The paper describes a design of a video transcoder that is able to process video streams stored in MPEGH HEVC compatible bitstreams. The principle of operation of the presented transcoder is the removal of selected quantized transform coefficients from the bitstream, giving the possibility of its ultra-fast software and hardware implementation. The developed technology enables the reduction of bitrate from a few to 10% reduction of bitrate with a decrease in image quality of 0.2-0.5dB.
PL
Artykuł dotyczy optymalizacji kodera HEVC. Proponowana jest nowa metoda wyboru trybów kodowania, w której koder HEVC kodujący sekwencję wejściową sterowany jest przez drugi koder, kompresujący sekwencję odszumioną. Sposób realizacji sterowania zapewnia, iż łączna złożoność obu koderów jest niewiele większa niż złożoność pojedynczego kodera. Zaproponowaną metodę zaimplementowano i przebadano eksperymentalnie. Uzyskane wyniki pokazują, iż umożliwia ona około 1,5% redukcję strumienia bitowego.
EN
The article is related to HEVC encoder optimization. A novel encoder-side mode selection method is proposed. It exploits information about selected modes from a second encoder, which in parallel compresses a denoised version of the input sequence. The realization of the mode selection method ensures that the complexity of both encoders is negligibly larger than complexity of a single encoder. The proposed method has been implemented and assessed experimentally. The results show that it enables up to 1.5% reduction of the bitstream.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki prac nad wykorzystaniem dodatkowych danych uzyskanych na wcześniejszych etapach przetwarzania sekwencji wizyjnych w celu usprawnienia procesu kodowania sekwencji wizyjnych koderem HEVC. Opisane zostały metody przyspieszenia procesu wyszukiwania wektorów ruchu jak też procesu podziału bloków CTU na jednostki CU.
EN
This paper is a summary of the research done on the use of additional data that are obtained during the preprocessing phases of a video sequence for improving the performance of the coding process using HEVC coder. It includes the description of the method for accelerating the motion estimation process as well as the CTU block division process into CU units.
PL
W pracy przedstawiono nową metodą szybkiego wyboru trybu kodowania wewnątrzobrazowego INTRA w koderze standardu HEVC. Podstawą opracowanej metody jest szczegółowa wiedza o częstości wybierania przez koder poszczególnych trybów kodowania wewnątrzobrazowego, w zależności od żądanej prędkości bitowej, rozdzielczości obrazu oraz jakości zakodowanego obrazu. Realizacja programowa opracowanej metody pozwoliła na pokazanie, że można płynnie regulować stopień przyspieszenia kodera i efektywność kodowania za jego pomocą.
EN
The paper presents a new method of fast coding mode decision in the HEVC INTRA video encoder. The basis of the method is a detailed knowledge about frequency of using of individual coding modes in the encoder depending on the desired bitrate, spatial resolution of images, and the quality of coded images. Experiments showed a possibility of controlling the level of computations in the encoder at the cost of efficiency of video encoding.
EN
In the new HEVC standard, there are 35 intraframe prediction modes. Therefore, real-time implementations need fast mode pre-selection to reduce the computational load of cost comparison for individual modes. In this paper, a simple technique is proposed to reduce the complexity of the Unified Intra Prediction by decreasing the mode candidate number evaluated in the Rough Mode Decision step. We call this approach hierarchical as we decrease stepwise the angles between the directions of the prediction modes that are tested. Obviously, the fast mode selection results in significant complexity reduction obtained at the cost of choosing a sub-optimum mode related to slightly reduced compression performance. In the paper, it is proposed how to calculate the trade-off between encoder complexity and compression performance, using the ratio of relative coding time reduction and average bitrate increase estimated for constant decoded video quality. Extensive experiments prove that this ratio is much higher for the proposed technique than for many other techniques from the references.
EN
In this paper, a detailed analysis of the content of the bitstream, produced by the HEVC video encoder is presented. With the use of the HM 10.0 reference software the following statistics were investigated: 1) the amount of data in the encoded stream related to individual frame types, 2) the relationship between the value of the QP and the size of the bitstream at the output of the encoder, 3) contribution of individual types of data to I and B frames. The above mentioned aspects have been thoroughly explored for a wide range of target bitrates. The obtained results became the basis for highlighting guidelines that allow for efficient bitrate control in the HEVC encoder.
PL
W tym artykule prezentujemy oryginalną technologię kompresji, która została zaprojektowana i opracowana na Politechnice Poznańskiej w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków MPEG Technologia Kodowania Wideo 3D. W niezależnych testach wniosek został oceniony jako jeden z najlepszych. Baza jest kodowana w HEVC podczas gdy mapy są zakodowane wykorzystując różne zwolnienia, które są podobne do poszczególnych widoków i map głębi. Nawet 2 widoki z boku i 3 głębokości mapy mogą być kodowane w całkowitej wartości bitowej, co zazwyczaj nie przekracza 50% prędkości transmisji danych potrzebnych do jednego widoku.
EN
In this paper, we present the original compression technology that was designed and developed at Poznań University of Technology in response to MPEG Call for Proposals on 3D Video Coding Technology. In the independent tests, this proposal was scored as one of the best performing ones. A base view is coded in the HEVC syntax while the side views and the depth maps are very efficiently coded exploiting various redundancies that are related to similarities between individual views and depth maps. Even 2 side views and 3 depth maps can be coded at the total bitrate that usually does not exceed 50% of the bitrate needed for a single view.
11
Content available remote Damage to TGS crystals caused by hydrostatic pressure
EN
In this letter we address a particular aspect of the finite size effect on ferroelectric instability: the polarization suppression under high hydrostatic pressure. We have shown that in TGS ([NH3+CH2COOH)2(NH3+CH2COO-)SO42-]) single crystals under high pressure the critical temperature TC of ferroelectric-paraelectric phase transition grows monotonically up to about 1.8 GPa. Above the critical pressure Pc >= 2.4 GPa, the ferroelectricity disappears and the coefficient gamma becomes negative for small ferroelectric regions which appear due to crystal break up.
PL
W celu ukazania metalicznego charakteru sił wiążących dwuwymiarową sieć grafenu w trójwymiarowy grafit porównano właściwości fizyczne grafitu, metali oraz kryształów molekularnych. Zarówno obliczenia tearetyczne Santosa i Villagry, jak również dane eksperymentalne dotyczące przewodnictwa elektrycznego oraz cieplnego dostarczają argumentów wskazujących na niezwiązane elektrony π, jako źródło występowania słabych sił między warstwami. Oddziaływania między warstwami są określone przez niską koncentrację elektronów quasi-swobodnych elektronów oraz stosunkowo małą masę efektywną.
EN
Physical properties of graphite, metals and molecular crystals are compared to show metallic character of forces bonding 2-D graphene layers into 3-D graphite. Both theoretical calculations performed by Santos and Villagra as well such experimental data as electrical and thermal conductivity deliver strong arguments for itinerant π-electrons to be responsible for existence of weak interlayer attractive forces. The intensity of interlayer interaction is determined by small concentration of itinerant electrons and comparatively small effective mass.
13
Content available remote Zjawiska Kolektywne [Ze zjazdów i konferencji]
PL
W dniach 25-29 września 2005 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą miała miejsce XI Krajowa Szkoła "Zjawiska Kolektywne i ich Współzawodnictwo". Szkoła ta nawiązywała do 18-letniej już tradycji krajowych sympozjów poświęconych tematyce nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego, które wcześniej odbywały się kolejno w Warszawie (1987), Krakowie (1988), Wrocławiu (1991), Poznaniu (1993), Kazimierzu Dolnym (1995), Bukowinie Tatrzańskiej (1996), Międzyzdrojach (1997), Sobieśzewie (1999), Krynicy Górskiej (2001) oraz ponownie w Warszawie (2004). W ostatnich kilku latach problematykę spotkań rozszerzono również na inne zagadnienia związane z silnymi korelacjami w układach elektronowych, takie jak kolosalny magnetoopór itp.
EN
Magnetically Modulated Microwave Absorption (MMMA) is a sensitive differential method to study magnetoresistence related to the voltage fluctuation in nonhomogeneous superconducting systems with Josephson junctions (JS) and in magnetic systems exhibiting giant magnetoresistence (GMR). The MMMA method has been successfully established after the discovery of polycrystalline high temperature superconductors with high concentration of Josephson junctions. MMMA proved to be the third method besides resistivity and magnetic susceptibility measurements to determine critical temperature Tc. In magnetic nanostructures MMMA enables to determine GMR(H) and magnetization reversal.
PL
Magnetycznie modulowana mikrofalowa absorpcja - MMMA jest czułą metodą różniczkową badania magnetooporu związanego z fluktuacjami napięcia w niejednorodnych układach nadprzewodzących ze złączami Josephsona - JS i w układach magnetycznych wykazujących gigantyczny magnetoopór GMR. MMMA pojawiła się po odkryciu polikrystalicznych nadprzewodników wysokotemperaturowych, w których duża koncentracja złączy powoduje, że nadprzewodnik można traktować jako system Josephsona - JJS. MMMA okazuje się trzecią metodą, obok oporności i podatności wyznaczania temperatury krytycznej Tc. W nanostrukturach magnetycznych MMMA pozwala na wyznaczenie kształtu GMR(H) oraz pola przełączania namagnesowania w punktach osobliwych pętli histerezy, w których nachylenie M(H) ma największe wartości.
15
EN
The Tc(x) dependence of high-temperature superconductors shows that superconductivity occurs above a critical concentration x1. For concentrations exceeding x1, Tc increases until an optimal concentration xopt is reached and drops with further increase of x. Above xopt, i.e., in the overdoped region, there exists a single Tc which can be taken as the temperature of the Cooper pair formation and, simultaneously, of their condensation (BEC) to the superconducting state. For carrier concentrations below the optimal value, x < xopt, there are two characteristic temperatures, > Tc. At T*, phase incoherent local pairs (LP's) are formed and only at Tc the system undergoes the superconducting phase transition. The existence of these two characteristic temperatures, T* and Tc, reflects various phenomena related to strong electron correlations. We review the pressure effects in the cuprate family YBCO and propose their explanation within the Hubbard model and crossover from BCS cooperative pairing to Bose-Einstein of preformed pairs. The scaling of the pressure effects above and below xopt is analyzed in terms of two parameters: the transfer integral t and on-site energy U. With increasing pressure, t increases and the density of states at the Fermi level decreases. Above xopt, Tc ?1/2zt and dTc/dp < 0. Below xopt, however, the derivative dTc/dp > 0, since Tc ?t2/U.
16
Content available remote Kazimierz Antonowicz (1914-2003)
17
Content available remote Kronika
PL
PTF: Komisje. Tytuły profesorskie. Odnowienie doktoratu Wojciecha Królikowskiego. Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie. Nagroda z dziedziny kosmologii. Stypendia FNP dla młodych naukowców. Wykład im. Aleksandra Jabłońskiego. Finanse FNP uratowane. Rocznice. Koniec z habilitacją? Tydzień Comeniusa w Lublinie. Bajkonur do muzeum. Wyniki konkursu PTZE. M.G. Basow (1922 - 2000).
18
Content available remote Od zakładu Instytutu Fizyki do Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
EN
: A short history of the Institute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences is sketched.
19
Content available remote Dziurowe nadprzewodnictwo w fulerenie [C60]
EN
Recent discovery of high-temperature superconductivity in [C60] single crystals, induced by hole generation, is discussed. The construction of field-emission transistors based on this efFect and their applications are reviewed.
PL
Przedstawiono złożony mechanizm zjawisk transportu elektrycznego w fullerenie C(60). Nadprzewodnictwo w fullerenie, podobnie jak to się dzieje w nad-przewodnikach wysokotemperaturowych, jest opisywane krótką drogą koherencji. Z tego też powodu występuje tu przejście pomiędzy obszarem par lokalnych (LP - Local Pair) do obszaru BCS przy wzroście koncentracji nośników. W pracy pokazano, że ostatnie doświadczenia nad czystymi ful-lerenami oraz fullerenami „rozepchniętymi" przez wstawienie do nich cząsteczek chloro- i bromoformu, przeprowadzone w układzie tranzystora polowego (tzw. FullFET - Fullerenowy FET) świadcząc istnieniu pewnej ogólnej zależności wiążącej temperaturę krytyczną przejścia do stanu nadprzewodzącego ze stałą sieci kryształu. Wartość pochodnej dTc dla fullerenów „rozepchniętych" mówi o tym, że struktura w układzie nadprzewodzącym FullFET-u powinna należeć do grupy Pa3.
EN
A complex mechanism of phenomena of electric transportation in fullerene C(60) has been presented. Superconductivity in fullerene, alike in high temperature superconductors, is characterised by short coherence length, Thus, there is a crossover from local pair (LP) to BCS range in carrier concentration. It is shown that recent experiments on fullerene expanded by chloro-and bromoform in field effect transistor configuration (FullFET-fullerene FET) points to general Tc - lattice constant dependence, The value of dTc/da for expanded fullerenes shows that the structure of fullerenes in superconducting FullFET should be Pa3.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.