Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This article presents the results of a simulation study of an augmented reality system and its influence on the user’s perception and reaction time. An automotive head-up display was chosen to conduct this research. It was assumed that the configuration of the GUI influences the perception and response time of the user of the augmented reality system. The perception of the driver was tested by using an eye-tracking device with accompanying software. The optimal graphical user interface (GUI) was developed as a result of the research.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań percepcji użytkownika systemu rzeczywistości rozszerzonej (AR) uzyskanych na podstawie przeprowadzonych symulacji. Na obiekt badań i symulacji wybrano wyświetlacz przezierny typu head-up stosowany w samochodach. Założono, że konfiguracja interfejsu graficznego systemu rzeczywistości rozszerzonej wpływa na percepcję i czas reakcji użytkownika systemu. Percepcję kierowcy zbadano, wykorzystując metodę śledzenia ruchu gałek ocznych i odpowiednie oprogramowanie. W wyniku badań opracowano optymalny interfejs graficzny systemu AR.
2
Content available remote Checking the accuracy of selected methods of probe radius correction
EN
The paper concerns the analysis of accuracy of two methods of probe radius correction which are based on Bézier curves. Those methods can be applied in the case of measurements of free-form surfaces. The analysis of accuracy of selected methods was done in relation to reference corrected measured points.
PL
Artykuł prezentuje analizę dokładności dwóch metod korekcji promieniowej, które bazują na krzywych Béziera. Metody te mogą być stosowane do pomiaru powierzchni swobodnych. Analiza dokładności wybranych metod została przeprowadzona w odniesieniu do wzorcowych skorygowanych punktów pomiarowych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań percepcji użytkownika systemu rzeczywistości rozszerzonej (AR) uzyskanych na podstawie przeprowadzonych symulacji. Na obiekt badań i eksperymentów symulacyjnych wybrano wyświetlacz przezierny typu head-up stosowany w samochodach. Założono, że konfiguracja interfejsu graficznego systemu rzeczywistości rozszerzonej wpływa na percepcję i czas reakcji użytkownika systemu. Percepcję kierowcy zbadano, wykorzystując metodę śledzenia ruchu gałek ocznych i odpowiednie oprogramowanie. W wyniku badań opracowano efektywny interfejs graficzny systemu AR.
EN
The article presents the results of a simulation study of the augmented reality system and its influence on the user’s perception. The automotive head-up display was chosen as a subject of both the research and the simulation. It was assumed that the configuration of the GUI influences the perception and response time of the user of the augmented reality system. The perception of the driver was tested by using the eyetracking device with a software. The optimal graphical user interface (GUI) was developed as a result of the research.
EN
The paper presents the problem of assessing the accuracy of reconstructing free-form surfaces in the CMM/CAD/CAM/CNC systems. The system structure comprises a coordinate measuring machine (CMM) PMM 12106 equipped with a contact scanning probe, a 3-axis Arrow 500 Vertical Machining Center, QUINDOS software and Catia software. For the purpose of surface digitalization, a radius correction algorithm was developed. The surface reconstructing errors for the presented system were assessed and analysed with respect to offset points. The accuracy assessment exhibit error values in the reconstruction of a free-form surface in a range of ± 0.02 mm, which, as it is shown by the analysis, result from a systematic error.
PL
Długość trzpienia wykorzystywanego w trakcie pomiarów na współrzędnościowych maszynach pomiarowych należy do ważnych czynników oddziałujących na dokładność pomiaru. Autorzy postanowili sprawdzić, jaki wpływ ma na pomiary przeprowadzane w trybie 5-osiowym, w którym specjalna głowica obrotowo-uchylna pozwala na wykorzystanie 2 ruchów obrotowych w trakcie pomiaru. Badania oparto na znanej metodyce obejmującej pomiar obiektów wzorcowych. Oszacowano wpływ długości trzpienia na dokładność tego rodzaju pomiarów oraz przedstawiono wnioski.
EN
Length of stylus used during measurements performed on CMMs is one of the important factors which affect their accuracy. Authors decided to investigate how this factor affects the measurement done in 5-axis mode when articulated probe head is used for adding 2 supplementary rotary movements during measurements. Described research utilize well-known methodology based on measurement of material standards. The impact of the stylus length on obtained results was estimated and conclusions were drawn.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania wielosensorowej współrzędnościowej techniki pomiarowej do pomiaru wybranych elementów łożysk tocznych. Zaprezentowano wyniki pomiarów promienia czaszy kulistej rolki stożkowej i kąta pomiędzy bieżnią zasadniczą a bieżnią pomocniczą pierścienia wewnętrznego łożyska stożkowego.
EN
The possibility of using the multi-sensory coordinate technology for measuring the selected elements of rolling bearings is presented. The results of spherical cap of conical roller radius and angle between the main and auxiliary track of the conical bearing inner ring measurements are also presented.
EN
One of the factors affecting the accuracy of Coordinate Measuring Systems is hysteresis of a probe head. It is important especially in case of touch trigger probes and should be taken into account during the determination of probing strategy. In this article, the authors try to assess how this phenomenon affects the accuracy of five axis coordinate systems which utilize articulating probe head. Such systems allow to measure point coordinates using rotary movements of the head what introduces changes to the probing process. The experiments presented in this paper are based on multiple measurements of the reference elements such as gauge blocks and standard ring.
EN
The five-axis measuring systems are one of the most modern inventions in coordinate measuring technique. They are capable of performing measurements using only the rotary pairs present in their kinematic structure. This possibility is very useful because it may cause significant reduction of total measurement time and costs. However, it was noted that high values of measured workpiece’s form errors may cause significant reduction of the accuracy of a five-axis measuring system. The investigation on the relation between these two parameters was conducted in this paper and possible reasons of decrease in measurement accuracy was discussed on the example of measurements of workpieces with form errors ranging from 0,5 to 1,7 millimetre.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania obróbki ubytkowej do poprawy dokładności kształtowej i wymiarowej elementów wytwarzanych technologiami przyrostowymi. Technologie addytywne znajdują coraz szersze zastosowanie i stawiane są im coraz to wyższe wymagania związane z dokładnością wytwarzania. Niestety ograniczenia wynikające z istoty tych technologii nie pozwalają uzyskać dokładności wykonania w klasach niższych niż IT7. Dlatego zasadne jest zastosowanie dodatkowej obróbki do poprawy dokładności istotnych elementów wykonanych prototypów.
EN
The article presents the possibility of using waste machining to improve the accuracy of the shaping and dimensional elements generated incremental technologies. Additive technologies are increasingly widely used and are placed them higher requirements for precision manufacturing Unfortunately, limitations resulting from the essence of this technology does not allow you to get accuracy of the lower classes than IT7. Therefore, it is reasonable to use additional treatment to improve the accuracy of the essential elements of printed prototypes.
PL
Prezentowany system służy do oceny dokładności pomiarów, zanim zostaną one wykonane w rzeczywistym systemie pomiarowym. Głównym elementem systemu jest wirtualny model maszyny pomiarowej, umożliwiający wielokrotne przeprowadzanie symulacji pomiaru, a następnie – na podstawie jej wyników – ocenę dokładności symulowanego pomiaru.
EN
The system presented in the article is designed to assess the accuracy of the measurements before they are implemented on a real measurement system. The main component of the system is a virtual model of measuring machine. It allows to estimate the measurement uncertainty due to multiple simulation of measuring task.
11
Content available remote Model parametryczny wzorca do sprawdzania drukarek 3D metodą badania pracą
PL
Przedstawiono propozycję wzorca, którego wydruk – po przeanalizowaniu jego jakości – stanowi podstawę do oceny dokładności wytwarzania z zastosowaniem drukarek 3D. Ze względu na dużą różnorodność rozmiarów drukarek 3D wymiary wzorca zostały sparametryzowane w zależności od długości podstawowych osi przestrzeni roboczej drukarki.
EN
This article presents the concept of a standard which could be used for assessment of 3D printers output accuracy. Due to large diversity of working ranges of different 3D printers, dimensions of the standard were related exclusively to the length dimensions of the main axes of machines.
PL
W artykule zaprezentowane są wyniki badania wpływu trybu pracy pięcioosiowego systemu współrzędnościowego na dokładność pomiaru. Procedura badawcza zakładała pomiar dwóch pierścieni wzorcowych o różnej średnicy w trzech trybach pomiaru: 2-osiowym wykorzystującym ruchy samej głowicy, 3-osiowym wykorzystującym tylko ruchy maszyny i 5-osiowym stanowiącym ich połączenie.
EN
In this paper authors try to assess the impact of the chosen working mode on accuracy of five-axis measuring system. The experiment consists of measurement of two reference rings of different diameters using three working modes: 2-axis mode – when measurements are performed using only head rotary movements; 3-axis mode – using only Coordinate Measuring Machine movements and 5-axis mode – the combination of previously mentioned modes.
13
PL
W artykule przedstawiono ocenę wpływu grubości ścianki tulei wykonanych w technologii przyrostowej na odchyłkę walcowości oraz prostoliniowości tworzącej walca z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej. Wytwarzanie prototypów z cienkimi ściankami jest uzasadnione ekonomicznie, gdyż skraca znacznie czas wydruku jak i jego koszt.
EN
The article presents an assessment of the impact of quill wall thickness made in the additive manufacturing for cylindricity deviation and the straightness of creating a cylinder with the use of coordinate measuring technique. Production of prototypes of the thin walls is economically justified because it reduces considerably the time output as well as its cost.
EN
The paper presents the universal validation algorithm of coordinate measuring methods determined by the analysis and adaptation of appropriate validation parameters, techniques and models. The paper also provides the proposals of acceptance/rejection criteria of the analysed measurement method. These criteria are a set of mathematical formulas selected from numerous worldwide research publications and metrological studies, which have been tested, revised and adapted for the purposes of the validation.
EN
The optical methods of coordinate measuring are a tool that have been more and more frequently used in biometrological applications, due to their advantages. The object of this paper is to set the accuracy of modelling solids of revolution whose shapes and measurements find their application in medical diagnostics with the use of three measurement systems employing laser and structured light. The carry out the studies, a coordinate measuring machine LK CMM with LC60Dx laser scanner, a coordinate measuring Romer Absolute Arm 7320SI with HP-L-20.8 laser scanner and an optical Scan 3D Qualify scanner were used. The use of coordinate technique to analyze the shape of the model solids allowed for the comparison of accuracy of optical methods with reference to standards digitally modelled based in measurements made by CMM Leitz PMM 12106. The most preferable contactless system to render the shape of solids of revolution is the LK CMM with LC60Dx laser scanner.
PL
W artykule przedstawiono aplikację wzorców kulowych oraz wzorców typu Ball Bar do oceny odwzorowania przy obrazowaniu CT medycznej. Celem jest ocena wybranych procedur dokładności odwzorowania kształtu i wymiarów z zastosowaniem certyfikowanych wzorców oraz zaproponowanie parametrów metrologicznych umożliwiających porównanie urządzeń diagnostycznych pod kątem aplikacji pomiarowych. Błędy odwzorowania geometrii mogą być identyfikowane na podstawie systemów kontrolnych wykorzystywanych w CT przemysłowej.
EN
The paper presents the application patterns of ball and patterns of the Ball Bar type to evaluate mapping with medical CT imaging. The aim is to evaluation the selected procedures for assessing the accuracy of mapping shape and dimensions of the use of certified standards and proposing metrological parameters for the comparison of diagnostic equipment for measurement applications. Geometry mapping errors can be identified on the basis of the control systems used in industrial CT.
PL
Celem opracowania jest wyznaczenie dokładności odwzorowania modelowych brył obrotowych, których kształty i wymiary mają zastosowanie w diagnostyce medycznej, z wykorzystaniem trzech systemów pomiarowych ze światłem laserowym i strukturalnym. Zastosowanie techniki współrzędnościowej do analizy kształtu wzorców pozwoliło na porównanie systemów oraz wskazanie współrzędnościowej maszyny pomiarowej z kamerą laserową, jako najbardziej preferowaną do odwzorowania brył obrotowych.
EN
Aim of the study is to determine the accuracy of the mapping model of solids of revolution, whose shapes and sizes are used in medical diagnostics, using three measurement systems with laser light and structural. The use of coordinate technique for the analysis of the shape of patterns allowed the comparison of systems and an indication of coordinate measuring machine with laser camera, as the most preferred for mapping solids of revolution.
EN
Anatomical structures are characterized by free surfaces, and most are in lobed and pseudo-spherical shapes. The aim of this article is to analyze selected procedures for accuracy assessment of the shape and dimensions of these structures using certified sphere and Ball Bar standards and to propose metrology parameters facilitating comparison of diagnostic devices. The spherical standard of various materials and Ball Bar standards with various distances between spheres centers can be a tool for evaluation of computed tomography metrology applications. Errors in geometry mapping can be identified on the basis of standardized control systems used in coordinate measuring techniques.
EN
The article presents the validation research scheme of metrological model of coordinate measuring arm (CMA) using multifeature check. The scheme shows the comparison of the calibration results of the check using selected coordinate methods and criteria of validation. The comparison shows the insignificance of differences between the obtained results of both: metrological model of CMA and multi-position method. It evidently proves the correctness of the development of metrological model of CMA. The use of appropriate quality multifeature check also had a significant impact on the results. This check is now the most accurate measurement length check and its use for this validation process was the most suitable.
EN
The paper presents a method for estimating the uncertainty of optical coordinate measurement based on the use of information about the geometry and the size of measured object as well as information about the measurement system, i.e. maximum permissible error (MPE) of the machine, selection of a sensor, and also the required measurement accuracy, the number of operators, measurement strategy and external conditions contained in the developed uncertainty database. Estimation of uncertainty is done with the use of uncertainties of measurements of basic geometry elements determined by methods available in the Laboratory of Coordinate Metrology at Cracow University of Technology (LCM CUT) (multi-position, comparative and developed in the LCM CUT method dedicated for non-contact measurements) and then with the use of them to determine the uncertainty of a given measured object. Research presented in this paper are aimed at developing a complete database containing all information needed to estimate the measurement uncertainty of various objects, even of a very complex geometry based on previously performed measurements.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.