Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono czasowy i przestrzenny rozkład miesięcznych opadów (IX, XI, I, II i III), temperatury powietrza (XI, II), temperatury gleby z głębokości 5 cm (X, I i III) i usłonecznienia rzeczywistego (IX), kształtujących pozimowe zapasy wody w glebie do głębokości 0-50 i 0-100 cm na koniec marca. Określono średnie i ekstremalne miesięczne wartości trzech czynników meteorologicznych oraz ich zmienność w latach 1961-2000 z 55 stacji IMGW, a usłonecznienia z lat 1976-2000 z 46 stacji. W drugim etapie wyznaczono progowe wartości wymienionych czynników, wpływających na małe i duże pozimowe zapasy wody w glebie, a następnie określono prawdopodobieństwo ich występowania. Końcowym efektem pracy było wydzielenie czterech stref zmienności czynników meteorologicznych kształtujących pozimowe zapasy wody w glebie lekkiej.
EN
The present work shows temporal and spatial distribution of monthly precipitation (Sept., Nov., Jan., Feb. and March), air temperature (Nov., Feb.), soil temperature at a depth of 5 cm (Oct., Jan. and March) and real sunshine (Sept.) i.e. the factors responsible for after-winter resources of water in soil at depths of 0-50 and 0-100 cm, at the end of March. Average and extreme monthly values of three meteorological factors and their variability in the years 1961-2000 from 55 meteorological stations and solar radiation in 1976-2000 from 46 stations were determined. At the second stage, threshold values of the mentioned factors responsible for small and great quantities of after-winter resources in soil were defined and the probability of their occurrence was determined. Final result of the study was the determination of four zones of variability of meteorological factors responsible for after-winter resources of water in light soil.
PL
Materiał wyjściowy do badań stanowiły wyniki pomiarów wilgotności nieporośniętej gleby na głębokości: 10, 20, 30, 50, 70 i 100 cm z lat 1962-1991, ze Stacji Agrometeorologicznej w Lipkach, na podstawie których obliczono zapasy pozimowe wody użytecznej w glebie w warstwach: 0-50, 0- 70 i 0-100 cm na koniec marca. Danymi wejściowymi do opracowania modeli do prognozowania pozimowych zapasów wody w glebie na koniec marca były wartości 12 czynników agrometeorologicznych (w różnych kombinacjach) do końca stycznia, lutego i marca w zależności od głębokości warstwy. Weryfikację modeli przeprowadzono za pomocą względnych błędów prognoz oraz testu Cross-Validation. Na podstawie oceny załączonych w pracy równań regresji wielokrotnej można stwierdzić ich dużą przydatność do prognozowania pozimowych zapasów wody na koniec marca na podstawie danych do końca lutego i marca.
EN
Starting material for the studies were the measurements of soil moisture at the depths of 10, 20, 30, 50, 70 and 100 cm in bare soil collected in the years 1962 to 1991 at the Agro-meteorological Station at Lipki. From these records the quantities of after-winter reserves of useful water at the end of March in the soil layers: 0-50, 0-70 and 0-100 cm were calculated. Twelve agrometeorological factors (in various combinations) observed at the end of January, February and March depending on the layer depth and the date of a given forecast were used to create the forecasting models. The models were verified by means of relative errors of the forecasts and by the Cross-Validation test. Evaluation of the multiple regression equations included in the paper indicated their usefulness for forecasting after-winter reserves of water at the end of February and March.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.