Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono doświadczalne metody wyznaczania wielkości kinematycznych głowy i kręgosłupa szyjnego. Etap pierwszy badań pozwolił na określenie przemieszczeń kręgów odcinka szyjnego kręgosłupa w warunkach in vivo, podczas wykonywania ruchów głową. Do rejestracji ruchu zastosowano radiografię cyfrową, zaś do obróbki wyników i ilościowego oszacowania parametrów ruchu posłużył system APAS (Ariel Performance Analysis System). Badanie umożliwiło uzyskanie informacji o położeniach kręgów przy różnym usytuowaniu głowy, jak również wzajemnych rotacji sąsiadujących segmentów. Przeprowadzona wszechstronna analiza czynnościowa stanowi podstawę do identyfikacji i zdefiniowania parametrów kinematycznych opisujących wzorce ruchowe kręgosłupa. Drugi etap badań obejmował eksperymenty wykonywane z udziałem ochotników przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia do symulacji wpływu uderzenia pojazdu w nieruchomą przeszkodę na kinematykę głowy. Tym razem do rejestracji wielkości kinematycznych wykorzystano system kamer firmy BASLER rejestrujących obraz z dużą częstotliwością oraz aparatury do pomiaru przebiegów czasowych przyspieszeń składającej się z analizatorów SigLab i zestawu akcelerometrów. Analiza wyników pomiarów pozwoliła na wyznaczenie parametrów kinematycznych rozpatrywanych punktów głowy i tułowia podczas wymuszenia wywołanego gwałtownym zatrzymaniem. Wyniki badań wykorzystane zostaną w przyszłości jako dane wejściowe i posłużą do weryfikacji modelu do analizy dynamiki głowy i kręgosłupa szyjnego sformułowanego w środowisku LSDYNA.
EN
This paper introduces experimental methods of determining kinematical quantities of head and cervical spine. First stage of research allowed to assign the dislocation of cervical spine vertebras under in vivo conditions during head movements. A digital radiography was used to record the movement. For processing results and to estimate quantitative parameters of movement an APAS system (Ariel Performance Analysis System) was used. The research allowed to acquire information about the position of the vertebras during different head placements as well as mutual rotations of neighboring segments. Conducted comprehensive functional analysis is a ground base to identification and to define kinematical parameters describing movement patterns of the spine. The second stage of research included experimental studies on volunteers with the use of a device to simulate a crash of a vehicle into a stationary obstacle. To record the kinematical quantities a set of video cameras from BASLER firm was used, which has a high frequency image recording capability, and an equipment to measure acceleration time courses with SigLab analyzers along with a set of accelerometers. The result analysis allowed to determine kinematical parameters of considered points during forced action derived from rapid stopping. Results of the research will be used as a input data and will allow to verify a model used for analyzing the dynamics of head movement and cervical spine defined in a LSDYNA environment.
PL
W pracy przedstawiono analizę kinematyki torakoskopowej końcówki operacyjnej telemanipulatora kardiochirurgicznego. Zidentyfikowano optymalne wartości prędkości dla ruchów niezwiązanych z interakcją narzędzia i serca. Stosowano różniczkowanie numeryczne z wygładzaniem wielomianowym Savitzkiego-Golaya w celu eliminacji negatywnego wpływu zakłócenia na jego efekt.
EN
The analysis of kinematics of thoracoscope tool of cardiosurgical telemanipulator is presented in the paper. The optimal values of velocities for motion that aren’t bound up with interaction tool and tissue were identified. The numerical differentiation with Savitzky-Golay smoothing was applied to elimination negative influence of noises for its effect.
PL
W pracy przedstawiono projekt urządzeń do reedukacji osób z zaburzeniami propriocepcji. Prace projektowe zostały wykonane w programie Inventor 2009. Z uwagi na znaczenie takich urządzeń w rehabilitacji, ich konstrukcje cechują się wielofunkcyjnością. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników została przeprowadzona analiza wytrzymałościowa elementów składowych najbardziej narażonych na uszkodzenie w programie Ansys Workbench. Otrzymane wyniki z obliczeń potwierdziły poprawność przyjętych założeń projektowych i dobranych parametrów konstrukcyjnych urządzeń.
EN
The project of rehabilitation devices for people with the proprioceptive disorder was presented in this paper. Development of the multifunctional devices was made using Inventor 2009. Usefulness of the devices construction was found on the base of strength analysis using Ansys Workbench. Obtained results testified correct choice of project assumption data.
PL
W pracy przedstawione zostały założenia projektowe, projekt oraz opis modelu fizycznego urządzenia służącego do oceny przywracania sprawności receptorów czucia w stopie kończyny szczura. W ramach pracy wykonany został prototyp urządzenia, którego wstępną weryfikację przeprowadzono w warunkach laboratorium Katedry i Zakładu Fizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaprojektowane i wykonane urządzenie jest elementem infrastruktury badawczej wykorzystywanej w badaniach nad regeneracją w ośrodkowym układzie nerwowym O UN.
EN
The paper presents the conceptual design, project and a description of the physical model. The device is used to evaluate the return of superficial sensation in rats. In addition, paper contains a report of the first studies with using a prototype conducted in laboratory conditions.
PL
W ramach pracy opracowano projekt urządzenia do oceny sił mięśni tułowia. W oparciu o przyjęte założenia opracowano cztery koncepcje urządzenia. Na podstawie przeprowadzonej optymalizacji punktowej do dalszych prac projektowych wybrano dwa warianty. Dla wybranych koncepcji urządzenia przeprowadzono obliczenia wytrzymałościowe przy wykorzystaniu MES w programie AnsysWorkbench.
EN
In the frame of this work presents project of device for measuring the trunk muscle forces was elaborated. On the basis of the assumptions four conceptions of device were elaborated. Two variants of device were accepted on the basis of the chosen criterion. Strength analysis in ANSYS Workbench was done for chosen conceptions of device.
PL
Praca przedstawia projekt urządzenia do interaktywnej rehabilitacji dzieci z wadami kończyn górnych. Urządzenie składa się z rękawa, dwóch czujników oraz przekaźnika. W pracy zestawiono trzy propozycje rękawa oraz materiałów, które pozwoliły na wybranie optymalnego rozwiązania.
EN
This work shows project of device for interactive rehabilitation of children with defects of upper limbs. The device consists of a sleeve, two sensors and relays. The work compares the three proposals, and sleeve materials, which allowed us to select the optimal solution.
7
Content available Projekt sportowego wózka inwalidzkiego
PL
W pracy przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące budowy sportowych wózków inwalidzkich, a także zostały zaprezentowane niektóre wybrane modele sportowych wózków inwalidzkich dostępne na rynku. Głównym celem niniejszej pracy był projekt własny wózka. Dodatkowo przeprowadzono analizę wytrzymałościową ramy wózka w programie CAE.
EN
Paper presents basic problems of construction of the sport wheelchairs. Some chosen models of sport wheelchairs available on market were presented in this paper. The main aim of this paper was author’s project of the wheelchair. Strength analysis of the frame of the wheelchair was done in a CAE program.
PL
W pracy został przedstawiony projekt geometrii elektrycznego wózka inwalidzkiego ze zmienną geometrią ramy, umożliwiającą pionizację oraz uzyskanie pozycji leżącej. Wykonana została analiza numeryczna konstrukcji.
EN
The project of multi-positional electric wheelchair for handicapped people. The geometric model have been designed and analyzed with use of Autodesk Inventor environment.
PL
Celem prezentowanej pracy było dokonanie modernizacji wybranych urządzeń służących do rehabilitacji kończyny górnej. W artykule przedstawiono dwa urządzenia zaprojektowane w programie Autodesk Inventor.
EN
The aim of presented work was the modernization of devices for upper limb rehabilitation. This paper presents two devices which were designed in Autodesk Inventor.
PL
W pracy przeprowadzono badania doświadczalne oraz badania modelowe chodu dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. W obliczeniach numerycznych wykorzystano model matematyczny ruchu kończyn dolnych pozwalający na wyznaczenie sił generowanych przez mięśnie. Identyfikację sił mięśniowych przeprowadzono przy wykorzystaniu metod optymalizacyjnych.
EN
This work investigates the experimental and model studies of children’s gait with neurological disorders. In numerical calculations was used a mathematical model of motion of the lower limbs, which helps to determine the forces generated by muscles. Identification of muscle forces was conducted using optimization methods.
PL
W pracy przedstawiono biomechaniczną analizę wchodzenia po schodach oraz badania stabilograficzne pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. W badaniach analizowano kinematykę oraz wartości sił reakcji podłoża podczas wchodzenia po schodach. Wielkości kinematyczne wyznaczono za pomocą systemu APAS. Pomiarów sił reakcji podłoża dokonano za pomocą platform dynamometrycznych firmy Kistler. Badania doświadczalne objęły grupę 8 osób z zaburzeniami neurologicznymi. Badania zrealizowano w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji w Reptach.
EN
Biomechanical analysis of climbing the stairs and stability of patients having neurological disorders is presented in the paper. Analysis of kinematics and ground reactions was carried out for climbing the stairs. Kinematic quantities were determined by means of the APAS system. Ground reactions were measured with the use of the Kistler platform. Eight patients took part in the research. All measurements were carried out in the Silesian Center of Rehabilitation “Repty”.
12
PL
W artykule przedstawiono analizę wytrzymałościową endoprotezy stawu kolanowego z wyłączeniem elementu udowego dla kilku wariantów obciążenia. Analiza ta pozwala na obserwację wpływu obciążenia na stan naprężeń i odkształceń w kości i endoprotezie. Model i jego analizę przeprowadzono metodą elementów skończonych w programie Ansys Workbench.
EN
Numerical strength analysis of total knee prosthesis without femur element for few variants of load was presented in this paper. This analysis allow us observe the influence of load on the state of stress and strain in tibia bone and prosthesis . The model and its finite element analysis was performed in ANSYS Workbench.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych prowadzonych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Analizie poddano szesnaście wybranych parametrów chodu pacjentów, po operacji neurochirurgicznej w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz pacjentów z połowicznym niedowładem w odniesieniu do dzieci, u których nie stwierdzono zaburzeń w obrębie narządu ruchu.
EN
The paper presents the results of experimental studies conducted in Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka in Katowice. We analyzed sixteen selected gait parameters of patients after neurosurgery in the central nervous system, and a half of patients with paralysis in relation to children with no disorder within the musculoskeletal system.
14
Content available remote Komputerowe wspomaganie planowania zabiegu korekcji trigonocefalii u dzieci
PL
W pracy podjęto próbę opracowania metodologii komputerowego wspomagania leczenia wad deformacji czaszki dziecka związanych z kraniostenozą. Choroba ta jest przyczyną deformacji kości twarzoczaszki, ale ma również istotnie negatywny wpływ na rozwój mózgu. Korekcja wady wymaga inwazyjnego niebezpiecznego dla pacjentów zabiegu. Dotychczas prowadzone operacje realizowano na podstawie doświadczeń i wiedzy lekarzy popartych diagnostyką TK. Modelowanie w biomechanice połączone z metodami nowoczesnej wizualizacji daje nowe szanse na inżynierskie wspomaganie zabiegów operacyjnych. Za pomocą programu MIMICS sformułowano model bryłowy czaszki dziecka z trygonocefalią na podstawie zdjęć tomografii komputerowej TK. Opracowany w programie ANSYS model numeryczny przy wykorzystaniu metody elementów skończonych pozwolił na określenie sztywności kości czołowej po dokonaniu cieniowania oraz nacięć. Przeprowadzone zostały również badania eksperymentalne w celu określenia parametrów materiałowych modelowanych elementów. Sformułowany model został zaprezentowany w technologii wirtualnej. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, jaki wariant pod względem przygotowania kości czołowej przyniesie najbardziej oczekiwany efekt.
EN
The attempt to methodology creation supported neurosurgical procedures of deformed skull correction, connected with craniosynostosis is presented in this paper. Typical treatment in such cases is connected with invasive operation. Up to now neurosurgeons during pre-operation planning of bones correction based on their own knowledge and experience supported by CT diagnosis. Modelling in biomechanics connected with new visualization methods gives new possibilities of engineer support for medical procedures. Three-dimensional model of deformed skull with trigonocephaly was created on the basis of CT scans with use of Mimics software. The model was transformed to FEM and used for suitable shape of forehead bone determination. Material properties of bones were assumed on the basis of experimental researches. The geometrical model was presented in 3-dimensional virtual reality. It helps to better imagine about the real shape of skull hidden under head skin and take the best decision how to operate the example of trigonocefalia.
15
Content available remote Interaktywne urzadzenia do rehabilitacji kończyn dolnych
PL
W pracy przedstawiono projekty urządzeń rehabilitacyjnych wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne do korekcji wad kończyn dolnych szczególnie dzieci i młodzieży. Ze względu na trudności w prowadzeniu rehabilitacji u dzieci proponuje się uatrakcyjnienie wykonywania koniecznych czynności poprzez zastosowanie interaktywnych zabawek rehabilitujących. Rehabilitacja będzie odbywać się na zasadzie nieświadomej zabawy przy pomocy specjalistycznych urządzeń podczas gry na komputerze. Aspekt zabawy jest szczególnie istotny ze względu na niechęć małych pacjentów do tradycyjnych metod kinezyterapii.
EN
This paper shows various designs of rehabilitation devices using modern informatics technologies for correction of lower limbs, especially at children and youth. Due to difficulties in rehabilitation in this group but also in order to make mandatory activities more attractive, application of interactive rehabilitation toys was proposed. The rehabilitation will go on with the help of specialist appliances during a computer game so the patient will be unaware of the process. The aspect of play is crucial with regards to an aversion of young patients for traditional methods of kinesytherapy.
PL
W pracy przedstawiono model odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka sformułowany metodą elementów skończonych. Opracowany model MES posłużył do biomechanicznej analizy kręgosłupa szyjnego po przedniej stabilizacji. Prezentowane wyniki przedstawiają zachowanie się trójwymiarowego modelu odcinka szyjnego kręgosłupa pod wpływem różnych fizjologicznych obciążeń. Badania te posłużyły do pogłębienia wiedzy o biomechanice odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka w sytuacji zastosowania stabilizacji. Przedstawione modele mogą być również użyte do analizy klinicznych problemów dotyczących kręgosłupa szyjnego człowieka.
EN
Described in the paper is the model of cervical spine formulated using finite element method. This FE model was developed to biomechanical analysis of the cervical spine stabilisation. The present results demonstrates behaviour of three-dimensional model of cervical spine under various physiological loads. The investigations was used to understanding the biomechanics of the cervical spine when stabilisation was applied. Presented models can also be used to analyse the clinical problems concerning biomechanics of human cervical spine.
17
Content available remote Analiza biomechaniczna chodu dzieci z zastosowaniem systemu BTS Smart
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań doświadczalnych prowadzonych dla dzieci zdrowych oraz z zaburzeniami neurologicznymi. Pomiary zostały przeprowadzone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach z wykorzystaniem systemu BTS Smart. Praca zawiera analizę wielkości kinematycznych (przebiegi czasowe kątów w poszczególnych stawach), dynamicznych (momenty sił mięśniowych w stawach) oraz składowych si reakcji podłoża wspomnianej wcześniej grupy dzieci.
EN
This paper presents me preliminary results of experimental measurements for healthy children and children with neurological disorders. The study was conducted in Children's Memorial Health in Katowice, using the BTS Smart system. The work contains an analysis of kinematic (angular movement of joints), dynamic parameters (muscle force moment in joints) and ground reaction force analysis of obtained data.
EN
The researches supporting neurosurgical correction of children head deformations are presented in this páper. On the basis of Computer tomography CT two models were created. Seans helped to generate two models of craniosynostoses: first scaphocephaly and second trigonocephaly. Three-dimensional models of deformed skuli were created with use of Mimics software. The models were transformed to FEM and used for suitable shape bone determination. Material properties of modelled bones were assumed on the basis of experimental researches. The geometrical models were presented in 3-dimensional Virtual reality.
PL
W pracy przedstawiono badania wspomagające zabiegi chirurgicznej korekcji deformacji główki dziecka. Na podstawie tomografii komputerowej opracowano dwa modele zniekształconych główek z scaphocephalią i trigonocephalią. Trójwymiarowe modele zniekształconych główek zostały opracowane przy użyciu programu Mimics. Następnie modele zostały dyskretyzowane i posłużyły do określania poprawnych kształtów. Własności materiałowe modeli zostały przyjęte z badań eksperymentalnych, a wyniki modelowe przedstawiono w trójwymiarowej rzeczywistości wirtualnej.
PL
W artykule opisano model numeryczny kręgosłupa człowieka wraz z wprowadzonym implantem CD Horizon Antares, stosowanym podczas leczenia operacyjnego bocznego skrzywienia kręgosłupa z dostępu przedniego. Dodatkowo przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych przeprowadzonych w programie ANSYS. Wyniki te zawierają zarówno dane dotyczące naprężeń powstających w implancie i tkance kostnej, jak również pozwalają na określenie wpływu implantu na sztywność kręgosłupa. Wyznaczone sztywności kręgosłupa fizjologicznego, kręgosłupa ze skoliozą oraz kręgosłupa wraz z wprowadzonym implantem są niezbędne na etapie projektowania nowych typów implantów i takiego dobru ich cech konstrukcyjnych, które pozwolą na zminimalizowanie ryzyka ich uszkodzeń z jednoczesną poprawą procesu leczenia.
EN
In this article described numerical model of human spine with CD Horizon Antares implant, which is used during surgery treatment of scoliosis. Additionally this article presents results of numerical analysis obtained from ANSYS program. This results are stress distribution, displacement and stiffness in anatomical spine, spine with scoliosis and spine with implant. Obtained results are necessary on the new implants designing stage and for selecting such their constructional features which allow to minimizing risk of their failure with therapy improvement.
PL
W pracy zaprezentowano bryłowy model dynamiczny w strukturze MASTER - SLAVE telemanipulatora torakoskopowego Robin Heart 1 zbudowany w celu próby odwzorowania zjawisk siłowych, tribologicznych oraz stanów naprężenia powstałych podczas ruchu. Model umożliwia rozwiązanie zagadnienia dynamiki w sposób iteracyjny dla dwóch głównych elementów systemu telemanipulatora. Pierwszy to zadajnik przemieszczeń i sił wzorowany na przyrządzie endoskopowym. Drugi to ramię manipulatora o kinematyce sferycznej i sumarycznej ruchliwości równej 12. Elementy systemu są ze sobą sprzężone kinematycznie. W celu szybkiej zmiany kształtu brył składowych modelu zastosowano parametryczny sposób konstruowania geometrii oraz tworzenia par kinematycznych. Daje to możliwość modyfikowania parametrów inercyjnych dla ruchu postępowego i obrotowego modelu poprzez zmianę przekrojów profili. Zagadnienie dynamiki polegające na wyznaczeniu sił i momentów sił zostało rozwiązane przy zastosowaniu solvera programu Adams. Natomiast stan naprężeń, przemieszczeń i odkształceń jest modelowany przy użyciu aplikacji MES, CosmosWorks. W procesie iteracyjnym wyznaczane jest maksymalne naprężenie powstałe w analizowanym ciele na skutek modelowanych oddziaływań dynamicznych i dla tej chwili czasu generowane są mapy naprężeń redukowanych wg energetycznej hipotezy Hubera. Dyskretyzacji ciał dokonano elementem typu tetra czterowęzłowym o 12. stopniach swobody.
EN
The dynamical solid model in the MASTER-SLAVE structure of thoracoscope telemanipulator Robin Heart 1 is presented in the paper. It was made in order to show forced and frictional phenomena and states of stress that appear during its motion. The model makes possible to solve the problem of dynamics iteratively for two main components of telemanipulator system. The first is the endoscope master tool manipulator of displacements and forces that is patterned on a classical thoracoscope tool. The second is the arm of manipulator. The workspace of it is spherical and the number of mobility is 12. The elements of the system are coupling kinematically. Parametrical method constructing of the geometry and kinematic pairs was applied in order to fast modification of shapes of solid components of the model. It gives possibility of modifying of inertia parameters for linear and angular motion of model through change of the sections of profiles. The problem of dynamics consisting in to determine forces and moments of forces was solved by using solver of the programme Adams. However, state of stresses, displacements and strains are modeled by using of the MES application CosmosWorks. In the iteration process maximal stress is calculated in the analyzed body as a result of dynamical interaction and for this moment of time the diagrams of reduced stress are generated according to energetic hyphotesis of Huber. The digitizing of bodies was made by using tetrahedral elements that have got three translational degrees of freedom per every of 4 node.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.