Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przeprowadzono badania nad otrzymaniem tworzyw dolomitowych wypalanych przy zastosowaniu surowca o zawartości domieszek ok. 1,2% mas. Aby ułatwić spiekanie klinkieru oraz ograniczyć hydratację, do próbek wprowadzono dodatek tlenku cyrkonu. Zastosowanie ZrO2 korzystnie wpłynęło na wytrzymałość mechaniczną tworzyw oraz spowolniło szybkość hydratacji. Próbki z klinkieru dolomitowo-cyrkonowego wykazały lepszą stabilność wymiarów po wypaleniu oraz większą odporność na hydratację w porównaniu do próbek z klinkieru dolomitowego z dodatkiem ZrO2 wprowadzonym do składu masy. Wysoka czystość chemiczna tworzyw dolomitowych korzystnie wpływa na ich odporność korozyjną.
EN
The results of studies of fired dolomite samples obtained from high-purity Spanish doloma are presented. In order to facilitate their sintering ability and to improve hydration resistance, an addition of zirconium oxide has been applied. The results obtained in this study prove that using ZrO2 addition improved mechanical strength of fired samples and decreased rate of their hydration can be achieved. Fired samples obtained from the doloma-zirconia clinker shows better dimensional stability after sintering and higher hydration resistance compared to fired sample made of doloma clinker and ZrO2 introduced as a batch’ component in fine grain matrix. High purity of fired dolomite samples contributes to their better corrosion resistance.
PL
W ramach eksperymentu uzyskano topione koklinkiery magnezjowo-dolomitowe o zawartości MgO na poziomie 60% mas. i niskotopliwych domieszek poniżej 2% mas. Na bazie koklinkierów z dodatkiem żywic i grafitu płatkowego przygotowano ulepszone cieplnie kształtki zgodnie z technologią otrzymywania materiałów ogniotrwałych dolomitowo-węglowych. Przeprowadzono badania korozyjne w piecu indukcyjnym z zastosowaniem żużla syntetycznego. Próbki z topionych koklinkierów porównano z wyrobami: dolomitowo-węglowym (z klinkieru spiekanego o zawartości domieszek ok. 4,4% mas.) i magnezjowym, wyprodukowanymi przy użyciu tego samego spoiwa. Dokonano oceny ilościowej odporności korozyjnej badanych materiałów.
EN
Fused magnesia-doloma co-clinkers with 60 wt.% of MgO and less than 2 wt.% of fluxes have been prepared. Carbon-bonded dolomite bricks were obtained using co-clinkers, resin and scale graphite. Corrosion tests were carried out in an induction furnace using a synthetic slag. The samples prepared from fused co-clinkers were compared with carbon-bonded brick based on sintered clinker with 4,4 wt.% content of fluxes and magnesia-carbon brick, both of them produced using the same binder. The quantitative evaluation of the results of corrosion resistance of the tested materials were carried out.
PL
Przeprowadzono badania nad otrzymywaniem klinkierów dolomitowych z dwuskładnikowych zestawów składających się z dolomitu o bardzo małej (Ołdrzychowice) i podwyższonej (dolomit triasowy z Brudzowic) zawartości Fe2O3. Do ich uzyskania wykorzystano dwustopniową metodę spiekania. Ustalono, że optymalna zawartość tlenku żelaza w klinkierze wynosi 0,65%. Spieki z taką ilością Fe2O3 wykazały większą gęstość pozorną, małą porowatość i dobrą odporność na hydratację. Wzrost zawartości żelaza powyżej tego progu nie przyczynił się do istotnej poprawy tych parametrów, a może negatywnie wpłynąć na ogniotrwałość wyrobów dolomitowych.
EN
Two kinds of dolomites, from Oldrzychowice deposit and Brudzowice deposit, differing the amount of impurities has been used for dolomite clinker preparation. Two stage sintering method was used. It was found that the sinters containing 0.65% Fe2O3 characterized high bulk density, low porosity and good resistance to hydration. That content of iron oxide can be treated as optimum for applied testing conditions. The increase in iron content above this threshold has not contributed to a significant improvement in these parameters and may worsen refractory properties of final products.
PL
Z dolomitu dewońskiego z Brudzowic uzyskano dwa rodzaje klinkierów: spiekany otrzymany metodą spiekania dwustopniowego oraz topiony. Klinkier topiony wykazał lepszą odporność na hydratację w porównaniu z klinkierem spiekanym, co wynika z jego większej gęstości pozornej i bardziej grubokrystalicznej struktury. Tworzywa wypalane otrzymane z ziaren topionych wykazały wyższą ogniotrwałość pod obciążeniem, lepszą stabilność wymiarów po wypaleniu i podobną wytrzymałość mechaniczną w porównaniu z tworzywami uzyskanymi z ziaren spiekanych. Ogniotrwałość pod obciążeniem wyznaczona w atmosferze redukującej była znacznie większa niż mierzona w atmosferze utleniającej. Odporność na hydratację wypalonych tworzyw zależy od ich porowatości otwartej. Wprowadzenie klinkieru magnezjowego przyczyniło się do znacznej poprawy tego parametru.
EN
Two kinds of clinkers have been obtained from Devonian dolomite of the Brudzowice deposit: sintered clinker produced by a two-stage sintering method, and fused one. The latter shows better hydration resistance in comparison to the sintered clinker due to its higher apparent density and more coarse-grained structure. Fired samples obtained from the fused clinker show higher refractoriness under load, better dimensional stability after sintering and similar cold crushing strength in comparison to the samples prepared from the sintered clinker. Refractoriness under load measured under a reducing atmosphere is much higher than measured under an oxidizing atmosphere. Hydration resistance of fired samples depends on their open porosity. The incorporation of magnesia clinkers contributes to a notable improvement of this parameter.
PL
Dolomity świętokrzyskie uważane były do tej pory za nieperspektywiczne z punktu widzenia produkcji wyrobów ogniotrwałych. Dotyczyło to jednak jednostopniowej metody wytwarzania klinkieru dolomitowego. Aktualnie coraz częściej w praktyce przemysłowej znajduje zastosowanie dwustopniowy sposób przygotowania takiego klinkieru. W pierwszym etapie tego procesu wytwarzany jest dekarbonat, który stosunkowo łatwo otrzymuje się z wyjściowego surowca dolomitowego o drobnoziarnistej strukturze, w drugim zaś półprodukt ten poddawany jest zagęszczaniu i spiekaniu. Z tak uzyskanego klinkieru wytwarzane są dolomitowe wyroby ogniotrwałe. Do przeprowadzonych badań przeznaczono dolomity ze złóż Winna, Jaźwica i Laskowa. Stwierdzono, że w złożu Winna na drugim, środkowym poziomie eksploatacyjnym (284 m n.p.m.) występuje kopalina o bardzo drobnym uziarnieniu rzędu 0,01-0,03 mm i zawartości SiO2 wynoszącej około 2,47%. Przeprowadzone badania zagęszczonego dekarbonatu otrzymanego z tego surowca wykazały jego dobrą spiekalność i dużą odporność na hydratację w agresywnych warunkach komory klimatycznej (temperatura 40°C, wilgotność względna 70%). Stwarza to perspektywy produkcji dolomitowych wyrobów ogniotrwałych wysokiej jakości metodą dwustopniowego przygotowania klinkieru. W innych częściach złoża stwierdzono jednak występowanie dolomitu o mniej korzystnej, bardziej gruboziarnistej strukturze. Tak więc wykorzystanie kopaliny z Winnej w przemyśle materiałów ogniotrwałych wymagać będzie selektywnej jej eksploatacji. Surowiec dolomitowy z Jaźwicy i Laskowej uznano w świetle przeprowadzonych badań za nieperspektywiczny.
EN
The dolostones of the Holy Cross Mountains region so far have been considered as unsuitable for the production of refractory materials. However, this evaluation remains true only if the refractories would have been produced applying the one-stage method of a dolostone clinker manufacturing. Currently, such clinkers have been more and more often prepared applying the two-stage method. In the first stage, a decarbonate is produced which is a relatively simple process if the starting dolostone material is fine-grained; in the second stage, this semi-product is compacted and sintered. The clinker manufactured in this way is used in the production of dolostone-based refractories. Investigations were carried out on the dolostones from the Winna, Jaźwica and Laskowa deposits. It has been found that the rocks from the Winna deposit that occur at the second middle exploitation level (284 m asl) are very fine-grained (0.01-0.03 mm) and contain ca. 2.47% SiO2. Further tests on the compacted decarbonate obtained from these dolostones have revealed its good sintering properties and high resistance to hydration under aggressive conditions in a climatic cabinet (temperature 40°C, relative humidity 70%). Such a two-stage manufactured clinker is a prospective material for the production of dolostone-based refractories of high quality. As other parts of the Winna deposit contain more coarse-grained dolostones, thus inferior for the process considered, the utilization of the rock in Winna would require its selective exploitation. The dolostones from Jaźwica and Laskowa have been found to represent rocks unsuitable for the two-stage clinkering method.
PL
Surowcem aktualnie stosowanym przez krajowy przemysł materiałów ogniotrwałych jest dolomit triasowy z Brudzowic. Wykazuje on dobrą spiekalność i odporność na hydratację, jednak jego zasoby bliskie są wyczerpaniu. Zalegający pod nim dolomit dewoński spieka się trudniej, co związane jest z jego większą czystością chemiczną i bardziej grubokrystaliczną strukturą. Podniesienie temperatury spiekania do 1750 °C znacznie poprawia odporność na hydratację, co stwarza perspektywy jego przemysłowego wykorzystania. Dużej czystości surowiec z Ołdrzychowic k. Kłodzka, o podobnej wielkości kryształów dolomitu, jest trudnospiekalny w temperaturze 1750 °C. Wynika to zapewne z wyraźnie niższej zawartości Fe2O3 (0,09% mas.) w porównaniu z dolomitem dewońskim z Brudzowic (0,28% mas.). Perspektywiczny wydaje się dolomit ze złoża Winna z regionu świętokrzyskiego, z którego – jak dotąd – surowce tego rodzaju nie były stosowane w krajowym przemyśle materiałów ogniotrwałych. Jego wybitnie drobnokrystaliczna struktura i korzystna tekstura (niska porowatość rzędu 4,2%) stwarzają odpowiednie warunki do homogenizacji składników tego surowca w procesie technologicznym.
EN
Triassic dolostone from Brudzowice is currently used by Polish industry of refractories. It shows good sinterability and resistance to hydration, but its resources are running low. Devonian dolostone, situated in lower part of this deposit, is difficult to be sintered due to its higher chemical purity and coarse-crystalline structure. Increasing the temperature of sintering up to 1750 oC improves the resistance to hydration remarkably. It indicates perspectives to use this raw material by the domestic refractories industry. Dolostone from Ołdrzychowice, showing similar coarse-grained structure and high chemical purity, is difficult to be sintered at 1750 oC. It results most probably from a lower content of Fe2O3 (0.09%) in this raw material when compared to the Devonian dolostone from Brudzowice (0.28%). Dolostone of Winna deposit – which is located in the Holy Cross Mountains region – seems to be promising. Raw materials from this region have not been used by Polish industry so far. The fine-structure and advantageous texture of the dolostone from Winna, expressed by low porosity (4.2%), cause proper conditions for homogenization of its components during a technological process.
PL
Surowcom dolomitowym stosowanym m.in. do produkcji materiałów ogniotrwałych stawia się wiele wymagań, do których zalicza się odpowiedni i jednorodny skład chemiczny, a także właściwą mikrostrukturę i teksturę. Te ostatnie cechy wyrażają się zwłaszcza odpowiednimi wymiarami kryształów dolomitu, gradacyjnymi przejściami między obszarami drobno- i grubokrystalicznymi, nieznacznymi wymiarami ewentualnych skupień faz domieszkowych i ich równomiernym rozproszeniem, a także małą porowatością. Kryteria te spełniajątylko nieliczne krajowe kopaliny dolomitowe. Do badań przeznaczono dolomity z Brudzowic, Ząbkowic Będzińskich i Żelatowej (region śląsko-krakowski), Winnej (region świętokrzyski) oraz Ołdrzychowic (region dolnośląski). Zróżnicowana ich mikrostruktura - wykazana głównie w badaniach mikroskopowych w świetle przechodzącym - wpływa w istotny sposób na proces dysocjacji termicznej dolomitu CaMg[CO3]2 i właściwości otrzymanego dekarbonatu, który stanowi półprodukt w procesie wytwarzania dolomitowych materiałów ogniotrwałych. Przeprowadzone badania wykazały, że - obok tradycyjnie stosowanego w krajowej technologii dolomitu triasowego z Brudzowic - perspektywicznym surowcem może być dolomit dewoński z Winnej, m.in. ze względu na jego wybitnie drobne uziarnienie.
EN
Dolostones used, among other things, in producing refractory materials must meet many requirements, including proper and uniform chemical composition as well as appropriate microstructural and textural development. These petrographic features include the sizes of dolomite crystals, gradation of the grain size among the finer- and coarser-crystalline rock areas, insignificant dimensions of accumulations of deleterious admixtures and - if present - their uniform dispersion, and low porosity of dolostone. These criteria are met by a few dolostones quarried in Poland. This study was carried out on rock samples from Brudzowice, Ząbkowice Będzińskie and Żelatowa (Silesia-Cracow region), Winna (the Holy Cross Mountains) and Ołdrzychowice (Lower Silesia). Their microstructure observed in transmitted light microscopy is diversified and significantly affects thermal dissociation of dolomite CaMg[CO3]2 and the properties of the product obtained, i.e. the decarbonate that is a semi-product in further manufacturing dolomite refractory materials. The results indicate that besides the Triassic dolostone from Brudzowice - traditionally utilized in the domestic refractories industry - the Devonian dolostone quarried in Winna may become a perspective raw material, considering - among other things - its distinctive fine grain size.
PL
Próbki dekarbonatów surowców dolomitowych ze złóż Brudzowice, Ząbkowice, Żelatowa i Ołdrzychowice zostały zaformowane pod ciśnieniami 20, 50 i 200 MPa. Stwierdzono, że podwyższenie wartości ciśnieniami formowania przyczynia się do wzrostu odporności na hydratację pastylek po ich uprzednim spieczeniu w 1550, 1600 i 1650°C. Najbardziej korzystne właściwości, m.in. najmniejszą podatność na hydratację wykazały próbki otrzymane z dolomitu triasowego z Brudzowic. W przeciwieństwie do tego, w przypadku wybitnie czystego dolomitu z Ołdrzychowic hydratacja przebiegała w sposób gwałtowny pomimo zastosowania najwyższego ciśnienia formowania (200 MPa) i najwyższej temperatury spiekania(1650°C). W przypadku tego surowca niezbędne będzie przeprowadzenie spiekania dekarbonatu w jeszcze wyższych temperaturach.
EN
Decarbonated dolostones of Brudzowice, Ząbkowice, Żelatowa and Ołdrzychowice deposits were moulded under the following pressures: 20, 50 and 200 MPa. Authors found a significant impact of the moulding pressure in the hydration of pellets burnt at three various temperatures:1550, 1600 and1650oC. The highest resistance to hydration showed the samples obtained from Triassic dolostone of Brudzowice. On the contrary hydration of pellets obtained from dolostone of Ołdrzychowice runs quickly despite the formation pressure of 200 MPa and sintering temperature of 1650oC. The decarbonated samples obtained from this raw material require higher sintering temperature.
PL
Analizę termiczną (DTA, TG, EGA) surowca dolomitowego z wybranych, krajowych złóż (Winna, Libiąż, Żelatowa, Brudzowice) przeprowadzono w sposób tradycyjny, a więc na próbkach sproszkowanych, a także na próbkach litych. Nie stwierdzono wpływu sposobu przygotowania próbki na temperaturę pierwszego efektu endotermicznego dolomitu. Brak tego wpływu zaobserwowano również w przypadku drugiego efektu endotermicznego dla drobnoziarnistej odmiany surowca dolomitowego z Brudzowic. Wyraźnie zaznacza się on natomiast w przypadku gruboziarnistej jego odmiany, co stwierdzono na przykładzie kopaliny z tego samego złoża. Stwierdzono, że wielkość pozornej energii aktywacji, wyznaczonej na podstawie pierwszego efektu endotermicznego dolomitu, jest bardziej zróżnicowana w porównaniu z wynikami uzyskanymi na podstawie drugiego efektu endotermicznego. Prawdopodobnie wiąże się to z wpływem czynników strukturalno-teksturalnych, takich jak wielkość ziaren dolomitu i porowatość skały, na tę wielkość.
EN
Thermal analyses (DTA, TG, EGA) of the dolostones from some Polish deposits (Winna, Libiąż, Żelatowa, Brudzowice) have been carried out by means of traditional method using powdered or solid samples. Preparation of the samples did not affect the temperature of the first endothermic peaks. There is no influence either on the second endothermic peak in the case of fine-crystalline dolostones of Brudzowice deposit. On the other hand considerable influence occurs in the case of coarse dolostone from the same deposit. Apparent activation energy determined from the fi rst endothermic peak of dolomite decomposition was more diversified than apparent activation energy calculated from the second one. Probably this is a result of the influence of structural and textural features such as a size and porosity of dolomite grains.
10
Content available remote Talk ze złoża Dae Hung jako surowiec do produkcji płytek ceramicznych
PL
Ostatnio na polski rynek surowcowy wprowadzany jest talk koreański. Jest on eksploatowany - wraz ze skałą chlorytową i zeolitami -jako kopalina towarzysząca magnezytom w odkrywkowej kopalni Dae Hung. Surowce te są dostarczane zagranicznym odbiorcom drogą morską w postaci surowej (talk, chloryt) lub po obróbce termicznej (magnezyt prażony). Makroskopowo talk ze złoża Dae Hung charakteryzuje się wybitnie białą barwą. Wiąże się ona min. z niską zawartością Fe2O3, która w badanej próbce wynosi zaledwie 0,10% mas. Jej analiza rentgenograficzna wskazuje, że dominującej fazie mineralnej, tj. talkowi towarzyszy tylko w podrzędnej względnie śladowej ilości magnezyt i chloryt. W surowcu wypalonym w temperaturze powyżej 1050°C dominującą względnie jedyną fazą krystaliczną jest enstatyt Mg2[Si206]. Niewielki dodatek (w ilości 1-2% mas.) badanego talku do masy przeznaczonej do produkcji płytek ceramicznych gres porcellanato przyczynia się do zmniejszenia nasiąkliwości po ich wypaleniu w przedziale temperatur 1080-1200°C. Wprowadzenie tego surowca (w ilości 3 i 6% mas.) do szkliwa ceramicznego poprawia jego gładkość i odporność na plamienie. Ponadto, angoby z udziałem surowca talkowego z Dae Hung wykazują wyższą białość w porównaniu z angobą bez tego surowca, przy czym dodatek w ilości 3% mas. należy uznać za optymalny.
EN
North Korean talc is recently introduced on the Polish market of raw materials. It is exploited together with chlorite rock and zeolites as the raw material accompanying magnesites in Dae Hung mine. These raw materials are supplied to overseas customers in untreated form (talc, chlorite) as well as after thermal treatment (magnesite clinker). The talc sample studied showed distinctly white colour due to very Iow Fe2O3 content (below 0.10 wt. %). Mineralogical investigations indicated that talc, as dominant phase, is accompanied only by subordinate or trace amounts of magnesite and chlorite. After firing at the temperatures above 1050°C, enstatite Mg2[Si206] was the dominant or only crystalline phase. The small addition (in the amount of 1-2 wt. %) of the studied talc to ceramic body for the production of gres porcellanato Iowers the water absorption after firing in the temperature range of 1080-1200°C.The additive of talc in the amount of 3 and 6 wt. % to ceramic glaze improves its smootherness and stain resistance. Moreover, engobes containing talc from the Dae Hung deposit shows higher whiteness compared to those without this raw material, where by the addition of 3 wt. % should be considered as optimal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.