Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
PL
Rolnicze zagospodarowanie popiołów ze spalania biomasy jest jedną z najkorzystniejszych metod ich utylizacji. Uboczne produkty spalania zawierają niemal wszystkie składniki odżywcze (oprócz azotu) niezbędne w żywieniu roślin, dodatkowo mają właściwości odkwaszające. Niestety, mogą one również zawierać znaczne ilości metali ciężkich. Skład chemiczny popiołu z biomasy w przeciwieństwie do popiołów z węgla kamiennego podlega znacznym wahaniom. Dlatego ważne jest określenie odpowiednich procedur prowadzenia monitoringu tego odpadu. Zaproponowano metodykę badań popiołów z biomasy w kontekście ich wykorzystania w rolnictwie.
EN
A review, with 27 refs., of ash sampling procedures and methods for detn. of its chem. and phys. properties.
PL
Przedstawione badania miały na celu porównanie procesu wielokrotnej biotransformacji wybranego związku aromatycznego w barwny produkt o potencjalnym zastosowaniu jako barwnik tekstylny, z zastosowaniem lakazy grzybowej, unieruchomionej na nośnikach porowatych. Spośród szeregu badanych nośników wyłoniono jeden, w przypadku którego wydajność immobilizacji enzymu oraz biotransformacji substratu były najlepsze. Uzyskane wyniki stanowić będą istotny element w dalszych badaniach dotyczących zastosowania unieruchomionej lakazy w syntezie barwników tekstylnych.
EN
The aim of presented studies was a comparison of efficiency of selected aromatic compounds biotransformation into colour compounds, which potentially may be used as textile dyes, applying fungal laccase immobilized on porous carriers as biocatalyst. A carrier showing the best results of enzyme immobilization and substrate biotransformation efficiency was selected from among several tested carriers. The obtained data should be important elements in further studies on the application of immobilized laccase in textile dyes synthesis.
3
Content available Dyeing of Textile Fabrics with Bio-dyes
EN
EU directives define in detail guidelines which modern industrial technologies should meet in order to eliminate or minimise their share in contaminating the natural environment. Reducing energy and water consumption, and restricting the use of hazardous substances in the environment are the basic criteria that should characterise new technologies. Due to restrictions in the use of azo dyes, especially of those which can be reduced to amino products (Directive 2002/61/EC), the dyestuff industry is constantly looking for new colouring substances. Particular emphasis is placed on the implementation of new technologies of synthesis which have a minimal impact on the environment and at the same time decrease manufacturing costs by reducing the consumption of raw materials and energy and reduce waste. Industrial processes belonging to white biotechnology successfully exploit the potential of natural biological systems in industrial processes, making industrial activity more environmentally friendly. Bio-dyes obtained in this way are durable, environmentlly friendly, and have interesting and fast colours. The process of bio-dye synthesis occurs during processes applying enzymes or fungi with precursors that are used to synthesise chemical dyes. This paper presents newly synthesised bio-dyes. In their synthesis enzymes or fungi were used. During the research work, the dyeing properties of the bio-dyes were tested as well as the colour fastness of textiles made of protein and synthetic fibres. The resulting colours obtained after bio-dye application are more uniform than in the case of chemical dyes and have good colour fastness.
PL
Dyrektywy unijne szczegółowo określają wytyczne, które powinny spełniać nowoczesne technologie przemysłowe tak aby wyeliminować lub zminimalizować ich udział w zanieczyszczeniu wszystkich elementów środowiska naturalnego. Zmniejszenie zużycia energii i wody oraz ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego to podstawowe kryteria, którymi powinny się charakteryzować nowe technologie. Ze względu na ograniczenia w stosowaniu barwników azowych (Dyrektywa 2002/61/WE), przemysł farbiarski ciągle poszukuje nowych substancji barwiących. Szczególny nacisk kładzie się na wdrażanie nowych technologii syntezy z minimalnym wpływem na środowisko i jednoczesnym obniżeniem kosztów wytwarzania poprzez zmniejszenie zużycia surowców i energii oraz redukcję odpadów. Procesy przemysłowe zaliczane do tzw. „białej biotechnologii”, z powodzeniem wykorzystują naturalny potencjał biologicznych systemów w procesach przemysłowych, czyniąc aktywność przemysłową bardziej przyjazną dla środowiska. Otrzymane w ten sposób biobarwniki są trwałe, przyjazne dla środowiska, posiadają ciekawe, trwałe barwy. Sam proces syntezy biobarwników zachodzi przy wykorzystaniu procesów enzymatycznych lub grzybowych z zastosowaniem prekursorów, które stosuje się do otrzymywania barwników syntetycznych. W publikacji przedstawiono nowo otrzymane biobarwniki wykorzystując do ich syntezy enzymy lub grzyby, sprawdzono ich właściwości barwiące oraz odporności wybarwień wyrobów z włókien proteinowych i syntetycznych. Uzyskane wybarwienia przy wykorzystaniu biobarwników charakteryzują się większą równomiernością niż jest to w przypadku barwników syntetyzowanych chemicznie oraz dobrymi opornościami wybarwień.
EN
The article presents the results of preliminary work carried out for flexible body armour systems designs which contained three types of magnetorheological fluid (MRFs). The stab resistance of the multilayered material systems with magnetorheological fluids were investigated. Tests were carried out on a newly built rig at the Faculty of Materials Science and Engineering, Warsaw University of Technology. Three different configurations of flexible body armour were made. It was found that samples of the multilayered material system containing MRF had lower depth of deformation by about 30% than the reference samples. The combination of MRFs with para-aramid woven fabrics in several usable forms and/or sheets of ultra-high molecular weight polyethylene fibres gives possibilities for obtaining new types of multi-layered systems protecting effectively against various kind of threats.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki wstępnych prac przeprowadzonych dla elastycznych pancerzy, zawierających 3 typy cieczy magnetoreologicznej. Zbadano odporności na przekłucie układów materiałowych z cieczami MR. Testy przeprowadzono na nowo powstałym stanowisku na Wydziale Inżynierii Materiałowej, Politechniki Warszawskiej. Wykonano konstrukcje elastycznych pancerzy o trzech różnych konstrukcjach. Na podstawie wstępnych wyników stwierdzono, iż próbki zawierające ciecz magnetoreologiczną miały mniejszą głębokość deformacji o ok. 30 % niż odpowiadające im wzorce. Połączenie cieczy MR z tkaninami z włókien para-aramidowych i/lub z nietkanymi wyrobami z włókien polietylenowych stwarza możliwość uzyskania nowego typu kompozytów skutecznie chroniących przed różnego rodzaju zagrożeniami.
5
PL
Hodowle grzybów ligninolitycznych, o naturalnej zdolności wydzielania lakazy wykazują ogromny potencjał aplikacyjny w syntezie m.in. barwników tekstylnych. Biotransformacja związków przez grzyby zachodzi in situ, nie wymaga kosztownego i czasochłonnego procesu pozyskiwania i oczyszczania enzymu. Dodatkowe związanie biomasy na trwałym nośniku wykonanym np. z żyłki polipropylenowej, ogranicza swobodną migrację komórek i umożliwia działanie układu w systemie ciągłej syntezy.
EN
White rot fungal cultures, with natural capacity of laccase secretion, have a great potential application in the synthesis of textile dyes. The biotransformation of compounds by fungal biomass occurs in situ and does not require expensive and time-consuming process of enzyme purification. Additional immobilization of biomass on a plastic mesh scourer limited free migration of cells and allows the operation of this system during continuous synthesis.
EN
Several design solutions of bullet-proof vests featuring improved ballistic resistance within area of hard inserts based on fibrous composites, recently developed by the "MORATEX" Institute were presented. They are mainly dedicated for the officers of services subordinated to the Ministry of Interior and Administration. They consider latest world-wide trends of developing, regarding started works within the development PO IG (Innovative Economy National Cohesion Strategy) project No.01.03.01-10-005/08 "Modern ballistic body armours and covers for transportation means as well as for buildings made on a basis of textile composites". The composite insert for the vests and some vest designs are one of product groups being developed within the project. Their modern designs were presented and discussed, along with the results of metrological tests of physical and mechanical parameters of materials as well as the ballistic tests results. The initial presumptions for developing Polish inserts based on the fibrous composites were stated.
EN
This paper concerns evolution of three-dimensional stick agents in a simplified ski-jumping task. Both body morphologies and control systems are optimized. Evolutionary processes are performed in a range of conditions: the air drag and the friction of the ramp varies. Qualitative and quantitative analyses are presented that show how jump distance, jump height, and flight trajectory depend on environmental conditions. Jumping and landing strategies are investigated, and the most interesting evolved behaviors are reported.
8
Content available remote Synteza barwników przez unieruchomioną biomasę grzybową
PL
Grzyby białej zgnilizny drewna cechuje naturalna zdolność wydzielania zewnątrzkomórkowych oksydoreduktaz o właściwościach lignino-litycznych. Do nich należy lakaza, enzym katalizujący syntezę różnego typu związków. Celem pracy było zastosowanie unieruchomionej biomasy grzybów wydzielających lakazę do syntezy barwników.
EN
Application of whole-cell-mediated reactions in white biotechnology represents a promising alternative to chemical synthesis of products of commercial importance. The goal of this paper was to present potential application of fungal biomass, focusing specifically on their use as biocatalysts in environmental friendly synthesis of new molecules.
EN
Methods and results of tests on several models of cylinder-shape fbrous covers, subjected to explosion impact, have been presented. The tested covers consisted of layers of ballistic textile made of para-aramide fbres featuring special structure and between the layers a chamber with various shock absorption layers was created. Moreover, methods of tests of cylinder-shape covers’ resistance to explosion of charges with fragments were presented, considering various parameters of base under the cylinder, sort, location and ways of charge ignition, manners of registering the area of threat and covers’ reaction to the explosions. Having the methods applied, it was shown how the shock absorption layers minimize the effect of decrease of strength of ballistic textile layers of cylinder under the impact of air shock wave, explosion products and metal fragments formed after explosion of charges. In the tests the 200 g TNT bars stuffed with various sorts and numbers of small metal elements, including standard fragments and balls of various diameters, were used. The analysis of both protective capabilities of the covers and the devastation resulting from impact of blast-propelled fragments was performed.
PL
Przedstawiono propozycje ITB "Moratex" unowocześnienia trzech aktualnie użytkowanych kamizelek kuloodpornych, tj.: lekkiej policyjnej na mundur, o zwiększonej odporności balistycznej i zewnętrznej dla służb specjalnych. Przy opracowywaniu ich konstrukcji uwzględniono światowe trendy i wieloletnie doświadczenia Instytutu w zakresie projektowania tego typu osłon balistycznych tułowia. W unowocześnionych kamizelkach zastosowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne poszycia wraz z nowymi materiałami i dodatkami, wkłady przeciwugięciowe i materiały dystansowe oraz lekkie kompozytowe płyty kuloodporne. Zaprezentowano unowocześnione kamizelki kuloodporne, opisano ich konstrukcję, przedstawiono podstawowe parametry fizyko-mechaniczne zastosowanych materiałów i elementów oraz wyniki ich badań balistycznych. Scharakteryzowano ich nowe walory użytkowe.
EN
Some proposals from the MORATEX Institute on modernisation of three lines of bullet-proof vests that are currently in use were presented. They were: lightweight overt vest for Police, the enhanced ballistic resistance vest and the overt vest for special forces. At the stage of development the worldwide trends and many-years experience of the Institute on developing this kind of body ballistic armour for torso have been regarded. The new design solutions of covering have been applied into the modernized vests together with new materials and additions, antitrauma inserts, distance materials as well as the lightweight, composite bullet-proof panels. The modernised vests were shown, their design was described, basic physical and mechanical parameters of materials and elements applied as well, as the results of ballistic tests were presented. New useful advantages were characterised.
PL
Przedstawiono innowacyjne rozwiązanie osobistej osłony balistycznej tułowia - kamizelki kuloodpornej typu modułowego, opracowane przez specjalistów ITB "Moratex". Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych w niej lekkich materiałów balistycznych, przeciwugięciowego i niebalistycznych. Opisano konstrukcję nowo opracowanej kamizelki oraz scharakteryzowano jej odporność balistyczną w aspekcie zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Przedstawiono specyficzne walory kamizelki, szczególnie przydatne w przeprowadzaniu niebezpiecznych akcji przez funkcjonariuszy policji i żołnierzy z jednostek specjalnych.
EN
Various types and parameters of terrorist IEDs were shown in brief. The parameters and properties of cylinder-shaped protective containers “EPISAFE” and Bomb Killer for protection against threat of such bombs’ fragments were presented. The results of tests on several versions of multilayered, cylinder-shaped, paraaramide fibrous covers were analyzed with the elaborated methodology of assaying the protective performance of lightweight covers. The tests involved standard fragments and bear balls of various diameters as the pelting elements, propelled with the blast of TNT bar explosion. The resulting depths were listed of pelting elements penetration into various layers of cylinder-shaped covers, fabric screens and the soldier cardboard figures, placed 1 up to 10 m away of the TNT bar. The rate of decrease of results of blast of TNT bars with pelting elements, which have been located inside two lightweight textile covers and inside the big “Episafe” container were assayed.
PL
Przedstawiono skrótowo różne typy i parametry bomb terrorystycznych typu IED. Do ochrony przed rażeniem odłamkami z tych bomb zaprezentowano parametry i właściwości kontenerów cylindrycznych ochronnych typu „Episafe” oraz Bomb Killer. Z użyciem opracowanej metodyki oceny skuteczności ochronnej lekkich osłon analizowano wyniki badań kilku wersji wielowarstwowych cylindrycznych paraaramidowych osłon włóknistych. W badaniach użyto elementów rażących w postaci odłamków standardowych i kulek łożyskowych o różnej średnicy, napędzanych wybuchem detonującej kostki TNT. Zestawiono wyniki głębokości wnikania elementów rażących w różne warstwy osłon cylindrycznych, w ekrany z tkaniny oraz w tekturowe figury żołnierzy, umieszczone w odległościach 1÷10 m od kostki TNT. Oceniono stopień zmniejszenia skutków wybuchu kostek TNT z elementami rażącymi, które były umieszczone w dwóch lekkich osłonach włókienniczych oraz w dużym kontenerze „Episafe”.
PL
Opisano przebieg badań nad opracowaniem technologii spawania laserem Nd:YAG elementów pomiarowych sondy piętrzącej czujnika przepływu. Dobrano parametry procesu spawania laserowego umożliwiające sprostanie wysokim wymaganiom jakościowym spoin, w szczególności co do estetyki połączeń oraz precyzji ułożenia spoiny bez naruszenia ścianki wewnętrznej cienkościennych rurek pomiarowych. Omówiono wpływ technologii spawania na odkształcenia elementów po spawaniu oraz przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych uzyskanych połączeń. Wykonane partie prototypowe czujników przepływu z elementami pomiarowymi o długości od ok. 400 mm do 1700 mm, spawanymi laserem pracują obecnie na rurociągach przesyłowych.
EN
It has been described the course of investigations on development of technology of Nd:YAG laser welding of the probe measuring elements in flow sensors. The investigations were focussed on the selection of welding process parameters enabling to meet high quality requirements, especially as to the aesthetic appearance of welds and precision bead formation without any disturbance of the internal surface of thin-walled measuring tubes. The influence of welding technology on welding distortions has been discussed and the results of mechanical testing of welded joints have been presented. Laser welded prototype series of flow sensors with measuring elements from about 400 mm up to 1700 mm in length are used at present on pipelines.
EN
The methodology and results of several cylinder-shaped, fibrous covers were presented with various cushioning layers, subject to charge explosion. The charges included 200 g TNT slabs and various number and kinds of fragments and balls of various diameters. The reactions of cylinder fibrous covers to the explosions were presented as well, as the screens located behind them. Protective performance of various cylinder models was determined.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.