Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie kapitałem intelektualnym regionu – podejścia, metody, narzędzia
PL
Niniejszy tekst prezentuje problematykę kapitału intelektualnego w wymiarze regionalnym. Głównym celem jest przedstawienie podejść do zagadnienia pomiaru kapitału intelektualnego jako istotnego czynnika w procesie rozwoju regionalnego.
EN
This paper presents the issues of intellectual capital at the regional level. The main objective is to present approaches to the measurement of intellectual capital as a significant factor of the regional development.
EN
Pursuant to the analysis of the assessment method of the structures of the production process, in the construction of machines, we find that, due to the requirements of diversification of assortments and features of products, criteria of the quality level and work productivity, the reduction of fabrication costs, the structure of the production process develops continuously. Starting from workshops specialized on technological procedures, the structure developed onto production lines in a sole object flow, then onto production lines in a multi-object flow, and, currently, onto flexible production forms. To this purpose, flexible fabrication cells develop. The latter form develops continuously, but especially after the accomplishment of machine-tools with number command. Thus, we pass from production structures in automatic rigid flow lines, efficient for mass and widerange production, to flexible structures, especially efficient in low and medium-range production.
PL
Na podstawie analizy metod oceny struktury procesu produkcyjnego, w konstrukcji maszyn, okazuje się, że ze względu na wymogi dywersyfikacji asortymentu i cechy produktów, kryteria poziomu jakości i wydajności pracy, obniżenie kosztów produkcji, struktura procesu produkcji rozwija się w sposób ciągły. Począwszy od wytwórni wyspecjalizowanych w procedurach technologicznych, z rozwiniętą strukturą na liniach produkcyjnych w przepływie pojedynczego obiektu do linii produkcyjnych z przepływem wielu obiektów, a obecnie do elastycznych form produkcji. W tym celu rozwijają się komórki elastycznego wytwarzania. Ostatnia forma rozwija się w sposób ciągły, zwłaszcza po wykonaniu obrabiarek z poleceniem numerycznym. W ten sposób przechodzimy od struktury produkcji w automatycznych sztywnych liniach przepływu, wydajnych dla masowej i szerokiej zakresowo produkcji, do struktur elastycznych, szczególnie skutecznych w produkcji niskiego i średniego zasięgu.
3
Content available Theory of innovation in spatial perspective
EN
The situation where European regions will fall behind with regard to defined categories of clusters with relation to their equivalents on the scale of the world economy can become a significant factor in the low competitiveness of the regions in a global economy. This particularly refers to the new EU member countries in which the previous centralized economy system enforced top-down location of entire industrial branches regardless of their possible effectiveness. Cluster and network structures in these countries significantly differ in the level of development and experience in the sphere of increasing competitiveness. (JEL: D24, D51, F01, F15, K33).
PL
Sytuacja, w której regiony europejskie pozostaną w tyle w odniesieniu do określonych kategorii klastrów w stosunku do ich odpowiedników w skali gospodarki światowej może stać się istotnym czynnikiem niskiej konkurencyjności regionów w gospodarce globalnej. Dotyczy to zwłaszcza nowych krajów członkowskich UE, w którym poprzedni system gospodarki scentralizowanej egzekwował pozycjonowanie lokacji całych galęzi przemysłu, niezależnie od ich możliwej efektywności. Struktury klastrowe i sieciowe w tych krajach znacznie różnią się poziomem rozwoju i doświadczenia w zakresie podnoszenia konkurencyjności.
4
Content available Costs related to the functions of company logistics
EN
Derived from the orientations of the company's general strategy, logistics focuses its generic orientations in compliance with the aimed performance level. The levels of services must be especially defined by integrating not only the market expectations, but also the performances of the competition. Therefore, an efficient logistic system is built by starting from a clear definition of its objectives with regard to service. The production of services which logistics is addressed to is not conveniently accomplished unless the aims have been previously set forth. (JEL: L80, D61, O21).
PL
Z ogólnej strategii przedsiębiorstw wynika, że logistyka skupia się na kierunkach zgodnie z którymi ustalone są cele na poziomie wykonawczym. Poziom usług musi być szczególnie określony poprzez integrację nie tylko z oczekiwaniami rynku, ale także stosownie z wynikami konkurencji. Dlatego efektywny system logistyczny jest budowany począwszy od jasnego zdefiniowania celów w zakresie usług. Świadczenie usług powiązanych z logistyką nie jest więc łatwym przedsięwzięciem, chyba że uprzednio zostanie dobrze zorganizowane i ustalone.
5
Content available Costs for implementing logistics into the company
EN
The ways of approaching the logistic problems need the use of some varied techniques and means, and the elaboration of a logistic project - which would aim the entire company - mobilises multiple personnel for a period of a few months and claims the intervention of logisticians within the logistic consultancy office, whom shall also act after putting the logistic project into practice. The accomplishment of any logistic wide change within the company needs an array of activities that may be grouped into: activities aiming for the improvement of complying with the contractual terms for an immediately subsequent month; activities having as aim the introduction of a logistic wide progress; activities having as result the accomplishment and application of some company logistic projects. (JEL: D61, D30, L22).
PL
Sposoby podejścia do problemów logistycznych wymagają wykorzystania różnorodnych technik i metod, a opracowanie projektu logistycznego - który bedzie dotyczył cal ego przedsiębiorstwa - mobilizuje pracowników do działania w kilkumiesięcznym okresie i wymaga interwencji logistycznej pracowników biura doradztwa logistycznego, którzy powinni działać także po wdrożeniu projektu. Realizacja wszelkich i szerokich zmian logistycznych w firmie wymusza szereg działań , które mogą być podzielone na: działania zmierzające do poprawy przestrzegania warunków umownych bezzwłocznie dla kolejnego miesiąca; działania mające na celu wprowadzenie postępu całej logistyki; działania mające efekty w postaci realizacji i stosowania niektórych projektów logistycznych w firmie.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z systemem doskonalenia kadr. Celem artykułu jest określenie wpływu procesu podnoszenia kwalifikacji pracowników na sprawność działania łańcucha dostaw.
EN
The paper presents the problems connected with the system of human resources development. The article's goal is to specify the impact of the employees' qualifications raising process on efficiency of the supply chain.
EN
The analysis of the cross-border consolidation processes from the point of view of their value management is the main subject of this study. Outer restructuring which may consist, among others, in selling or acquisition of the other target and using the financial engineering instruments, is one of the possible way of the enterprises value creating. The problems connected with both merger and acquisition activity which have especially increased in recent years and their influence on the value of company were shown. Moreover, the aim of this study is to indicate the factors which make that not each merger and acquisition cause increase in the value of companies involved in these processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.