Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents a design basis adopted for the construction of a test facility for the rig testing of rolling bearings. One of the methods of inspection of the bearings is the testing of the bearings as components having already been mounted in a specific machine component unit and tested in the conditions of operation of the unit as a whole. This article presents preliminary engineering requirements and the design of a special test rig for the examination of rolling bearings without the necessity of mounting the bearings in a specific machine component unit. The rig testing is widely used in consideration of numerous good points of such a method. The simulation testing of bearings (on test rigs) consists in reproducing as accurately as possible the real conditions of operation of the bearings when mounted in the device for which they are intended. The rigs used for such tests are complicated and expensive, but the results of such tests are more “reliable” and more accurately represent the impact of various operational factors (loads) on the durability of the bearings under test.
PL
W pracy przedstawiono założenia techniczne stanowiska badawczego do realizacji badań stanowiskowych łożysk tocznych. Jedną z metod sprawdzania (badania) łożysk jest ich badanie jako elementów już zabudowanych w określonym zespole i badanych w warunkach dotyczących całego zespołu. W artykule przedstawiono założenia techniczne i projekt specjalnego stanowiska do badań łożysk tocznych, bez konieczności zabudowy łożysk w konkretnym zespole. Badania stanowiskowe są szeroko stosowane ze względu na ich zalety. Realizacja badań symulacyjnych (na stanowiskach) polega na możliwie wiernym odtworzeniu rzeczywistych warunków pracy łożyska zamontowanego w urządzeniu. Stanowiska do takich badań są skomplikowane i kosztowne, ale uzyskiwane wyniki są „pewniejsze” i precyzyjniej, niż w przypadku innych metod, uwzględniają wpływ różnych obciążeń eksploatacyjnych na trwałość obiektu.
2
EN
This paper gives an overview of the driver behaviour in simulated emergency situations. Driver testing can be conducted for many different purposes. One of the major objectives is to determine the effect of various factors on the driver behaviour in emergency situations and, accordingly, on the traffic safety. This paper discusses results of track-based investigations conducted for a period of 10 years. The concept was to determine the driver response times in emergency situations simulated according to strictly defined scenarios. Formulating the concept for the testing as well as the analysis and presentation of data, assumed that the driver response time should be studied in relation to the Time-To-Collision (TTC), characterising the measure of collision threat. The road scenarios developed for the project illustrate accident situations that can occur in real road traffic, for example, an intrusion from the left or right. This paper presents the average values of the driver response time in the function of the TTC obtained for six different scenarios. The studies involved determining equations of linear regression for the average response time and showing that the values of the response time are largely dependent on the type of emergency situation and the value of the TTC.
PL
W artykule przedstawiono przegląd badań zachowań kierowców. Jednym z głównych celów w jakich są prowadzone jest określenie wpływu różnych czynników na zachowanie się kierowcy. W artykule omówiono wyniki badań czasu reakcji kierowcy w symulowanych sytuacjach zagrożenia wypadkowego. Formułując koncepcję badań, założono, że czas reakcji kierowcy i jego analiza prowadzone będą w odniesieniu do czasu TTC (ang. Time-To-Collision), charakteryzującego poziom zagrożenia kolizją. Analizowane scenariusze, które mogą wystąpić w rzeczywistym ruchu drogowym, obejmowały wniknięcie przeszkody (przeszkód) w obszar jezdni z jej lewej lub prawej strony. W artykule zestawiono średnie wartości czasu reakcji kierowcy w zależności od TTC. Wyznaczono równania regresji liniowej dla średniego czasu reakcji na pedale przyspieszenia, hamulca oraz na kole kierowniczym. Wartości czasu reakcji uzależnione są od rodzaju sytuacji awaryjnej i wartości TTC.
EN
This article refers to actual problem of cars’ travelling comfort. In the first part of the article, an experiment was described in which particular attention was given to measuring system that is used in studying pressure distribution on the car seat bottom and backrest of the car seat. The structure of this system and usage possibilities, including basic parameters of its’ work were also discussed. In the second part, an analysis of the conducted study results was presented, with special consideration taken to dependence between particular values which characterize the pressure distribution on car seat bottom and basic anthropometric parameters of the human body
PL
Artykuł odnosi się do aktualnej problematyki komfortu podróżowania pojazdami samochodowymi. W pierwszej części opisano przeprowadzony eksperyment, zwracając szczególną uwagę na system pomiarowy wykorzystywany do badania rozkładu nacisków na siedzisko i oparcie fotela samochodowego. Omówiono budowę tego systemu oraz możliwości wykorzystania, podając podstawowe parametry jego pracy. W części drugiej przedstawiono analizę wyników przeprowadzonych badań eksperymentalnych ze szczególnym uwzględnieniem zależności między wybranymi wielkościami charakteryzującymi rozkład nacisków na siedzisko fotela a podstawowymi parametrami antropometrycznymi ciała człowieka.
PL
W artykule przedstawiono analizę bezpieczeństwa pieszych na polskich drogach w okresie ostatnich 10 lat. Dokonano przedstawienia liczby wypadków ogółem na polskich drogach i odniesiono ją do liczby zanotowanych wypadków z udziałem pieszych. Określono udział procentowy takich wypadków, który jak można zauważyć od kilku lat ma tendencję spadkową, a w roku 2014 osiągnął poziom 26%. Przeprowadzono analizę, gdzie mają miejsca wypadki z udziałem pieszych. Co warte zauważenia najczęściej występują one na przejściach dla pieszych i na skrzyżowaniach. W artykule dokonano zestawienia liczby zabitych pieszych. Przedstawiono ich udział w ogólnej liczbie zabitych na polskich drogach, w roku 2014 osiągnął on poziom 35%. Określono udział procentowy zabitych w zależności od miejsca powstania wypadku drogowego. Zauważono, że udział zabitych pieszych na skrzyżowaniach ustabilizował się na poziomie 15-18%, zaś na przejściach dla pieszych od roku 2011 niepokojąco rośnie i w roku 2014 osiągnął poziom blisko 25%.
EN
The article presents an analysis of pedestrian safety on Polish roads over the last 10 years. Were made to present the total number of accidents on Polish roads and reference it to the number of recorded accidents involving pedestrians. Determined percentage of such accidents, which as can be seen from a few years to decline, and in 2014 reached 26%.An analysis of where to place accidents involving pedestrians. What noteworthy frequently they occur at crossings and junctions. The article summarizes the number of pedestrians killed in recent years. They present their share in the total number killed on Polish roads, in 2014 it reached the level of 35%.The percentage killed was determined depending on the place of the accident. It was noted that the proportion of pedestrians killed at intersections stabilized at 15-18%, while at pedestrian crossings from 2011 alarmingly growing and in 2014 reached almost 25%.
PL
Wiele osób codzienne przemieszcza się z miejsca zamieszkania do pracy, szkoły, sklepów, itp., często pokonując dość duże odległości. Ceniąc komfort i wygodę niektórzy decydują się na poruszanie własnym autem. Wzrastająca liczba samochodów jest szczególnie widoczna w miastach. W czasie tak zwanych godzin szczytu na ulicach miast pojawia się duża liczba samochodów, wzrasta natężenie ruchu i powstają miejsca, gdzie tworzą się korki. Kierow-ca musi liczyć się wówczas, że spadnie prędkość jazdy i czas przejazdu znacznie się wydłuży. Celem artykułu było zbadanie warunków przejazdu w określonych godzinach dla pięciu dni roboczych głównymi ulicami centrum Kielc. W przeprowadzonym badaniu zidentyfikowano punkty krytyczne, czyli ulice i skrzyżowania, gdzie zanotowano serie spadków i wzrostów prędkości, mające znaczny wpływ na płynność jazdy.
EN
Many people pass through their typical daily trips to work, school, shops, ect., overcoming a large distances. Valuing comfort and convenience, some people decide to move their own car. The increasing number of cars is particularly evident in the city center. Driving through the city during rush hour is really complicated and wasting commuters time. The aim of the paper was to investigate conditions of the travel through the main streets of the city center in Kielce at a specific time for five days. We identified critical points, which have significant impact on traffic flow. In this area vehicle recorded series of decreases and increases in speed.
PL
Z uwagi na utrzymujący się wzrost gospodarczy w Polsce, coraz więcej rodzin posiada nie jeden, a kilka samochodów. Co więcej, te samochody nie są prawidłowo wykorzystywane, bowiem podróżuje nimi nie pięć lecz często jedna osoba. Powoduje to wzrost liczby pojazdów na polskich drogach, szczególnie dotkliwie odczywany w miastach. Codzienne podróżowanie do pracy, jak i powroty do domu zajmują dużo czasu. Kierujący pojazdami znając trasę i punkt docelowy są w stanie unikać zatorów drogowych, poprzez wybór tras alternatywnych. W artykule wykonano charakterystykę pięciu głównych tras dojazdowych łączących stolicę świętokrzyskiego w kierunku takich miast jak Warszawa, Łódź, Kraków, Tarnów i Opatów. Przeprowadzono analizę wpływu pory dnia na średnią prędkość jazdy i czas podróży na drogach dojazdowych do centrum Kielc. Płynność ruchu określana między innymi wartością średniej prędkości na poszczególnych odcinkach, zależą m.in. od rodzaju drogi i pory dnia. „Najwolniejszymi” drogami dojazdowymi do Kielc okazały się kierunki: Kielce – Warszawa i Kielce – Łódź.
EN
Following economic growth in Poland, more and more families have not one, but several cars. What's more, the car is used not by five but by one person. So that we have an increase in the number of cars on Polish roads. Everyday plenty of people travel to the work and return homes and it takes a lot of time. Some people who travel the same road everyday know how to avoid traffic jams, by choosing alternative routes. The paper describes the impact of the time of the day on the average speed and the journey time of five main entrance roads to the Kielce from Warszawa, Łódź, Kraków, Tarnów and Opatów. We observed that the travel time and average speed depend on the time of the day, the number of crossroads with traffic lights and traffic flow. Kielce - Warszawa and Kielce – Łódź turned out to be the worst roads.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6190--6196, CD 2
PL
Ze względu na dużą liczbę wypadków w Polsce, bezpieczny przewóz dzieci w pojazdach samochodowych jest niezwykle istotną kwestią. Od tego w jaki sposób będą one przewożone, może zależeć czy w ewentualnym wypadku nie odniosą one uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym bardzo ważne jest to podczas jazdy są one odpowiednio zabezpieczone. Dzieci muszą być więc zgodnie z prawem przewożone w specjalnych fotelikach lub innych urządzeniach zabezpieczających. W ostatnim czasie w związku z wprowadzoną Dyrektywą 2014/37/UE planowane SA zmiany polskich przepisów wykonawczych. Dokonały one między innymi uściślenia warunków w jakich powinny być przewożone dzieci. Omówiono zadania stawiane przed systemem mocowania Isofix. Dokonano przedstawienia warunków jakie powinny spełniać urządzenia przytrzymujące dzieci. Omówiono krótko zapisy Europejskiej Normy Kontrolnej ECE R44/04 oraz regulacji I-size.
EN
Due to the high number of accidents registered in Poland, the safe transport of children in vehicles is an extremely important issue. How children will be transported, may depend on whether an possible accident, they will not reap the injury. In this connection it is very important when driving are adequately protected. Children must therefore be lawfully transported in a child seat or other safety devices. Recently, in connection with the introduced Directive 2014/37 / EU of the changes are planned Polish implementing rules. They have made, inter alia, to clarify the conditions under which children should be transported. Discusses the tasks to be undertaken Isofix attachment system. Has been made to present the conditions to be met by the restraint of children. Briefly discusses the provisions of the European Standard ECE R44/ 04 and I-size adjustment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności hamowania z użyciem samochodu osobowego Opel Astra G. Pojazd wyposażony był w system ABS oraz opony letnie i śniegowe. Testy przeprowadzono w warunkach zimowych na zaśnieżonym odcinku testowym Politechniki Świętokrzyskiej. W trakcie testów mierzono długość drogi hamowania i opóźnienie podczas hamowania z prędkości początkowej 20 km/h. W wyniku uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że na zaśnieżonej nawierzchni pojazd wyposażony w opony letnie osiągał najdłuższą drogę hamowania, bez względu na działanie systemu ABS. Najkrótszą drogę hamowania uzyskano dla opon zimowych dodatkowo z działającym systemem ABS. Istotny wpływ na wartości drogi hamowania ma ciśnienie w ogumieniu. Niedostosowanie ciśnienia w ogumieniu do zaleceń producenta pojazdu może wydłużyć drogę hamowania nawet o 20%.
EN
This paper presents the result of brake effectiveness testing realized with use vehicle Opel Astra G. The car was equipped with ABS system and summer and winter tires. The test was carried – out in winter condition on the snow - covered testing road Kielce University of Technology. During the tests, was measured braking distance and braking deceleration from the initial speed of 20 km/h. As a result the test, the obtained results it can be concluded, that on snow-covered roads vehicle equipped with summer tires achieved the longest stopping distance, regardless of the operation of the ABS system. The shortest braking distance was obtained for winter tires additionally with a working system ABS. A significant impact on the value of the braking distance was the tire pressure. Failure the pressure in tire to recommendation of vehicle manufacturer may extend the braking distance by up to 20%.
9
Content available remote Analiza porównawcza metod badania amortyzatorów hydraulicznych
PL
W pracy przeprowadzona została analiza porównawcza metod badania własności tłumiących amortyzatorów zamontowanych w pojeździe. Wskazano, że spośród opisywanych w literaturze metod, metoda drgań swobodnych oraz klasyczna metoda BOGE nie są stosowane od wielu lat. Opisano cztery metody wykorzystywane w diagnostyce samochodów: EUSAMA, zmodyfikowaną metodę BOGE, metodę kąta fazowego i metodę THETA oraz dokonano porównania ich zalet i wad. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacyjnych wpływu wybranych parametrów samochodu na wynik ocen diagnostycznych dokonywanych przy pomocy tych metod. W oparciu o przeprowadzoną analizę wskazano dwie najlepsze metody diagnozowania amortyzatorów.
EN
The paper was carried out comparative analysis of methods for testing the damping properties of the shock absorbers mounted in the vehicle. It was pointed out that among the methods described in the literature, the method of free vibration and the classic method BOGE not been used for many years. Describes four methods used in the diagnostics of car: EUSAMA, modified BOGE method, the phase angle method and the THETA method and a comparison of their advantages and disadvantages. The paper presents results of experimental research and simulation of the impact of selected parameters of the car on the outcome of car diagnostic assessments made by these methods. On the basis of the analysis undertaken indicated two of the best methods of diagnosis shock absorbers.
PL
Globtrak to system geolokalizacji obiektów (pojazdów) przy użyciu technologii GPS oraz transmisji danych GPRS, spełniający wymagania Komisji Europejskiej w ramach Projektu e-Call. System powstał w 2009 roku. Jest nowatorskim opracowaniem wychodzącym naprzeciw zaleceniom UE dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa pracy kierowców. Umożliwia monitoring codziennej pracy kierowcy co pozwala na określenie jego stylu jazdy. Połączenie uzyskanych w ten sposób danych ze szkoleniem z doskonalenia jazdy lub wskazanie prostych wytycznych korzystania z samochodu służbowego, pozwala w znaczny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo pracy oraz na żywotność samochodu i ekonomikę jazdy. Prezentowany system to również narzędzie pracy fleet managera lub dyspozytora ruchu pojazdów firmowych. Umożliwia kontrolę pracy on-line wszystkich samochodów i maszyn firmowych. Posiada także pełną informację o: historii tras, rozładunków, załadunków, postojów, odwiedzonych punktów, tankowań, ilości paliwa, przeglądów rejestracyjnych.
EN
Globtrak is a system of objects (vehicles) geolocalization using GPS technology and GPRS data transmission, which fulfil e-call Project from European Union. System was created in 2009. As an innovative solution faces and completes EU recommendation regarding safety of road traffic and safety o of drivers work. It enables monitoring of everyday drivers work and defining a style of drivers work. Combining those date with a driver’s training or giving simple clues for the driving style enables rising of safety and increasing economy and life of the vehicle. Presented system is also a tool for a fleet manager or a company vehicle disposer. It brings on-line work monitoring of every vehicle or machine in a company. It gives full information about route history, loading, unloading, stopovers, visited points, refuelling, fuel quantity and registration reviews.
PL
Celem niniejszej pracy była ocena wpływu różnych warunków drogowych na skuteczność hamowania. Badania zrealizowano na odcinkach badawczych Politechniki Świętokrzyskiej. W badaniach wykorzystano samochód osobowy Opel Astra II, wyposażony w specjalistyczną aparaturę pomiarową. Próby prowadzono na różnych nawierzchniach asfaltowych, zakresie prędkości od 10 do 40 km/h. Mierzono wartości drogi hamowania i opóźnienia dla powierzchni drogowych: suchych, mokrych oraz zanieczyszczonych. Dodatkowo zrealizowano badania, w których koła lewej strony pojazdu poruszały się po innej nawierzchni niż prawe. W wyniku uzyskanych rezultatów można stwierdzić, że stan nawierzchni oraz stopień jej zanieczyszczenia wpływają na długość drogi hamowania i wartość opóźnienia. Głównym czynnikiem wpływającym na skuteczność hamowania jest stan powierzchni asfaltu (czysty lub zanieczyszczony).W takim przypadku zmiana drogi hamowania może wynosić nawet kilkadziesiąt procent. W trakcie hamowania na różnych nawierzchniach wzrasta przyspieszenie poprzeczne pojazdu, które może powodować utratę stateczności ruchu pojazdu.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of different road conditions on the effectiveness of the vehicle braking system. The studies were carried out at the Kielce University of Technology research site. The vehicle used to the study was Opel Astra II equipped with a specialized measuring equipment. Measurements were conducted for different asphalt road surfaces. The tests carried out for various vehicle speeds in the range of 10 to 40 km/h, the braking distance and deceleration were measured. Research was conducted on clean, dry, wet and contaminated surfaces of the road. In addition, the research was made for both sides of the vehicle (left and right wheels of car) moving along different road surfaces. As a result, it can be told, that the surface state influences the braking distance and braking deceleration. The main factor, influencing the effectiveness of braking is surface of the asphalt (clean or dirty). The braking distance, in this case, increased of several tens of percent. Also the vehicle lateral acceleration raised, affected to the stability of the vehicle motion.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań samochodu Fiat Panda z silnikiem o zapłonie iskrowym o pojemności skokowej 1243 cm3. W samochodzie seryjnie montowany był silnik z układem zasilania z jednopunktowym wtryskiem benzyny. Do celów badawczych w w/w samochodzie zamontowano układ zasilania z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Celem montażu takiego układu zasilania była poprawa pracy silnika. W pierwszym etapie badań w samochodzie znajdował się układ zasilania z jednopunktowym wtryskiem paliwa, natomiast w drugim etapie badań układ zasilnia z wielopunktowym wtryskiem paliwa. Badania przeprowadzono na hamowni podwoziowej Vtech VT-4/B4. W czasie badań mierzono prędkość obrotową wału korbowego, moc silnika, współczynnik nadmiaru powietrza oraz emisję szkodliwych składników spalin, tj. tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory, dwutlenki węgla i tlen. Stężenia szkodliwych składników spalin mierzono stosując do tego analizator spalin AVL DiCom 4000. Podczas badań silnik pracował według zewnętrznej charakterystyki prędkościowej w zakresie prędkości obrotowej wału korbowego od 1500 do 6500 obr/min z krokiem co 500 obr/min. Otrzymane wyniki badań pozwoliły ocenić wpływ sposobu i miejsca doprowadzenia paliwa do cylindra na wskaźniki ekologiczne silnika.
EN
The article presents selected research results of Fiat Panda car with spark-ignition engine of a cylinder capacity 1243 cm3. The engine mounted in the car was one with the fuel system with one-point injection gasoline. For the purpose of research and to improve the engine work in mentioned car the fuel system with multiple fuel injection was mounted. In the first stage of the research in the car was a fuel system with single point fuel injection, while in the second stage of the research - fuel system with multiple fuel injection. The research was conducted on the chassis dynamometer the Vtech VT-4/B4. During the research following quantities were measured: the rotational speed of the crankshaft, the engine power, the coefficient of excess air and emission of harmful exhaust gas components, ie. nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons, oxides of carbon and oxygen. The concentration of harmful exhaust gas ingredients was measured using flue gas analyser AVL DiCom 4000. During the research the engine was working at full load with the rotational speed of the crankshaft from 1500 to 6500 rpm with increments of 500 rpm. The obtained results allowed to evaluate how the way and place of bringing fuel into the cylinder impact the ecological parameters of the engine.
PL
Artykuł zawiera krótki opis symulatora Oktal użytego w badaniach zachowania kierowców w sytuacjach wypadkowych. Znajduje się on na wyposażeniu Katedry Pojazdów Samochodowych i Transportu Politechniki Świętokrzyskiej. Badania zrealizowane z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem dotyczyły badania zachowania się młodych kierowców w dwóch prostych scenariuszach sytuacji drogowych. Celem realizowanych badań było wyznaczenie czasu reakcji kierowców, w różnych warunkach ruchu drogowego (jazda w terenie zabudowanym i na autostradzie). Dokonywano badań w różnych warunkach pracy kierowców (cisza, hałas, rozmowa przez telefon komórkowy itd.). W artykule analizowano, jak warunki pracy kierowcy mogą wpływać na zachowanie się kierowców. Wyznaczono wartości czasu reakcji oraz parametry statystyczne określające czas reakcji badanych kierowców. Czas reakcji kierowców podczas jazdy w terenie zabudowanym okazał się dłuższy (niż na autostradzie).
EN
The article contains a brief description of the Octal simulator used in research of driver behavior in case of emergency situations. It is used in researches in the Department Of Motor Vehicles and Transport Kielce University of Technology. Researches carried out on the driving simulator concerned the behavior of young drivers in two simple scenarios of traffic situations. The aim of the study was to determine the reaction time of drivers in various traffic conditions (in urban areas and on the highway). Work is carried out under different working conditions of drivers (silence, noise, talking on the phone, etc.). The article analyzed how the conditions driver work can influence the behavior of drivers, especially his driver reaction time. The values of reaction time and statistical parameters determining the diversity of reactions examined drivers. Reaction time while driving in urban areas was be longer (than on the highway) in all variants of research.
EN
This article contains a short description of available diagnostic methods according to which the technical condition of car shock absorbers is analysed. In Polish diagnostic stands, the devices operating based on Eusama method are commonly used. This method has many advantages, but it also has certain limitations about which the analyst should know. The paper presents the analysis showing how the failure to observe the accepted in regulations way of examining influences the value of damping of shock absorbers.
PL
Niniejszy artykuł zawiera krótki opis dostępnych metod diagnostycznych według których analizowany jest stan techniczny amortyzatorów samochodowych. W polskich stacjach diagnostycznych powszechnie wykorzystuje się urządzenia działające w oparciu o metodę Eusama. Metoda ta ma wiele zalet ale posiada również pewne ograniczenia, o których diagnosta powinien wiedzieć. W pracy dokonano analizy jak niedostosowanie się do przyjętego przepisami sposobu badania wpływa na wartość tłumienia amortyzatorów.
PL
W artykule omówiono sposoby egzekwowania poboru opłat za przejazd po drogach w wybranych państwach europejskich. Dokonano szczegółowego porównania sposobów egzekwowania e-myta w Niemczech, Austrii na Słowacji i w Polsce. W artykule porównano systemy egzekwowania, kontroli wnoszonych opłat oraz wysokości nakładanych kar w zakresie opłat przez właściwe organy kontrolne poszczególnych państw.
EN
The article discusses how to enforce toll roads in selected European countries. Made a detailed comparison of ways of enforcing the e-toll in Germany, Austria, Slovakia and Poland. The article compares the systems of enforcement, inspection fees paid and the amount of penalties imposed on fees by a competent authority of each country.
PL
W pracy przedstawione zostaną wybrane najważniejsze przyczyny powstania wypadków drogowych w Polsce i w Niemczech na przełomie ostatnich dziesięciu lat. Porównano liczbę wypadków drogowych w obu krajach spowodowaną niedostosowaniem prędkości jazdy, nieprawidłowym wyprzedzaniem oraz niezachowaniem odpowiedniej odległości między pojazdami.
EN
There are presented in this paper the most important causes of road accidents in Poland and in Germany during the last ten years. There is compared the number of road accidents in both countries caused by the bad adjustment of the driving speed, incorrect passing and inappropriate distance between vehicles.
PL
W pracy przedstawione zostaną kary za wykroczenia drogowe w Polsce i w Niemczech. Pokazano wybrane zestawienie kar za takie same wykroczenia drogowe w obu krajach. Przedstawiono zarówno kary finansowe jak również kary w postaci punktów karnych.
EN
There are presented in the paper the penalties for traffic offenses in Poland and Germany. The selected breakdown of penalties for the same traffic offenses in both countries is shown in this paper. There are presented financial penalties as well as penalties in the form of penalty points.
PL
W artykule omówiony został problem związany z ograniczeniem pola widoczności tzw. stref martwych w pojazdach użytkowych oraz pojazdach ciężarowych. Problem związany z bezpieczeństwem użytkowania takich pojazdów wiąże się w dużej mierze ze specyfiki konstrukcji samego nadwozia pojazdu oraz miejsca pracy kierowcy. Jednym ze sposobów poprawy widoczności z miejsca kierowcy wynikającym z wprowadzenia nowych przepisów jest wprowadzanie różnego rodzaju lusterek. Rozwój techniki wizyjnej oraz systemów przekształcania obrazu otworzył możliwości wykorzystania w technice samochodowej mini kamer. Jednym z najnowszych rozwiązań w tym zakresie jest „system 360 stopni” w pełni analizujący otoczenie wokół pojazdu.
EN
The paper discusses the issue of limited visibility in commercial vehicles and lorries. The problem with the safety of such vehicles is associated largely with the specifi cs of the structure of the vehicle body and the driver’s workplace. One way to improve the visibility of the driver resulting from the of introduction of the new regulations is the implementation of various types of mirrors. The development of vision technology and image conversion systems has opened possibilities for use in automotive engineering mini cameras. The latest development is a system of 360 degree, fully analyzing the environment around the vehicle.
EN
The way how vehicle drivers react to the road situations where the manoeuvres of braking and driving around an obstacle can be simultaneously carried out has been analysed. Three scenarios of simulated accident situations have been shown for which experiments were carried out on a motor vehicle testing track. Two scenarios were each played out with 100 drivers taking part in the tests and 30 drivers were subjected to tests according to the third scenario. For each of the scenarios, the drivers performed many tests characterized by different time-to-collision (TTC) values. The percentage distribution of specific drivers’ decisions about choosing a defensive manoeuvre (one or more) has been shown. For the action that was taken most often, where both the defensive manoeuvres, i.e. braking and driving around, were combined, the sequence of steps most frequently followed to avoid a collision has been presented. The driver’s reaction time values measured at braking and turning (to drive around an obstacle) have been given for the road situations under consideration. Both the average values obtained from the experiments and the quantiles shown in the graphs depend on the type of road situation and on the degree of risk, a measure of which is the TTC value.
PL
W pracy przeprowadzona została analiza sposobu reagowania kierowców w sytuacjach drogowych, w których dla uniknięcia wypadku możliwe jest jednoczesne podejmowanie zarówno manewru hamowania, jak i omijania. Pokazano trzy scenariusze symulowanych sytuacji wypadkowych, dla których przeprowadzono badania na torze samochodowym. W dwóch scenariuszach przebadano po stu kierowców, a w trzecim - trzydziestu. Dla każdego scenariusza badani kierowcy wykonywali wiele prób, scharakteryzowanych różnymi wartościami czasu do potencjalnego zderzenia z przeszkodą TTC (time to collision). Pokazano strukturę (udziały procentowe) podejmowanych przez kierowców decyzji o wyborze manewru (manewrów) obronnego. Dla najczęściej podejmowanego działania polegające na łączeniu obu manewrów obronnych - hamowania i omijania, pokazano najczęściej realizowaną sekwencję działań mających zapewnić uniknięcie zderzenia. W pracy podano uzyskane wartości czasu reakcji przy hamowaniu i przy skręcie (omijaniu) dla badanych sytuacji drogowych. Zarówno uzyskane wartości średnie jak i pokazane na wykresach kwantyle zależą od rodzaju sytuacji drogowej, jak i stopnia zagrożenia, którego miarą jest czas TTC
20
Content available remote Metody obliczenia mas poszczególnych części ciała
PL
W niniejszym artykule przedstawiono trzy metody, przy wykorzystaniu których dokonuje się wyznaczenia mas poszczególnych części ciała. Masy części ciała zostały wyznaczone dla 60 osób.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.