Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie nanorurek węglowych w zaprawach naprawczych
PL
W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych na świecie badań nad nanorurkami węglowymi, a ściślej nad ich potencjalnym zastosowaniem jako nanododatku do zapraw naprawczych w konstrukcjach żelbetowych. W badaniach wstępnych określono najlepszy stosunek masowy włókien do cementu pod względem wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu. Wyniki badań wstępnych (optymalna zawartość nanorurek) wykorzystano przy badaniu przyczepności zaprawy kompozytowej do istniejącej konstrukcji. Wyniki obydwu badań pozwoliły określić użyteczność stosowania nanowłókien węglowych w kompozytowych zaprawach naprawczych.
EN
In the article the results of conducting researches from the world about carbon nanotubes, precisely their applicability as nanosuplement for the concrete repair material for the reinforced concrete structures, were described. In the introducing researches the best (in terms of compressive and flexural strength) range of carbon nanotubes proportion in terms of cement weight was specified. The results of introducing researches (optimal carbone nanotubes’ dosage) were used in research about measuring the repair materials with carbon nanotubes bonding with existing concrete structures. The results of both researches provide to determine the usability of carbon nanotubes for concrete repair materials.
PL
Wiotkie materiały tekstylne, takie jak folie, znajdują bardzo szerokie zastosowanie w budownictwie. Ich użycie nie jest ograniczone tylko do produkcji tanich obiektów magazynowych. Właściwie ukształtowane konstrukcje mogą być obiektami o bardzo dużej trwałości. Lekkość i wytrzymałość czynią z nich idealny materiał na obiekty tymczasowe i obiekty przenośne.
3
Content available remote Assessment of Electrode Consumption in Resistance Welding
EN
The article discusses the assessment of electrode consumption during spot resistance welding processes. The process was performed using a manipulator provided with a welding head. During the process, welding parameters, environmental conditions and the material subjected to welding remained unchanged. The tests involved the performance of five welding cycles including the making of 100, 500, 1 000, 2 000 and 4 000 welds. Afterwards, to compare the consumption of six sets of electrodes, both used and not used in individual cycles, it was necessary to perform metallographic tests and hardness measurements. The tests revealed that the consumption of electrodes, leading to the lack of penetration in the central area of the weld, resulted from progressive recrystallization in the work area and from physical failure manifested by discontinuities having the form of intercrystalline cracks.
PL
Podjęto tematykę oceny stopnia zużycia elektrod podczas procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego. Proces został przeprowadzony za pomocą manipulatora z zamontowaną głowicą zgrzewającą. W trakcie procesu niezmienne pozostawały parametry zgrzewania, warunki środowiskowe oraz materiał poddany zgrzewaniu. Aby umożliwić wykonanie postawionego zadania przeprowadzono pięć cykli zgrzewania, w których wykonano następujące ilości zgrzein: 100,500, l 000, 2 000 i 4 000. Następnie w celu porównania stopnia zużycia sześciu kompletów elektrod - nieeksploatowanych oraz użytych w poszczególnych cyklach, wykonano badania metalograficzne oraz pomiary twardości. W toku badań stwierdzono, że zużycie elektrod, czego efektem był brak przetopu w strefie centralnej zgrzein, jest wynikiem postępującego w obszarze roboczym procesu rekrystalizacji oraz fizycznego zniszczenia objawiającego się wystąpieniem nieciągłości w postaci pęknięć międzykrystalicznych.
4
Content available remote Tymczasowe podparcie kanału do odprowadzania spalin w elektrowni
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję i rozwiązanie tymczasowego podparcia kanału skośnego służącego do odprowadzania spalin w jednej z elektrowni na terenie kraju. Przedsięwzięcie związane jest z modernizacją i remontem układu podgrzewu spalin jednego z bloków energetycznych elektrowni. Docelowa przebudowa przewiduje postawienie nowej głównej konstrukcji wsporczej skośnego kanału podgrzewu spalin oczyszczonych. Jednakże na czas jej demontażu i montażu kanał należy podeprzeć. W artykule skupiono się na potrzebie lokalnego wzmocnienia samego kanału w miejscu podparcia.
EN
The article presents the structure and temporary solution of support of an exhaust duct which is located in one of the power plant across the country. The undertaking is related to planned modernization and renovation of the power plant unit heating exhaust system. The final reconstruction predicts assembling new main support structure of the heating exhaust duct for purified fumes. However, while the time it is being disassembled the exhaust duct needs to be supported. The article focuses on the need of local reinforcement of its support.
PL
W pracy przedstawiono komunikat nt. wybranych form aktywności CKMiS SEP w środowisku młodzieży studenckiej. Omówiono początki działalności oraz wybrane centralne imprezy młodzieżowe. Wspomniano jej pierwszych organizatorów oraz podano listę przewodniczących CKMiS w latach 1965-2015. W drugiej części referatu scharakteryzowano wybrane formy działalności, m.in. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka oraz Konkurs „Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży”. Zaakcentowano starania młodych o swoją tożsamość w Stowarzyszeniu, zakończone powołaniem Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP i włączeniem się w działalność międzynarodowej organizacji IEEE. W końcowej części pracy przedstawiono strategię działania CKMiS oraz sformułowano wnioski, wśród których uznano za celowe opracowanie i wydanie monografii przedstawiającej działalność młodzieżową w SEP.
EN
The article presents a statement on the CKYAS and APEE. There has been described the beginning of its activity as well as some most important youth events. Apart from the first activists, there has also been given the list of the presidents acting from 1965 to 2015. The second part of this text refers to two projects which have been taken by the students within the last 50 years: The Polish Nationwide Young Electrician’s Day and the contest The Distinctive Teacher, Protector and Ally of the Youth. The effort of the young people to prove their identity in the association has been presented, the establishing of CCS of APEE and joining in the international organization IEEE activities. The final part of the research presents the strategy of the CKYAS and conclusions among which elaboration and issuing a monograph on youth activity in APEE was considered significant.
PL
Przedstawiono i przeanalizowano wybrane problemy hybrydowych systemów zasilania znaków nawigacyjnych.
EN
The paper presents and analyses selected problems of hybrid supply systems for navigation signs.
EN
The following study presents general assumptions underlying subjective assessment of health and safety risk at work, and the validity of application of this method in practice. It has been pointed to advantages of the method in conditions where there is great psychological load and work pressure. It has been emphasized that this method takes into account both specific psychophysical qualities of each individual worker, as well as groups, depending on: gender, age, education, work experience, type of load. This Information can be used for managing work conditions and efficient implementation of preventive actions. The presented results refer to bank workers, and municipal facility workers. They show significant differences in subjective feelings regarding health and safety risk assessment.
PL
INTiBS – depozytariusz wzorca państwowego – zobowiązany jest do potwierdzania swoich kompetencji przez udział w międzynarodowych porównaniach kluczowych. Wymagania te wynikają z porozumienia CIPM MRA. Porównania dokładności realizacji punktu potrójnego wody w INTiBS – elementu wzorca państwowego - zostały przeprowadzone w Instytucie Metrologii w Holandii (VSL). Różnica temperatur punktu potrójnego wody uzyskiwanych w komórkach VSL i INTiBS wynosiła 2,9 μK przy niepewności pomiaru u = 46 μK.
EN
In Poland the National Temperature Scale is maintained by two distinct National Laboratories, by the Central Office of Measures – GUM in Warsaw, for long-stem thermometers at temperatures above the argon triple point with a temperature -189,3442 °C up to + 961,78 °C, and by the Institute of Low Temperature and Structure Research – INTiBS in Wroclaw, for capsule thermometers at temperatures below the water triple point down to 13,8033 K (the triple point of hydrogen). Since both laboratories use the water triple point but only GUM could participated in EURAMET.T-K7, a separate bilateral comparison was set up with the Dutch Metrology Institute - VSL, in order to create a direct reference to CCT-K7 for INTiBS. A temperature difference of the triple point of water at the INTiBS reference cell and the VSL water cell determined during the comparisons was equal to 2,9 μK with a standard uncertainty u = 46 μK for k = 1. The comparison gives a direct linkage to the EURAMET. T-K7. The equivalence between the INTiBS standard TINT(TPW) and the European Reference Value TERV(TPW) is 1,2 μK with an expanded uncertainty U = 111 μK for k = 2.
9
Content available remote Bacterial aerosol occurring in atmospheric air in Gliwice, Upper Silesia, Poland
EN
The aim of this work is to present the results of qualitative and quantitative analysis of airborne bacteria in the polluted urban atmosphere in Gliwice. The samples of airborne bacteria were collected using 6-stage Andersen cascade impactor (with aerodynamic cutoff diameters 7.0; 4.7; 3.3; 2.1; 1.1; and 0.65 μm). Additionally, the mean level of concentration of airborne solid particles was determined using the particle counter. The size distribution of the bacteria aerosol in winter and spring was also obtained. It has been found that the averaged airborne bacteria level in Gliwice in winter was 89 CFU/m3m (geometric mean) and was elevated in spring more than five times. The main peak of the size-distributions in winter was located in the bacteria size range from 1.1 to 2.1 μm while in the spring the peak was shifted into larger bacterial particles. Concentration of coarse bacterial particles was highly correlated with the concentration of coarse particles of atmospheric particulate matter. The dominant groups of bacteria isolated from the atmospheric air in Gliwice were nonsporing Grampositive rods.
PL
Celem pracy jest przedstawienie wyników analizy jakościowej i ilościowej bakterii zawieszonych w powietrzu zanieczyszczonej atmosfery miejskiej w Gliwicach. Próbki obecnych w powietrzu bakterii były pobierane przy pomocy 6-stopniowego impaktora kaskadowego Andersena (o średnicach odcięcia na poszczególnych stopniach wynoszących odpowiednio 7.0; 4.7;3.3; 2.1; 1.1; oraz 0.65 μm). Ponadto, przy pomocy licznika cząstek, wyznaczono średnią wartość stężenia zawieszonych w powietrzu cząstek pyłu. Otrzymano także rozkłady ziarnowe aerozolu bakteryjnego w zimie i na wiosnę. Wykazano, że średni poziom bakterii w powietrzu Gliwic (średnia geometryczna) wynosił w zimie 89 CFU/m3, a w lecie wzrósł ponad pięciokrotnie. W zimie główny pik stężeń rozkładu ziarnowego znajdował się w przedziale wielkości bakterii od 1.1 do 2.1 μm, a okresie wiosny był przesunięty w stronę większych cząstek bakteryjnych. Stężenie grubych cząstek bakteryjnych było silnie skorelowane ze stężeniem grubych cząstek pyłu w atmosferze. Dominującą grupą bakterii wyizolowanych z powierza atmosferycznego w Gliwicach były niezarodnikujące pałeczki Gram-dodatnie.
PL
Na przykładzie realizacji projektu zadaszenia peronów Dworca PKP we Wrocławiu w pracy przedstawiono aktualną problematykę projektowania membran tekstylnych w budownictwie.
EN
On the example of a project involving the roofing of platforms at Wrocław rail station, current issues are presented relating to the design of textile membranes in construction.
PL
Pomiar obciążenia cieplnego za pomocą pomiaru temperatury w trzech punktach rury ekranowej jest utrudniony w praktycznej realizacji ze względu na wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła na wewnętrznej powierzchni rury ekranowej. Istotnie wpływa on na mierzoną temperaturę czoła rury i środka płetwy oraz na różnicę temperatury między czołem rury ekranowej i środkiem płetwy. Mimośrodowe wstawki termometryczne, jako narzędzie do pomiaru obciążenia cieplnego, wydają się bardziej odpowiednie ze względu na możliwość zamontowania kilku termoelementów w strefie poddanej największym obciążeniom cieplnym. Ze względu na niewielkie odstępstwo od geometrii ekranu, mimośrodowe wstawki termometryczne zanieczyszczają się podobnie jak rury ekranowe. Mierniki Gardona są bardzo wrażliwe na nierównomierne zanieczyszczenie czujnika (krążka) pomiarowego i wyznaczane za pomocą tych mierników obciążenie cieplne może być obarczone dużym błędem.
EN
The measurement of a heat load in the way of temperature measurement in three points of a waterwall tube is not so easy for practical realization because of determination of the heat transfer coefficient on an inner surface of the waterwall tube. It has a considerable impact on the measured temperature of the tube end face and the centre of the fin as well as on the temperature difference between the tube end face and the fin centre. Eccentric thermometric inserts as the heat load measurement tools seem to be more suitable because of the possibility to install several thermoelements in the zone subject to the biggest heat load. As the inserts do not perfectly fit to the waterwall tube shape they get dirty in the same way as the waterwall tubes do. Gardon meters are very sensitive to the non-uniform dirtying of the measuring sensors (discs) so the heat load determined by them can be burdened with a big error.
PL
Konstrukcją nośną badanych hal jest powłoka walcowa, zaprojektowana z kształtowników giętych na zimno z blach stalowych grubości 1 mm - według systemu ABM. Profilowanie poprzeczne (w "fałdy") oraz podłużne (w łuk kołowy) kształtowników ABM odbywa się na placu budowy. Takie ustroje nośne są proponowane do wykonywania hal o rozpiętości nawet 25 m. Przedstawiono analizę bezpieczeństwa dwóch takich obiektów, których realizację wstrzymano, i takich dwóch hal, które uległy katastrofie.
EN
Paper describes the bearing structure shaped as a cylindrical shell, designed from cold-formed 1 mm thick steel plates, according to ABM system. The transversal shaping (folding) and longitudinal forming (a circular arch) from ABM profile is executed in situ. The structure is offered for halls with spans reaching oven 25 m. The work presents analysis of safety of two such objects whose execution was stopped and two other in Gdańsk and Tuszyn that have collapsed.
EN
The tubular type instrument (flux tube) was developed to identify boundary conditions in water wall tubes of steam boilers. The meter is constructed from a short length of eccentric tube containing four thermocouples on the fire side below the inner and outer surface of the tube. The fifth thermocouple is located at the rear of the tube on the casing side of the water-wall tube. The boundary conditions on the outer and inner surfaces of the water flux-tube are determined based on temperature measurements at the interior locations. Four K-type sheathed thermocouples of 1 mm in diameter, are inserted into holes, which are parallel to the tube axis. The non-linear least squares problem is solved numerically using the Levenberg-Marquardt method. The heat transfer conditions in adjacent boiler tubes have no impact on the temperature distribution in the flux tubes.
14
Content available Bezpieczeństwo hal namiotowych
15
Content available remote Dachy dużej rozpiętości z blachy fałdowej w technologii ABM
PL
Czujniki platynowe termometrów rezystancyjnych wzorcowane są w punktach stałych skali temperatury, gdy wymagana jest duża dokładność pomiaru - rzędu ułamka milikelwina. Wówczas wzorcuje się termometry przy dwóch wartościach prądu pomiarowego. W przypadku przemysłowych termometrów platynowych wzorcowanie odbywa się przez porównanie ze wskazaniami termometru kontrolnego. W pracy omówiono wpływ prądu pomiarowego na dokładność wzorcowania termometru. Jeżeli wymagana niepewność nie przekracza 1 mK rezystancyjne termometry platynowe można wzorcować tylko przy prądzie 1 mA.
EN
Platinum resistance thermometers are basic sensors used for temperature measurement in the very wide temperature range - from about - 260 °C up to almost + 1000 °C. Different methods of thermometer calibration are used depending on a desired temperature range and accuracy of measurement. Highest accuracy thermometers (standard platinum resistance thermometers, SPRT) used for the interpolation of the International Temperature Scale of 1990 (ITS-90) [1], are calibrated in defined fixed points of the temperature scale (Table 1). Temperature values are calculated from the function W(T90), which is equal to a ratio of the thermometer resistance R(T90) at the temperature T90 to the resistance R(273,16 K) at the water triple point. The dependence is described by the equation (1). Thermometers are calibrated at two measuring currents: I = 1 mA i mA, and next the resistance value is extrapolated to the zero current (Fig 1). Many users of SPRTs measure the resistance for I = 1 mA only in order to reduce a measuring time. In this paper results of comparison between an measurement accuracy for one and two measuring currents are presented. It was shown that if a needed uncertainty of measurements is higher than 1 mK the thermometers can be calibrated for I = 1 mA only. Industrial platinum thermometers are calibrated by the reference to a control calibrated thermometer. The temperature characteristics are described by the Callendar (7) or Callendar - van Dusen (8) equations.
17
Content available remote Pęknięcia konstrukcji cynkowanych ogniowo
PL
W pracy przedstawiono budowę nowego rozwiązania konstrukcyjnego metalowego sprzęgła o dużej podatności skrętnej do zastosowania w maszynach górniczych oraz opis stanowisk badawczych i metodykę wyznaczania jego sprężystych charakterystyk statycznych i dynamicznych. Zaprezentowano także uzyskane wstępne wyniki badań, pozwalające na wyznaczenie wymienionych charakterystyk.
EN
At work was described construction of new solving the structural metal coupling about the great torsion susceptibility, for applying in mining machines and description of research stands and methodology of determining its resilient static and dynamic characteristics. Also get preliminary research findings, allowing for appointing were presented exchanged for characteristics.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję budowy nowego typu układów napędowych z metalowym sprzęgłem podatnym skrętnie. W zależności od potrzeb, od rodzaju maszyny zastosowane w układach napędowych sprzęgło może mieć różną postać konstrukcyjną. Zaletami nowego sprzęgła są m.in. duża trwałość przy braku niemetalowych elementów podatnych, możliwość przenoszenia dużych momentów obrotowych oraz znacznego łagodzenia chwilowych przeciążeń.
EN
At work was presented a conception of structure of the new type of driving systems with the metal flexible torsional coupling. Depending on needs, from the type it coupled machines, applied in driving arrangements, he can have the different structural form. They are advantages of the new coupling among others great permanence at the lack of non-metallic susceptible elements, possibility of moving great torques and considerable relieving momentary overload.
PL
W artykule przedstawiono opis stanowiska eksperymentalnego służącego do badań komputerowych układów do ciągłego nadzoru eksploatacji energetycznych kotłów parowych. Opracowane w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej i testowane na powyższym stanowisku układy komputerowe nadzoru pracy kotła umożliwiają bezpieczne i szybkie przeprowadzanie rozruchu i wyłączania z ruchu kotłów parowych i jego eksploatację z dużą sprawnością przy prowadzonym automatycznie oczyszczaniu powierzchni ogrzewalnych komory paleniskowej i przegrzewaczy pary za pomocą zdmuchiwaczy.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.